Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla nowoczesnej reindustrializacji Polski - jakie innowacje i jak stymulowane?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla nowoczesnej reindustrializacji Polski - jakie innowacje i jak stymulowane?"— Zapis prezentacji:

1 Dla nowoczesnej reindustrializacji Polski - jakie innowacje i jak stymulowane?

2 Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 J. Randers: World 2052, A Global Forecast for the Next Forty Years Nowy Raport dla Klubu Rzymskiego: We need to shift investment flows from what is most profitable to what society needs Capitalism wont do this – it is made to allocate money to what is profitable, not to what society needs. (…) The root cause is short-termism in capitalism and democracy.:

4 Raport PLP (cz. II) 2013 (1) obecny kryzys (…) jest (…) skutkiem niedostosowania infrastruktury społeczno-gospodarczej do wymogów życia wspomaganego wysoko rozwiniętą (…) nauką i techniką. (inaczej: do życia w Stanie Zmian i Ryzyka, nie jest więc skutkiem przeludnienia Ziemi - jest zatem KRYZYSEM CYWILIZACYJNYM).

5 Raport PLP (cz. II) 2013 (2) (…) wyczerpywanie źródeł aktualnie dostępnych zasobów naturalnych oraz bezwzględna degradacja środowiska przyrodniczego jest skutkiem braku możliwości przewidywania zmian w uwarunkowaniach życia i wyprzedzającego te zmiany podejmowania działań adaptacyjnych.

6 GŁÓWNYM CZYNNIKIEM GLOBALNEGO KRYZYSU jest brak możliwości eliminowania właściwą innowacyjnością negatywnych następstw MORALNEJ DESTRUKCJI - do niedawna poprawnych form życia – postępującej coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki

7 Kryzys globalny jest ponadto skutkiem braku możliwości gromadzenia rezerw zasobów materialnych i intelektualnych na wszelki wypadek (niepewność prognozowania).

8 BEZ WIEDZY O PRAWDOPODOBNYCH KOMPLEKSOWYCH SKUTKACH POLITYKI, PRACY I INNYCH ZMIAN W UWARUNKOWANIACH ŻYCIA – IM MNIEJ BEZROBOCIA I BIEDY, TYM SZYBCIEJ WYCZERPANIE ŹRÓDEŁ AKTUALNIE DOSTĘPNYCH ZASOBÓW NATURALNYCH I ZDEGRADOWANIE PRZYRODY. A WRAZ Z TYM - GLOBALNA KATASTROFA.

9 Podstawowym warunkiem trwałego przezwyciężenia obecnego kryzysu jest przemiana aksjologiczna wymagająca stworzenia możliwości kierowania się w działalności spol.– gospod., w tym innowacyjnej, zasadą win-win (Chiny) - łączenia interesu własnego z interesem środowiska społeczno-przyrodniczego – czyli ekospołecznej użyteczności.

10 Ekospołecznie Użyteczna Innowacyjność (EUI): 1. – wzrost jakości życia wszystkich ludzi; 2. – powstrzymywanie regresu albo rozwój środowiska przyrodniczego 2. – zmniejszenie wewnętrznych i zewnętrznych kosztów życia; 3.- wzrost trwałości - w tym rozwojowe przemieszczenie granic wzrostu - światowej społeczności.

11 EKOSPOŁECZNIE UŻYTECZNA INNOWACYJNOŚĆ (EUI) to podstawowy czynnik eliminowania negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji, w tym zyskiwania na czasie

12 Mechanizm EUI: doprowadzanie do dojrzałości, a następnie tworzenie Z JUŻ ISTNIEJĄCYCH dojrzałych ELEMENTÓW wiedzy i techniki (softwareu i hardwareu) JAKOŚCIOWO NOWYCH ICH KONFIGURACJI, spełniających kryteria EUI

13 Dwa etapy wdrażania innowacji: 1. – inkubacji - wspomaganej finansowo, zwłaszcza przez państwo lub struktury ponadpaństwowe; 2. – dojrzałości innowacyjnej, w tym zwracania nakładów poniesionych w okresie inkubacji.

14 Dwa rodzaje EUI: 1. doskonalenie już istniejących technik (środków i sposobów wspomagania ludzkiej aktywności twórczej), w tym pomniejszanie kompleksowego jednostkowego kosztu stosowania danej techniki (KKJT):: 2. – tworzenie technik jakościowo nowych.

15 Kompleksowy Koszt Jednostkowy Techniki (KKJT/K) - odniesiony do jednostkowego zastosowania danej techniki koszt: - jej wytworzenia, - eksploatowania, - likwidacji, oraz - odtworzenia środowiska społeczno- przyrodniczego zdegradowanego w wyniku stosowania danej techniki, w tym odtworzenia zużytej bazy paliwowo- surowcowej (albo zapewnienia dostępu do źródeł alternatywnych).

16 Dwa rodzaje (tworzonych w ramach EUI) technik jakościowo nowych: 1. techniki dla eliminowania negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji; 2. – techniki (w tym nauka) jako intelektualno-materialna rezerwa na wszelki wypadek.

17 Dla skutecznej reindustrializacji PP: Konieczność państwowego programu stymulowania ekospołecznie użytecznej innowacyjności (EUI)

18 Potrzeba budowy: 1. – programu polskiej specjalizacji n-t; 2. – programu międzynarodowego konkurencyjnego podziału pracy poznawczo-innowacyjnej; 3. - systemu wizyjnego programowania strategicznego/backcasting (Apollo), dostosowującego PP do życia w Stanie Zmian i Ryzyka; 4. - informacyjnego systemu wiedzy o skutkach polityki i innych zamianach w uwarunkowaniach życia; 5. – systemu podatności innowacyjnej gospodarki.

19 Informacyjny system wiedzy o skutkach polityki i innych zamianach w uwarunkowaniach życia: !. - monitoring dynamiczny, w tym system prognozowania ostrzegawczego; 2. - system symulacji komputerowej – dla projektowania i wartościowania nowej techniki i zmian organizacyjnych; 3. - system informacyjnych podstaw ekonomiki trwałego rozwoju (uwzględniającej społ. i przyr. konsekwencje gospodarowania).

20 Podatność innowacyjna gospodarki (innowacyjna chłonność) to podstawowy warunek stymulowania EUI

21

22 Podatność innowacyjna organizacji naukowo-wytwórczej (ONW) zależy od jej sprawności informacyjnej oraz odpowiedniego przewyższania, skalą podobnego naukowo-technologicznie wytwarzania, optymalnego minimum, dotyczącego aktualnie wytwarzanej techniki

23 Optymalne minimum skali naukowo-technologicznie podobnego wytwarzania: taka skala wytwarzania - określonego poziomu rozwoju - danej techniki, przy której KKJT/K jest najmniejszy

24 To przewyższenie powoduje zarówno przymus innowacyjny (wzrost KKJT – rys. 1), jak i zwiększony dopływ informacji z produkcji i eksploatacji oraz środowiska, umożliwiających ich innowacyjne przetwarzania w sposób przyczyniający się do zmniejszania KKJT (czyli jej dojrzałości)

25

26

27 Sprawność informacyjną ONW wyznacza stosunek ilości informacji możliwych do pozyskania w układzie ONW-Środowisko, do ilości informacji wykorzystanych w działaniach innowacyjnych, na rzecz podniesienia jakości lub opanowania nowej generacji wytwarzanej techniki.

28 Społeczno-gospodarcze uwarunkowania kształtowania podatności innowacyjnej polskiej gospodarki:

29 (1)Stymulowanie koncentracji podobnego naukowo- technologicznie wytwarzania ONW odpowiednio ponad optymalne minimum (rys. !). Nie dla małe jest piękne

30 (2) Kształtowanie sprawności informacyjnej gospodarki, w tym ONW (ww rys. 2, + zdrowy marketing)

31 (3) Odpowiednie uspołecznienie wiedzy n.-t. to niezbędny warunek intensyfikowania EUI a - tylko tej wiedzy, która warunkuje efektywne prognozowanie skutków zmian w uwarunkowaniach życia oraz eliminowanie rozpoznawanych wraz z tym nadchodzących zagrożeń; b – wynagradzanie twórców ww wiedzy i techniki, szczególnie z uwzględnieniem ekospołecznie użytecznych wdrożeniowych efektów.

32 (4) Ekohumanistyczna przebudowa systemu finansowego, ukształtowanie - w miejsce spekulacyjnego i inflacyjnego - systemu ekospołecznej (w tym deflacyjnej) polityki monetarnej. Innowacyjne stymulowanie konsumpcji sprawnościowej, przy oszczędnościowym ograniczaniu konsumpcji hedonistycznej i prestiżowej. Wyspecjalizowane banki – odpowiednio poinformowywane - zaoszczędzonymi (poprzez ograniczanie zbędnej konsumpcji) i im powierzonymi pieniędzmi, stymulują kredytami EUI.

33 (5) Finansowe stymulowanie rezerwotwórczości (proces życia społ. - gospod. - przyr. nie jest w pełni zdeterminowany, prognozy nieuchronnie obarczone niepewnością, stąd konieczność także rezerwotwórczej kreatywności i innowacyjności – na wszelki wypadek.)

34 (6) System podatkowy stymulujący EUI

35 (7) Sprawiedliwość ekospołeczna Podział efektów społecznego procesu pracy według ekospołecznej użyteczności pracy lub życia dojrzałych podmiotów życia społeczno-gospodarczego. (bogacenie się połączone z ekospołecznie użytecznym wkładem w trwały rozwój światowej społeczności).

36 (8) Kształtowanie powszechnej podmiotowości, w tym mądrości

37 (9) Powszechnie dostępny system elementów elastycznej automatyzacji wytwarzania - warunkującej szybkie wdrażanie innowacji, podmiotowość pracowników, jak również zmianę profilu lub alokację produkcji, np w przypadku katastrof.

38 Dla ukształtowania globalnej gospodarki opartej na wiedzy niezbędność systemu informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju światowej społeczności, w tym wiedzy o kompleksowych konsekwencjach działalności społ. – gospodarczej, zwłaszcza innowacyjnej,

39 Informacyjnie sprawna i innowacyjnie podatna infrastruktura społeczno- gospodarcza polskiej i światowej społeczności to warunek podstawowy przezwyciężenia globalnego, CYWILIZACYJNEGO, kryzysu oraz ukształtowania zdolności trwałego rozwoju wraz ze stworzeniem możliwości sprawnego eliminowanie negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dla nowoczesnej reindustrializacji Polski - jakie innowacje i jak stymulowane?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google