Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego
Wojciech Jaworski Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego

2 Tryb rozstrzygania sporów inwestycyjnych
Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji Trybunał arbitrażowy ad hoc zgodnie z Regulaminem (Regułami) arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego z 1976 (UNCITRAL Arbitration Rules) Trybunał arbitrażowy zgodnie z Regulaminem arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Rules of Arbitration) Trybunał arbitrażowy zgodnie z Regulaminem Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie (Rules of Arbitration of the Arbitration Institute of the Stockholm Chambers of Commerce) Umowy wielostronne np. Traktat Karty Energetycznej Regulamin UNCITRAL

3 Przepisy regulujące poufność 1
Regulamin UNCITRAL Artykuł 25 ust. 4 „[…] rozprawy toczą się in camera” Artykuł 32 ust. 5 „[…] wyrok może być opublikowany tylko za zgodą obydwu stron” Regulamin ICC Artykuł 20 ust. 7 „[…] trybunał arbitrażowy może zarządzić ochronę tajemnic handlowych i informacji poufnych” Artykuł 21 ust. 3 „[…] za wyjątkiem udzielenia zgody przez trybunał arbitrażowy i strony, osoby nie zaangażowane w postępowanie, nie mogą brać udziału” (w rozprawie) Sąd Arbitrażowy przy ICC publikuje zanonimizowane części niektórych wyroków arbitrażowych chyba, że strony się temu sprzeciwią

4 Przepisy regulujące poufność 2
Regulamin SCC Artykuł 27 ust. 3 „[…] Rozprawy toczą się przy drzwiach zamkniętych chyba, że strony uzgodnią inaczej” Artykuł 46 „Poufność” „[…] Izba Handlowa w Sztokholmie i trybunał arbitrażowy zachowają poufność postępowania arbitrażowego oraz wyroku” Żaden z regulaminów nie zawiera przepisu zobowiązującego strony postępowania do zachowania poufności

5 Przepisy o poufności w innych umowach międzynarodowych 1
Rozdział 11 NAFTA Nota w sprawie wykładni niektórych postanowień rozdziału 11 NAFTA 2003 Kanada złożyła oświadczenie w sprawie jawności rozpraw 2003 – USA, 2004 – Meksyk Aneks nr do NAFTA – w sprawach przeciwko USA i Kanadzie wyrok może zostać ogłoszony przez państwo lub inwestora Meksyk – publikacja wyroku zgodnie z regulaminem postępowania uprawnienie do udostępnienia wszelkich dokumentów przedkładanych trybunałowi arbitrażowemu (za wyjątkiem informacji chronionych tajemnicą oraz informacji objętych wyłączeniem szczególnymi przepisami arbitrażowymi)

6 Przepisy o poufności w innych umowach międzynarodowych 2
Modelowa umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji USA z 2004 Artykuł 29 „Transparentność Postępowania Arbitrażowego” Publikacja: wszystkich pism procesowych, protokołów, orzeczeń Rozprawy przed trybunałem jawne dla publiczności

7 Zasada poufności w ICSID
Regulamin Postępowania Arbitrażowego ICSID Artykuł 32 ust. 2 „Trybunał arbitrażowy może dopuścić do udziału w rozprawie osoby trzecie chyba, że sprzeciwi się temu strona” Artykuł 48 ust. 4 „[…] Centrum nie opublikuje wyroku bez zgody stron” Centrum publikuje fragmenty wyroków zawierających rozumowanie prawne Art. 6 Regulaminu Postępowania Arbitrażowego ICSID „[…] zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji o których dowiedziałem się w wyniku mojego uczestnictwa w tym postępowaniu jak również treść jakiegokolwiek orzeczenia wydanego przez trybunał arbitrażowy” (deklaracja podpisywana przez arbitra)

8 Przyczyny uchylenia poufności
Interes publiczny Informowanie o sporach mających potencjalny wpływ na budżet państwa – sytuację inwestora (władze, akcjonariusze) Transparentność działań administracji Zapewnienie kontroli nad działaniami administracji Potrzeba dopuszczenia do udziału osób trzecich – amici curiae Ustawodawstwo krajowe o dostępie do informacji publicznej

9 Przyczyny zachowania poufności
Rzetelność proceduralna postępowania arbitrażowego Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v. United Republic of Tanzania Zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania Równe prawa stron postępowania Wykluczenie wpływu mediów Brak wpływu na świadków, biegłych Uniknięcie eskalacji sporu Możliwość informowania opinii publicznej o sporze ale w zakresie pozwalającym na uniknięcie jakichkolwiek zakłóceń podczas postępowania (ICSID case No. ARB/05/22) Informacje o sporze, protokół z posiedzenia, zarządzenie o poufności i dokumenty opublikowane w Internecie

10 Stopniowe ograniczenie zasady poufności
Kierunek rozwoju Rejestracja spraw Publikowanie dokumentów przedkładanych trybunałowi arbitrażowemu Jawność rozprawy Publikowanie orzeczeń (NAFTA, US Model BIT, ICSID) Publikowanie orzeczeń wydanych zgodnie z UNCITRAL Publikacja części wyroków – ICC Dopuszczania do udziału osób trzecich – amici curiae

11 Czy macie Państwo pytania ?

12 Poufność w orzecznictwie
The Loewen Group, Inc and Raymond L. Loewen v. United States of America Ani Konwencja ani Regulamin ICSID nie nakładają na strony ogólnego obowiązku zachowania poufności Pomocnym dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania będzie, jeżeli strony ograniczą publiczną dyskusję do zagadnień, które są uznane za niezbędne do omówienia Metalclad Corporation v. United Mexican States (ICSID Case no. ARB(AF)/98/3) (ICSID Case no. ARB(AF)97/1)

13 Sposoby rozwiązania kwestii poufności
Umowa stron postępowania Określenie zakresu podmiotowego Strony, pełnomocnicy, arbitrzy Świadkowie, biegli, konsultanci Kandydaci na świadków, biegłych Pomoc sekretarska/techniczna Określenie zakresu przedmiotowego Istniejąca ochrona na podstawie prawa krajowego (np. tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa)


Pobierz ppt "Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google