Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 1 Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl Dr inż.Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa t.golec@ien.com.pl

2 2 Historia dotychczasowych działań kwiecień-czerwiec 2002 - pierwsza nieudana inicjatywa powołania Sieci Doskonałości Priorytetu 6.1 10 grudnia 2002 - spotkanie przedstawicieli polskich Centrów Doskonałości Programu Energia 5.PR - powołanie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6.1 ZSE grudzień 2002 - ankieta dotycząca m. in. inicjatywy powołania Sieci Naukowej ZSE - upoważnienie dr inż. Tomasza Golca do przygotowania i złożenia wniosku do KBN w sprawie dotacji dla proponowanej Sieci Naukowej

3 3 Cele powołania Sieci Naukowej ZSE Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych w zakresie merytorycznym Sieci Koordynacja badań prowadzonych przez zespoły działające w Sieci - unikanie dublowania tematyki (zastępowanie wzajemnej konkurencji - współpracą) Wzajemna informacja o badaniach prowadzonych w poszczególnych dyscyplinach Wymiana usług badawczych, wspólne korzystanie z infrastruktury i aparatury Ułatwienie przystępowania do europejskich programów badawczych, korzystania z funduszy strukturalnych (wynajdowanie nisz tematycznych i sposobów finansowania badań)

4 4 Sieć Naukowa ZSE Zakres merytoryczny Nowe technologie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i użytkowania energii i ich integracja z systemami energetycznymi - w szczególności odnawialne źródła energii Minimalizacja wpływu technologii energetycznych na środowisko naturalne (redukcja emisji zanieczyszczeń) Redukcja kosztów i podnoszenie efektywności technologii energetycznych Nowe metody analizy i modelowania systemów energetycznych Wdrażanie nowych technologii energetycznych w skali masowej

5 5 Sieć Naukowa ZSE Zasady działania Otwartość. Sieć ma charakter otwarty na inne zespoły o wysokim poziomie merytorycznym Doskonałość. Uczestnikami Sieci są instytucje i osoby o wysokim poziomie kompetencji w reprezentowanej przez nich dziedzinie Aktywność. Uczestnicy Sieci aktywnie uczestniczą w pracach Sieci i przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych Komplementarność. Uczestnicy Sieci unikają wzajemnej konkurencji i dublowania prowadzonych badań

6 6 Sieć Naukowa ZSE Forma prawna Sieć Naukowa ZSE - stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej Współpracę członków reguluje Statut Sieci Statut może być uzupełniany regulaminami wewnętrznymi Podsieci Tematycznych

7 7 Sieć Naukowa ZSE Organizacja Sieci Członkami założycielami Sieci są członkowie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6.1 ZSE grupującej polskie Centra Doskonałości w Programie Energia 5. PR oraz inne zespoły realizujące projekty 5.PR Członkami Sieci mogą być zespoły badawcze i wdrożeniowe krajowe i zagraniczne działające w ramach jednostek mających osobowość prawną prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Sieci Sieć Naukowa ZSE działa poprzez Podsieci Tematyczne Liczba podsieci może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i aktywności podsieci Jedna jednostka może brać udział w pracach kilku podsieci Program działań Podsieci Tematycznych przygotowywany jest w ramach Podsieci Prace Sieci koordynowane są przez Komitet Sterujący Sieci W skład Komitetu Sterującego wchodzi koordynator Sieci, koordynatorzy Podsieci Tematycznych (wybrani w ramach Podsieci) oraz przedstawiciel KPK 6. PR Przyjmowania nowych członków Sieci dokonuje Komitet Sterujący na wniosek Koordynatorów Podsieci Tematycznych

8 8 Lista członków Nieformalnej Grupy Roboczej 1.ASPECTprof. dr hab. Tadeusz Janowski PL, Lublin 2.CENERGdr inż. Tomasz Golec, IEn, Warszawa 3.CEPHOMA prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, PW, Warszawa 4.COMECOprof. dr hab. Aalicja Jarża, PCz, Częstochowa 5.CONBIOTdr inż. Alfred Tramer ICHPW, Zabrze 6.CLEANERPASdoc.dr hab. Brunon Grochal IMP, Gdańsk 7.CMEdr inż. Jerzy Barglik PŚ, Katowice 8.EESEMCdr inż. Adam Szeląg PW, Warszawa 9.ELECTRIC ENERGY doc dr inż. Jerzy Mukosiej IEl, Warszawa 10.ELEKTROWNIA TURÓWJacek Gadowski Bogatynia 11.ENTRAprof. Dr hab. Janusz Nieznański PG, Gdańsk 12.GETRADEEdr inż. Krzysztof Siodła PP, Poznań 13.HERCULESdoc dr Andrzej Froński IGSMiE PAN, Kraków 14.KnowMatTechprof. Dr hab. Ryszard Kaleńczuk PŚ, Szczecin 15.IDRESdr inż. Wojciech Suwała MEER, Kraków 16.MALETprof. dr hab. Inż. Bolesław Mazurek IEl, Wrocław 17.PELINECdr hab. Lech M. Grzesiak PW, Warszawa 18.PV Centerdr inż. Stanisław M. Pietruszko PW, Warszawa 19.RECEPOLdr inż. Magdalena Rogulska EC BREC, Warszawa 20.KPKdr inż. Andrzej Sławiński IPPT PAN, Warszawa

9 9 Biomasa Fotowoltaika Magazynowanie energii Sieć Naukowa ZSE Struktura Sieci Energia elektryczna Ogniwa paliwowe Wodór jako nośnik energii Eko- budownictwo Energia wiatrowa Energia geotermalna Eliminacja CO 2 Badania socjo- ekonomiczne Integracja RES Poligeneracja Podsieci zapoczątkowane Małe energetyka wodna KPK Komitet sterujący KBN Komisja Europejska

10 10 Sieć Naukowa ZSE Zarys programu działania Zebranie deklaracji uczestnictwa członków Sieci Opracowanie i złożenie wniosku do KBN o dofinansowanie Sieci Naukowej ZSE (CENERG - dr inż. Tomasz Golec) Opracowanie i uzgodnienie statutu Sieci i regulaminów działania Podsieci (z wykorzystaniem poczty internetowej) Prowadzenie strony internetowej Sieci w języku polskim i angielskim. Tymczasowo informacje o Sieci na stronie internetowej KPK Współpraca z KPK w zakresie składania wniosków projektowych w konkursie Priorytetu 6.1. 6.PR i innych form finansowania (fundusze strukturalne i offsetowe) Złożenie w ramach Podsieci wniosków CA (Coordination Actions) Bieżąca informacja o pracach Komitetu Programowego 6. PR Priorytetu 6.1. w Brukseli oraz merytoryczne wspieranie polskich przedstawicieli w Komitecie Programowym (T.Golec i A.Sławiński) Organizacja cyklicznych seminariów w celu wymiany informacji i doświadczeń uczestników Sieci w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych Organizacja corocznej tematycznej konferencji naukowej z zakresu innowacyjnych technologii energetycznych z udziałem innych krajowych i europejskich Sieci o zbliżonej tematyce.

11 11 Sieć Naukowa ZSE Koszty działania Sieci Koszty działania Koordynatora Sieci związane z obsługą Sieci, w tym biura koordynacyjnego Koszty działalności Komitetu Sterującego (koszty delegacji na spotkania KS) Koszty udziału członków w pracach Sieci (mało prawdopodobne pokrywanie kosztów delegacji lub udziału w konferencjach Sieci - chyba, że pozyskane ze środków UE np. CA) Koszty wspólnych przedsięwzięć Sieci (budżet na realizację zadań) Źródła finansowania Dotacja KBN przyznawana jednorazowo na okres dwóch lat na międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej Środki własne członków Sieci Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (projekty 6. PR, opłaty konferencyjne i inne)

12 12 Sieć Naukowa ZSE Informacje Strona internetowa KPK Dział P6A (ENE) Energia http://www.6pr.pl/n/p/6a/index.html Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl Dr inż.Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa t.golec@ien.com.pl


Pobierz ppt "1 Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google