Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne Raportu Końcowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne Raportu Końcowego"— Zapis prezentacji:

1 Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne Raportu Końcowego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne Raportu Końcowego

2 RAPORT KOŃCOWY Raport końcowy – struktura (do 30 września 2011)
Punkt E. Część A: dotyczy projektu partnerskiego jako całości - z uwzględnieniem zadań wszystkich partnerów; ZA JEJ PRZYGOTOWANIE ODPOWIADA CAŁA GRUPA Punkt F. Część B: dotyczy Państwa organizacji - działań zrealizowanych lokalnie oraz mobilności; WYPEŁNIANA INDYWIDUALNIE PRZEZ KAŻDĄ PLACÓWKĘ ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAPORCIE MAJĄ FORMĘ OPISÓW (PYTANIA OTWARTE), DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH Z ELEMENTAMI OPISOWYMI, a także WYBORU WSKAZANYCH ODPOWIEDZI Z MENU ROZWIJANEGO PROGRAM COMENIUS

3 RAPORT KOŃCOWY Raport końcowy – struktura
od 2010 r. jest generowany w postaci eForm – formularza elektronicznego, indywidualnie dla każdego projektu – każdy formularz ma swój nr ID i Numer kontrolny: Formularz raportu, uzupełniony danymi z formularza wniosku, zarejestrowany jest na serwerze Komisji Europejskiej. Narodowa Agencja przesyła beneficjentom link internetowy do indywidualnego formularza raportu na serwerze Komisji. Szkoły realizujące projekt w latach otrzymały od nas link do swojego raportu drogą elektroniczną na początku sierpnia 2010. Instrukcja obsługi formularza raportu eForms od strony technicznej znajduje się na ww. stronie w zakładce „Jak wypełnić i złożyć wniosek”. PROGRAM COMENIUS

4 Jak zapisywać wprowadzone dane na formularzu raportu końcowego?
Raport końcowy – struktura RAPORT KOŃCOWY Jak zapisywać wprowadzone dane na formularzu raportu końcowego? Wypełnienie i zapisanie formularza jest możliwe na własnym komputerze (nie jest do tego potrzebne połączenie z Internetem). Na każdej ze stron znajdą Państwo klawisz „zatwierdź” – naciśnięcie go spowoduje sprawdzenie technicznej poprawności danych, ale nie jest jednoznaczne z przesłaniem raportu. Tu także nie jest potrzebne połączenie z Internetem. Zapisany na dysku raport zachowuje się jak zwykły dokument – dlatego warto co jakiś czas zapisywać go za pomocą polecenia „zapisz” w menu „plik”. W ten sposób, wprowadzone w dokumencie zmiany nie ulegną przypadkowemu usunięciu. PROGRAM COMENIUS

5 Jak złożyć raport końcowy?
struktura RAPORT KOŃCOWY Jak złożyć raport końcowy? Aby złożyć już wypełniony formularz, konieczne jest połączenie z Internetem i wcześniejsze zatwierdzenie całości (sprawdzenie, czy wszystkie wymagane pola na wszystkich stronach raportu są wypełnione i czy spełniają wymogi techniczne). Dopiero wtedy możliwe jest „złożenie raportu on-line” (należy kliknąć odpowiednie pole formularza) i jego wydruk (znowu, za pomocą klawisza dostępnego w formularzu). W przypadku raportu beneficjent nie otrzymuje odrębnego dokumentu potwierdzenia wysyłki, potwierdzenie wysyłki jest integralną częścią formularza (raportu). Poprawnie wypełniony eform - raport powinien być zachowany do przyszłego użytku. PROGRAM COMENIUS

6 Raport końcowy – struktura RAPORT KOŃCOWY
Raport należy złożyć drogą elektroniczną, a następnie wydrukować i przesłać na adres Narodowej Agencji. Kompletny raport powinien być podpisany i podstemplowany przez dyrektora szkoły oraz prawnego/prawnych, reprezentanta/reprezentantów szkoły/placówki – przedstawicieli Organu Prowadzącego. Prosimy o przesłanie wyłącznie samego wypełnionego formularza raportu, bez dodatkowych dokumentów i innych materiałów, w tym produktów projektu. PROGRAM COMENIUS

7 Formularz Raportu Końcowego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Formularz Raportu Końcowego

8 UWAGA !!! PROGRAM COMENIUS
miejsca podświetlone na czerwono w punktach od A do D są wypełnione przez NA danymi z bazy elektronicznej LLPlink PROGRAM COMENIUS

9 Formularz Raportu Końcowego PROGRAM COMENIUS

10 UWAGA !!! PROGRAM COMENIUS
W raporcie, w części „D. Identyfikacja partnerów” zostali uwzględnieni także partnerzy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie w rezultacie selekcji w roku 2008. Jest to błąd techniczny oprogramowania Komisji Europejskiej, który prosimy zignorować i dalsze części raportu wypełniać tylko w odniesieniu do partnerów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektu. PROGRAM COMENIUS

11 Formularz Raportu Końcowego
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych dot. Państwa szkoły/placówki (np. dane adresowe, osoba kontaktowa, reprezentant prawny), prosimy o dołączenie do przesyłanego raportu odpowiedniego oświadczenia, w którym będą zawarte prawidłowe dane. Oświadczenie musi być podpisane przez prawnego reprezentanta Państwa szkoły/placówki (zgodnie z podpisami złożonymi w Raporcie Końcowym). Prosimy także o wprowadzenie poprawnych danych na wydruku formularza oraz podpisanie się przy wprowadzonych zmianach przez osoby uprawnione do reprezentowania szkoły/placówki. PROGRAM COMENIUS

12 Formularz Raportu Końcowego
Formularz Raportu Końcowego powinien być wypełniony w języku polskim, Pola podświetlone na kolor czerwony należy wypełnić obowiązkowo, Pola podświetlone na kolor żółty nie są obowiązkowe, natomiast zachęcamy do ich wypełnienia. PROGRAM COMENIUS

13 PROGRAM COMENIUS UWAGA !!!
Proszę stosować się do instrukcji autorów raportu – w pytaniu E.1 chodzi o streszczenie w języku roboczym. Jeśli jest nim język angielski, można je dodatkowo wkleić w miejscu na tłumaczenie. W tym miejscu proszę nie udzielać odpowiedzi w języku polskim, chyba, ze jest on językiem komunikacji projektu. PROGRAM COMENIUS

14 UWAGA !!! PROGRAM COMENIUS
Rezultat jest wynikiem działania, a w przypadku Partnerskich Projektów Szkół – wspólny rezultat jest wynikiem różnorodnych działań podejmowanych przez szkoły partnerskie. PROGRAM COMENIUS

15 Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. E.2.:
Raport Końcowy – Struktura RAPORT KOŃCOWY Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. E.2.: „Jeśli chodzi o pkt. E.2. czyli rezultaty współpracy: -w naszym przypadku to m.in. książka kucharska, która jest wydana w 4 językach, a w formularzu nie ma możliwości wybrania aż tylu, 3 to maksymalna ilość, co mam zrobić w tej sytuacji?” Odpowiedź: Proszę wybrać tyle języków, ile jest to możliwe. PROGRAM COMENIUS

16 Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. E.2.:
Raport Końcowy – Struktura RAPORT KOŃCOWY Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. E.2.: „Nie mam pojęcia co wpisać w rubrykach albo jak je rozumieć: źródło, wydawca, zasięg i prawa autorskie? Co w przypadku takich rezultatów jak wystawienie jasełek czy prace plastyczne uczniów?” Odpowiedź: Jeśli chodzi o wypełnienie rubryk to proszę wypełnić te pola, które odnoszą się do danego produktu: w przypadku jasełek nie ma wydawcy - w tym miejscu mogą Państwo wpisać „nie dotyczy”. W pytaniu o źródło, proszę ewentualnie (znowu – jeśli dotyczy) podać adres strony internetowej, na której można znaleźć dany produkt. W przypadku broszury czy książki kucharskiej w polu „wydawca” mogą Państwo wpisać szkołę lub „nie dotyczy”. Zasięg – lokalny, krajowy lub europejski. W przypadku prac plastycznych wykonanych przez uczniów, to oni są oczywiście ich autorami. Jeśli chodzi o prawa autorskie, od Państwa zależy, czy chcą Państwo chronić swoją własność intelektualną, czy dopuszczacie ewentualne wykorzystanie rezultatów Państwa pracy przez osoby trzecie. PROGRAM COMENIUS

17 Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. E.2.:
Raport Końcowy – Struktura RAPORT KOŃCOWY Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. E.2.: „Naszym kolejnym rezultatem jest prezentacja multimedialna, a w rubryce "użyte media" nie ma niczego co można do tej kategorii dopasować. Jestem też totalnie zagubiona jeśli chodzi o obszary tematyczne i edukacyjne. Bo np. w przypadku gdy naszym produktem jest strona internetowa to jaki to obszar edukacyjny?” Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zależy od sposobu, w jaki upowszechniają Państwo dany produkt – jeśli prezentacja jest dostępna w Internecie, proszę zaznaczyć opcję „strona internetowa”, jeśli została jednorazowo wygłoszona – „ustny”, jeśli przesyłają ją Państwo w formie wirtualnej do partnerów – „sieć” itd. PROGRAM COMENIUS

18 pojęcie “europejska wartość dodana” w punkcie E3?
Raport Końcowy – Struktura Co oznacza pojęcie “europejska wartość dodana” w punkcie E3? Europejska wartość dodana to wszystko, czego w projekcie nie udałoby się osiągnąć bez udziału partnerów zagranicznych. Do czego w projekcie przyczynił się zasięg europejski, jak współpraca międzynarodowa wpłynęła na jego realizację, jak zmieniła uczestników? Jak wykorzystali Państwo możliwość wymiany doświadczeń, metod pedagogicznych, praktycznej nauki języków obcych? PROGRAM COMENIUS

19 UWAGA !!! PROGRAM COMENIUS
W punkcie F1.1 proszę wpisać faktyczną liczbę osób, która jeździła na wyjazdy. W punkcie F.6 podać trzeba konkretną liczbę osób, które wyjechały na każdy wyjazd, wówczas w F6.1 zsumuje się liczba wszystkich osób. PROGRAM COMENIUS

20 PROGRAM COMENIUS UWAGA !!!
W punkcie F.2. należy wpisać działania, które dotyczą Państwa placówki. W rubryce „Zaangażowane osoby” nie należy wpisywać imion i nazwisk. PROGRAM COMENIUS

21 Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. F.2.:
Raport Końcowy – Struktura RAPORT KOŃCOWY Pytanie zadane na forum Comeniusa do pkt. F.2.: „Jeśli w punkcie F2 (działania partnerskie) wymieniamy stworzenie raportu postępów to który to typ działania? Raport (DISS05) czy (Raport PR01)?” Odpowiedź: Raport i inne działania oznaczone DISS05 odnoszą się do upowszechniania efektów Państwa projektu (ang. Dissemination), raport oznaczony PR01 (ang. Product) dotyczy produktów powstałych w toku realizacji projektu: raportów z sytuacji w danym kraju, studiów porównawczych, nowych programów edukacyjnych itp. Raport postępów to Państwa zobowiązanie wobec NA, trudno go zakwalifikować do którejkolwiek z ww. kategorii. Dlatego najbardziej odpowiednim wydaje się być oznaczenie DISS. PROGRAM COMENIUS

22 Przykład wypełnienia pkt. F.2.:
Raport Końcowy – Struktura RAPORT KOŃCOWY Przykład wypełnienia pkt. F.2.: W harmonogramie działań we wniosku i umowie o dofinansowanie, zobowiązywali się Państwo m.in. do przygotowania prezentacji na temat polskich zwyczajów bożonarodzeniowych. Żeby ją przygotować, uczniowie Państwa szkoły spotykali się kilkakrotnie i, pod opieką nauczyciela, wspólnie opracowywali kolejne slajdy i omawiali sposób ich prezentacji. Prezentacja została później przedstawiona podczas spotkania partnerskiego w jednym z krajów uczestniczących w projekcie, a następnie – razem z prezentacjami pozostałych partnerów – została włączona do wielojęzycznego przewodnika po obyczajach bożonarodzeniowych, wydanego na płycie CD. PROGRAM COMENIUS

23 Raport Końcowy – Struktura RAPORT KOŃCOWY Odpowiedź:
Praca uczniów Państwa szkoły nad polską prezentacją, to w rubryce F.2, działanie typu: Wzrost wiedzy uczestników w danej dziedzinie i temacie (METH01) lub, jeśli np. w grupie były dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a celem Państwa projektu i prac nad prezentacją jest stworzenie im dobrych warunków do nauki, zaznaczają Państwo: Wsparcie dla uczniów mających trudności w uczeniu się (INTGR02). Jeśli pracowali Państwo nad prezentacją wspólnie z partnerami podczas jednego ze spotkań roboczych – np. podczas wspólnych warsztatów, w tabeli F2 jako typ działania wpisują Państwo np. Dialog międzykulturowy i współpraca (EUCO03) lub Wykorzystanie obserwacji i analizy do aktualizowania i doskonalenia strategii/metod nauczania (RES01). PROGRAM COMENIUS

24 Raport Końcowy – Struktura RAPORT KOŃCOWY UWAGA!!!
Wspólna praca nad prezentacją może być opisana zarówno jako działanie, jak i rezultat – jeśli przeprowadzili Państwo warsztaty z uczniami, w rubrykach E.2 i F.2 wpiszą Państwo Warsztat (EVENT11). Data wymagana w rubryce E.2 będzie datą zakończenia działania tego samego typu, rozpoczętego w dniu, o który pytamy w rubryce F.2. PROGRAM COMENIUS

25 UWAGA !!! PROGRAM COMENIUS
Punkt F3 dotyczy długofalowych skutków realizacji projektu. W tym miejscu warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co pod wpływem projektu zmieniło się w Państwa szkole, w dzieciach, nauczycielach, w społeczności lokalnej. Warto opisać konkretne przykłady tych zmian. PROGRAM COMENIUS

26 PROGRAM COMENIUS UWAGA !!!
W punkcie F6 należy opisać szczegółowo zrealizowane mobilności. W przypadku pojawiania się partnerów, którzy nie uzyskali dofinansowania proszę o uwzględnienie tej informacji w osobnym oświadczeniu. Jest to błąd techniczny oprogramowania Komisji Europejskiej. NA dokona korekty w bazie, z której dane zostały uwzględnione w formularzu Raportu Końcowego. PROGRAM COMENIUS

27 Raport Końcowy – Struktura UWAGA !!! PROGRAM COMENIUS
Raport w punkcie J powinien być podpisany przez: koordynatora i dyrektora szkoły (w miejscu podpis osoby kontaktowej) oraz prawnego/prawnych reprezentanta/reprezentantów szkoły/placówki – przedstawiciela Organu Prowadzącego. PROGRAM COMENIUS

28 Projekt zakończony – co dalej?
Narodowa Agencja ma 45 dni na zatwierdzenie / odrzucenie raportu lub na zażądanie dodatkowej dokumentacji; Beneficjent ma 30 dni na uzupełnienie dokumentacji lub przesłanie nowego raportu - wezwanie do uzupełnienia dokumentacji wstrzymuje bieg terminu zatwierdzenia/odrzucenia raportu przez NA; Raport końcowy traktowany jest przez Narodową Agencję jako wniosek o wypłacenie drugiej raty (20%) kwoty dofinansowania (podobnie jak w przypadku pierwszej raty, druga rata wpływa na konto Organu Prowadzącego). W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji działań projektowych podczas kontroli beneficjenta przez Narodową Agencję, wypłata drugiej raty może zostać wstrzymana; w przypadku rażących nadużyć - beneficjent może zostać wezwany do zwrotu pierwszej raty dofinansowania. PROGRAM COMENIUS

29 Kontrole Narodowej Agencji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Kontrole Narodowej Agencji

30 Kontrole Narodowej Agencji
jeśli podczas analizy raportów końcowych, pracownicy merytoryczni zauważą albo podejrzewają problemy w realizacji projektu, to odnotowują te przypadki; losowo wybrana próba umów finansowych zostaje poddana kontroli „zza biurka”; do kontroli „zza biurka” wymagane będą materiały potwierdzające zrealizowane działania i mobilności, w postaci oryginalnych dokumentów. PROGRAM COMENIUS

31 Na żądanie Narodowej Agencji,
Kontrole Narodowej Agencji desk check („kontrola zza biurka”) – kontrola materiałów potwierdzających (np. produktów końcowych oraz – w przypadku mobilności – certyfikatów uczestnictwa, biletów) zrealizowanie projektu przez losowo wybranych beneficjentów. Na żądanie Narodowej Agencji, należy przesłać dokumenty poświadczające wyjazd i pobyt każdego z uczestników wyjazdu zagranicznego: bilety i karty pokładowe (jeśli dotyczy); zaświadczenie o uczestnictwie wydane przez organizatora wyjazdu (musi znaleźć się tam dokładna data pobytu, nazwiska osób uczestniczących); produkty końcowe powstałe w ramach projektu: materiały dydaktyczne, publikacje, płyty CD i DVD, filmy, scenariusze przedstawień itp. opracowane wspólnie z partnerami. PROGRAM COMENIUS

32 Kontrole Narodowej Agencji
on the spot check („kontrola w siedzibie beneficjenta”) – ma na celu sprawdzenie realności, legalności i poprawności formalnej działań wspieranych przez fundusze UE: odbywa się w obecności dyrektora szkoły, koordynatora projektu, z możliwością indywidualnego kontaktu z uczniami i innymi nauczycielami pracującymi w projekcie, pracownik NA może dokonać analizy dokumentacji projektu (np. dziennika projektu, korespondencji z partnerami, dokumentacji, autoewaluacji, opisu zadań, raportów z wizyt zagranicznych), pracownik NA ma możliwość obejrzenia produktów powstałych w wyniku projektu, jeśli zachodzi taka potrzeba, pracownik NA kontaktuje się z władzami lokalnymi (organem prowadzącym szkołę i partnerami stowarzyszonymi). W przypadku zgłoszonych problemów związanych z realizacją projektu, Narodowa Agencja może także poddać beneficjentów kontroli specjalnej, która odbywa się w siedzibie beneficjenta i wiąże się z kontrolą wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu. PROGRAM COMENIUS

33 Dziękuję za uwagę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne Raportu Końcowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google