Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Cele zarządzania finansami przedsiębiorstw 2. Otoczenie przedsiębiorstwa 1.Otoczenie rynkowe 2.System finansowy 3.Znaczenie konkurencji 3. Makroekonomiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Cele zarządzania finansami przedsiębiorstw 2. Otoczenie przedsiębiorstwa 1.Otoczenie rynkowe 2.System finansowy 3.Znaczenie konkurencji 3. Makroekonomiczne."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Cele zarządzania finansami przedsiębiorstw 2. Otoczenie przedsiębiorstwa 1.Otoczenie rynkowe 2.System finansowy 3.Znaczenie konkurencji 3. Makroekonomiczne przesłanki decyzji finansowych 4. Ryzyko w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 5. Trendy na rynkach finansowych 6. Podsumowanie

3 Cel nadrzędny działalności : Maksymalizacja zysku! Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa !!!

4 misja - sformułowanie podstawowego celu organizacji cele strategiczne - ustalane na wyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa cele taktyczne - ustalane na średnim szczeblu i dla menedżerów niższego szczebla organizacji cele operacyjne - ustalane na najniższym szczeblu i dla najniższego kierownictwa

5 cele funkcjonalne np. marketingu, finansów, cele produkcyjne np. jakość, wydajność cele w zakresie zasobów ludzkich np. fluktuacja pracowników, absencja w pracy

6 1. Poziomowy przyrost sprzedaży - cele marketingowe, 2. Nowoczesność produktu - cele innowacyjne, 3. Zyskowność - cele finansowe, 4. Właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, ludzkich, kapitału - cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa w zasoby. 5. Zwiększenie płacy.

7 1. Przyrost udziału w rynku, 2. Wprowadzenie jednej modyfikacji produktu rocznie, 3. Poprawa zyskowności o 10% rocznie, 4. Zmniejszenie zakupu surowców, pracowników, 5. Zwiększenie płacy.

8 RYNEK: Transakcje zawierane pomiędzy kupującymi i sprzedającymi Mechanizm, za pomocą którego konsumenci i producenci ustalają ilość sprzedanych dóbr Zespół warunków umożliwiających wymianę między sprzedawcami a nabywcami

9 Ze względu na zasięg terytorialny: - lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy - Ze względu na przedmiot obrotu: - np. Samochodowy, pracy, dóbr i usług, towarowy, pieniężny, itp.

10 Ze względu na swobodę dokonywania transakcji na rynku: rynek wolny – swoboda obrotu, podjęcia działalności, minimalizacja ograniczeń dostępu do poszczególnych rynków międzynarodowych. rynek reglamentowany szary rynek - posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi poza wyznaczonym systemem reglamentacji jest zakazany. czarny rynek - obrót wartościami, których posiadanie jest nielegalne lub ograniczone do pewnych organizacji, zakazany jest także obrót tymi wartościami.

11 Ze względu na skalę lub wielkość transakcji hurtowy detaliczny

12 1. Producenci 2. Konsumenci 3. Rząd

13

14 1. Dobra materialne 2. Dobra niematerialne 3. Dobra wolne 4. Usługi

15 Rynek pieniężny Rynek kapitałowy

16 Rynek pieniężny transakcje krótkoterminowe Rynek kapitałowy Transakcje długoterminowe (emisja i obrót papierów wartościowych Rynek kredytowy Podaż funduszy oferowanych przez banki Rynek walutowy Obejmuje międzynarodowe transfery finansowe Rynek ubezpieczeń

17 rynki tradycyjne rynki instrumentów pochodnych (są odbiciem właściwych papierów wartościowych

18 rynki krótkoterminowe rynki średnioterminowe rynki długoterminowe

19 Doskonała konkurencja Konkurencja monopolistyczna OligopolMonopol

20 Strategia kosztowa (niskie koszty, niska cena) Strategia jakościowa (wysokie koszty, wysoka jakość, wysoka cena) Strategia niszy rynkowej Strategia zintegrowanej produkcji (szybkość adaptacji oferty produkcyjnej do zmieniającego się popytu) Strategia masowego marketingu (rozszerzenie przestrzeni sprzedaży i przepustowości kanałów dystrybucji) Strategia zindywidualizowanego marketingu (suma zintegrowanych korzyści klientów tzn. sprzedaż katalogowa lub zakupy elektroniczne - czyli nie dla wszystkich)

21 Do tych uwarunkowań należą: koniunktura gospodarcza, polityka fiskalna i monetarna państwa, inflacja, interwencjonizm państwowy.

22 Koniunktura gospodarcza podlega cyklicznym wahaniom, przy czym długość cyklu i ostrość wahań kształtuje się nieregularnie. Na cykl koniunkturalny składa się okres ożywienia gospodarki prowadzący do jej rozkwitu, po którym zaczynają się pojawiać oznaki kryzysu prowadzącego do przedłużającej się niekiedy depresji gospodarczej, a dopiero jej przezwyciężenie umożliwia zapoczątkowanie ponownego ożywienia ekonomiki.

23 Powoduje erozję siły nabywczej pieniądza, znajdującą odbicie we wzroście ogólnego poziomu cen. Wysoki poziom inflacji wpływa na poziom nominalny odsetek od pożyczek i kredytów, zagraża deprecjacji realnej wielkości kapitałów własnych firmy, jej należności i zasobów pieniężnych. W okresach wysokiej inflacji może ujawnić się okresowy wzrost popytu na produkty firmy, powodowany chęcią ucieczki przez klientów od tracącego wartość pieniądza, szczególnie wówczas gdy stopa procentowa od lokat w bankach nie pokrywa strat siły nabywczej zasobów gotówkowych. Inflacja wpływa na zniekształcenie obrazu rzeczywistego przebiegu realnych procesów gospodarczych ujawnionych w pieniężnej postaci.

24 Wywiera decydujący wpływ na sytuację finansową firmy, przede wszystkim za pośrednictwem systemu podatkowego, który przyjmuje z reguły znaczną część przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo. Wzmożone zapotrzebowanie fiskusa na pieniądz objawia się w formie emisji obligacji i bonów skarbowych przy oferowaniu atrakcyjnego oprocentowania. Ogranicza to podaż pieniądza na inne cele a więc możliwość uzyskania kredytów i pożyczek wpływa także przeważnie na wzrost ogólnej stopy procentowej a więc kosztów finansowych ponoszonych przez firmę.

25 Bank Centralny reguluje popyt i podaż stopą procentową (niska stopa procentowa jest korzystna dla przedsiebiorstwa)

26 ryzyko operacyjne – wiąże się z udziałem kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa; im wyższy udział kapitału obcego tym trudniej go przedsiębiorstwu spłacić, ryzyko stopy procentowej – związane ze zmianą stopy procentowej, ryzyko terminu wykupu – im dłuższy okres do terminu wykupu tym wyższe ryzyko, bardziej ryzykowne są obligacje 3-letnie niż 1-roczne, ryzyko bankowe - związane z działalnością banku, ryzyko finansowe - występuje przy inwestowaniu w papiery wartościowe, ryzyko inflacji - niepewność zwrotu z inwestycji, ryzyko kredytowe - ryzyko nieodzyskania należności, ryzyko płynności - trudności w sprzedaży papierów wartościowych (zamiany instrumentu na gotówkę), ryzyko systematyczne - zdeterminowane zewnętrznymi warunkami gospodarowania, ryzyko walutowe - spotykane w transakcjach walutowych dotyczy instrumentów kupowanych za waluty

27 Zmiana obowiązującej doktryny ekonomicznej Wzrost ryzyka stóp procentowych i ryzyka walutowego Globalizacja Deregulacja Komputeryzacja Rozwój instrumentów pochodnych


Pobierz ppt "1. Cele zarządzania finansami przedsiębiorstw 2. Otoczenie przedsiębiorstwa 1.Otoczenie rynkowe 2.System finansowy 3.Znaczenie konkurencji 3. Makroekonomiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google