Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwestionariusz Funkcje kwestionariusza Przełożenie teoretycznej problematyki badawczej na konkretne pytania Nakłonienie badanego do udzielenia odpowiedzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwestionariusz Funkcje kwestionariusza Przełożenie teoretycznej problematyki badawczej na konkretne pytania Nakłonienie badanego do udzielenia odpowiedzi."— Zapis prezentacji:

1 Kwestionariusz Funkcje kwestionariusza Przełożenie teoretycznej problematyki badawczej na konkretne pytania Nakłonienie badanego do udzielenia odpowiedzi i ułatwienie mu sformułowania odpowiedzi Przygotowanie materiału zdatnego do analizy

2 Tworzenie kwestionariusza Problem badawczy Cel kwestionariusza Kategorie treściowe Zmienne Operacjonalizacja zmiennych Cechy i typy pytań Co ogólnie chcemy badać? Po co to robimy? Co dokładnie chcemy badać? Co opisuje nasze zjawisko? Jak będziemy to mierzyć? Jakie są wskaźniki? Jak będziemy o to pytać? Forma graficzna pytania

3 Pytania kwestionariuszowe Pytanie w kwestionariuszu nie musi być pytaniem w sensie gramatycznym Pytanie zawsze żąda od badanego pewnej odpowiedzi lub reakcji – jest zadaniem do wykonania

4 Cechy pytań - Złożoność poznawcza Respondenta ma zrozumieć pytanie tak, jak rozumiał je badacz Wyznaczniki: Liczba jednostek leksykalnych (wyrazów) Terminologia (dobór słownictwa) Dostosowanie do poziomu wykształcenia respondentów Częstość występowania wyrazów w danym języku Forma gramatyczna Liczy się zrozumiałość, a nie ładna forma literacka

5 Cechy pytań – sugerowanie odpowiedzi, emocjonalność pytań Pytania tendencyjne/sugestywne – narzucające odpowiedź zgodnie z zamierzoną lub niezamierzoną sugestią badacza Czy przestał Pan już bić swoją żonę? Większość ludzi wierzy w integrację rasową – czy Pan/Pani również? Czy jest Pan/Pani przeciwko nadaniu większej siły i samodzielności związkom zawodowym? Wyrazy/frazy/zdania o zabarwieniu emocjonalnym Biedny, luksusowy, imperialistyczny, karierowiczka Formalna postać odpowiedzi, którą wymagamy (format końcowy)

6 Rodzaje pytań - podział ze względu na cel Pytania wprowadzające - Czy interesujesz się wydarzeniami politycznymi? Pytania o opinie – Czy lubisz zupę pomidorową? Pytania o fakty – Jakie są źródła Twojego utrzymania w czasie studiów? Pytania o zachowania – Jak często robisz zakupy internetowe? Pytania o motywy – Dlaczego najczęściej woli Pan pić alkohol samotnie?

7 Rodzaje pytań – pytania zamknięte i otwarte Pytania zamknięte logicznie Pytania otwarte logicznie Pytania zamknięte technicznie Czy masz samochód? TAK NIE Jakiego środka transportu używasz najczęściej podczas zakupów? Samochód Rower Komunikacja miejska Chodzę na pieszo Pytania otwarte technicznie Proszę wpisać swój wiek............. Co zmienilibyście Państwo, aby skutecznie przeciwdziałać alkoholizmowi w środowisku studenckim?...............

8 Typy pytań zamkniętych

9 Rodzaje pytań ze względu na rodzaj skali odpowiedzi Oparte na skali nominalnej (odpowiedzi są treściowe i jakościowo różne) Oparte na skali porządkowej (odpowiedzi są uporządkowane na skali) Oparte na skali przedziałowej (odpowiedzi są w relacji mniejszości i większości względem siebie i występują równe odstępy między przedziałami skali Oparte na skali ilorazowej – stosunkowej (odpowiedzi pozwalają określić, ile razy natężenie danej cechy jest większe u osoby A niż u osoby B, ze względu na istnienie stałego naturalnego punktu zerowego i naturalnej jednostki miary), np. temperatura, wiek, czas reakcji

10 Pytania w formie prostej alternatywy Czy był Pan karany sądownie?TAK NIE Proszę podać swoją płeć:KobietaMężczyzna Kiedy należy dodać odpowiedź neutralną? Pytania o opinie Czy lubisz zupę pomidorową? TAKNIE Czy lubisz sałatkę Caprese? TAKNIE NIE WIEM Pytania o wiedzę Czy w Twojej firmie działają związki zawodowe? TAKNIE NIE WIEM Pytania o fakty Czy byłeś u pierwszej Komunii Świętej? TAK NIE

11 Pytania z wieloczłonową alternatywą Takie pytania składają się z: Wstępu pytania – jego treści, określenia, do jakiego fragmentu rzeczywistości ma się odnieść Zadania dla badanego – polecenia, ile i jakich wyborów ma dokonać Alternatyw, czyli odpowiedzi do wyboru Lista alternatyw musi być: Kompletna – zawierać cały obszar zagadnienia Rozłączna – odpowiedzi nie mogą na siebie nachodzić Sformułowana na jednakowym poziomie ogólności Równoważna – nie powinna nadmiernie akcentować jednej strony zagadnienia Pytania z alternatywami są już swego rodzaju pytaniami sugerującymi – trzeba uważać, aby żadna odpowiedź się nie wyróżniała

12 Przykład – pytanie dysjunktywne naturalne Wykształcenie: Podstawowe Gimnazjalne Zawodowe Średnie Wyższe

13 Przykład – pytanie dysjunktywne sztuczne Jakiego środka transportu używasz najczęściej podczas zakupów? Wybierz jedną odpowiedź Samochód Taksówka Rower Hulajnoga Komunikacja miejska Tramwaj Bezpłatny autobus Chodzę na pieszo

14 Przykład – pytanie koniunktywne Jakiego środka transportu używasz podczas zakupów? Wybierz wszystkie odpowiedzi, które Cię dotyczą Samochód Taksówka Rower Hulajnoga Komunikacja miejska Tramwaj Bezpłatny autobus Chodzę na pieszo

15 Przykład – pytanie koniunktywne Czym jest dla Pana/ Pani sukces zawodowy: (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) Awansem Pochwałą szefa Uznaniem w pracy Niezależnością finansową Samodzielnością w działaniu Zajmowanym stanowiskiem Wykonywanym zawodem Korzyściami finansowymi Inne, jakie……………………….

16 Przykład – pytanie koniunktywne Oto lista wskaźników dotyczących sukcesu osobistego, do których może Pan (-i) przywiązywać większą lub mniejszą wagę.. Proszę wybrać trzy, które mają dla Pana największą wagę. uśmiech dziecka zdrowa rodzina własne mieszkanie stała praca niezależność finansowa pozycja społeczna posiadana wiedza

17 Skala Likerta Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń na skali: (1 – nie zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 - nie wiem, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zgadzam się) Właściciel psa powinien po nim sprzątać12345 Podatek od posiadania psa traktuje na równi z innymi podatkami12345 Posiadacze psów powinni płacić podatek od ich posiadania12345 Podobny podatek powinien być nałożony na inne zwierzęta12345 Osoby mieszkające w miastach nie powinny posiadać psów12345

18 Skala Likerta Proszę o określenie częstości występowania poniższych zdarzeń na poniższej skali 1-zawsze 2-często 3-czasami 4-rzadko 5-nigdy Oglądam w TV programy ekonomiczne lub gospodarcze12345 czytam artykuły ekonomiczne lub gospodarcze w gazecie12345 rozmawiam w gronie rodziny i osób starszych o sprawach związanych z ekonomią lub gospodarką 12345 Rozmawiam w gronie przyjaciół o sprawach związanych z ekonomią lub gospodarką 12345

19 Dyferencjał semantyczny Według Ciebie, podatek od posiadania psa jest: WysokiNiski SprawiedliwyNiesprawiedliwy RespektowanyNie respektowany BezsensownySensowny Chętnie płaconyNiechętnie płacony

20 Dyferencjał semantyczny Według Ciebie, podatek od posiadania psa jest: Wysoki12345Niski Sprawiedliwy54321Niesprawiedliwy Respektowany54321Nie respektowany Bezsensowny12345Sensowny Chętnie płacony54321Niechętnie płacony

21 Przykład z szeregowaniem alternatyw Czym jest dla Pana/ Pani sukces zawodowy: Uszereguj odpowiedzi od najbardziej do najmniej ważnych Awans Pochwała szefa Uznanie w pracy Niezależność finansowa Samodzielność w działaniu Zajmowane stanowisko Wykonywany zawod Korzyści finansowe Inne, jakie……………………….

22 Przykład z rozdziałem puli punktów Czym jest dla Pana/ Pani sukces zawodowy. Rozdziel pomiędzy alternatywy 100 pkt wg stopnia ich ważności dla Ciebie: Awans Pochwała szefa Uznanie w pracy Niezależność finansowa Samodzielność w działaniu Zajmowane stanowisko Wykonywany zawod Korzyści finansowe Inne, jakie……………………….

23 Pytania oparte na skali przedziałowej W którym roku zamierza Pan(-i) zmienić swój samochód na nowszy? 1. 2005 2. 2006 3. 2007 4.... 5. NIE WIEM Temperatura Wartości (kwoty, ceny)

24 Podstawowe błędy popełniane przy formułowaniu pytań

25 Błąd multiplikacji Przykłady: Czy uważa Pan wysokość swoich zarobków za słuszną w stosunku do swych kwalifikacji i wysiłku wkładanego w pracę? Która z poniższych dziedzin polityki społecznej jest nieskutecznie realizowana lub niesprawiedliwa i wymaga szczególnej poprawy w najbliższych latach?

26 Błędy w językowym zapisie pytań Literówki, błędy ortograficzne, przesunięcia, błędy edycyjne czy błędy w druku Winę za nie ponosi badacz!!!!

27 Brak pytań filtrujących Prowadzi to do sytuacji, gdy pytanie staje się sugerujących przez samo sformułowanie Przykłady: Jakie zjawisko dostrzega Pan(i) jako niepokojące w postępowaniu ludzi z Pana(i) otoczenia – prosimy o wybranie trzech kategorii i zaznaczenie ich? Co, Pana zdaniem, jest głównym powodem niewykorzystywania kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół wyższych w naszej gospodarce?

28 Zbyt trudne sformułowania pytań Spośród wymienionych czynników wybierz 5, które według Ciebie generują najwyższy poziom stresu (są najbardziej stresogenne) Zakłady pracy, szkoły i uczelnie oddziałują na zewnętrzne środowisko, przy czym oddziaływanie to jest dostrzegalne w życiu rodzin pracowniczych. W ramach działalności socjalnej zaspakajają one materialne i kulturalne potrzeby pracowników i ich rodzin poprzez świadczenia bezpośrednie i pośrednie. Jak ocenia Pan(i) realizację tych świadczeń (proszę zaznaczyć znakiem 0 wybrane odpowiedzi).....

29 Błąd polegający na fałszywym założeniu znawstwa Czy słuszne jest Pana zdaniem, zachowanie miejsc mandatowych TAK NIE NIE WIEM

30 Złe skalowanie Przemieszczenie pozycji skali Jak często korzystasz z następujących rozrywek....... Nigdy Kilka razy w roku Raz w roku Raz w miesiącu Kilka razy w miesiącu Codziennie Tylko w niedzielę

31 Złe skalowanie Brak układu odniesienia Wynagrodzenie za pracę: Do 1000zł 1000,01zł - 2000 zł 2000,01 zł i więcej Nierównoważność stron skali Jak oceniasz smak herbaty Lipton? Bardzo dobra Dobra Raczej dobra Niedobra

32 Błędy dotyczące alternatywnych odpowiedzi w pyt. zamkniętych Czy Pana zdaniem, osoby posiadające gospodarstwo rolne są gorszymi pracownikami Waszego przedsiębiorstwa? TAKNIE Czy Twoim zdaniem: Szef powinien zarabiać tyle samo, co jego najlepiej zarabiający podwładny Szef powinien zarabiać więcej, co jego najlepiej zarabiający podwładny Uszereguj poniższe narodowości, od 1- najbardziej przez Ciebie lubianej, do 5- najmniej przez Ciebie lubianej Arabowie Ukraińcy Rumuni Żydzi Cyganie Arabowie Szwedzi Polacy Anglicy Holendrzy

33 Treść pytania nie odpowiada odpowiedziom Czy wykonujesz swoją pracę zgodnie z wykształceniem? Tak Nie Jest mi to obojętne Nie mam innej możliwości

34 Przypisywanie respondentowi postawy przez niego nie reprezentowanej Dlaczego lubisz herbatę Lipton?..... Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń, oceniając każde z nich w skali od 1-4, gdzie 1 oznacza nie zgadzam się,2- raczej się nie zgadzam,3-raczej się zgadzam,4-zgadzam się). Stres w mojej pracy.. Dekoncentruje mnie i zmusza do błędów Mobilizuje do działania Ułatwia mi wykonanie zadania Zniechęca do działania

35 Podsumowanie – pytania do pytań Po co zadajemy takie pytanie – co chcemy przez nie uzyskać? Jakie uzyskamy odpowiedzi, jaką mają one wartość wskaźnikową dla rozwiązania problemu Dlaczego to pytanie jest tak właśnie skonstruowane – czy nie lepiej byłoby inaczej? Dlaczego to pytanie jest akurat w tym miejscu kwestionariusza? Jaki przewidujemy sposób analizy materiału uzyskanego w wyniku pytania? Jaka może być wiarygodność materiału badawczego?


Pobierz ppt "Kwestionariusz Funkcje kwestionariusza Przełożenie teoretycznej problematyki badawczej na konkretne pytania Nakłonienie badanego do udzielenia odpowiedzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google