Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGIA ODNAWIALNA I NIEODNAWIALNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGIA ODNAWIALNA I NIEODNAWIALNA"— Zapis prezentacji:

1 ENERGIA ODNAWIALNA I NIEODNAWIALNA

2 SPIS TREŚCI: Zasoby naturalne Wady i zalety energii odnawialnej
Wady i zalety energii nieodnawialnej Europejska wspólnota węgla i stali Integracja Europejska Efekt cieplarniany Skutki efektu cieplarnianego Handel zanieczyszczeniami Proces legislacyjny

3 ZASOBY NATURALNE STAŁE ODNAWIALNE NIEODNAWIALNE ENERGIA:
SUROWCE ENERGRTYCZNE SUROWCE MINERALNE - słoneczna WODA SUROWCE ENERGETYCZNE - wiatru SUROWCE DLA PRZEMYSŁU LEKKIEGO, SPOŻYWCZEGO I CHEMICZNEGO - wód płynących SUROWCE METALICZNE - pływów morskich - geotermiczna SUROWCE CHEMICZNE POWIETRZE SUROWCE DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SUROWCE SKALNE

4 WADY I ZALETY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
ENERGIA CIEPLNA: ENERGIA JĄDROWA: ZALETY: posiada nowoczesne technologie ogranicza eksploatację paliw kopalnych dostarczają dużo energii tańszy prąd nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów w czasie wytwarzania energii nie ma hałasu nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania WADY: eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów w razie awarii bardzo dotkliwie skaża środowisko przenikanie odpadów radioaktywnych do atmosfery w przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego, emisja dwutlenku węgla co powoduje efekt cieplarniany kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów zakłócenia klimatu akustycznego zmiana krajobrazu możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów

5 ENERGIA CIEPLNA ENERGIA JĄDROWA

6 ENERGIA WODNA: ENERGIA SŁONECZNA: ZALETY: Czyste odnawialne źródło energii, ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni, Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni, ogniwa słoneczne są niezawodne możliwość korzystania z niej w szerokiej skali na świecie Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi, darmowa energia darmowa energia. nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania WADY: Zależność od opadów deszczu Lokalne zmiany klimatyczne, brak pobierania energii w nocy duże koszty produkcji i budowy, wysokie koszty magazynowania energii duży nakład finansowy, zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego. duże koszty produkcji i budowy Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt, instalacja ogniw zajmuje duże obszary trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji

7 ENERGIA WODNA ENERGIA SŁONECZNA

8 ENERGIA WIATROWA: ENERGIA GEOTERMICZNA: ZALETY: nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja duża zdolność generowania energii przy zachowaniu znikomego wpływu na środowisko naturalne, mało szkodliwe dla środowiska nie emituje zanieczyszczeń do środowiska nie zanieczyszczają powietrza. nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania drogie instalacje, problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń, nie pociąga za sobą produkcji odpadów odpowiednie skały występują w niewielu miejscach na świecie, WADY: Hałas ujemny wpływ na ptactwo uwalnia się radon i siarkowodór, niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód głębinowych. zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu duży nakład finansowy deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego

9 ENERGIA WIATROWA ENERGIA GEOTERMICZNA

10 WADY I ZALETY ENERGETYKI NIEODNAWIALNEJ
Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim surowce kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i ropa naftowa.

11 EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI EUROATOM
Funkcjonująca w latach międzynarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało integrację gospodarczą Europy. Obecnie jej kompetencje posiada Unia Europejska. Jej zadania to tworzenie i regulowanie wspólnego rynku: węgla (realizowane od 1 stycznia 1953), stali (realizowane od 1 stycznia 1954, wyjątek dla Włoch: 1 stycznia 1958), żelaza (realizowane od 1 stycznia 1953); Główne organy: Wysoka Władza - organ wykonawczy (odpowiednik Komisji Europejskiej), 9 członków, 6 lat kadencji, każde państwo członkowskie ma po 1 przedstawicielu, a Niemcy, Włochy i Francja mają po 2 Rada Ministrów EWWiS - podejmuje najważniejsze decyzje Zgromadzenie EWWiS (78 posłów) Trybunał Sprawiedliwości (7 sędziów na 6 lat) ma za zadanie rozstrzygać spory konkurencyjne, jest wykładnią prawa, czyli dba by każde państwo jednakowo interpretowało prawo UE

12 Wspólnota została powołana w Traktacie Paryskim, (18 kwietnia 1951) podpisanym przez 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) , w Rzymie, wszedł roku. Cele: rozwój technologii jądrowej i przemysłu nuklearnego, poprawa standardów życia w państwach członkowskich rozwój badań, ustalenie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa. Instytucje: Rada -ciało prawodawcze Komisja- instytucja wykonawcza Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne Trybunał Sprawiedliwości Komitet Ekonomiczno-Społeczny –instytucja pomocnicza

13 Pierwsza flaga EWWiS (1958-1973)

14 INTEGRACJA EUROPEJSKA
Jest to określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym. Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego. Obecnie procesy integracyjne w Europie najpełniej realizowane są w ramach Unii Europejskiej, powstałej w 1993 roku na bazie Wspólnot Europejskich.

15 Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

16 SKUTKI EFEKTU CIEPLARNIANEGO
Globalne ocieplenie klimatu- może to spowodować podwyższenie poziomu morza na kuli ziemskiej, które zostaną zasilone wodami z topniejących lodów i lodów polarnych. Wędrówka stref klimatycznych- to znaczy przesunięcie stref w kierunku biegunu. Wraz ze strefami przemieszczą się charakterystyczne dla danego klimatu opady. Metody zapobiegania efektu cieplarnianego: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez redukcję spalania paliw poprawić izolację cieplną budynków używać gazu ziemnego zamiast ropy naftowej, zastąpić centralnym ogrzewaniem instalacje indywidualne, sprawdzić sprawność urządzeń elektrycznych i silników spalinowych wprowadzać nowe technologie do przemysłu.

17 HANDEL ZANIECZYSZCZENIAMI
Stosowany przy emisji zanieczyszczeń do powietrza. Polega na tym, że każdemu regionowi przydziela się tzw. „górny limit emisji zanieczyszczeń”. Następnie ten limit dzielony jest i sprzedawany przedsiębiorstwom w postaci odpłatnych certyfikatów. Jeżeli dane przedsiębiorstwo nie wykorzysta przyznanego mu limitu, to może wydane pozwolenie sprzedać innym przedsiębiorstwom, które przekraczają dopuszczalne limity. Pomysł na handel emisjami pojawił się w latach 60., jednak jego wdrożenie trwało kilka dziesięcioleci. Pierwsze zastosowania miały miejsce w USA w latach 70. Największy rynek „handlu emisjami” uruchomiono w roku 1990, kiedy to amerykańscy ekonomiści doprowadzili do nowelizacji ustawy o czystym powietrzu. Nowelizacja ta nałożyła na elektrownie obowiązek bardzo głębokiej redukcji emisji dwutlenku siarki z szerokim zastosowaniem „handlu emisjami”.

18 PROCES LEGISLACYJNY To sposób uchwalania ustaw. Zakończony proces oznacza wejście ustawy w życie i obowiązywanie jej w prawie danego kraju. Trzy podstawowe procedury decyzyjne w Unii: współdecyzji- to obecnie najbardziej powszechna z procedur legislacyjnych Unii. W procedurze tej rola Parlamentu nie ogranicza się jedynie do wydania opinii, gdy Rada i Parlament nie dojdzie do porozumienia, akt prawny nie zostanie przyjęty. Jeśli w toku tych dwóch czytań udaje się osiągnąć porozumienie, dany akt prawny może zostać przyjęty. zgody- procedura ta wymaga od Rady uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego przed podjęciem określonych, szczególnie ważnych decyzji. Procedura przebiega podobnie jak w przypadku konsultacji, jednak Parlament nie ma w niej prawa do wprowadzania poprawek do wniosku – musi go przyjąć albo odrzucić w całości. Akceptacja, czyli „zgoda" Parlamentu wymaga bezwzględnej większości oddanych głosów. konsultacji- stosuje się w przypadku decyzji dotyczących takich dziedzin jak rolnictwo, podatki i konkurencja. Na podstawie wniosku Komisji, Rada zasięga opinii Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

19 BIBLIOGRAFIA Encyklopedia PWN Encyklopedia „Eureka” Internet
Książka do geografii „Człowiek gospodarzem ziemi: Paweł Wład

20 Dziękuje za obejrzenie i wysłuchanie mojej prezentacji

21 Wykonała uczennica kl.III.TE Agata Sieczka


Pobierz ppt "ENERGIA ODNAWIALNA I NIEODNAWIALNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google