Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RECOORD Cele i zadania projektu GRUNDTVIG 2 "Rozwój Regionalny Przekraczający Granice i Współpraca Przy Dokształcaniu Osób Dorosłych w Regionach Wiejskich"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RECOORD Cele i zadania projektu GRUNDTVIG 2 "Rozwój Regionalny Przekraczający Granice i Współpraca Przy Dokształcaniu Osób Dorosłych w Regionach Wiejskich""— Zapis prezentacji:

1 RECOORD Cele i zadania projektu GRUNDTVIG 2 "Rozwój Regionalny Przekraczający Granice i Współpraca Przy Dokształcaniu Osób Dorosłych w Regionach Wiejskich"

2 RECOORD Cele 1 Kobiety z regionów wiejskich o utrudnionych możliwościach dokształcania się powinny zostać zachęcone do nabycia nowych umiejętności. Tematycznie powinny one nabyć następujące umiejętności z zakresu turystyki kulturalnej kompetencje interkulturalne kompetencje samozarządzania kompetencje językowe kompetencje z zakresu elektronicznych mediów (internet, email) serwis wiadomości z zakresu ekonomii

3 RECOORD Cele 2 Umożliwienie dalszego dokształcania się kobietom z regionów wiejskich Aspekty metodyczne: Jak można zachęcić i czynnie właczyć kobiety do dalszego kształcenia się? Jak dotrzeć do tych kobiet? Uwzględnienie sytuacji rodzinnej (opieka nad członkami rodziny) Zastosowanie metody Blended-Learning (kursy zaoczne i nauka w grupach) Opracowanie na tej bazie komputerowego programu nauczania Terminy przeprowadzania kursów Jak urzeczywistnić (zagraniczne) praktyki Uwzględnienie indywidualnej sytuacji kobiet

4 RECOORD Cele 3 Jak przekazać uczestniczkom kursu dodatkowe wartości europejskie przy pomocy RECOORD? Obok ogólnych wiadomości na temat Europy i turystyki kulturalnej mamy jako partnerski projekt europejski dotyczący kształcenia dorosłych następujące korzyści: Wzajemne uczenie się od siebie (w jaki sposób przekazują inne kraje UE kompetencje europejskie?) Przekazywanie własnych praktycznych doświadczeń Opracowanie i przekazanie kulturowej różnorodności krajów partnerskich w trakcie trwania kursów Zapewnienie wymiany kadry i uczących się

5 RECOORD Pakiet zadań Jakie zadania mają partnerzy projektu? Raport o sytuacji gospodarczej we własnym regionie, szczególnie sytuacji kobiet Wspólna definicja tematów nauczania i metod (wraz z Blended – Learning) przy uwzględnieniu specyfiki regionu Rekrutacja kobiet z regionów wiejskich Stworzenie, przeprowadzenie i analiza ankiety zapotrzebowania zrekrutowanej grupy docelowej i ankiety oceniającej dla osób, które zbierają już doświadczenia z modułami nauczania (blok szkoleniowy) w ośrodkach kształcenia organizacji partnerskich Rekrutacja kobiet zainteresowanych dokształcaniem się w celu wspólnego planowania konceptu Wyszukanie miejsc praktyk w organizacjach regionalnych w zakresie turystyki wiejskiej (zarówno dla własnych jak i zagranicznych praktykantek) Przyjęcie partnerów projektu (spotkania, przedstawienie własnej organizacji, przybliżenie kultury) Odwiedzenie organizacji partnerskiej w celu poznania innych konceptów dokształcania dorosłych (kultury) Opracowanie wspólnej strony internetowej (tematyka, język) Ewaluacja projektu Stworzenie produktu końcowego : koncept dokształcania w zakresie turystyki wiejskiej dla kobiet z regionów wiejskich Konferencja końcowa dla zainteresowanych kół (sposób finansowania) Ciągłe opracowywanie następnych projektów

6 RECOORD Pakiet zadań 1 Raport o sytuacji gospodarczej własnego regionu, w szczególności sytuacji kobiet Raport powiniem zawierać następujące aspekty: Przedstawienie własnego regionu: czym się wyróżnia, gdzie jest jego siła, gdzie są jego słabości Jaka jest sytuacja gospodarcza regionu w liczbach (rolnictwo, przemysł itd., wysokość bezrobocia, szczególnie wśród kobiet w regione wiejskim) Przedstawienie sytuacji dokształcania dorosłych (uniwersytety ludowe, studia zaoczne, prywatne ośrodki kształcenia dorosłych itp.) Przedstawienie odczuwanych deficytów w sektorze oświaty dorosłych w regionie Co zostało do tej pory zrobione aby zachęcić osoby o utrudnionym dostępie do oświaty Raport regionalny powinien zawierać 3-4 strony

7 RECOORD Wspólna definicja metod i tematów nauczania Jak mógłby wyglądać metodycznie program dokształcania? Pierwsze propozycje: Dokształcanie w formie modułów lub dokształcanie, gdzie zawarte są wszystkie komponenty i które prowadzone jest przez dłuższy czas Ile zajęć grupowych, praktyk, faz samodydaktyki i spotkań? (Czasowy) podział/rozdział komponentów nauczania Gdzie (miejsce: ośrodek kształcenia, w domu, sali komputerowej) będą miały miejsce poszczególne komponenty nauczania i jakie (w ramach dokształcania/modułów)? Pakiet zadań 2.1

8 RECOORD Pakiet zadań 2.2 Wspólna definicja metod i tematów nauczania Jak mógłby wyglądać tematycznie program nauczania ? Pierwsze propozycje: Przekazanie kompetencji kulturowych I: poznanie własnej, regionalnej/wiejskiej kultury, a także kultury sąsiedzkich krajów europejskich (co nas wyróżnia, co nas łączy, co różni) Przekazanie kompetencji kulturowych II: na co trzeba zwracać uwagę przy europejskich gościach – kulturowa specyfika w obcowaniu ze sobą, jak powinno się samemu zachowywać – opracowanie specyfiki krajów organizacji partnerskich RECOORD) Kompetencja językowa (języki obce j. angielski/j. niemiecki) Zdolność wysławiania się w zakresie turystyki Kurs komputerowy (praca przy komputerze, media informacyjno/komunikacyjne) Samozarządzanie (moduły nauczania, które pokażą uczącym się, jak się samemu zorganizować: zarządzanie czasem, pracą i organizacją) Ekonomia: uczenie się na fikcyjnych sytuacjach, np. założenie pensjonatu, wypożyczalni rowerów itp. – na co trzeba ekonomicznie zwracać uwagę Serwis: wyuczenie się grzecznościowych form obcowania – jak zachowywać się w poszczególnych sytuacjach ( branża turystyczna)

9 RECOORD Rekrutacja kobiet o utrudnionym dostępie do oświaty w regionach wiejskich Pakiet zadań 3 Kobiety te powinny wziąć po pierwsze, udział w ankiecie ustalającej zapotrzebowanie, a po drugie przetestować i ocenić jako osoby testujące pierwsze wspólnie opracowane moduły dokształcania. Liczba osób powinna wynosić 10-15 osób na kraj Rekrutacja osób następuje poprzez: Kontakty osobiste Poprzez kontakty osób, które brały już udział w kursach instytucji kształcących Prasa Administracja regionalna

10 RECOORD Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety ustalającej zapotrzebowanie i ankieta oceniająca prowadzone w międzyczasie moduł dokształcania Pakiet zadań 4 Wspólne ustalenie pytań zawartych w ankietach (propozycja: pierwszy zarys GEAmbH) Tłumaczenie ankiet na język poszczególnych organizacji partnerskich Wypełnienie ankiety zapotrzebowania przez kobiety zainteresowane dokształcaniem się Ankietowanie osób biorących udział w kursach dokształcających organizacji partnerskich w celu oceny kursów Analiza/ocena ankiet przez GEAmbH (wcześniejsze tłumaczenie odpowiedzi przez poszczególne organizacje partnerskie na j. niemiecki lub angielski) Wspólna analiza wyników w celu podjęcia dalszych działań

11 RECOORD Rekrutacja kobiet zainteresowanych dokształcaniem się w celu wspólnego opracowania konceptu Pakiet zadań 5 Na organizację 2-3 osoby, zainteresowane dokształcaniem się i współpracą przy opracowywaniu konceptu Rekrutacja: osobiste kontakty, prasa lub miejscowa administracja 1-2 kobiety (na zmianę) wezmą udział w następnych spotkaniach partnerów projektu w celu przedstawienia potrzeb z punktu widzenia uczących się Wezmą one częsciowo udział w odwiedzinach w celu bliższego poznania innych europejskich konceptów dokształcania i kultury Są one osobami testującymi pierwsze komponenty konceptu dokształcania. One je oceniają i proponują poprawki

12 RECOORD Wyszukiwanie miejsc praktyki w organizacjach regionalnych Pakiet zadań 6 Miejsca praktyki powinny znajdować się w branży turystycznej (gastronomia, hotele, agroturystyka, wypożyczalnia rowerów) Wystartowanie z apelem do współpracy przy pomocy Urzędu Pracy, miejscowych Urzędów Samorządowych, prasy Docelowo kontaktować /pisma/ firmy i organizacje Liczba miejsc praktyki powinna wiązać się z ilością planowanej liczby osób biorących udział w dokształcaniu

13 RECOORD Być gospodarzem partnera projektu Pakiet zadań 7 Przedstawienie własnego ośrodka dokształcania (zwiedzanie, przedstawienie konceptu, zwiedzanie zajeć) Odwiedziny, zwiedzanie atrakcji kulturalnych regionu Organizacja rozmów z osobami zainteresowanymi projektem (np. osoby odpowiedzialne w regionie za oświatę, uczący się)

14 RECOORD Odwiedziny organizacji partnerskiej Pakiet zadań 8 Poznanie ośrodków dokształcania partnera projektu (zwiedzenie, przedstawienie konceptu, zwiedzanie zajęć etc.) Odwiedziny, zwiedzanie atrakcji kulturalnych regionu Organizacja rozmów z osobami zainteresowanymi projektem (np. osoby odpowiedzialne w regionie za oświatę, uczący się)

15 RECOORD Opracowanie wspólnego portalu internetowego Pakiet zadań 9 Jak powinna wyglądać strona internetowa? Co powinna zawierać? Jaki język dla jakich tekstów? Jak powinna się strona internetowa nazywać?

16 RECOORD Ewaluacja projektu Pakiet zadań 10 Projekt: ankieta ewaluacyjna sfs Dortmund Na zakończenie każdego spotkania partnerów projektu zostaną wypełnione ankiety ewaluacyjne Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione na początku następnego spotkania partnerów przez GEAmbH. Na podstawie wyników zostaną opracowane poprawki/zmiany w projekcie

17 RECOORD Opracowanie konceptu dokształcania jako produkt końcowy Pakiet zadań 11 Jakie produkty końcowe muszą zostać pod koniec przedłożone? W jaki sposób zostanie koncept przedstawiony (podręcznik, software/program komputerowy)? Co się stanie z produktem końcowym (wprowadzenie na rynek, przedstawienie się szerokiej masie/public relations)

18 RECOORD Konferencja końcowa dla kół zainteresowanych Pakiet zadań 12 Jak powinna być konferencja przygotowana tematycznie? Przedstawienie produktu Przedstawienie ewaluacji projektu Referent? Jacy goście powinni być zaproszeni? Dyskusja na temat? Gdzie powinna się konferencja odbyć? Jak będzie konferencja finansowana?

19 RECOORD Kontynuacyjne opracowanie przyszłych projektów Pakiet zadań 13 Jaki projekt, z jakiej dziedziny możemy wspólnie akwirować? Jakie programy UE? Kto musi się przy tym jakimi aspektami zająć? Kto może/powinien wziąć dodatkowo udział?

20 RECOORD Kontynuacja projektu Podanie musi być złożone w Agenturze Narodowej do 1 marca 2007 W trakcie spotkania 16/17 lutego omówiona będzie tematyka podania (pierwszy szkic podania opracowany zostanie przez GEAmbH) Do tego czasu powinni być znani pozostali partnerzy projektu Pierwsza propozycja dalszych partnerów projektu: - Holandia: Gmina Losser, Bonhoeffer College, - Hiszpania: I.E.S. Hosteleria Y Turismo - Austria: Koryphäen - Francja: INFIS - Finlandia: Październik/listopad 06 sfs i GEAmbH będą kontaktować te organizacje.


Pobierz ppt "RECOORD Cele i zadania projektu GRUNDTVIG 2 "Rozwój Regionalny Przekraczający Granice i Współpraca Przy Dokształcaniu Osób Dorosłych w Regionach Wiejskich""

Podobne prezentacje


Reklamy Google