Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka luty 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka luty 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka luty 2010

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

3 3 Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania Cel działania

4 4 Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w oparciu o Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Regulamin konkursu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i wspólnotowego. Na podstawie artykułu 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712) do postępowania przewidzianego w przepisach niniejszego regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejszy nabór wniosków prowadzony jest w trybie konkursowym w procedurze standardowej. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w oparciu o Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Regulamin konkursu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i wspólnotowego. Na podstawie artykułu 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712) do postępowania przewidzianego w przepisach niniejszego regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejszy nabór wniosków prowadzony jest w trybie konkursowym w procedurze standardowej. Wstęp

5 5 Nabór wniosków Nabór wniosków rozpoczyna się 12 lutego 2010 r. od godziny 8:00 Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2010 r. do godziny 15:30

6 6 Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie. Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku w danym konkursie spowoduje, że żaden z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu. Nabór wniosków

7 7 Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie Do konkursu może przystąpić osoba prawna prowadząca działalność w dziedzinie objętej działaniem, która: nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału, uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy, udziela pożyczek lub poręczeń dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w celu wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Do konkursu może przystąpić osoba prawna prowadząca działalność w dziedzinie objętej działaniem, która: nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału, uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy, udziela pożyczek lub poręczeń dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w celu wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

8 8 Wnioskodawcy – typy Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy są regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe, fundusze pożyczkowe oraz instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność w ww. zakresie.

9 9 Typy projektów Działanie 1.1 Schemat A realizowane będzie poprzez wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Grupę docelową stanowić będą: mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Schemat A realizowane będzie poprzez wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Grupę docelową stanowić będą: mikroprzedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa

10 10 Dofinansowanie Maksymalny poziom dofinansowania wynosi – 90% wydatków kwalifikowanych Wkład ze środków unijnych – 15 826 740 Euro Kwota wsparcia: - minimalna kwota wsparcia – 500 000 PLN - maksymalna kwota wsparcia – 10 000 000 PLN Minimalny wkład własny, rozumiany jako środki zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 10 %. Formą dofinansowania projektów będzie pomoc zwrotna, polegająca na wniesieniu wkładu finansowego do instrumentu inżynierii finansowej.

11 11 Datą rozpoczęcia realizacji projektu jest data podpisania umowy o dofinansowanie. Datą zakończenia realizacji projektu jest data, w której suma wartości udzielonych pożyczek/poręczeń oraz kosztów administracji i zarządzania osiągnie kwotę całkowitych wydatków kwalifikowanych, jednak nie później niż do 30 czerwca 2015 r. Datą rozpoczęcia realizacji projektu jest data podpisania umowy o dofinansowanie. Datą zakończenia realizacji projektu jest data, w której suma wartości udzielonych pożyczek/poręczeń oraz kosztów administracji i zarządzania osiągnie kwotę całkowitych wydatków kwalifikowanych, jednak nie później niż do 30 czerwca 2015 r. Realizacja projektu

12 12 Pomoc publiczna W przypadku działania 1.1. Schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy, dotyczącego dofinansowania funduszy pożyczkowych/poręczeniowych pomoc publiczna co do zasady nie występuje na pierwszym etapie dystrybucji środków. Może się jednak zdarzyć, że na drugim etapie (tj. podczas udzielania pożyczek/poręczeń podmiotom sektora MŚP) dystrybucja środków może nosić znamiona pomocy publicznej. W przypadku, gdy udzielane pożyczki/poręczenia podlegają zasadom pomocy publicznej, Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). W przypadku działania 1.1. Schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy, dotyczącego dofinansowania funduszy pożyczkowych/poręczeniowych pomoc publiczna co do zasady nie występuje na pierwszym etapie dystrybucji środków. Może się jednak zdarzyć, że na drugim etapie (tj. podczas udzielania pożyczek/poręczeń podmiotom sektora MŚP) dystrybucja środków może nosić znamiona pomocy publicznej. W przypadku, gdy udzielane pożyczki/poręczenia podlegają zasadom pomocy publicznej, Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

13 13 Wymogi formalne Wniosku o dofinansowanie Sposób przygotowania dokumentacji opisany jest w Regulaminie konkursu. Sposób przygotowania wniosku opisany jest w instrukcji wypełniania wniosku. Sposób przygotowania załączników opisany jest w instrukcji wypełniania załączników.

14 14 Sposób przygotowania Wniosku o dofinansowanie 2 egzemplarze papierowe + 1 w formie elektronicznej Wszystkie pola wypełnione lub zapis nie dotyczy Oryginał czytelnie podpisany przez osoby upoważnione Każda strona wniosku parafowana Kopia wniosku oraz kopie załączników potwierdzone za zgodność z oryginałem Załączniki zszyte, ponumerowane i właściwie ułożone Karty przekładkowe - jeżeli załącznik nie ma zastosowania dla Wnioskodawcy Każdy załącznik - pieczęć na pierwszej stronie

15 15 Dokumentacja Wniosek o dofinansowanie, którego załącznikami są: Biznesplan Kopia promesy leasingowej. Kopia dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność. Kopie deklaracji PIT/CIT lub równoważne dokumenty za ostatnie 2 lata obrachunkowe. Kopie sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Formularz informacji o pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności. Wniosek o dofinansowanie, którego załącznikami są: Biznesplan Kopia promesy leasingowej. Kopia dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność. Kopie deklaracji PIT/CIT lub równoważne dokumenty za ostatnie 2 lata obrachunkowe. Kopie sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Formularz informacji o pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności.

16 16 Regulamin funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego. Oświadczenie lub kopia uchwały odpowiedniego organu Wnioskodawcy o wyodrębnieniu księgowym funduszu przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek/poręczeń przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa podkarpackiego. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania). CV oraz Oświadczenie. Oświadczenie dotyczące uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu. Regulamin funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego. Oświadczenie lub kopia uchwały odpowiedniego organu Wnioskodawcy o wyodrębnieniu księgowym funduszu przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek/poręczeń przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa podkarpackiego. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania). CV oraz Oświadczenie. Oświadczenie dotyczące uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu. Dokumentacja c.d.

17 17 Złożenie wniosku Punkt Przyjmowania Wniosków w DWP Osobiście lub przez posłańca Poczta lub przesyłka kurierska Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się termin dostarczenia do DWP (data stempla Sekretariatu DWP) lub datę stempla Kancelarii Ogólnej. Punkt Przyjmowania Wniosków w DWP Osobiście lub przez posłańca Poczta lub przesyłka kurierska Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się termin dostarczenia do DWP (data stempla Sekretariatu DWP) lub datę stempla Kancelarii Ogólnej.

18 18 Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Wnioski podlegać będą ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Ocena formalna i merytoryczna dokonywane będą na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP. Następnie lista rankingowa projektów zostanie przekazana do akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego, który będzie miał możliwość dokonania zmian na liście rankingowej biorąc pod uwagę kryteria strategiczne. Wnioski podlegać będą ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Ocena formalna i merytoryczna dokonywane będą na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP. Następnie lista rankingowa projektów zostanie przekazana do akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego, który będzie miał możliwość dokonania zmian na liście rankingowej biorąc pod uwagę kryteria strategiczne.

19 19 Oceny formalna Kryteria dopuszczające a) Kryteria dopuszczające 1.Kwalifikowalność wnioskodawcy, 2.Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu, 3.Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu, 4.Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku. b) Kryteria administracyjne 1.Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku, 2.Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku

20 20 Ocena merytoryczna I. Dopuszczające Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu, Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy publicznej, Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat) od zakończenia jego realizacji, Wykonalność instytucjonalna projektu, Wykonalność techniczna projektu, Wykonalność finansowa projektu Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE.

21 21 Ocena merytoryczna II. Kryteria jakościowe Kryterium nr 1 Zasięg działania funduszu Kryterium oceniane będzie na podstawie zasięgu działania, czyli obszaru, z jakiego pozyskiwani są potencjalni klienci funduszu. Zasięg działania funduszu: 20 pkt. regionalny (działający na obszarze województwa) – 20 pkt. 15 pkt. subregionalny (działający na obszarze powiatu lub kilku powiatów) – 15 pkt. 10 pkt. lokalny (działający na obszarze gminy lub kilku gmin) – 10 pkt.

22 22 Kryterium nr 2 Potencjał techniczno-kadrowy Wnioskodawcy II. Kryteria jakościowe Kryterium oceniane będzie na podstawie posiadanych zasobów kadrowych i technicznych, gwarantujących pozytywne efekty realizacji projektu. Pod uwagę brane będzie co najmniej 2-letnie doświadczenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wskazanych przez wnioskodawcę, niezbędnych do prowadzenia funduszu. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 15 pkt dysponowanie niezbędną kadrą posiadającą doświadczenie w udzielaniu pożyczek/poręczeń dla MŚP oraz zaplecza technicznego – 15 pkt 0 pkt. Wnioskodawca nie dysponuje niezbędną, posiadającą doświadczenie kadrą lub zapleczem technicznym – 0 pkt.

23 23 Kryterium nr 3 Kapitał funduszu Kryterium oceniane będzie na podstawie wartości pożyczek/poręczeń w stosunku do kapitału funduszu za okres ostatnich 2 zamkniętych lat obrotowych, udzielonych na terenie województwa podkarpackiego Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: - 20 pkt., podmiot udzielił pożyczek/poręczeń na poziomie powyżej 80% - 20 pkt., 15 pkt., podmiot udzielił pożyczek/poręczeń na poziomie powyżej 60% - 80% - 15 pkt., - 10 pkt., podmiot udzielił pożyczek/poręczeń na poziomie powyżej 30% - 60 % - 10 pkt., - 5 pkt., podmiot udzielił pożyczek/poręczeń na poziomie między 0% - 30% - 5 pkt., II. Kryteria jakościowe

24 24 Kryterium nr 4 Wkład własny Kryterium oceniane będzie na podstawie wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy w projekcie w stosunku do wymaganego w dokumentacji konkursowej. 2 punkty. Za każdy 1% wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum, wynikającego z dokumentacji konkursowej przyznawane będą 2 punkty. 20 pkt. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć 20 pkt. II. Kryteria jakościowe

25 25 Kryterium nr 5 Kondycja finansowa wnioskodawcy Kryterium oceniane będzie na podstawie danych za okres ostatnich 2 zamkniętych lat obrotowych: 1. kosztów zarządzania funduszem stanowiących stosunek kosztów (powstałych na działalności operacyjnej) do kapitału własnego funduszu, 2. wskaźnika strat liczonego stosunkiem wartości udzielonych pożyczek/ poręczeń, których fundusz nie ma prawnych możliwości odzyskania, do całości kapitału funduszu. Punktacja przyznawana będzie w następujących przedziałach: 1. w odniesieniu do kosztów zarządzania funduszem: 15 pkt. 0% – 5% - 15 pkt. 10 pkt. powyżej 5% – 15% - 10 pkt. 2. w odniesieniu do wskaźnika strat: 10 pkt. 0% – 5% - 10 pkt. 5 pkt. powyżej 5%– 15% - 5 pkt. II. Kryteria jakościowe

26 26 Wynik oceny: 1. Pozytywny 2.Negatywny Przyczyny oceny negatywnej, np: Przewidziane w ramach projektu wydatki są zawyżone lub zaniżone, analiza ekonomiczna lub finansowa jest niepoprawna, mniej niż 40 % Wniosek uzyskał mniej niż 40 % maksymalnej liczby punktów. Ocena merytoryczna - wynik

27 27 Dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego Pod kątem zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa W terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania Protokołu z konkursu Ocena strategiczna

28 28 Zasady kwalifikowania wydatków Generalną zasadą kwalifikowania wydatków jest ich niezbędność do realizacji projektu, a także poniesienie ich zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu oraz z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Ważne jest również to, że wartość wszystkich wydatków kwalifikowanych ustalona jest na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Zatem wszystkie wydatki, które przekraczają wysokość wydatków kwalifikowanych projektu zapisanych w umowie – bez względu na ich niezbędność do realizacji projektu i zgodność z zapisami podręcznika – są niekwalifikowanie. Jeżeli beneficjent nie przewidział w budżecie działania, którego realizacja okazała się niezbędna do powodzenia projektu już w trakcie jego wdrożenia i przez to przekroczył on przyznany budżet – różnica pomiędzy faktycznymi wydatkami, a budżetem w umowie jest niekwalifikowana. Nie zmienia to jednak faktu, że beneficjent może starać się o aneksowanie umowy celem zmiany zakresu rzeczowego i finansowego projektu, jednak nigdy przesłanką takiej zmiany (aneksu) nie powinien być zamiar objęcia wydatkami kwalifikowanymi, wydatków pierwotnie nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie. Generalną zasadą kwalifikowania wydatków jest ich niezbędność do realizacji projektu, a także poniesienie ich zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu oraz z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Ważne jest również to, że wartość wszystkich wydatków kwalifikowanych ustalona jest na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Zatem wszystkie wydatki, które przekraczają wysokość wydatków kwalifikowanych projektu zapisanych w umowie – bez względu na ich niezbędność do realizacji projektu i zgodność z zapisami podręcznika – są niekwalifikowanie. Jeżeli beneficjent nie przewidział w budżecie działania, którego realizacja okazała się niezbędna do powodzenia projektu już w trakcie jego wdrożenia i przez to przekroczył on przyznany budżet – różnica pomiędzy faktycznymi wydatkami, a budżetem w umowie jest niekwalifikowana. Nie zmienia to jednak faktu, że beneficjent może starać się o aneksowanie umowy celem zmiany zakresu rzeczowego i finansowego projektu, jednak nigdy przesłanką takiej zmiany (aneksu) nie powinien być zamiar objęcia wydatkami kwalifikowanymi, wydatków pierwotnie nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie.

29 29 Wydatki kwalifikowane Do wydatków kwalifikowanych zaliczamy: wydatki na wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych (stają się one kwalifikowane w momencie przekazania środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy celem powiększenia lub wytworzenia przez instytucje prowadzącą dany fundusz kapitału przeznaczonego na wsparcie finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie administracyjnym województwa podkarpackiego), Do wydatków kwalifikowanych zaliczamy: wydatki na wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych (stają się one kwalifikowane w momencie przekazania środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy celem powiększenia lub wytworzenia przez instytucje prowadzącą dany fundusz kapitału przeznaczonego na wsparcie finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie administracyjnym województwa podkarpackiego),

30 30 Wydatki kwalifikowane c.d. wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym, w szczególności: 1) koszty osobowe pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, wydatki związane z kosztami osobowymi winny być należycie udokumentowane, 2) koszty powierzchni biurowej i wyposażenia biurowego, w tym m.in. 2) koszty powierzchni biurowej i wyposażenia biurowego, w tym m.in. koszty najmu, dzierżawy powierzchni biurowej, służące realizacji projektu, właściwie uzasadnione i skalkulowane, oparte na kosztach rzeczywistych i proporcjonalnie zakwalifikowane do projektu wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym, w szczególności: 1) koszty osobowe pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, wydatki związane z kosztami osobowymi winny być należycie udokumentowane, 2) koszty powierzchni biurowej i wyposażenia biurowego, w tym m.in. 2) koszty powierzchni biurowej i wyposażenia biurowego, w tym m.in. koszty najmu, dzierżawy powierzchni biurowej, służące realizacji projektu, właściwie uzasadnione i skalkulowane, oparte na kosztach rzeczywistych i proporcjonalnie zakwalifikowane do projektu

31 31 Wydatki kwalifikowane c.d. 3) koszty zakupu lub leasingu finansowego (wyłącznie) środków trwałych (wyposażenia biurowego), Warunki współfinansowania leasingu finansowego: - umowa leasingu finansowego musi zawierać zapis, iż prawo własności przedmiotu leasingu zostanie przeniesione na Leasingobiorcę po okresie spłaty wszystkich rat leasingowych, najpóźniej w ciągu miesiąca po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej, - - wydatkiem kwalifikowanym do współfinansowania jest ta część raty leasingowej, która jest związana ze spłatą kapitału leasingowanego dobra – tylko w okresie realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie, - dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej, 3) koszty zakupu lub leasingu finansowego (wyłącznie) środków trwałych (wyposażenia biurowego), Warunki współfinansowania leasingu finansowego: - umowa leasingu finansowego musi zawierać zapis, iż prawo własności przedmiotu leasingu zostanie przeniesione na Leasingobiorcę po okresie spłaty wszystkich rat leasingowych, najpóźniej w ciągu miesiąca po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej, - - wydatkiem kwalifikowanym do współfinansowania jest ta część raty leasingowej, która jest związana ze spłatą kapitału leasingowanego dobra – tylko w okresie realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie, - dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej,

32 32 4) koszt zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, 5) podatek od towarów i usług może być uznany za kwalifikowany w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: - został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z poźn. zm. 4) koszt zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, 5) podatek od towarów i usług może być uznany za kwalifikowany w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: - został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z poźn. zm. Wydatki kwalifikowane c.d.

33 33 Wydatki kwalifikowane c.d. 6) wydatek na zakup wartości niematerialnej i prawnej może zostać uznany za wydatek kwalifikowany, jeśli wartość ta: zostanie zakupiona od strony trzeciej na warunkach rynkowych, zgodnie z przepisami prawa zostanie ujęta w ewidencji księgowej Beneficjenta, będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę do celów realizacji projektu z wyłączeniem sytuacji, w której nabywa się również prawo do udzielania sublicencji, oraz podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 7) koszty windykacji Wszystkie wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym i poręczeniowym kwalifikują się do objęcia wsparciem zgodnie z zapisami pkt. 3.19 podręcznika, o ile wynikają one z wniosku o dofinansowanie projektu, (w wysokości nie przekraczającej progów procentowych, o których mowa w art. 43 (4) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006). 6) wydatek na zakup wartości niematerialnej i prawnej może zostać uznany za wydatek kwalifikowany, jeśli wartość ta: zostanie zakupiona od strony trzeciej na warunkach rynkowych, zgodnie z przepisami prawa zostanie ujęta w ewidencji księgowej Beneficjenta, będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę do celów realizacji projektu z wyłączeniem sytuacji, w której nabywa się również prawo do udzielania sublicencji, oraz podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 7) koszty windykacji Wszystkie wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym i poręczeniowym kwalifikują się do objęcia wsparciem zgodnie z zapisami pkt. 3.19 podręcznika, o ile wynikają one z wniosku o dofinansowanie projektu, (w wysokości nie przekraczającej progów procentowych, o których mowa w art. 43 (4) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006).

34 34 Koszty zarządzania funduszem nie mogą przekraczać średniorocznie, w czasie trwania programu pomocowego: - 2% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy poręczeniowych; - 3% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy pożyczkowych; - 4% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy mikropożyczkowych. [art. 43 pkt 4. Rozp. 1828/2006] Instrumenty inżynierii finansowej inwestują w mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Takie inwestycje mogą być dokonywane tylko na etapie ich powstawania, wczesnej działalności (włącznie z kapitałem na rozruch) lub przy rozszerzaniu działalności tych przedsiębiorstw, i tylko w działania, które osoby zarządzające instrumentami inżynierii finansowej oceniają jako potencjalnie gospodarczo rentowne. Nie inwestują one w przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw od dnia 10 października 2004 r.,[art. 45 Rozp. 1828/2006]. Koszty zarządzania funduszem nie mogą przekraczać średniorocznie, w czasie trwania programu pomocowego: - 2% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy poręczeniowych; - 3% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy pożyczkowych; - 4% kapitału wniesionego przez RPO WP do funduszy mikropożyczkowych. [art. 43 pkt 4. Rozp. 1828/2006] Instrumenty inżynierii finansowej inwestują w mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Takie inwestycje mogą być dokonywane tylko na etapie ich powstawania, wczesnej działalności (włącznie z kapitałem na rozruch) lub przy rozszerzaniu działalności tych przedsiębiorstw, i tylko w działania, które osoby zarządzające instrumentami inżynierii finansowej oceniają jako potencjalnie gospodarczo rentowne. Nie inwestują one w przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw od dnia 10 października 2004 r.,[art. 45 Rozp. 1828/2006]. Wydatki kwalifikowane c.d.

35 35 Wydatki niekwalifikowane wydatki na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym przekraczające pułapy wymienione w pkt. 3.19 podręcznika, wydatki związane z udzieleniem wsparcia w formie pożyczek lub poręczeń: dużym przedsiębiorstwom, mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom realizującym inwestycje poza terenem administracyjnym województwa podkarpackiego. koszty prowizji i odsetek ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd, koszty kredytu, odsetki od zadłużenia, prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, koszty podatku VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z poźn. zm., koszty zakupu lub leasingu środków transportu, koszty zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, gruntowej zabudowanej, budynkowej i lokalowej,

36 36 koszty nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, koszty amortyzacji aktywów, koszty opłat związanych z otwarciem i prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta, koszty podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe związane z leasingiem finansowym, koszty rat leasingowych wykraczających poza ramy czasowe kwalifikowalności wydatków, koszty napraw, bieżących remontów najmowanych/dzierżawionych pomieszczeń, powierzchni, zasiłki i inne świadczenia, promocja projektu. koszty nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, koszty amortyzacji aktywów, koszty opłat związanych z otwarciem i prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta, koszty podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe związane z leasingiem finansowym, koszty rat leasingowych wykraczających poza ramy czasowe kwalifikowalności wydatków, koszty napraw, bieżących remontów najmowanych/dzierżawionych pomieszczeń, powierzchni, zasiłki i inne świadczenia, promocja projektu. Wydatki niekwalifikowane

37 37 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości dwp@podkarpackie.pl Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości dwp@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "1 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka luty 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google