Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne
Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa Dr inż.Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa

2 Historia dotychczasowych działań
kwiecień-czerwiec pierwsza nieudana inicjatywa powołania Sieci Doskonałości Priorytetu 6.1 10 grudnia spotkanie przedstawicieli polskich Centrów Doskonałości Programu Energia 5.PR - powołanie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6.1 ZSE grudzień ankieta dotycząca m. in. inicjatywy powołania Sieci Naukowej ZSE - upoważnienie dr inż. Tomasza Golca do przygotowania i złożenia wniosku do KBN w sprawie dotacji dla proponowanej Sieci Naukowej

3 Cele powołania Sieci Naukowej ZSE
Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych w zakresie merytorycznym Sieci Koordynacja badań prowadzonych przez zespoły działające w Sieci - unikanie dublowania tematyki (zastępowanie wzajemnej konkurencji - współpracą) Wzajemna informacja o badaniach prowadzonych w poszczególnych dyscyplinach Wymiana usług badawczych, wspólne korzystanie z infrastruktury i aparatury Ułatwienie przystępowania do europejskich programów badawczych, korzystania z funduszy strukturalnych (wynajdowanie nisz tematycznych i sposobów finansowania badań)

4 Sieć Naukowa ZSE Zakres merytoryczny
Nowe technologie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i użytkowania energii i ich integracja z systemami energetycznymi - w szczególności odnawialne źródła energii Minimalizacja wpływu technologii energetycznych na środowisko naturalne (redukcja emisji zanieczyszczeń) Redukcja kosztów i podnoszenie efektywności technologii energetycznych Nowe metody analizy i modelowania systemów energetycznych Wdrażanie nowych technologii energetycznych w skali masowej

5 Sieć Naukowa ZSE Zasady działania
Otwartość. Sieć ma charakter otwarty na inne zespoły o wysokim poziomie merytorycznym Doskonałość. Uczestnikami Sieci są instytucje i osoby o wysokim poziomie kompetencji w reprezentowanej przez nich dziedzinie Aktywność. Uczestnicy Sieci aktywnie uczestniczą w pracach Sieci i przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych Komplementarność. Uczestnicy Sieci unikają wzajemnej konkurencji i dublowania prowadzonych badań

6 Sieć Naukowa ZSE Forma prawna
Sieć Naukowa ZSE - stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej Współpracę członków reguluje Statut Sieci Statut może być uzupełniany regulaminami wewnętrznymi Podsieci Tematycznych

7 Sieć Naukowa ZSE Organizacja Sieci
Członkami założycielami Sieci są członkowie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6.1 ZSE grupującej polskie Centra Doskonałości w Programie „Energia” 5. PR oraz inne zespoły realizujące projekty 5.PR Członkami Sieci mogą być zespoły badawcze i wdrożeniowe krajowe i zagraniczne działające w ramach jednostek mających osobowość prawną prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Sieci Sieć Naukowa ZSE działa poprzez Podsieci Tematyczne Liczba podsieci może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i aktywności podsieci Jedna jednostka może brać udział w pracach kilku podsieci Program działań Podsieci Tematycznych przygotowywany jest w ramach Podsieci Prace Sieci koordynowane są przez Komitet Sterujący Sieci W skład Komitetu Sterującego wchodzi koordynator Sieci, koordynatorzy Podsieci Tematycznych (wybrani w ramach Podsieci) oraz przedstawiciel KPK 6. PR Przyjmowania nowych członków Sieci dokonuje Komitet Sterujący na wniosek Koordynatorów Podsieci Tematycznych

8 Lista członków Nieformalnej Grupy Roboczej
ASPECT prof. dr hab. Tadeusz Janowski PL, Lublin CENERG dr inż. Tomasz Golec, IEn, Warszawa CEPHOMA prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, PW, Warszawa COMECO prof. dr hab. Aalicja Jarża, PCz, Częstochowa CONBIOT dr inż. Alfred Tramer ICHPW, Zabrze CLEANERPAS doc.dr hab. Brunon Grochal IMP, Gdańsk CME dr inż. Jerzy Barglik PŚ, Katowice EESEMC dr inż. Adam Szeląg PW, Warszawa ELECTRIC ENERGY doc dr inż. Jerzy Mukosiej IEl, Warszawa ELEKTROWNIA TURÓW Jacek Gadowski Bogatynia ENTRA prof. Dr hab. Janusz Nieznański PG, Gdańsk GETRADEE dr inż. Krzysztof Siodła PP, Poznań HERCULES doc dr Andrzej Froński IGSMiE PAN, Kraków KnowMatTech prof. Dr hab. Ryszard Kaleńczuk PŚ, Szczecin IDRES dr inż. Wojciech Suwała MEER, Kraków MALET prof. dr hab. Inż. Bolesław Mazurek IEl, Wrocław PELINEC dr hab. Lech M. Grzesiak PW, Warszawa PV Center dr inż. Stanisław M. Pietruszko PW, Warszawa RECEPOL dr inż. Magdalena Rogulska EC BREC, Warszawa KPK dr inż. Andrzej Sławiński IPPT PAN, Warszawa

9 Sieć Naukowa ZSE Struktura Sieci
Komisja Europejska KPK KBN Biomasa Badania socjo-ekonomiczne Fotowoltaika Eliminacja CO2 Energia wiatrowa Komitet sterujący Integracja RES Ogniwa paliwowe Eko-budownictwo Wodór jako nośnik energii Poligeneracja Energia geotermalna Magazynowanie energii Małe energetyka wodna Energia elektryczna Podsieci zapoczątkowane

10 Sieć Naukowa ZSE Zarys programu działania
Zebranie deklaracji uczestnictwa członków Sieci Opracowanie i złożenie wniosku do KBN o dofinansowanie Sieci Naukowej ZSE (CENERG - dr inż. Tomasz Golec) Opracowanie i uzgodnienie statutu Sieci i regulaminów działania Podsieci (z wykorzystaniem poczty internetowej) Prowadzenie strony internetowej Sieci w języku polskim i angielskim. Tymczasowo informacje o Sieci na stronie internetowej KPK Współpraca z KPK w zakresie składania wniosków projektowych w konkursie Priorytetu PR i innych form finansowania (fundusze strukturalne i offsetowe) Złożenie w ramach Podsieci wniosków CA (Coordination Actions) Bieżąca informacja o pracach Komitetu Programowego 6. PR Priorytetu 6.1. w Brukseli oraz merytoryczne wspieranie polskich przedstawicieli w Komitecie Programowym (T.Golec i A.Sławiński) Organizacja cyklicznych seminariów w celu wymiany informacji i doświadczeń uczestników Sieci w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych Organizacja corocznej tematycznej konferencji naukowej z zakresu innowacyjnych technologii energetycznych z udziałem innych krajowych i europejskich Sieci o zbliżonej tematyce.

11 Koszty działania Sieci
Sieć Naukowa ZSE Koszty działania Sieci Koszty działania Koordynatora Sieci związane z obsługą Sieci, w tym biura koordynacyjnego Koszty działalności Komitetu Sterującego (koszty delegacji na spotkania KS) Koszty udziału członków w pracach Sieci (mało prawdopodobne pokrywanie kosztów delegacji lub udziału w konferencjach Sieci - chyba, że pozyskane ze środków UE np. CA) Koszty wspólnych przedsięwzięć Sieci (budżet na realizację zadań) Źródła finansowania Dotacja KBN przyznawana jednorazowo na okres dwóch lat na międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej Środki własne członków Sieci Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (projekty 6. PR, opłaty konferencyjne i inne)

12 Sieć Naukowa ZSE Informacje
Strona internetowa KPK Dział P6A (ENE) Energia Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa Dr inż.Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa


Pobierz ppt "Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google