Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Allen & Overy LLP 2010 1 Wojciech Jaworski Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Allen & Overy LLP 2010 1 Wojciech Jaworski Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego."— Zapis prezentacji:

1 © Allen & Overy LLP Wojciech Jaworski Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego

2 © Allen & Overy LLP Tryb rozstrzygania sporów inwestycyjnych Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji Trybunał arbitrażowy ad hoc zgodnie z Regulaminem (Regułami) arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego z 1976 (UNCITRAL Arbitration Rules) Trybunał arbitrażowy zgodnie z Regulaminem arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Rules of Arbitration) Trybunał arbitrażowy zgodnie z Regulaminem Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie (Rules of Arbitration of the Arbitration Institute of the Stockholm Chambers of Commerce)

3 © Allen & Overy LLP Przepisy regulujące poufność 1 Regulamin UNCITRAL Artykuł 25 ust. 4 […] rozprawy toczą się in camera Artykuł 32 ust. 5 […] wyrok może być opublikowany tylko za zgodą obydwu stron Regulamin ICC Artykuł 20 ust. 7 […] trybunał arbitrażowy może zarządzić ochronę tajemnic handlowych i informacji poufnych Artykuł 21 ust. 3 […] za wyjątkiem udzielenia zgody przez trybunał arbitrażowy i strony, osoby nie zaangażowane w postępowanie, nie mogą brać udziału (w rozprawie) Sąd Arbitrażowy przy ICC publikuje zanonimizowane części niektórych wyroków arbitrażowych chyba, że strony się temu sprzeciwią

4 © Allen & Overy LLP Przepisy regulujące poufność 2 Regulamin SCC Artykuł 27 ust. 3 […] Rozprawy toczą się przy drzwiach zamkniętych chyba, że strony uzgodnią inaczej Artykuł 46 Poufność […] Izba Handlowa w Sztokholmie i trybunał arbitrażowy zachowają poufność postępowania arbitrażowego oraz wyroku Żaden z regulaminów nie zawiera przepisu zobowiązującego strony postępowania do zachowania poufności

5 © Allen & Overy LLP Przepisy o poufności w innych umowach międzynarodowych 1 Rozdział 11 NAFTA Nota w sprawie wykładni niektórych postanowień rozdziału 11 NAFTA 2003 Kanada złożyła oświadczenie w sprawie jawności rozpraw 2003 – USA, 2004 – Meksyk Aneks nr do NAFTA – w sprawach przeciwko USA i Kanadzie wyrok może zostać ogłoszony przez państwo lub inwestora Meksyk – publikacja wyroku zgodnie z regulaminem postępowania

6 © Allen & Overy LLP Przepisy o poufności w innych umowach międzynarodowych 2 Modelowa umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji USA z 2004 Artykuł 29 Transparentność Postępowania Arbitrażowego Publikacja: wszystkich pism procesowych, protokołów, orzeczeń Rozprawy przed trybunałem jawne dla publiczności

7 © Allen & Overy LLP Zasada poufności w ICSID Regulamin Postępowania Arbitrażowego ICSID Artykuł 32 ust. 2 Trybunał arbitrażowy może dopuścić do udziału w rozprawie osoby trzecie chyba, że sprzeciwi się temu strona Artykuł 48 ust. 4 […] Centrum nie opublikuje wyroku bez zgody stron Centrum publikuje fragmenty wyroków zawierających rozumowanie prawne

8 © Allen & Overy LLP Przyczyny uchylenia poufności Interes publiczny Informowanie o sporach mających potencjalny wpływ na budżet państwa – sytuację inwestora (władze, akcjonariusze) Transparentność działań administracji Zapewnienie kontroli nad działaniami administracji Potrzeba dopuszczenia do udziału osób trzecich – amici curiae Ustawodawstwo krajowe o dostępie do informacji publicznej

9 © Allen & Overy LLP Przyczyny zachowania poufności Rzetelność proceduralna postępowania arbitrażowego Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v. United Republic of Tanzania Zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania Równe prawa stron postępowania Wykluczenie wpływu mediów Brak wpływu na świadków, biegłych Uniknięcie eskalacji sporu Możliwość informowania opinii publicznej o sporze ale w zakresie pozwalającym na uniknięcie jakichkolwiek zakłóceń podczas postępowania

10 © Allen & Overy LLP Stopniowe ograniczenie zasady poufności Kierunek rozwoju Rejestracja spraw Publikowanie dokumentów przedkładanych trybunałowi arbitrażowemu Jawność rozprawy Publikowanie orzeczeń (NAFTA, US Model BIT, ICSID) Publikowanie orzeczeń wydanych zgodnie z UNCITRAL Publikacja części wyroków – ICC Dopuszczania do udziału osób trzecich – amici curiae

11 © Allen & Overy LLP 2010 First lineSecond lineThird line Text text 11 Czy macie Państwo pytania ?

12 © Allen & Overy LLP Poufność w orzecznictwie The Loewen Group, Inc and Raymond L. Loewen v. United States of America Ani Konwencja ani Regulamin ICSID nie nakładają na strony ogólnego obowiązku zachowania poufności Pomocnym dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania będzie, jeżeli strony ograniczą publiczną dyskusję do zagadnień, które są uznane za niezbędne do omówienia Metalclad Corporation v. United Mexican States

13 © Allen & Overy LLP Sposoby rozwiązania kwestii poufności Umowa stron postępowania Określenie zakresu podmiotowego Strony, pełnomocnicy, arbitrzy Świadkowie, biegli, konsultanci Kandydaci na świadków, biegłych Pomoc sekretarska/techniczna Określenie zakresu przedmiotowego Istniejąca ochrona na podstawie prawa krajowego (np. tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa)


Pobierz ppt "© Allen & Overy LLP 2010 1 Wojciech Jaworski Poufność czy jawność arbitrażu inwestycyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google