Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu
WDRAŻANIE E-LEARNINGU WYKORZYSTANIE TI W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SP28 W RYBNIKU Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

2 E-Learning – nowoczesna metoda nauczania
W grudniu 2008 roku 14 nauczycieli naszej szkoły ukończyło kurs doskonalący „Platformy edukacyjne w nauczaniu”. Przygotowało nas to do wdrożenia e-learningu jako dopełnienia i uatrakcyjnienia tradycyjnych metod nauczania. PRZYKŁADOWE ZASWIADCZENIE UKOŃCZENIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

3 E-Learning – nowoczesna metoda nauczania
Narzędziem wdrażania e-learningu w naszej szkole jest platforma e-learningowa Moodle. Zapewnia ona uczniom dostęp do różnych kursów, możliwość powrotu do partii materiału w dowolnej, dogodnej dla ucznia chwili, możliwość wyboru tempa nauki. Na platformie uczniowie mogą korzystać z wielu materiałów, rozwiązywać quizy, brać udział w sondach i konkursach, uczestniczyć w interaktywnych lekcjach. Uczeń ma możliwość komunikacji zarówno z nauczycielem prowadzącym, jak i z innym uczniami. Do komunikacji wykorzystuje się swoje własne konto na platformie, pocztę e- meilową, fora internetowe i czat. Pracę ucznia nadzoruje nauczyciel prowadzący kurs, istnieje możliwość wymiany plików, konsultowania, komentowania i oceniania prac ucznia. Szkolna platforma e-learningowa jest zazwyczaj dopełnieniem zajęć, np. zapoznanie się uczniów z materiałem na następne zajęcia, powtórzenie i utrwalenie partii materiału, wykonanie pracy domowej, przygotowanie się do sprawdzianu ect. Nieoceniona jest rola e-learningu w pracy z uczniem przejawiającym abesncję szkolną z powodów zdrowotnych. Pomimo nieobecności uczeń może pozostawać w kontakcie z nauczycielem, wykonując zadane przez niego zadania. Sprawia to, iż po powrocie do szkoły uczeń ma mniej zaległości w nauce. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

4 E-Learning – nowoczesna metoda nauczania
Szkolna platforma zdalnego nauczania znajduje się pod adresem internetowym Jest to sprawdzony i bezpieczny serwer Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku. Uczniowie mogą dostać się na platformę e-learningową bezpośrednio ze strony głównej szkolnej witryny internetowej. Szkolna platforma zdalnego nauczania znajduje się pod adresem internetowym Jest to sprawdzony i bezpieczny serwer regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku. Uczniowie mogą dostać się na platformę e-learningową bezpośrednio ze strony głównej szkolnej witryny internetowej. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

5 E-Learning – nowoczesna metoda nauczania
W chwili obecnej mamy już 139 zarejestrowanych użytkowników szkolnej platformy e-learningowej. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

6 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do naszej szkoły należą przede wszystkim: uczniowie przejawiający specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzenie umysłowe, system szkoły specjalnej) uczniowie z ADHD W naszej szkole organizuje się dla tych uczniów różne formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej, są to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rewalidacyjne zajęcia indywidualne zajęcia logopedyczne zajęcia socjoterapeutyczne Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

7 TI w nauczaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nowoczesne technologie komputerowe i informacyjne znacznie wspierają edukację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszej szkole. Są zazwyczaj stosowane jako środek wspomagający, uzupełniający nauczanie dziecka, ale w dzisiejszych czasach po prostu nie da się go nie stosować. Uczenie się z wykorzystaniem TI jest bardziej efektywne, ponieważ angażuje nie tylko umysł dziecka, ale i emocje, pozwala mu częściej być twórczym niż odtwórczym, pobudza go do większej aktywności, wyzwala motywację. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

8 Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu
Metody nauczania z wykorzystaniem TI stosowane z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nasi pedagodzy – specjaliści (oligofrenopedagodzy, logopeda) stosują nowoczesne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metody te wykorzystują technologię informacyjną, niektóre z nich to: Bledned learning – czyli łączenie i przeplatanie jednocześnie dwóch lub kilku strategii nauczania (np.. E-learning i nauczanie tradycyjne, lub praca z programem multimedialnym i nauczanie tradycyjne) Wykorzystanie interaktywnych słowników on-line i encyklopedii – uczniowie będący wzrokowcami znacznie szybciej przyswajają sobie wiedzę zdobytą z wykorzystaniem zmysłu wzroku Interaktywne ćwiczenia i gry internetowe – udostępnienie treści edukacyjnych online lub offline i ich połączenie z formą zabawy jest jedną z metod aktywizujących uczącego się, podnosi jego motywację do nauki, ułatwia uczenie się i zapamiętywanie, poprawia efektywność obu tych procesów oraz pozwala uczącemu się na szybsze osiągnięcie sukcesu. Uczniowie rozwiązują zróżnicowane zadania interaktywne: krzyżówki, rebusy, łamigłówki, szarady, quizy, domina obrazkowe, zagadki. Obserwujemy, że metoda ta zwiększa koncentracje uwagi dziecka i podtrzymuje zainteresowanie treściami dydaktycznymi. WebQuests – metoda ta wykorzystuje Internet jako źródło informacji, uczeń docieka i poszukuje wiedzy w oparciu o zasoby wirtualnego świata. Uczniowie maja za zadanie wyszukać informacje na zadany temat. Ponieważ musza przeanalizować materiał w określonym zakresie i wyciagnąć wnioski, wykorzystanie WebQuestów na zajęciach wspomaga myślenie ucznia na poziomie analizy, syntezy i oceny. Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

9 Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu
Programy multimedialne wykorzystywane na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Nasi pedagodzy – specjaliści (oligofrenopedagodzy, logopeda) na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystują ciekawe programy multimedialne, niektóre z nich, to: Porusz umysł ABC Reksia, Przygody Bolka i Lolka Kangurek Socrates 101 Socrates 102 Alfabet Poznaję literki Mój pierwszy elementarz Stop dysleksji Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

10 Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu
Zasoby Internetu wykorzystywane na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych W rozwiązywaniu szeroko pojętych problemów edukacyjnych i reedukacyjnych nasi pedagodzy wykorzystują zasoby Internetu, niektóre z nich, to: POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI: DYSLEKSJA I JEJ PROBLEMY: DYSKALKULIA I JEJ PROBLEMY: [ strona w j. angielskim] INSTYTUT EDUKACJI MATEMATYCZNEJ 'ARS MATHEMATICA': NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA: TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ-REEDUKACJA: TRUBNOŚCI W CZTYANIU I PISANIU - INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI EDUKACYJNEJ: POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE: CENTRUM LOGOPEDYCZNE: NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA ADHD: POLSKIE TOWARZYSTWO ADHD: Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu

11 Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu
Zasoby Internetu wykorzystywane na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych W rozwiązywaniu szeroko pojętych problemów edukacyjnych i reedukacyjnych nasi pedagodzy wykorzystują zasoby Internetu, niektóre z nich, to: KAMPANIA NA RZECZ ADHD: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I JEJ RÓŻNE ASPEKTY: PROBLEMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM: NOWOCZESNY TRENING MÓZGU: ADHD, ADD, DYSLEKSJA,ZACHAMOWANIA: INSTYTUT ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA: Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 28 w Rybniku - Kamieniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google