Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena oddziaływania na środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena oddziaływania na środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Ocena oddziaływania na środowisko
Polityki Plany & Programy na podstawie dyrektywy SEA (2001/42) Przedsięwzięcia (projekty) na podstawie dyrektywy EIA (85/337/EWG i 97/11/WE) 1

2 Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dyrektywa 2001/42/WE
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

3 Pojęcie i cele strategicznej oceny
Strategiczna Ocena Środowiska: Pojęcie systematyczny proces oceny konsekwencji zaproponowanych działań polityki, planu lub programu, na środowisko, Cele osiągnięcie pełnej realizacji planów i programów oraz obowiązkowego wzięcia pod uwagę w najwcześniejszych etapach procesów decyzyjnych, na takich samych warunkach jak czynników ekonomicznych czy społecznych tym samym osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska. 3 3

4 Co to jest plan lub program? (Art. 2)
„plany i programy” oznaczają: przygotowywane lub przyjmowane przez organ na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym lub przygotowywane przez organ do przyjęcia za pośrednictwem procedury ustawodawczej przez parlament lub rząd, i wymagane przez przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne; Programy operacyjne współfinansowanie z funduszy UE 4

5 Które plany lub programy wymagają SEA? (Art. 3.2)
Ocenę wpływu na środowisko przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich planów i programów, które są przygotowane dla: rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, planów zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu i które ustalają ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego projektów wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG; lub które, ze względu na potencjalny wpływ na tereny, zostały uznane za wymagające oceny na podstawie dyrektywy 92/43/EWG (Natura 2000). 5

6 Które plany lub programy wymagają SEA? – wyjątki Art. 3(8)
Następujące plany i programy nie podlegają dyrektywie: plany i programy, których jedynym celem jest służenie obronie narodowej lub obronie cywilnej, plany i programy finansowe lub budżetowe. 6

7 Które plany i programy MOGĄ wymagać SOOŚ (screening) – art. 3 ust. 5?
Plany i programy wyznaczające ramy dla przyszłych projektów nie wymagających EIA albo wykraczające poza wskazane sektory; Plany i programy które stanowią podstawę dla użycia niewielkich obszarów na poziomie lokalnym i niewielkie modyfikacje planów i programów, które nie będą miały znaczącego wpływu na środowisko. Dokonując oceny Państwa członkowskie mają obowiązek stosowania kryteriów określonych w Załączniku II do dyrektywy. 7

8 Załącznik II - Kryteria selekcji
1. Charakterystyka planów i programów, z uwzględnieniem w szczególności: stopnia, w jakim plan lub program ustala ramy dla projektów i innych działań albo w zakresie warunków dotyczących lokalizacji, rodzaju, wielkości i funkcjonowania, albo przez alokację zasobów, stopnia, w jakim plan lub program wpływa na inne plany i programy, w tym plany i programy w hierarchii, przydatności planu lub programu dla uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, problemów dotyczących środowiska, mających związek z planem lub programem, przydatności planu lub programu dla wdrażania prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego środowiska (np. plany i programy związane z zarządzaniem odpadami lub ochroną wód). 2. Charakterystyka wpływu oraz obszaru potencjalnie zagrożonego, z uwzględnieniem w szczególności: prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności wpływu, skumulowanego charakteru wpływu, transgranicznego charakteru wpływu, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska (np. w wyniku awarii), rozmiarów i przestrzennego zasięgu wpływu (obszar geograficzny i wielkość populacji prawdopodobnie zagrożonej), wartości i wrażliwości obszaru potencjalnie zagrożonego, z tytułu: szczególnych właściwości naturalnych lub dziedzictwa kulturowego, przekroczonych standardów jakości środowiska lub wartości dopuszczalnych, intensywnego użytkowania gruntów, wpływ na obszar lub krajobrazy posiadające uznany krajowy, wspólnotowy lub międzynarodowy status ochronny.

9 Kluczowe elementy procedury SEA
Scoping Raport SEA Konsultacje Monitorowanie 9

10 Planowanie procesu oceny
Prewencja – ocena oddziaływania na środowisko musi być przygotowana: W fazie przygotowania projektu planu lub programu, Przed jego formalnym przyjęciem.

11 Raport – kluczowe elementy (1)
Musi identyfikować, opisywać o oceniać: Potencjalne oddziaływanie na środowisko na skutek przyjęcia planu lub programu uwzględniając: Skutki dla bioróżnorodności, gleby, wody, powietrza, czynników klimatycznych Skutki dla ludzi i ich zdrowia, dóbr kultury, krajobrazu

12 Raport – kluczowe elementy (2)
Ocena rozsądnych rozwiązań alternatywnych biorąc pod uwagę zakres i cele planu lub programu Opcja „zero” też musi być wzięta pod uwagę

13 Raport – kluczowe elementy (3)
Opis p/p i jego relację z innymi p/p Opis stanu środowiska i dalszego rozwoju bez realizacji danego p/p Środowiskową charakterystykę obszaru na którym będzie realizowany p/p Cele ochrony środowiska oraz opis, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę Środki minimalizujące negatywne oddziaływanie Środki w zakresie monitoringu, Streszczenie w języku niespecjalistycznym

14 Monitoring Państwa członkowskie mają obowiązek monitorować znaczące skutki środowiskowe p/p aby: Identyfikować na jak najwcześniejszym etapie nieprzewidziane negatywne skutki Móc podjąć odpowiednie kroki zaradcze Istniejące systemy przetwarzania danych mogą być stosowane Środki monitorujące muszą być opisane w raporcie

15 Konsultacje Organy środowiskowe Społeczeństwo Transgraniczne
w fazie screeningu, w fazie scopingu, w fazie uzgodnień projektu p/p Społeczeństwo w zakresie projektu p/p w zakresie raportu SOOŚ Transgraniczne

16 Przyjęcie planu lub programu
Organ przyjmujący p/p musi wziąć pod uwagę: raport SOOŚ wyniki konsultacji (organy, społeczeństwo) wyniki konsultacji transgranicznych

17 Informacja o przyjęciu (decyzji)
Po przyjęciu p/p organy środowiskowe, społeczeństwo i (ew.) narażone Państwo Członkowskie musi zostać poinformowane oraz musi zostać udostępnione: przyjęty p/p, uzasadnienie w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę wyniki konsultacji oraz powodów wyboru pomiędzy rozwiązaniami alternatywnymi

18 Wytyczne KE "Implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of certain plans and programmes on the environment“ European Commission, 2003 „The Relationship between the EIA and SEA Directives” European Commission, 2005

19 przedsięwzięć na środowisko (OOŚ)
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) (ang. Environmental Impact Assessment – EIA) 19

20 Dyrektywy OOŚ Dyrektywa 85/337/EEC z 27 czerwca 1985 r.
Dyrektywa 97/11/WE z 3 Marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG Dyrektywa 2003/35/WE wprowadzająca rozwiązania wynikające z Konwencji w Aarhus Termin transpozycji upłynął 25 czerwca 2005! 20

21 Wytyczne KE European Commission (2001). Guidance on EIA: Screening
Scoping EIS (raport)

22 Podstawowe definicje (1)
Przedsięwzięcie wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów, inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie, włącznie z wydobywaniem zasobów mineralnych Wykonawca Ubiegający się o zezwolenie na prywatne przedsięwzięcie lub władzę publiczną inicjującą przedsięwzięcie Zezwolenie na inwestycję Decyzję właściwej władzy lub władz na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do wykonania przedsięwzięcia

23 Podstawowe definicje (2)
Właściwe organy Organy właściwe do wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję. Niekoniecznie muszą to być organy środowiskowe. Organy ochrony środowiska Organy wyspecjalizowane, mające zadania w zakresie kwestii ochrony środowiska. Są konsultowane przez właściwe organy. Dane (informacje) środowiskowe Przedstawiane przez inwestora do oceny właściwemu organowi. Często nazywane «raportem» Społeczeństwo oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy; Zainteresowana społeczność oznacza społeczeństwo, które jest lub może być dotknięte skutkami lub ma interes w procedurach podejmowania decyzji dotyczących środowiska; do celów niniejszej definicji, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i spełniające wymagania przewidziane w prawie krajowym uważa się za mające interes w tym zakresie. 23

24 Cele dyrektywy OOŚ (Art. 2.1)
Dla jakiej kategorii przedsięwzięć musimy stosować dyrektywę? Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji) Co wynika z obowiązku stosowania dyrektywy? Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia Obowiązek uzyskania dla przedsięwzięcia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację (ang. development consent) Kiedy? Przed wydaniem zezwolenia na realizację 24

25 (Art. 3) Jakie są ramy dla OOŚ? Ocena wpływu na środowisko określa, opisuje i ocenia we właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku, bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia dla następujących elementów: istot ludzkich, fauny i flory; gleby, wód, powietrza, klimatu i krajobrazu; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; oddziaływania między elementami wymienionymi w tiret pierwszym, drugim i trzecim. 25

26 Kategorie przedsięwzięć
(Art. 4) Kategorie przedsięwzięć Przedsięwzięcie Aneks I Przedsięwzięcie Aneks II Obligatoryjna OOŚ Screening Przez właściwy organ i dokonanie oceny czy OOŚ jest wymagana czy nie 26

27 Przykłady przedsięwzięć…
ANEKS I Budowa dalekobieżnych linii kolejowych i portów lotniczych z głównym pasem startowym od 2100 m Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, dróg o 4 lub większej ilości pasów lub na odcinku co najmniej 10 km Instalacje do unieszkodliwiania odpadów (spalarnie) niebezpiecznych innych niż niebezpieczne (o wydajności powyżej 100 ton/dzień) Oczyszczalnie ścieków (przeznaczone dla powyżej ) Jakakolwiek zmiana lub poszerzenie przedsięwzięć wymienionych w Aneksie I, gdy taka zmiana lub poszerzenie samo w sobie napotyka progi podane w niniejszym załączniku ANEKS II Budowa linii kolejowych i dróg nie wymienionych w Aneksie I Instalacje do unieszkodliwiania odpadów i oczyszczalnie ścieków nie wymienione w in Aneksie I Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów; Wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w Aneksie I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne (zmiana lub rozciągnięcie niezawarte w załączniku I) 27

28 Kategorie przedsięwzięć
Wytyczne KE – czerwiec 2008 Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Directive

29 Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich (1)
Annex II pkt 10 b) Projekty spełniające 3 przesłanki: Infrastrukturalny charakter Miejski charakter (lokalizacja nie przesądza) Może potencjalnie oddziaływać na środowisko

30 Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich (2)
Projekty o podobnej charakterystyce co parkingi, centra handlowe Budowa takich obiektów jak zabudowa mieszkaniowa, szpitale, uniwersytety, stadiony sportowe, kina, teatry itp. Sieci wodno-kanalizacyjne Projekty nie spełniające ww. przesłanek wyłączone z zakresu dyrektywy (termomodernizacja, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa/dobudowa szkolnej Sali gimnastycznej, budowa niewielkiego basenu itp) Szerzej zob. Zalecenia MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie ooś dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich dla potencjalnych beneficjentów środków UE

31 Procedura OOŚ Screening Scoping Dokumentacja środowiskowa
Tylko dla przedsięwzięć z Aneksu II Scoping Dla Aneksu I - na wniosek inwestora Dokumentacja środowiskowa Raport OOŚ Konsultacje dokumentacji środowiskowej Społeczeństwo; Organy środowiskowe Decyzja Z uwzględnieniem konsultacji społecznych i opinii właściwych organów 31

32 Screening – co to takiego?
(Art. 4) Screening – co to takiego? Odpowiada na pytania: czy OOŚ jest wymagana? (przedsięwzięcia z Aneksu II) Podstawowa wskazówka: czy istotne oddziaływanie na środowisko jest prawdopodobne? Jeżeli tak  OOŚ wymagana Jeżeli nie  OOŚ nie jest wymagana Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja

33 Screening – w jaki sposób?
(Art. 4) Screening – w jaki sposób? Ocena poprzez: badanie indywidualne oraz / lub progi lub kryteria ustalone przez Państwo Członkowskie Kryteria z Aneksu III muszą zawsze być wzięte pod uwagę  niedozwolone dzielenie projektów (ang. salami slicing) Wyniki badania powinny być udostępnione społeczeństwu Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja Właściwość organu – teren gminy, największa część, liniowe w granicach województwa 33

34 Kryteria Aneksu III (Art. 4) Charakterystyka przedsięwzięcia
Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja Charakterystyka przedsięwzięcia rozmiar, kumulacja z innymi przedsięwzięciami, wykorzystanie zasobów naturalnych, produkcja odpadów, zanieczyszczenia, ryzyko zagrożeń i wypadków Lokalizacja przedsięwzięcia – środowiskowa wrażliwość obszarów, które mogą być dotknięte skutkami Użycie gruntu, ilość zasobów naturalnych, zdolności absorpcji środowiska (tereny podmokłe, leśne, rezerwaty i parki, obszary Natura 2000, przekroczenie norm jakościowych, obszary gęsto zaludnione) Potencjalne oddziaływanie Zakres, transgraniczne, prawdopodobieństwo, ciężar i kompleksowość, czas trwania, częstotliwości i odwracalności...

35 (Art. 5.2) Scoping Odpowiada na pytanie “jaki powinien być zakres dokumentacji środowiskowej?” Uzyskanie opinii właściwego organu Na wniosek inwestora Interakcja pomiędzy właściwym organem, organami środowiskowymi a inwestorem Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na inwestycję Właściwy organ może w dalszej części postępowania wymagać dodatkowych informacji Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja

36 Dokumentacja środowiskowa “raport”
(Art. 5) Dokumentacja środowiskowa “raport” (Aneks IV) Opis przedsięwzięcia (miejsce, wielkość) Dane wymagane do rozpoznania i oszacowania głównych skutków, które mogą być spowodowane w środowisku przez to przedsięwzięcie (zużycie zasobów, emisje etc), Opis środków dla uniknięcia, zminimalizowania niekorzystnych skutków Zarys zasadniczych alternatywnych rozwiązań rozważanych przez wykonawcę, łącznie ze wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, uwzględniającego skutki środowiskowe, Streszczenie w języku nietechnicznym informacji zawartych w raporcie Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja

37 Te elementy muszą być koniecznie wzięte pod uwagę!
Raport OOŚ (Art. 5) (Annex IV) Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja Te elementy muszą być koniecznie wzięte pod uwagę! Główne rozwiązania alternatywne i powody wyboru biorąc pod uwagę względy środowiskowe Skumulowane oddziaływanie Oddziaływanie krótkoterminowe i przejściowe Środki minimalizujące Streszczenie w języku nietechnicznym

38 Warianty alternatywne
Art. 5 ust. 3 tiret 4 wśród informacji, które zobowiązany jest przedłożyć wykonawca wymienia: „(…) zarys zasadniczych alternatywnych rozwiązań rozważanych przez wykonawcę, łącznie ze wskazaniem przez niego wyboru, uwzględniającego skutki środowiskowe(…)” Załącznik IV, ust. 2 Dyrektywy OOŚ: Dane, na które powołuje się w Art. 5(1) powinny zawierać (…) Zakres głownych alternatywnych rozwiązań rozpatrzonych przez wykonawcę, włącznie ze wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, uwzględniającego skutki środowiskowe(…)”. Wytyczne Komisji Europejskiej wspomagające interpretację Dyrektywy i jej stosowanie w państwach członkowskich zwracają uwagę na konieczność analizy wariantowej

39 Warianty alternatywne – Guidance on EIA – Scoping
Decydujące znaczenie ma cel przedsięwzięcia!!! Analiza wielokryterialna: kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe Możliwe przykładowe obszary: ograniczanie zapotrzebowania na określone dobra, działania na rzecz zachowania zasobów bądź zredukowania ich zużycia, różne metody zaspokajania popytu, lokalizacje przebiegu tras, procesy i technologie, metody pracy, rozwiązania konstrukcyjne, rodzaje materiałów i źródło ich pochodzenia, terminarz prac (dotyczy zarówno etapu budowy, jak i eksploatacji i likwidacji), data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia, wielkość obszaru zajętego pod inwestycję, wielkość produkcji, kontrola zanieczyszczeń, składowanie odpadów (w tym recykling, ponowne użycie, ostateczne składowanie), rozmieszczenie dróg technologicznych, sposoby zakończenia eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz rekultywacji obszaru.

40 Konsultacje (1) Organy środowiskowe
Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja Organy środowiskowe (scoping, dokumentacja środowiskowa) (Art. 5,6) Zainteresowana społeczność (Art. 4,6,10) Inne państwa członkowskie na których terytorium przedsięwzięcie może oddziaływać (włączając właściwe organy i zainteresowaną społeczność) (Art. 7,9)

41 Konsultacje (2) Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja Organy środowiskowe (Art. 5,6) (scoping, dokumentacja środowiskowa) Pełnią rolę biegłych w postępowaniu OOŚ, współdecydują Nie są związane wnioskiem organu prowadzącego postępowanie OOŚ

42 Konsultacje (3) Społeczeństwo; Zainteresowana społeczność (Art. 4,6,10) Na etapie screeningu - wynik musi być podany do publicznej wiadomości Społeczeństwo musi być poinformowane i może wyrazić opinię odnośnie: Raportu OOŚ (dokumentacji OOŚ) Wniosku o wydanie zezwolenia na inwestycję Po podjęciu decyzji – społeczeństwo musi być poinformowane o: Treści decyzji oraz powodów dla jej podjęcia, Dołączonych warunkach i środkach minimalizujących Informacje dotyczące procesu publicznego udziału w postępowaniu Muszą być zapewnione rozsądne ramy czasowe dla różnych faz postępowania, dające wystarczającą ilość czasu dla poinformowania społeczeństwa oraz zainteresowanej społeczności, aby przygotowały i skutecznie uczestniczyły w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja

43 Konsultacje (4) Konsultacje transgraniczne (Art. 7)
Obowiązek przeprowadzenia dla przedsięwzięć mogących mieć znaczący wpływ na środowisko w innym państwie członkowskim (element transgraniczny); Mogą być prowadzone z inicjatywy państwa członkowskiego, które obawia się oddziaływania przedsięwzięcia na swoje terytorium Musi otrzymać do konsultacji wniosek o wydanie decyzji oraz dokumentację środowiskową (raport); Konsultacje obejmują właściwe organy oraz zainteresowaną społeczność w innym państwie członkowskim, którzy mogą zająć stanowisko Obowiązek zagwarantowania rozsądnych ram czasowych Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja

44 Wydanie decyzji Screening Scoping Dokumentacja Konsultacje Decyzja Decyzja jest podsumowaniem procesu OOŚ i rozstrzyga merytorycznie prawa i obowiązki stron Powinna określać warunki realizacji przedsięwzięcia w fazie budowlanej oraz eksploatacyjnej Od decyzji przysługuje stronom procedura odwoławcza!

45 Wybrane aspekty orzecznictwa ETS w zakresie OOŚ
45

46 Europejski Trybunał Sprawiedliwości
OOŚ to sfera zharmonizowana - podlega jurysdykcji ETS – to ten sąd będzie ostatecznie rozstrzygał w przypadku skargi na szczeblu wspólnotowym: W przypadku skargi wniesionej przez Komisję Europejską (przypadek Rospudy) W razie pytania prejudycjalnego zadanego przez polski sąd w postępowaniu administracyjnym Niezbędna znajomość orzecznictwa w przypadkach trudnych w postępowaniu OOŚ i ostrożne wyciąganie wniosków płynących z orzeczeń Wykładnia (interpretacja) dyrektywy OOŚ jest dynamiczna Na wykładnię dyrektywy ma wpływ rozwój technologiczny. Praktycznie każdy wariant jest technicznie wykonalny! 46

47 Linster C-287/98 – bezpośrednia skuteczność dyrektywy
Jednostki mogą wnosić, że dyrektywa nie została wdrożona na czas; Sądy krajowe nie są związane prawem krajowym i mogą opierać orzeczenia wprost na dyrektywie. Potrzeba jednolitego stosowania wymaga autonomicznego znaczenia przepisów prawa wspólnotowego. 47

48 Podejście ETS Dyrektywa OOŚ ma “szeroki zakres i cel” (C-72/95 Kraaijveld) (liczy się rezultat!) Jednolity nacisk na prawdopodobne oddziaływanie na środowisko danego przedsięwzięcia; Wyjątki należy interpretować ściśle (C-435/97 WWF, C-287/98 Linster); Rozbieżności w wersjach językowych nie mogą czynić prawa wspólnotowego praktycznie bezskutecznym 48

49 Delena Wells C-201/02 Jeżeli procedura OOŚ jest dwu (lub więcej) etapowa, ocena oddziaływań środowiskowych musi być dokonana na jak najwcześniejszym etapie kiedy oddziaływania mogą być zidentyfikowane Jeżeli Państwa Członkowskie nie przeprowadzą OOŚ, muszą podjąć środki zaradcze. To może oznaczać konieczność unieważnienia lub zawieszenia decyzji lub odszkodowanie jeżeli jednostki poniosły szkodę

50 Screening - progi i kryteria wg ETS (1)
Państwa członkowskie mają dwie możliwości. decydowanie dla każdego przypadku z osobna, czy przedsięwzięcie wymienione w załączniku II powinno być poddane OOŚ. określanie w sposób ogólny i abstrakcyjny, przy zastosowaniu progów lub kryteriów, tych przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, co do których istnieje obowiązek dokonania OOŚ. (C-156/07) Państwa Członkowskie: mają margines decyzyjny za pomocą kryteriów i progów. Progi mają pomóc w fazie screeningu, a nie wyłączać klasy przedsięwzięć jako całości Państwa członkowskie muszą zawsze brać pod uwagę charakter, rozmiar i lokalizację projektów Aneksu II przy odniesieniu do kryteriów Aneksu III Stan faktyczny: 50

51 Screening – uzasadnienie (2)
Decyzja, że przedsięwzięcie nie podlega procedurze OOŚ musi zawierać pełne uzasadnienie i informacje pozwalające na kontrolę, czy decyzja została oparta na odpowiednim screeningu zgodnym z Dyrektywą (C-87/02 KE v. Włochy) Art. 4 dyrektywy 85/337 należy interpretować w ten sposób, że nie wymaga on, by decyzja wskazująca na brak konieczności poddania OOŚ przedsięwzięcia ujętego w załączniku II do wspomnianej dyrektywy sama zawierała powody, dla których właściwe władze postanowiły o braku konieczności tej oceny. Jednakże w razie żądania zainteresowanej osoby właściwe władze administracyjne mają obowiązek przekazać jej uzasadnienie podjęcia takiej decyzji lub właściwe informacje i dokumenty w odpowiedzi na zgłoszone żądanie (C-75/08 Mellor)

52 Pozostałe kluczowe kwestie
Przedsięwzięcia o małej skali mogą mieć znaczące oddziaływania na środowisko (C-392/96) Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięć musi być wzięte pod uwagę (C-392/96) 52

53 Praktyczne wskazówki ETS i KE opierają się na prawie WE– tzn. na dyrektywie, a nie na krajowych regulacjach. Rozważając kontrowersyjny przypadek, jak np. wiele projektów infrastrukturalnych, należy przyjąć prawdopodobny tok rozumowania ETS (precedensowe wyroki). Przede wszystkim brać pod uwagę kontekst i cele regulacji wspólnotowych. 53


Pobierz ppt "Ocena oddziaływania na środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google