Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury przygotowania i składania wniosku na konkursy ogłaszane w roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przygotowania i składania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury przygotowania i składania wniosku na konkursy ogłaszane w roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przygotowania i składania."— Zapis prezentacji:

1 Procedury przygotowania i składania wniosku na konkursy ogłaszane w roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przygotowania i składania wniosku na konkursy ogłaszane w roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.plprojekty@kul.lublin.pl

2 2 W ramach KUL Dział Koordynacji Programów Europejskich ( DKPE ) jest odpowiedzialny za: I. pomoc w przygotowywaniu wniosków o realizację zadań finansowanych ze środków europejskich. II. koordynowanie projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Na etapie przygotowania wniosku projektowego rolą Działu jest przygotowanie projektu od strony formalnej, poprawności struktury projektu, zgodności z nazewnictwem wymaganym dla projektów PO KL oraz udzielenie konsultacji na każdym etapie przygotowania wniosku.

3 3 Każda idea, pomysł projektu, jego merytoryczna treść są dziełem pracownika naukowego lub administracyjnego KUL, który jest specjalistą w danej dziedzinie i dlatego na etapie przygotowania projektu właśnie ten specjalista odpowiada za przygotowanie merytorycznej treści wniosku projektowego. Przygotowanie projektu wymaga zatem współdziałania pracownika – specjalisty z wyznaczonym pracownikiem DKPE. Tworzą oni zespół przygotowujący projekt.

4 4 Z uwagi na to, pierwszym etapem przygotowania projektu jest kontakt specjalisty z kierownikiem lub innym pracownikiem DKPE, aby przedstawić pomysł projektu w formie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie www: http://www.kul.pl/formularz-projektowy,art_11768.html lub poprzez wejście na stronę DKPE: strona www.kul.pl zakładka Projekty UEwww.kul.pl zakładka Dział Koordynacji Programów Europejskich zakładka Masz pomysł na projekt? Przygotuj i złóż formularz projektowy

5 5 Formularz zgłoszeniowy zawiera: wskazanie osoby, która zgłasza projekt i będzie na bieżąco współpracować przy przygotowaniu i złożeniu wniosku, a następnie przy jego realizacji merytorycznej, problem i cele realizacji projektu, a także działania, które mają pomóc zrealizować cele, wstępny harmonogram realizacji projektu, czyli ramy czasowe trwania projektu i każdego z etapów jego realizacji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ewentualne procedury wynikające z PZP, szacowany budżet projektu z podziałem na najważniejsze elementy, w tym koszty pośrednie, wynikające z projektu zobowiązania uczelni, opis pozytywnego wpływu projektu dla KUL

6 6 Kierownik DKPE opiniuje pod względem formalnym złożony formularz i uzyskuje zgodę Prorektora ds. Administracji i Finansów na przygotowanie wniosku, a tym samym – na to, że będzie podpisywał wniosek przed jego złożeniem na konkurs. Wraz z uzyskaniem zgody zespół przygotowujący projekt rozpoczyna prace nad przygotowaniem treści wniosku o dofinansowanie projektu w specjalnym programie komputerowym – generatorze wniosków aplikacyjnych.

7 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest nakierowany na działania podwyższające jakość kapitału ludzkiego, czyli mają wpływać na podniesienie wiedzy, umiejętności, motywacji oraz kompetencji ludzi, grup zawodowych i społecznych bezpośrednio lub pośrednio - poprzez stworzenie do tego odpowiednich warunków. Uczelnia może przygotowywać i składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ciągu roku przez wyznaczone do tego instytucje na ich stronach internetowych

8 8 Typy projektów … i co z tego wynika 1.Projekty standardowe 2.Projekty innowacyjne 3.Projekty ze współpracą ponadnarodową PROJEKTY SYSTEMOWE KONKURSOWE

9 Elementy projektu standardowego I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA/OPISOWA WNIOSKU Część 3.1: Uzasadnienie potrzeby projektu oraz cele projektu i sposoby/częstotliwość mierzenia ich osiągnięcia Część 3.2: Grupy docelowe: do kogo kierujemy projekt? Część 3.3: Opis zadań przewidzianych w projekcie: zadania merytoryczne i zadanie zarządzanie projektem Część 3.4: Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (tylko dla projektów z budżetem 2 mln zł i więcej) Część 3.5: Oddziaływanie projektu Część 3.6: Opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy Część 3.7: Opis sposobu zarządzania projektem 9

10 Elementy projektu standardowego II. CZĘŚĆ FINANSOWA WNIOSKU 1.Budżet szczegółowy projektu w podziale na zadania oraz na lata 2. Uzasadnienie najważniejszych (i wymagających uszczegółowienia) kosztów wskazanych w budżecie 3. Budżet ogólny III. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU Każde zadanie rozbija się na etapy zgodnie z chronologią i logiką czynności wykonywanych w ramach zadania oraz wskazuje okres trwania tych etapów 10

11 Projekt innowacyjny Projekt innowacyjny odróżnia się tym od projektu standardowego, że jego przedmiotem jest tytułowa innowacja, określony PRODUKT, jak nazywa się ją w terminologii unijnej. Schemat przebiegu projektu innowacyjnego: I.okres do 8 miesięcy przeznaczony jest na pogłębione zbadanie problemu, przygotowanie opisu wstępnej wersji produktu oraz strategii jego wdrażania – wprowadzania do użytku i upowszechniania II.okres 2 miesięcy przeznaczony na ocenę projektu przez ekspertów III.(po pozytywnej ocenie) wdrażanie/testowanie produktu, jego ponowna ocena, a następnie jego upowszechnianie (oddanie do wykorzystania) oraz włączanie do głównego nurtu polityki 11

12 Najważniejsze różnice we wniosku aplikacyjnym na projekt innowacyjny to: 1.W części 3.2 opisuje się nie tylko grupy docelowe, ale również uzasadnia się innowacyjny charakter projektu. To bardzo ważny moment wniosku, który w bardzo dużym stopniu decyduje o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu. 2.Opis część 3.4 (ryzyka projektu) powinien być bardzo szczegółowy z uwagi na wysokie ryzyko związane z realizacją projektu innowacyjnego. 12

13 Projekt współpracy ponadnarodowej – główne cechy Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który zakłada wspólną realizację następujących działań: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, prowadzenie badań i analiz, przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów, adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju, doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne, wypracowywanie nowych rozwiązań oraz w przypadku którego wskazano na rzeczywistą wartość dodaną wynikającą ze współpracy i podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej. 13

14 Typy projektów współpracy ponadnarodowej Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej – zakłada realizację działań we współpracy ponadnarodowej już na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Zakres projektu pokrywa się z zakresem współpracy ponadnarodowej. Wszystkie cele ukierunkowane są na współprace ponadnarodową. Projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu – projekt poza współpracą ponadnarodową obejmuje inne działania, a część – komponent – jest realizowana w ramach współpracy ponadnarodowej. Projekty z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu – wnioskodawca na etapie składania wniosku nie przewiduje realizacji komponentu ponadnarodowego bądź jedynie wskazuje na możliwość nawiązania współpracy w trakcie realizacji projektu, określając jej obszar, cele, planowany termin nawiązania oraz szacunkowy budżet współpracy ponadnarodowej. 14

15 15 KONKURSY Wnioski projektowe są składane w odpowiedzi na konkursy. Są 2 typy konkursów: - ZAMKNIĘTY - OTWARTY W 2011 r. będą ogłaszane tylko KONKURSY ZAMKNIĘTE. Specyfiką tych konkursów jest to, że znamy termin, od którego i do którego możemy składać wnioski. Po tym terminie zbierze się komisja, która dokona oceny.

16 16 Wnioski są rozpatrywane po zakończeniu terminu naboru w 2 etapach: 1.Ocena formalna: Czy wniosek spełnia kryteria formalne? ( TAK / NIE ) 2.Ocena merytoryczna: Czy i w jakim stopniu wniosek spełnia kryteria merytoryczne? ( ILE PUNKTÓW OTRZYMA WNIOSEK? ) Wniosek może otrzymać dofinansowanie, jeśli spełni kryteria formalne oraz uzyska odpowiednią (powyżej minimalnej wymaganej) liczbę punktów, a także… jeśli nie zostanie wyczerpany budżet na konkurs.

17 17 Ocena formalna Kryteria ogólne Szczegółowe kryteria dostępu Dla wszystkich konkursów, np.: -złożony w formie drukowanej i na płycie CD -napisany w języku polskim -podpisany przez upoważnioną osobę /-y -złożony w terminie -złożony we właściwej instytucji -inne… Dla konkretnych konkursów, np.: -na konkurs można złożyć najwyżej 2 wnioski, -grupa docelowa projektu pochodzi z województwa lubelskiego, -projekt może trwać co najwyżej 12 miesięcy, -inne…

18 18 Ocena merytoryczna Kryteria ogólne Szczegółowe kryteria strategiczne 6 grup kryteriów dotyczących: 1)jakości projektu (4 kryteria): - opis potrzeby realizacji projektu i jego celów, - opis grup docelowych, - opis zadań, - oddziaływanie projektu 2) wnioskodawcy: zaplecze techniczne/finansowe/kadrowe, doświadczenie w realizacji projektów oraz sposób zarządzania projektem 3) finansowanie projektu Dla konkretnych konkursów, np.: -50% uczestników projektu to osoby w wieku 45+, -projekt zakłada utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego, -wnioskodawca posiada 2-letnie doświadczenie w zakresie przedmiotu konkursu, -inne…

19 19 Projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów na podstawie ogólnych kryteriów merytorycznych. Aby projekt został dofinansowany, musi łącznie na podstawie ogólnych kryteriów uzyskać minimum 60 punktów oraz minimum 60% z każdego z 6 kryteriów. Punkty za spełnianie przez wnioskodawcę kryteriów strategicznych są przyznawane jedynie, gdy spełniony jest powyższy warunek. Liczbę punktów za spełnienie każdego z kryteriów strategicznych określa instytucja, która organizuje konkurs.

20 20 Pozytywna ocena wniosku jest podstawą do przygotowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Jeśli jednak wniosek, mimo pozytywnej oceny, wymaga – zdaniem oceniających ekspertów – pewnych zmian, to przed podpisaniem umowy podejmowane są negocjacje. Negatywna ocena wniosku oznacza, że projekt nie będzie realizowany, chyba, że wnioskodawca podejmie środki odwoławcze: (1)protest do instytucji, która organizuje konkurs; jeśli zostanie uznany, to weryfikowana jest pierwotna ocena wniosku, (2)odwołanie do instytucji nadrzędnej wobec w/w instytucji, jeśli protest zostanie rozpatrzony negatywnie, a wnioskodawca stoi na swoim stanowisku; jeśli pozytywnie – wniosek ponownie ocenia instytucja organizująca konkurs

21 Dziękuję Państwu za uwagę! 21

22 Temat prezentacji Temat prezentacji : 4.1.1 Projekty standardowe wdrażane w trybie konkursowym (A.1) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.plprojekty@kul.lublin.pl

23 Konkurs standardowy 4.1.1 (A.1) Termin ogłoszenia konkursu: IV kwartał 2011 r. Planowana alokacja: 150 000 000 zł W ramach projektu przewiduje się komponent ponadnarodowy Konkurs będzie dotyczył PROGRAMÓW ROZWOJU UCZELNI

24 Kluczowe wymagania (kryteria dostępu) Okres realizacji projektu: do 24 miesiące Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa Maksymalna wartość projektu – 6 000 000 PLN ( a 10 000 000 PLN dla projektu realizowanego w partnerstwie z inną uczelnią) Wnioskodawca w odpowiedzi na konkurs może złożyć tylko 1 wniosek

25 Projekt zakłada realizację jedynie następujących elementów: a) podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe), b) wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3).

26 Kryteria strategiczne 1.Projekty, które są realizowane komplementarnie ze wsparciem o charakterze twardym – m.in. Priorytet XIII PO Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne – 5 pkt 2.Projekty przewidujące wdrożenie modelu zarządzania finansami uczelni – 7 pkt 3.Projekty przewidujące wdrożenie modelu zarządzania majątkiem uczelni – 7 pkt 4.Projekty przewidujące wdrożenie modelu zarządzania kadrami uczelni – 6 pkt 5.Projekty przewidujące wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarządzania jakością kształcenia w uczelni w zakresie: określania sylwetki / profilu absolwenta, ustalania ścieżki kształcenia – 10 pkt 6.Projekty przyczyniające się do wdrażania istniejącej strategii rozwoju szkoły wyższej – 5 pkt (Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć we wniosku informację, że taką strategię posiada)

27 Grupy docelowe Między innymi: uczelnie (instytucje, kadra akademicka) studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu

28 Temat prezentacji Temat prezentacji : 4.1.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym (D.1.1.) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.plprojekty@kul.lublin.pl

29 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym (D.1.1.) Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju lub jego części. Jest to konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym. Konkurs ma charakter zamknięty (tj. nabór będzie prowadzony w ściśle określonym czasie, nie krótszym niż 1 miesiąc). Termin ogłoszenia: IV kwartał 2011r. Planowana alokacja - 50 000 000,00 zł

30 Tematy dla projektów innowacyjnych 1. Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego 2. Projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy projektów innowacyjnych 3. Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.

31 Szczegółowe kryteria wyboru projektów 1. Kryteria dostępu Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 2. Kryteria strategiczne Projekty, które są realizowane komplementarnie z działaniami w ramach Poddziałania 4.1.1 i/lub 4.1.2 PO KL – w temacie nr 1 dodatkowe 10 pkt Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym – w temacie nr 1 dodatkowe 10 pkt

32 Grupy docelowe projektów Grupa docelowa obejmuje: grupę zwaną użytkownikami (osoby, które otrzymają do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia) grupę zwaną odbiorcami (osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu nowego produktu finalnego)

33 Temat prezentacji Temat prezentacji : 4.1.1 Projekty współpracy ponadnarodowej (E.1.1.) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.plprojekty@kul.lublin.pl

34 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym (E.1.1.) Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju lub jego części. Konkurs ma charakter zamknięty (tj. nabór będzie prowadzony w ściśle określonym czasie, nie krótszym niż 1 miesiąc). Termin ogłoszenia: IV kwartał 2011r. Planowana alokacja: 50 000 000 zł W ramach projektu przewiduje się komponent ponadnarodowy Konkurs będzie dotyczył PROGRAMÓW ROZWOJU UCZELNI

35 TYPY DZIAŁAŃ MOŻLIWYCH DO SFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań Prowadzenie badań i analiz Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Wypracowywanie nowych rozwiązań Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów.

36 Kluczowe wymagania (kryteria dostępu) Minimalny okres realizacji projektu: 24 miesiące Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa Maksymalna wartość projektu – 20 000 000 PLN Wnioskodawca w odpowiedzi na konkurs może złożyć tylko 1 wniosek Wnioskodawca na etapie składania wniosku musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danego kierunku studiów, studiów doktoranckich lub w treści wniosku zawrzeć oświadczenie o ich uzyskaniu niezbędnych uprawnień do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

37 Kluczowe wymagania (kryteria dostępu) Średnia z ocen parametrycznych, przyznanych wydziałom prowadzącym studia doktoranckie– w ramach projektu, nie może być niższa niż 1.3 Ocena parametryczna wydziału zaangażowanego w działania realizowane w ramach projektu musi wynosić 1 lub 2. Projekt musi przewidywać adaptowanie lub wypracowanie nowych rozwiązań, wynikających z nawiązanej współpracy. Projekt nie może dotyczyć wyłącznie wymiany doświadczeń

38 Kluczowe wymagania (kryteria dostępu) Projekt zakłada realizację jednego lub więcej elementów wymienionych poniżej. Realizacja kilku elementów jest możliwa jedynie w przypadku ścisłego ich powiązania ze sobą. Elementy te muszą wykazywać się komplementarnością. a) przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, b) rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększenie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym), c) podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania

39 Kluczowe wymagania (kryteria dostępu) d) organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie), e) stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki, f) projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni. g) rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki

40 Kluczowe wymagania (kryteria dostępu) h) opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, kursy, szkolenia) i) współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania, j) lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni, k) podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe), l) wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3).

41 Planowany w IV kwartale 2011 r. konkurs w ramach Poddziałanie 4.1.1 POKL zakłada realizację programów rozwojowych uczelni. Założenia obligatoryjności a także komplementarności realizowanych modułów zapewnią kompleksowość projektu, wzmocnienie praktycznych elementów w procesie kształcenia oraz rozwój kluczowych kierunków dla gospodarki opartej na wiedzy.

42 Kryteria strategiczne 1.Projekty, które są realizowane komplementarnie ze wsparciem o charakterze twardym – m.in. Priorytet XIII PO Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego oraz Regionalne Programy Operacyjne – 5 pkt 2.Projekty przewidujące realizację w języku angielskim całości programu kierunków studiów i/lub studiów doktoranckich i/lub programów skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej – 8 pkt 3.Projekty przewidujące przygotowanie, otwarcie i realizację interdyscyplinarnych studiów doktoranckich – 12 pkt

43 Grupy docelowe Między innymi: uczelnie (instytucje, kadra akademicka) studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu

44 Dziękuję za uwagę

45 Konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/6.2/2011 w ramach Priorytetu POKL VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/6.2/2011 w ramach Priorytetu POKL VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.pl

46 46 Schemat prezentacji: 1. Ogólna informacja na temat konkursu 2. Terminy naboru 3. Grupy docelowe 4. Kryteria dostępu 5. Kryteria strategiczne

47 47 Tematy konkursów Ogólne informacje dotyczące projektu: Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Tematy projektów innowacyjnych testujących: Temat 1: Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego na różnych etapach życia człowieka. Temat 2: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia

48 48 Warunki uczestnictwa w konkursie W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty wpisujące się w w/w tematy, których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami priorytetu VI POKL Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 13 500 000,00 zł Nabór trwa od 4 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

49 49 Kryteria dostępu Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do użytkowników z województwa lubelskiego Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN Grupę odbiorców w projekcie stanowią kobiety do 35 roku życia Grupę odbiorców w projekcie stanowią osoby z wyższym wykształceniem pozostające bez zatrudnienia, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia

50 50 Kryteria strategiczne Projekt obejmuje badanie i testowanie elastycznych form zatrudnienia – spełnienie tego kryterium przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firm (waga 10 pkt, stosuje się do tematu nr 1) Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze zatrudnienia (waga 10 pkt, stosuje się do tematu 1-2)

51 51 Kryteria strategiczne Projekt realizowany w partnerstwie z pracodawcami lub organizacjami pracodawców lub samorządem gospodarczym, w ramach którego ww. instytucje uczestniczą obligatoryjnie w wypracowaniu produktu finalnego – spełnienie tego kryterium przyczyni się do dostosowania powstającego produktu do rzeczywistych potrzeb pracodawców, jak i do szerszego upowszechniania powstałego produktu finalnego ( waga 10 pkt, stosuje się do tematu 1-2 ) Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada doświadczenie w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu polityki wypracowanego produktu (modelu/narzędzia/instrumentu) (waga 10 pkt, stosuje się do tematu 1-2)

52 52 Dziękuję za uwagę

53 Konkurs zamknięty nr 7/POKL/PI/IX/2011 w ramach priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Konkurs zamknięty nr 7/POKL/PI/IX/2011 w ramach priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.pl

54 54 Schemat prezentacji: 1.Ogólna informacja na temat konkursu 2.Terminy naboru 3.Grupy docelowe 4.Kryteria dostępu 5.Kryteria strategiczne

55 55 Ogólne informacje dotyczące projektu Konkurs ogłasza Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem ich jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie współpracy z pracodawcami ukierunkowanych na podwyższanie efektywności programów rozwojowych szkół realizujących kształcenie zawodowe.

56 56 Ogólne informacje dotyczące projektu O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 5 000 000,00 zł Nabór trwa od 10 października 2011 r. do 10 listopada 2011 r.

57 57 Grupy docelowe Projekty realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL muszą być skierowane do osób i podmiotów które w projektach innowacyjnych dzielą się na: - grupę zwaną użytkownikami (podmioty lub/i osoby, które otrzymają do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia) – w szczególności będą to nauczyciele zatrudnieni w placówkach kształcenia zawodowego - grupę zwaną odbiorcami (podmioty lub/i osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu - upowszechnieniu i włączeniu do praktyki produktu finalnego) – uczniowie w placówkach kształcenia zawodowego

58 58 Kryteria dostępu Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do użytkowników z województwa lubelskiego Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN Projekt zakłada wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie współpracy z pracodawcami ukierunkowanych na podwyższanie efektywności programów rozwojowych szkół realizujących kształcenie zawodowe

59 59 Kryteria strategiczne Realizacja projektu w partnerstwie ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe (waga 10 punktów) -kryterium zakłada uczestnictwo ww. podmiotów w procesie programowania rozwiązań stanowiących końcowy efekt w celu ich czynnego zaangażowania tych szkół oraz ich organów prowadzących w proces modyfikacji kierunków kształcenia zawodowego Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów badawczo – rozwojowych w obszarze edukacji (waga 10 pkt) Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada doświadczenie w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu polityki wypracowanego produktu (waga 10 pkt ) Realizacja projektu we współpracy z pracodawcami (waga 10 pkt )

60 60 Dziękuję za uwagę

61 Konkurs Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.plprojekty@kul.lublin.pl

62 62 Numer konkursu: konkurs zamknięty nr POKL/1/D.1.1/2011 Temat konkursu: Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Typ projektu: W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w wyżej wymieniony Temat.

63 63 Ogólne warunki konkursu: O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Na realizacje projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 37 720 000,00 zł. Nabór wniosków jest prowadzony od 10 października 2011 r. do 5 grudnia 2011 r. minimalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

64 Cel konkursu: Cel szczegółowy 1: Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia Cel szczegółowy 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnych Polityk Rynku Pracy Cel szczegółowy 3: Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej 64

65 65 Grupy docelowe: użytkownicy: a/ instytucje rynku pracy oraz pracownicy instytucji rynku pracy, b/ instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, c/ inne instytucje (organizacje) niepubliczne działające w obszarze integracji społecznej (np.: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, kluby integracji społecznej), d/ przedsiębiorcy.

66 odbiorcy: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie (osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego, więźniowie i osoby opuszczający zakłady karne, uchodźcy i migranci, imigranci utrzymujący się z pracy nielegalnej, osoby zagrożone eksmisją z zamieszkiwanych lokali, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, bezdomni, osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej, osoby +50, osoby po urlopach wychowawczych ) 66

67 67 Obszary działań możliwych do realizacji w ramach konkursu: Projekty innowacyjne muszą dotyczyć wypracowania szczegółowych rozwiązań w zakresie wypracowania skutecznego i efektywnego modelu działań podmiotów publicznych i niepublicznych z przedsiębiorcami w zakresie poprawy systemu wchodzenia bądź przywracania na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Przykłady: a/ diagnoza sytuacji na lokalnym/krajowym rynku pracy i obszarów problemów społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie narzędzi stanowiących rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przez podmioty reprezentujące instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym

68 68 b/ opracowanie systemu monitoringu sytuacji życiowej i udzielanej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach świadczeń pomocy społecznej i integracji społecznej oraz prowadzonej działalności przez organizacje pozarządowe, c/ wypracowanie rozwiązań umożliwiających ekonomiczne usamodzielnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne z przedsiębiorcami, d/ poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia.

69 kryteria strategiczne Realizowane w partnerstwie trójsektorowym: podmiotów publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy oraz pracodawców sektora prywatnego – Waga punktowa: 15 punktów. Projekty dotyczące ułatwienia powrotu na rynek pracy osobom powyżej 50 roku życia – Waga punktowa: 10 punktów. Projekty ułatwiające wchodzenie na rynek pracy młodzieży powyżej 15 roku życia zagrożonej wykluczeniem społecznym-Waga punktowa: 10 punktów 69

70 70 Konkurs Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.plprojekty@kul.lublin.pl

71 71 Numer konkursu: zamknięty Nr 1/POKL/6/ D.1.1/2011 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Projekt innowacyjny, konkurs D.1.1 Temat konkursu: 1. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ 2. Wykorzystanie zarządzania wiedzą lub zarządzania zmianą w polskich przedsiębiorstwach Typ projektu: projekt innowacyjny

72 Ogólne warunki: Termin naboru wniosków: 1 października 2011r. - 30 grudnia 2011r. Alokacja na konkurs to 50.000.000,00 PLN Cechy konkursu: Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju lub jego części, z komponentem ponadnarodowym nie uwzględnianym poprzez kryteria szczegółowe. Okres realizacji projektu: nie przekracza 36 miesięcy (tematy 1-2) Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN, maksymalna 5 mln PLN (tematy 1-2) 72

73 73 Maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4 (Lider + 4 Partnerów) (temat 1 i 2), Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 9 miesięcy od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej edycji konkursu (temat 1 i 2), W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym, wydatki związane z komponentem ponadnarodowym stanowią maksymalnie 30% całkowitych wydatków projektu W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym, czas wdrażania działań związanych z komponentem ponadnarodowym wynosi minimum 6 miesięcy (temat 1 i 2).

74 Obszary działań możliwych do realizacji: a/tworzenie warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w wieku 50+ a pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa lub/i poprawy komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+ lub/i dostosowania warunków pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+ lub/i optymalizacji wykorzystania potencjału pracowników 50+ do potrzeb organizacji (temat 1) b/tworzenie i wdrażania narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa lub/i kontrybucji pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa lub/i motywowania pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa lub/i tworzenia oraz wdrażania narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w przedsiębiorstwie (temat 2) Uwaga: co najmniej jeden z przedsiębiorców, u którego testowane będzie rozwiązanie wypracowane w projekcie występuje w projekcie jako lider lub partner (tematy 1 i 2) 74

75 75 Kryterium strategiczne Wypracowany w ramach projektu produkt będzie dostosowany do specyfiki przedsiębiorstw MŚP oraz będzie testowany firmach z sektora MŚP - 20 punktów (temat 1, 2)

76 Informacja dodatkowa: Konkurs wraz z dokumentacją zostanie ogłoszony w ostatniej dekadzie października 76


Pobierz ppt "Procedury przygotowania i składania wniosku na konkursy ogłaszane w roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przygotowania i składania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google