Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia"— Zapis prezentacji:

1 Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia
OIRP w Koszalinie 12 maja 2012 roku Bartosz Krużewski

2 Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Powstał w lutym 2005 roku Stały sąd arbitrażowy (część piąta kpc) Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

3 Prezes Sądu Arbitrażowego
Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Struktura: Prezes Sądu Arbitrażowego Komitet Arbitrażowy Komitet Nominacyjny Sekretarz Generalny Komitet Wydawniczy Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

4 Nowy Regulamin Obowiązuje od 1 marca 2012 roku
Modelowa klauzula arbitrażowa: “Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.” Klauzule arbitrażową można uzupełnić o następujące postanowienia: „Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [●]”. (1) „Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku [●]”. (2) (1) Jeśli miejscem postępowania arbitrażowego ma być inne miejsce niż m.st. Warszawa (2) Jeśli językiem postępowania ma być inny język niż język polski. Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

5 Arbitrzy Sąd Arbitrażowy a Zespół Orzekający
Liczba arbitrów i sposób ich powoływania (§ 6) prymat woli stron Jeśli strony nie uzgodniły – 3 arbitrów Tryb przyspieszony (do 50 tys. PLN) – 1 arbiter Rola Komitetu Nominacyjnego Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

6 Arbitrzy (2) Kto może być arbitrem?
Art kpc: osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych Nie może to być sędzia państwowy (z wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku) Regulamin Arbiter musi być bezstronny i niezależny Wytyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) dotyczące konfliktów interesów w arbitrażu międzynarodowym Rola „ujawnienia” wątpliwości co do bezstronności lub niezależności Deklaracja Niezależności i Bezstronności Arbitra Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

7 Arbitrzy (3) Lista arbitrów – nie jest wiążąca – arbitrzy mogą być powoływani spoza listy Obowiązek doskonalenia zawodowego arbitrów (§ 9 ust. 4) Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

8 Arbitrzy (4) Wyłączenie arbitra (§ 10) Wniosek o wyłączenie
14 dni od kiedy strona dowiedziała się o okolicznościach uzasadniających wyłączenie Sąd Arbitrażowy rozstrzyga Komitet Nominacyjny Jeżeli wniosek oddalony art § 2 kpc Wniosek o wyłączenie do sądu powszechnego Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

9 Arbitrzy (5) Odwołanie arbitra (§ 11) – zgodne oświadczenie stron
Komitet Nominacyjny jeśli m.in. arbiter uporczywie narusza swoje obowiązki Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

10 Wszczęcie postępowania
Pozew (§ 16) Odpowiedź na pozew (§ 18) Pozew wzajemny (§ 19) – nie później niż wraz z odpowiedzią na pozew Potrącenie (§ 19) – wraz z odpowiedzią na pozew lub na pozew wzajemny Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

11 Postępowanie przed Zespołem Orzekającym
Swoboda stron ustalenia procedury Pełnomocnicy – każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych Posiedzenie wstępne (może być telekonferencja) Postanowienie Proceduralne Kalendarz postępowania Reguły proceduralne Zarzut braku właściwości Sądu Arbitrażowego Dowody (wytyczne IBA dotyczące przeprowadzania dowodów w arbitrażu międzynarodowym) Rozprawa - niejawna Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

12 Wyrok Powinien być wydany w terminie 6 miesięcy od ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego Zapada większością głosów Częściowe i wstępne Uwaga: jeśli Sąd Arbitrażowy orzeka o swojej właściwości, wydaje postanowienie – nie przysługuje na to skarga Orzeczenia proceduralne przewodniczącego po konsultacji z pozostałymi arbitrami (§ 44) Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

13 Arbiter doraźny Załącznik II Regulaminu SA Lewiatan, § 36 ust. 4, 5 i 6 Regulamin ICC – Art. 29, Załącznik V – Emergency Arbitrator Cel: wydanie zabezpieczenia tymczasowego zanim ukonstytuuje się Zespół Orzekający Przesłanki: uprawdopodobnienie roszczenia Postępowanie z udziałem obu stron Wszelkie pisma doręcza się elektronicznie Prezes Sądu powołuje Arbitra Doraźnego w ciągu 2 dni roboczych Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

14 Arbiter doraźny (2) Wniosek o wyłączenie Arbitra Doraźnego musi być złożony w ciągu 24 godzin od kiedy strona dowiedziała się o okolicznościach mogących budzić wątpliwości co do bezstronności lub niezależności Arbitra Doraźnego. Prezes Sądu rozpatruje ten wniosek w ciągu 24 godzin Arbiter Doraźny nie może być arbitrem w zasadniczym postępowaniu arbitrażowym Arbiter Doraźny wydaje postanowienie dotyczące środka zabezpieczającego w ciągu 7 dni roboczych od przekazania mu wniosku o wyznaczenie Arbitra Doraźnego Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

15 Arbiter doraźny (3) Może zastosować taki środek zabezpieczający, jaki uzna za właściwy, w tym zabezpieczenie dowodów Wykonanie postanowienia może zostać uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę odpowiedniego zabezpieczenia Zespół Orzekający nie jest związany ustaleniami Arbitra Doraźnego Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

16 Arbiter doraźny (4) Postanowienie o udzieleniu środka zabezpieczającego traci moc jeśli: Arbiter Doraźny bądź Zespół Orzekający, po jego ukonstytuowaniu się, tak postanowi; postępowanie arbitrażowe nie zostało wszczęte w ciągu 30 dni od dnia wydania przez Arbitra Doraźnego postanowienia o zastosowaniu środka zabezpieczającego; Zespół Orzekający nie został ukonstytuowany w ciągu 90 dni od dnia wydania przez Arbitra Doraźnego postanowienia o zastosowaniu środka zabezpieczającego; wraz z wydaniem wyroku końcowego bądź postanowienia umarzającego postępowanie. Jeśli jednak wyrok uwzględnia roszczenie, które zostało zabezpieczone, środek zabezpieczający upada po upływie 60 dni od dnia doręczenia wyroku stronie, która uzyskała zabezpieczenie. Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

17 Co wpływa na szybkość postępowania arbitrażowego
Badanie Queen Mary University of London School of International Arbitration Ujawnienie dowodów Pisma procesowe Ukonstytuowanie się zespołu orzekającego Rozprawy / procedura Wydanie wyroku Egzekucja Pisemne pytania arbitrów Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

18 Szybkość postępowania i ograniczenia formalizmu
Zasada: Zespół Orzekający oraz strony zobowiązane są do szybkiego i oszczędnego przeprowadzenia postępowania arbitrażowego (§ 22 ust. 4) Zapobieganie obstrukcji postępowania, np. § 14 – „kadłubowy” Zespół Orzekający § 13 ust. 2 – dwukrotnie ustąpienia lub odwołanie arbitra – uprawnienie do powołania przechodzi na Komitet Nominacyjny Terminy: np. § 17 ust. 2 – 21 dni na złożenie odpowiedzi na pozew ale w uzasadnionych przypadkach Sekretarz Generalny może przedłużyć termin Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

19 Szybkość postępowania i ograniczenia formalizmu (2)
§ 39 – wyrok jest wydawany w terminie 6 miesięcy od ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego ale Prezes Sądu, na wniosek Zespołu Orzekającego, może przedłużyć termin na wydanie wyroku stosownie do okoliczności sprawy Jeżeli termin do wydania wyroku nie został dotrzymany z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zespół Orzekający lub niektórzy arbitrzy, okoliczność ta może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia arbitrów Postanowienia proceduralne – samodzielnie Arbiter przewodniczący, po uprzedniej konsultacji z pozostałymi arbitrami Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

20 Szybkość postępowania i ograniczenia formalizmu (3)
Posiedzenie wstępne (§ 26) Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Zespół Orzekający zarządza posiedzenie wstępne z udziałem stron w celu uzgodnienia sprawnego, oszczędnego i odpowiadającego oczekiwaniom stron sposobu prowadzenia postępowania arbitrażowego, chyba że uzna jego przeprowadzenie za zbędne. Posiedzenie wstępne może zostać zorganizowane za pomocą środków komunikowania się na odległość lub innych stosownych środków. Postanowienia Proceduralne: kalendarz postępowania reguły dotyczące przebiegu postępowania Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

21 Szybkość postępowania i ograniczenia formalizmu (4)
Swoboda składania pism w toku postępowania (§ 30) Zespół Orzekający reguluje kwestię dopuszczalności składania innych pism merytorycznych w Postanowieniu Proceduralnym. Pisma nieprzewidziane w Postanowieniu Proceduralnym zostaną pominięte, chyba że Zespół Orzekający uzna, iż istniały uzasadnione powody przedłożenia takiego pisma. W takim przypadku, Zespół Orzekający powinien równocześnie określić, czy, biorąc pod uwagę zasadę równego traktowania stron, drugiej stronie przysługuje prawo do zajęcia stanowiska wobec nowego pisma strony przeciwnej. Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

22 Szybkość postępowania i ograniczenia formalizmu (5)
Dowody (§ 31) Na stronach spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Zespół Orzekający rozstrzyga o dopuszczalności środków dowodowych oraz ocenia ich wiarygodność i moc, według własnego przekonania. Zespół Orzekający może nakazać stronom przedłożenie w określonym terminie dokumentów lub innych środków dowodowych, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sporu. Zespół Orzekające ocenia, jakie znaczenie przypisać odmowie przez stronę przedłożenia określonego środka dowodowego. Zespół Orzekający rozstrzygając o wnioskach w przedmiocie nakazania stronie przeciwnej przedłożenia dokumentów, powinien mieć na uwadze treść Wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) dotyczących przeprowadzania dowodów w arbitrażu międzynarodowym (IBA Rules on taking evidence in international arbitration). Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia

23 Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia
OIRP w Koszalinie 12 maja 2012 roku Bartosz Krużewski


Pobierz ppt "Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego LEWIATAN - wybrane zagadnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google