Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia badawcze. Zasady pisania raportu Objętość pracy: do 20-30 stron + załączniki Czcionka 12; interlinia1,5 ; marginesy 2,5 cm Część teoretyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia badawcze. Zasady pisania raportu Objętość pracy: do 20-30 stron + załączniki Czcionka 12; interlinia1,5 ; marginesy 2,5 cm Część teoretyczna."— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia badawcze

2 Zasady pisania raportu Objętość pracy: do 20-30 stron + załączniki Czcionka 12; interlinia1,5 ; marginesy 2,5 cm Część teoretyczna i empiryczna są porównywalne objętościowo Teoria napisana jest własnymi słowami (jak najmniej cytowań) – niedopuszczalne jest przepisywanie książek W tekście powołujemy się na źródła, np.: (Armstrong, 2000) W bibliografii pozycje pojawiają się alfabetycznie Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Czerw, A. (2007). Pora na nowatora, czyli znaczenie kreatywnego myślenia i pozytywnych emocji dla innowacyjności firmy. Personel i Zarządzanie, nr 10, s. 36-38 Czerw, A., Borkowska, A. (2008). Emerytura - nowe możliwości czy nowe ograniczenia? Związki pomiędzy funkcjonowaniem emocjonalnym i aktywnością osób na emeryturze. W: A. Keplinger (red.) Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, (225-239), ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa

3 Jak określać problem i pytania badawcze? ZMIENNE ZALEŻNE OdczuciaPreferencjeWiedzaPostawa Sposób zachowania Itp. Z M I E N E N I E Z A L E Ż N E Płeć xxx Wiek xx Staż pracy x Stanowisko x Cecha psychologiczna xxxx Itp. Problem badawczy: związki między cechami demograficznymi i postawą ….. Pytania badawcze: 1. Czy (płeć, wiek, itp..) wpływa na (odczucia, wiedzę, sposób zach.) …….? 2. ……….

4 Tworzenie kwestionariusza Problem badawczy Cel kwestionariusza Kategorie treściowe Zmienne Operacjonalizacja zmiennych Cechy i typy pytań Co ogólnie chcemy badać? Po co to robimy? Co dokładnie chcemy badać? Co opisuje nasze zjawisko? Jak będziemy to mierzyć? Jakie są wskaźniki? Jak będziemy o to pytać? Forma graficzna pytania

5 Zmienne – formaty odpowiedzi w ankiecie Nominalne np. płeć, wiek [kategorie], stanowisko Porządkowe np. hierarchie preferencji Ilościowe np. wiek [lata], wyniki na skalach ciągłych np. w testach psychologicznych: skale zgody, natężenia cechy, itp.

6 Pytania kwestionariuszowe Pytanie w kwestionariuszu nie musi być pytaniem w sensie gramatycznym Pytanie zawsze żąda od badanego pewnej odpowiedzi lub reakcji – jest zadaniem do wykonania

7 Cechy pytań - Złożoność poznawcza Respondent ma zrozumieć pytanie tak, jak rozumiał je badacz Wyznaczniki: Liczba jednostek leksykalnych (wyrazów) Terminologia (dobór słownictwa) Dostosowanie do poziomu wykształcenia respondentów (generalnie jak najprościej) Częstość występowania wyrazów w danym języku Forma gramatyczna Liczy się zrozumiałość, a nie ładna forma literacka

8 Typy pytań zamkniętych

9 Pytania w formie prostej alternatywy Czy był Pan karany sądownie?TAK NIE Proszę podać swoją płeć:KobietaMężczyzna Kiedy należy dodać odpowiedź neutralną? Pytania o opinie Czy lubisz zupę pomidorową? TAKNIE Czy lubisz sałatkę Caprese? TAKNIE NIE WIEM Pytania o wiedzę Czy w Twojej firmie działają związki zawodowe? TAKNIE NIE WIEM Pytania o fakty Czy byłeś u pierwszej Komunii Świętej? TAK NIE

10 Pytania z wieloczłonową alternatywą Takie pytania składają się z: Wstępu do pytania – jego treści, określenia, do jakiego fragmentu rzeczywistości ma się odnieść Zadania dla badanego – polecenia, ile i jakich wyborów ma dokonać Alternatyw, czyli odpowiedzi do wyboru Lista alternatyw musi być: Kompletna – zawierać cały obszar zagadnienia Rozłączna – odpowiedzi nie mogą na siebie nachodzić Sformułowana na jednakowym poziomie ogólności Równoważna – nie powinna nadmiernie akcentować jednej strony zagadnienia Pytania z alternatywami są już swego rodzaju pytaniami sugerującymi – trzeba uważać, aby żadna odpowiedź się nie wyróżniała

11 Przykład – pytanie dysjunktywne naturalne Ile masz lat? Do 25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat 51 i więcej lat

12 Przykład – pytanie dysjunktywne sztuczne Jakiego środka transportu używasz najczęściej podczas zakupów? Wybierz jedną odpowiedź Samochód Taksówka Rower Hulajnoga Komunikacja miejska Tramwaj Bezpłatny autobus Chodzę pieszo

13 Przykład – pytanie koniunktywne Jakiego środka transportu używasz podczas zakupów? Wybierz wszystkie odpowiedzi, które Cię dotyczą Samochód Taksówka Rower Hulajnoga Komunikacja miejska Tramwaj Bezpłatny autobus Chodzę pieszo

14 Przykład – pytanie koniunktywne Czym jest dla Pana/ Pani sukces zawodowy: (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) Awansem Pochwałą szefa Uznaniem w pracy Niezależnością finansową Samodzielnością w działaniu Zajmowanym stanowiskiem Wykonywanym zawodem Korzyściami finansowymi Inne, jakie……………………….

15 Przykład – pytanie z szeregowaniem (rangowaniem) alternatyw Oto lista wskaźników dotyczących sukcesu osobistego, do których może Pan / i przywiązywać większą lub mniejszą wagę. Proszę wpisać kolejno do kratek liczby od 1 do 7, gdzie 1 oznacza, że wskaźnik ten ma dla Pana /i największą wagę, a 7 – najmniejszą. uśmiech dziecka zdrowa rodzina własne mieszkanie stała praca niezależność finansowa pozycja społeczna posiadana wiedza

16 Uszereguj poniższe formy pieniądza od 1 do 5 w zależności od tego, jak często je wykorzystujesz (im częściej tym wyższą cyfrę przyporządkuj odpowiedzi) Gotówka Karta płatnicza Karta kredytowa Czeki Przelewy Przykład – pytanie z szeregowaniem (rangowaniem) alternatyw

17 Przykład – rozdział puli punktów Jaki procent swojego kieszonkowego przeznaczasz na poniższe wydatki? OpcjeProcent rozrywka (kino, dyskoteka) ubrania sprzęt elektroniczny drobne wydatki (napoje, słodycze, jedzenie); oszczędności realizacja swojego hobby, zainteresowania SUMA100%

18 Pytania - skale Stosuje się je wtedy, gdy chce się poznać stopień czy też natężenie cechy, uczuć, poglądów, itp. respondenta Ich istotą jest pomiar, a więc przypisywanie wartości liczbowych

19 Skala Likerta Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń na skali: (1 – nie zgadzam się, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 - nie wiem, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zgadzam się) Właściciel psa powinien po nim sprzątać12345 Podatek od posiadania psa traktuję na równi z innymi podatkami 12345 Posiadacze psów powinni płacić podatek od ich posiadania 12345 Podobny podatek powinien być nałożony na inne zwierzęta 12345 Osoby mieszkające w miastach nie powinny posiadać psów 12345

20 Skala Likerta Proszę o określenie częstości występowania poniższych zdarzeń na poniższej skali 1-zawsze 2-często 3-czasami 4-rzadko 5-nigdy Oglądam w TV programy ekonomiczne lub gospodarcze12345 czytam artykuły ekonomiczne lub gospodarcze w gazecie12345 rozmawiam w gronie rodziny o sprawach związanych z ekonomią lub gospodarką 12345 Rozmawiam w gronie przyjaciół o sprawach związanych z ekonomią lub gospodarką 12345

21 Dyferencjał semantyczny Według Ciebie, podatek od posiadania psa jest: Według Ciebie, podatek od posiadania psa jest: Wysoki12345Niski Sprawiedliwy54321Niesprawiedliwy Respektowany54321Nie respektowany Bezsensowny12345Sensowny Chętnie płacony54321Niechętnie płacony

22 Dyferencjał semantyczny Według Ciebie, podatek od posiadania psa jest: WysokiNiski SprawiedliwyNiesprawiedliwy RespektowanyNie respektowany BezsensownySensowny Chętnie płaconyNiechętnie płacony

23 Dyferencjał semantyczny Według Ciebie, podatek od posiadania psa jest: wysokiniski sprawiedliwyniesprawiedliwy x x

24 Podstawowe błędy popełniane przy formułowaniu pytań

25 Błąd multiplikacji Przykłady Czy uważa Pan wysokość swoich zarobków za słuszną w stosunku do swych kwalifikacji i wysiłku wkładanego w pracę? Która z poniższych dziedzin polityki społecznej jest nieskutecznie realizowana lub niesprawiedliwa i wymaga szczególnej poprawy w najbliższych latach?

26 Błędy w językowym zapisie pytań Literówki, błędy ortograficzne, przesunięcia, błędy edycyjne czy błędy w druku Winę za nie ponosi badacz!!!!

27 Brak pytań filtrujących Prowadzi to do sytuacji, gdy pytanie staje się sugerujących przez samo sformułowanie Przykłady Jakie zjawisko dostrzega Pan(i) jako niepokojące w postępowaniu ludzi wywodzących się z mniejszości cygańskiej – prosimy o wybranie trzech kategorii i zaznaczenie ich? Co, Pana zdaniem, jest głównym powodem niewykorzystywania kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół wyższych w naszej gospodarce?

28 Zbyt trudne sformułowania pytań Spośród wymienionych czynników wybierz 5, które według Ciebie są najbardziej stresogenne Zakłady pracy, szkoły i uczelnie oddziałują na zewnętrzne środowisko, przy czym oddziaływanie to jest dostrzegalne w życiu rodzin pracowniczych. W ramach działalności socjalnej zaspakajają one materialne i kulturalne potrzeby pracowników i ich rodzin poprzez świadczenia bezpośrednie i pośrednie. Jak ocenia Pan(i) realizację tych świadczeń (proszę zaznaczyć znakiem X wybrane odpowiedzi).....

29 Błąd polegający na fałszywym założeniu znawstwa Czy słuszne jest Pana zdaniem, zachowanie miejsc mandatowych TAK NIE NIE WIEM

30 Złe skalowanie Przemieszczenie pozycji skali Jak często korzystasz z następujących rozrywek....... Nigdy Kilka razy w roku Raz w roku Raz w miesiącu Kilka razy w miesiącu Codziennie Tylko w niedzielę Nierównoważność stron skali Jak oceniasz smak herbaty Lipton Bardzo dobra Dobra Raczej dobra Niedobra

31 Błędy dotyczące alternatywnych odpowiedzi w pyt. zamkniętych Uszereguj poniższe narodowości, od 1- najbardziej przez Ciebie lubianej, do 5- najmniej przez Ciebie lubianej Arabowie Ukraińcy Rumuni Żydzi Cyganie Arabowie Szwedzi Polacy Anglicy Holendrzy

32 Treść pytania nie odpowiada odpowiedziom Czy wykonujesz swoją pracę zgodnie z wykształceniem? Tak Nie Jest mi to obojętne Nie mam innej możliwości

33 Podsumowanie – pytania do pytań Po co zadajemy takie pytanie – co chcemy przez nie uzyskać? Jakie uzyskamy odpowiedzi, jaką mają one wartość wskaźnikową dla rozwiązania problemu Dlaczego to pytanie jest tak właśnie skonstruowane – czy nie lepiej byłoby inaczej? Dlaczego to pytanie jest akurat w tym miejscu kwestionariusza? Jaki przewidujemy sposób analizy materiału uzyskanego w wyniku pytania? Jaka może być wiarygodność materiału badawczego?

34 Zasady konstruowania narzędzia badawczego - podsumowanie Kwestionariusz ankiety Do 2 stron (czytelny druk) Zrozumiały język Unikanie zdań złożonych Pojęcia powszechnie zrozumiałe Rodzaje skal: Nominalne (np. płeć, wiek [kategorie], stanowisko) Porządkowe (np. hierarchie preferencji) Ilościowe (np. wiek [lata], wyniki na skalach ciągłych np. w testach psychologicznych) Podstawowe rodzaje pytań ze względu na kategorie odpowiedzi Kafeterie (jedno i wielokrotnego wyboru) Skale odpowiedzi (częstości, zgody, natężenia odczuć) Precyzyjne i zrozumiałe instrukcje odpowiadania (np. ile odpowiedzi można zakreślić) Każde pytanie w ankiecie musi służyć odpowiedzi na pytania badawcze – nie powinno być takich pozycji w ankiecie, które nie są związane z pytaniami badawczymi (np. miejsce zamieszkania, jeśli to nas nie interesuje)


Pobierz ppt "Narzędzia badawcze. Zasady pisania raportu Objętość pracy: do 20-30 stron + załączniki Czcionka 12; interlinia1,5 ; marginesy 2,5 cm Część teoretyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google