Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

START Ustroń :: 30.05.2008 Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w Europie i w Polsce, aktualny stan jej transpozycji do prawa polskiego. Maciej Rossa Państwowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "START Ustroń :: 30.05.2008 Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w Europie i w Polsce, aktualny stan jej transpozycji do prawa polskiego. Maciej Rossa Państwowy."— Zapis prezentacji:

1 START Ustroń :: 30.05.2008 Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w Europie i w Polsce, aktualny stan jej transpozycji do prawa polskiego. Maciej Rossa Państwowy Instytut Geologiczny maciej.rossa@pgi.gov.pl

2 Agenda Aktualny stan transpozycji Dyrektywy INSPIREAktualny stan transpozycji Dyrektywy INSPIRE Nowe koncepcje transpozycji Dyrektywy INSPIRE do prawa krajowegoNowe koncepcje transpozycji Dyrektywy INSPIRE do prawa krajowego PIG a INSPIREPIG a INSPIRE Metadane w INSPIREMetadane w INSPIRE Jak wdrażać metadane zgodnie z INSPIREJak wdrażać metadane zgodnie z INSPIRE - Implementing Rule Metadata - Profile metadanych Krajowy profil metadanych – Piotr PachółKrajowy profil metadanych – Piotr Pachół… Edytor metadanych MEDARD – Leszek Litwin ISPiK GliwiceEdytor metadanych MEDARD – Leszek Litwin ISPiK Gliwice… Ustroń :: 30.05.2008

3 INSPIRE - cele i zadania od Inicjatywy do Dyrektywy Dyrektywa INSPIRE (uchwalona w dn. 14.03.2007 r.)Dyrektywa INSPIRE (uchwalona w dn. 14.03.2007 r.) (obowiązuje od dn. 15.05.2007 r.) INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in EuropeINSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie wspólnej infrastruktury geoinformacyjnejInicjatywa Unii Europejskiej w zakresie wspólnej infrastruktury geoinformacyjnej Główne cele i zadania Inicjatywy:Główne cele i zadania Inicjatywy: Uczynić odpowiednie i zharmonizowane dane geoprzestrzenne dostępnymi dla wspólnotowej polityki środowiskowej (opracowywanie, zastosowanie, monitorowanie i ocena) i dla obywateli … … poprzez ustanowienie zintegrowanych usług w zakresie informacji geoprzestrzennej, opartych na sieciowo rozproszonych bazach danych, powiązanych wspólnymi standardami i protokółami dla zapewnienia (technicznej) zgodności. [źródło: INSPIRE] Ustroń :: 30.05.2008

4 Główne przeszkody we wdrażaniu ESDI Wielka różnorodność modeli i formatów danychWielka różnorodność modeli i formatów danych Niekompletność pokrycia obszarówNiekompletność pokrycia obszarów Nie zharmonizowane układy odniesieniaNie zharmonizowane układy odniesienia Wiele danych źródłowych jest ze sobą wzajemnie niezgodnychWiele danych źródłowych jest ze sobą wzajemnie niezgodnych Szczegółowość danych w tych samych skalach jest różnaSzczegółowość danych w tych samych skalach jest różna Trudności z dostępem do danych i (stosunkowo) wysoki ich kosztTrudności z dostępem do danych i (stosunkowo) wysoki ich koszt Niski poziom świadomości geoinformacyjnej (geomatycznej) w Polsce, mała popularność standardów geoinformatycznych (ISO, OGC) na polskim rynkuNiski poziom świadomości geoinformacyjnej (geomatycznej) w Polsce, mała popularność standardów geoinformatycznych (ISO, OGC) na polskim rynku Zbyt wąska i tylko sporadyczna współpraca międzyresortowa oraz pomiędzy poszczególnymi służbami państwowymiZbyt wąska i tylko sporadyczna współpraca międzyresortowa oraz pomiędzy poszczególnymi służbami państwowymi Problemy natury politycznej i legislacyjnejProblemy natury politycznej i legislacyjnej [źródło: na podstawie ekspertów INSPIRE, za Michalak J., 2003 ] Ustroń :: 30.05.2008

5 Memorandum wprowadzające z preambułąMemorandum wprowadzające z preambułą Właściwa Dyrektywa (26 Artykułów w 7 Rozdziałach):Właściwa Dyrektywa (26 Artykułów w 7 Rozdziałach): 1.Przepisy ogólne 2.Metadane 3.Interoperacyjność zbiorów usług i danych przestrzennych 4.Usługi sieciowe 5.Wspólne korzystanie z danych 6.Koordynacja i działania uzupełniające 7.Postanowienia końcowe Załączniki – 34 Tematy danych przestrzennych:Załączniki – 34 Tematy danych przestrzennych: Aneks I (9) Aneks II (4) Aneks III (21) Dyrektywa INSPIRE – wprowadzenie Ustroń :: 30.05.2008

6 INSPIRE metadane:metadane: zbiorów danych przestrzennych i serwisów, uaktualnianie metadanych zbiorów danych przestrzennych i serwisów, uaktualnianie metadanych zbiory danych przestrzennych i serwisy => Aneks I, II, IIIzbiory danych przestrzennych i serwisy => Aneks I, II, III interoperacyjne serwisy i technologie siecioweinteroperacyjne serwisy i technologie sieciowe serwisy: discovery, view, download, transformation serwisy: discovery, view, download, transformation zasady dostarczania, udostępniania i korzystania pomiędzy użytkownikamizasady dostarczania, udostępniania i korzystania pomiędzy użytkownikami mechanizmy koordynacji, monitorowania i raportowaniamechanizmy koordynacji, monitorowania i raportowania procesy i proceduryprocesy i procedury Przegląd wymagań Dyrektywy INSPIRE [źródło: EC] Ustroń :: 30.05.2008

7 Jak urzeczywistnić INSPIRE ? INSPIRE Work Programme –Faza Przygotowań (2005-2007) procedury współdecydowaniaprocedury współdecydowania przygotowanie przepisów wykonawczych (Zasad Wdrażania – IR Implementing Rules)przygotowanie przepisów wykonawczych (Zasad Wdrażania – IR Implementing Rules) –Faza Transpozycji (2007-2009) wprowadzenie w życie Dyrektywywprowadzenie w życie Dyrektywy transpozycja do prawa krajowegotranspozycja do prawa krajowego rozpoczęcie działań Komitetu INSPIRE (IC)rozpoczęcie działań Komitetu INSPIRE (IC) przyjęcie przepisów wykonawczych (IR)przyjęcie przepisów wykonawczych (IR) –Faza Wdrażania (Implementacji) (2009-2019) implementacja oraz monitoring wdrażaniaimplementacja oraz monitoring wdrażania [źródło: EC] Ustroń :: 30.05.2008

8 Aktualny stan transpozycji Dyrektywy INSPIRE UE 15-16.04.2008 r. I Warsztaty dotyczące transpozycji Dyrektywy15-16.04.2008 r. I Warsztaty dotyczące transpozycji Dyrektywy 14.05.2008 r. Okrągły stół - transpozycja Dyrektywy w UE14.05.2008 r. Okrągły stół - transpozycja Dyrektywy w UE 11.2008 r. II Warsztaty dotyczące transpozycji Dyrektywy11.2008 r. II Warsztaty dotyczące transpozycji Dyrektywy PL Organ odpowiedzialny za wdrażanie INSPIRE – MSWiA, GUGiKOrgan odpowiedzialny za wdrażanie INSPIRE – MSWiA, GUGiK Organ wspierający – Ministerstwo ŚrodowiskaOrgan wspierający – Ministerstwo Środowiska Rada ds. INSPIRE przy GUGiK (od 07.2007 r.)Rada ds. INSPIRE przy GUGiK (od 07.2007 r.) - Tematy danych przestrzennych (08.2007) – konieczna aktualizacja ! - Raport o stanie polskiej SDI (stan na jesień 2007) - Harmonogram transpozycji Dyrektywy (01.2008) - Wykaz aktów prawnych wymagających nowelizacji (01.2008) - Projekt wewnętrzny GUGiK Ustawy (04.2008) - Projekt wewnętrzny GUGiK RM (04.2008) - Krajowy profil metadanych GUGiK – standard otwarty - Uzasadnienie do projektu Ustawy – w przygotowaniu (GUGiK) - OSR – w przygotowaniu ? - 01.07.2008 r – przekazanie projektu Ustawy do ustaleń międzyresortowych Ustroń :: 30.05.2008

9 Nowe koncepcje transpozycji Dyrektywy INSPIRE do prawa krajowego 15-17.05.2008 r. Rola Infrastruktury Informacji Przestrzennej w budowie e- administracji i społeczeństwa informacyjnegoUstroń15-17.05.2008 r. Rola Infrastruktury Informacji Przestrzennej w budowie e- administracji i społeczeństwa informacyjnego Ustroń - Prof. G. Szpor – przedstawiła zagadnienie dotyczące usuwania barier proceduralnych i prawnych w procesie informatyzacji Państwa - Prof. B. Ney – zaprezentował 3 koncepcje transpozycji Dyrektywy INSPIRE: 1. INSPIRE jako część Prawa geodezyjnego 2. Oddzielna Ustawa INSPIRE 3. INSPIRE jako element uszczegóławiający nowelizowaną Ustawę o informatyzacji Państwa 29-31.05.2008 r. IV Krakowskie spotkania z INSPIRE29-31.05.2008 r. IV Krakowskie spotkania z INSPIRE I-szy tydzień 06.2008 r. spotkanie zespołu rozpoznającego bariery w procesie informatyzacji PaństwaI-szy tydzień 06.2008 r. spotkanie zespołu rozpoznającego bariery w procesie informatyzacji Państwa 11.06.2008 r. przedstawienie opinii RM o barierach proceduralnych i prawnych w procesie informatyzacji Państwa11.06.2008 r. przedstawienie opinii RM o barierach proceduralnych i prawnych w procesie informatyzacji Państwa 08.2008 r. – projekt znowelizowanej Ustawy o informatyzacji08.2008 r. – projekt znowelizowanej Ustawy o informatyzacji Ustroń :: 30.05.2008

10 W oczekiwaniu na transpozycję … §2 Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych:§2 Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych: 1) powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów; 1) powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów; Załącznik 2 FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCHZałącznik 2 FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH B1. Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych: 1.1 XML (Extensible Markup Language) Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej - W3C 1.2 XSD (schemat XML) Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML - W3C 1.3 GML (Geography Markup Language) Język Znaczników Geograficznych - OGC Język Znaczników Geograficznych - OGC Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11.10.2005 r. W sprawie min. wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dn. 28.10.2005 r.) Ustroń :: 30.05.2008

11 Model realizacji koncepcji 3 nowelizowana Ustawa o informatyzacji Państwa (MSWiA) Rozporządzenia RM: - Technologie - Standardy - Metadane - Dane … Informacja inne Ustroń :: 30.05.2008 Informacja przestrzenne Informacja przestrzenne o środowisku Informacja przestrzenne inna Dyrektywa INSPIRE (UE)

12 INSPIRE Transpozycja Dyrektywy do prawa krajowego (Rozdział VII, Art. 24):Transpozycja Dyrektywy do prawa krajowego (Rozdział VII, Art. 24): do 15.05.2009 metadane (Rozdział II, Art. 5 i 6):metadane (Rozdział II, Art. 5 i 6): 15.05.2008 – przyjęcie przepisów wykonawczych (IR – Implementing Rules) 15.05.2010 – metadane dla Aneksu I i II 15.05.2013 – metadane dla Aneksu III zbiory danych przestrzennych (Rozdział III, Art. 9 i 6):zbiory danych przestrzennych (Rozdział III, Art. 9 i 6): 15.05.2009 – przepisy wykonawcze (IR) dla Aneksu I 15.05.2012 – przepisy wykonawcze (IR) dla Aneksu II i III 15.05.2016 – dane dla Aneksu I 15.05.2016 – dane dla Aneksu I 15.05.2019 – dane dla Aneksu II i III 15.05.2019 – dane dla Aneksu II i III Dyrektywa INSPIRE Ogólny harmonogram działań [źródło: EC] Ustroń :: 30.05.2008

13 Projekt Rozp. RM (09.07.2007) – przyporządkowanie do gov.pl tematów danych przestrzennych z Aneksu I i II 1.Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych (GGK) 2.Systemy siatek geograficznych (GGK) 3.Nazwy geograficzne (GGK / GUS, MSWiA, MKiDN) 4.Jednostki administracyjne (GUS / GGK) 5.Adresy (GGK / GUS) 6.Działki katastralne (GGK / GUS, LP) 7.Sieci transportu (GGK / Min. Transportu) 8.Hydrografia (GGK / KZGW, GGeolK) 9.Obszary chronione (GK Przyrody / MKiDN, GGK) 1.Ukształtowanie terenu (GGK / MON) 2.Użytkowanie terenu (GGK / GGeolK, Min. Bud., GIOŚ, ARiMR) 3.Sporządzanie ortoobrazów (GGK) 4.Geologia (GGeolK) Ustroń :: 30.05.2008

14 INSPIRE 1.Jednostki statystyczne (GUS / GGK, Min. RR) 2.Budynki (GGK / Min. Bud., MKiDN) 3.Gleba (GGK / MRiRW, GIOŚ) 4.Zagospodarowanie przestrzenne (Min. RR / Min. Bud., MKiDN, MŚ) 5.Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi (Min. Zdrow. / MSWiA, MŚ, GUS) 6.Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (GGK / MŚ, MSWiA, MZ, MG) 7.Urządzenia do monitorowania środowiska (GIOŚ) 8.Obiekty produkcyjne i przemysłowe (GGK / MŚ) 9.Urządzenia rolnicze oraz akwakultury (ARiMR) 10. Rozmieszczenie ludności – demografia (GUS) 11. Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (GGK / MŚ, Min. RR) 12. Strefy zagrożenia naturalnego (GGK / LP, MŚ) 13. Warunki atmosferyczne (MŚ) 14. Warunki meteorologiczno-geograficzne (MŚ) 15. Warunki oceanograficzno-geograficzne (MGM) 16. Regiony morskie (MGM) 17. Regiony biogeograficzne (GK Przyrody / MŚ) 18. Siedliska obszary przyrodniczo jednorodne (GK Przyrody / MŚ) 19. Rozmieszczenie gatunków (GK Przyrody / MŚ) 20. Zasoby energetyczne (GGeolK / MG) 21. Zasoby mineralne (GGeolK) Projekt Rozp. RM (09.07.2007) – przyporządkowanie do gov.pl tematów danych przestrzennych z Aneksu III

15 Tabela korelacji 1.Tematy danych przestrzennych z Aneksów Dyrektywy 2.Definicje z IR D2.3 3.Zestaw warstw tematycznych – referencyjnych (normatywnych) 4.Resorty i podległe im służby 5.Akty prawne obligujące resorty do prowadzenia metadanych, rejestrów publicznych oraz zasobów danych przestrzennych 6.Statusy instytucji państwowych zbierających, posiadających, archiwizujących, udostępniających geoinformację (np. PIG). Projekt Rozp. RM (09.07.2007) – konieczna aktualizacja i uwzględnienie stanu faktycznego Ustroń :: 30.05.2008

16 Główne systemy geoinformacyjne PIG a zakresy tematyczne INSPIRE Aneks I i II Hydrogeologia i GeologiaHydrogeologia i Geologia Aneks III Urządzenia do monitorowania środowiskaUrządzenia do monitorowania środowiska Obiekty produkcyjne i przemysłoweObiekty produkcyjne i przemysłowe Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawczeGospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze Strefy zagrożenia naturalnegoStrefy zagrożenia naturalnego Zasoby energetyczneZasoby energetyczne Zasoby mineralneZasoby mineralne Ustroń :: 30.05.2008

17 IKAR – Geoportal PIG = CSW + WMS Ustroń :: 30.05.2008

18 INSPIRE eEartheEarth Inicjatywa opracowania translatorów w ramach INSPIREInicjatywa opracowania translatorów w ramach INSPIRE Słowniki tematyczne, translatory, gazetteerry Ustroń :: 30.05.2008

19 INSPIRE Prototypowy portal PIG W kierunku INSPIRE funkcjonalność portalu funkcjonalność portalu Przewodniki po: INSPIRE NSDI Standardach Struktura INSPIRE: Eksperci Drafting Teams SDIC LMO Prawo w INSPIRE: Dyrektywa Implementing Rules Aktualności Kalendarium Narzędzia: Archiwum dok. Forum Wiki Słownik Linki inspire.pgi.gov.pl lub www.pgi.gov.pl/inspire Ustroń :: 30.05.2008

20 INSPIRE OneGeology 1G Europe Rok 2008 – Rokiem Ziemi (UNESCO)Rok 2008 – Rokiem Ziemi (UNESCO) Mapy geologiczne Świata i Europy 1 : 1 000 000Mapy geologiczne Świata i Europy 1 : 1 000 000 Zharmonizowane dane i wspólne modele danychZharmonizowane dane i wspólne modele danych Metadane i słownikiMetadane i słowniki Standardy: GML >> GeoSciML i KML (Google Earth)Standardy: GML >> GeoSciML i KML (Google Earth) Ustroń :: 30.05.2008

21 INSPIRE Inowacyjność >> 3D i 4D w NSDI 2D2,5D 3D i 4D 3DGP i 3DGWaw – geologiczne numeryczne modele 3D gmin Ustroń :: 30.05.2008

22 END Dziękuję za uwagę Maciej Rossa maciej.rossa@pgi.gov.pl Ustroń :: 30.05.2008

23 START Ustroń :: 30.05.2008 Metadane w INSPIRE, profile metadanych. Maciej Rossa Państwowy Instytut Geologiczny maciej.rossa@pgi.gov.pl

24 Co to są metadane ? Metadane to dane o danych (dane zawierające informacje o zbiorach danych)Metadane to dane o danych (dane zawierające informacje o zbiorach danych) Metadane charakteryzują zbiór danych odpowiadając na pytania:Metadane charakteryzują zbiór danych odpowiadając na pytania: Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Metadane zbiorów danych przestrzennych powinny zawierać informacje o położeniu i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzeniu, dokładności, szczegółowości i aktualności zbioru danych, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.Metadane zbiorów danych przestrzennych powinny zawierać informacje o położeniu i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzeniu, dokładności, szczegółowości i aktualności zbioru danych, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. [Gaździcki J.] Ustroń :: 30.05.2008

25 Po co nam metadane ? [wg: Gaździcki J.] Korzyści jakie wynikają ze stosowania metadanych:Korzyści jakie wynikają ze stosowania metadanych: - ułatwienie zarządzania zasobami danych w ramach organizacji odpowiedzialnej za te dane; za te dane; - ułatwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów danych zgodnie z aktualnymi potrzebami, a także stwarzanie możliwości korzystania z nich w przyszłości, potrzebami, a także stwarzanie możliwości korzystania z nich w przyszłości, gdy będą stanowiły materiał archiwalny; gdy będą stanowiły materiał archiwalny; - lepsze planowanie działań dotyczących pozyskiwania i aktualizacji danych; - rozszerzenie kręgu użytkowników danych geoprzestrzennych; - umożliwienie realizacji istotnych usług w ramach infrastruktur danych przestrzennych. Obowiązki jakie wynikają z aktualnego i przyszłego prawa:Obowiązki jakie wynikają z aktualnego i przyszłego prawa: - polskiego - UE => Dyrektywa INSPIRE (obowiązująca od 15.05.2007 r.) Ustroń :: 30.05.2008

26 Metadane – obowiązki wynikające z prawa polskiego Aktualnie brak jest rozwiązań prawnych dotyczących krajowej infrastruktury danych przestrzennych – w tym metadanych zbiorów danych przestrzennych.Aktualnie brak jest rozwiązań prawnych dotyczących krajowej infrastruktury danych przestrzennych – w tym metadanych zbiorów danych przestrzennych. Istnieją resortowe i branżowe przepisu dotyczące obowiązku i sposobów budowania, prowadzenia i aktualizowania różnego rodzaju katalogów danych.Istnieją resortowe i branżowe przepisu dotyczące obowiązku i sposobów budowania, prowadzenia i aktualizowania różnego rodzaju katalogów danych. Metadane – obowiązki wynikające z prawa UE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 14.03.2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (obowiązująca od dnia 15.05.2007 r.) Definicja: metadane oznaczają informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanieDefinicja: metadane oznaczają informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie Ustroń :: 30.05.2008

27 Metadane – obowiązki wynikające z prawa UE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 14.03.2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (obowiązująca od dnia 15.05.2007 r.) Rozdział II Metadane Art. 5, p. 4:Rozdział II Metadane Art. 5, p. 4: W terminie do 15 maja 2008 należy przyjąć przepisy służące wdrożeniu niniejszego artykułu… Rozdział II Metadane Art. 6:Rozdział II Metadane Art. 6: Państwa członkowskie tworzą metadane określone w art. 5 zgodnie z następującym harmonogramem: a) nie później niż 2 lata od daty przyjęcia przepisów wykonawczych zgodnie z art. 5 ust. 4 w odniesieniu do zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I i II; b) nie później niż 5 lat od daty przyjęcia przepisów wykonawczych zgodnie z art. 5 ust. 4 w odniesieniu do zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III. Ustroń :: 30.05.2008

28 3 poziomy stosowania metadanych 3 rodzaje metadanych Metadane wyszukania (discovery metadata) – służą do wybrania zbioru danych:Metadane wyszukania (discovery metadata) – służą do wybrania zbioru danych: - nazwa i opis zbioru danych (ZD); - przeznaczenie i zakres stosowania danych; - datę pozyskania danych i ich aktualizacji; - producenta, dostawcę i głównych użytkowników danych; - obszar, do którego dane się odnoszą (współ.; nazwy geograf.; jednostki admin.); - strukturę zbioru i sposób dostępu do danych. Metadane rozpoznania (exploration metadata) – zawierają bardziej szczegółowe informacje o zbiorze, które umożliwiają:Metadane rozpoznania (exploration metadata) – zawierają bardziej szczegółowe informacje o zbiorze, które umożliwiają: - ocena właściwości danych zbioru; - określenie przydatności danych zbioru pod względem wymagań użytkownika; - nawiązanie kontaktu z dysponentem danych celem uzyskania dalszych informacji (warunki korzystania z danych). (warunki korzystania z danych). Metadane stosowania (exploitation metadata) – określają te właściwości zbioru, które są potrzebne do:Metadane stosowania (exploitation metadata) – określają te właściwości zbioru, które są potrzebne do: - odczytania danych oraz ich transferu - interpretacji danych i praktycznego korzystania z nich w aplikacji uzytkownika. [Gaździcki J.] Ustroń :: 30.05.2008

29 Specyfikacje, standardy i normy dotyczące geoinformacji PKN/KT 297 specyfikacje OpenGIS OGC + OGCEurope ISO/TC 211 standardy ISO 191xx CEN/TC 287 normy CEN/ISO normy PN Ustroń :: 30.05.2008

30 Standardy dla metadanych ISO 19115:2003 Metadata >> ISO 19115:2003/Cor 1:2006ISO 19115:2003 Metadata >> ISO 19115:2003/Cor 1:2006 EN ISO 19115:2005 Metadata; PN-EN ISO 19115:2005 Metadane ISO/TS 19139:2007 Metadata – XML schema implementationISO/TS 19139:2007 Metadata – XML schema implementation XSD wersja 22.08.2007 ISO 19119:2005 ServicesISO 19119:2005 Services EN ISO 19119:2006 Services; PN-EN ISO 19119:2006 Usługi ISO/CD 19115-2 Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data (aktualna wersja 27.02.2006)ISO/CD 19115-2 Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data (aktualna wersja 27.02.2006) Dublin Core – standard dotyczący ogólnie metadanychDublin Core – standard dotyczący ogólnie metadanych FGDC (Federal Geographic Data Committee) – norma USAFGDC (Federal Geographic Data Committee) – norma USA (używany w Kanadzie, GB, RPA, niektórych krajach Ameryki Łacińskiej i Azji) ebRIM (standard organizacji OASIS)ebRIM (standard organizacji OASIS) Ustroń :: 30.05.2008

31 ISO 19115:2003 Metadata - podstawowy standard dla metadanych Definiuje model opisu danych przestrzennych i związanych z nimi serwisów (usług)Definiuje model opisu danych przestrzennych i związanych z nimi serwisów (usług) Ma zastosowanie do opisu i katalogowania:Ma zastosowanie do opisu i katalogowania: - zbiorów danych; - serii zbiorów danych; - indywidualnych obiektów (wyróżnień – features); - właściwości obiektów (wyróżnień – features). Model ten dostarcza informacji na temat: identyfikacji, zakresu, jakości, schematów przestrzennych i czasowych, układów odniesienia oraz dystrybucji cyfrowych danych geograficznych.Model ten dostarcza informacji na temat: identyfikacji, zakresu, jakości, schematów przestrzennych i czasowych, układów odniesienia oraz dystrybucji cyfrowych danych geograficznych. Definiuje:Definiuje: - obligatoryjne (mandatory) i warunkowe (conditional) sekcje metadanych, encje metadanych i elementy metadanych; - podstawowy (minimum) zbiór metadanych wymagany do zapewnienia pełnego zakresu zastosowań metadanych (wyszukania, rozpoznania, stosowania i transferu danych); - fakultatywne (optional) elementy metadanych – umożliwiające szczegółowy normatywny opis danych przestrzennych, jeśli taki jest wymagany; - metodę rozbudowy metadanych w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb. Zawiera schematy UML. Jest płatna.Zawiera schematy UML. Jest płatna. Ustroń :: 30.05.2008

32 [INSPIRE] IR Metadata – przyjęte przez Komitet Tech. KE dn. 14.05.2008r.IR Metadata – przyjęte przez Komitet Tech. KE dn. 14.05.2008r. Bazuje na ISO 19115, 19119, 19139Bazuje na ISO 19115, 19119, 19139 INSPIRE IR Metadata v2_02.02.2007INSPIRE IR Metadata v2_02.02.2007 INSPIRE IR Metadata v3_26.10.2007INSPIRE IR Metadata v3_26.10.2007 INSPIRE IR Metadata (v4 – ostateczna <= V2 + V3)INSPIRE IR Metadata (v4 – ostateczna <= V2 + V3) Profil metadanych INSPIREProfil metadanych INSPIRE Implementing Rule Metadata Ustroń :: 30.05.2008

33 DT Metadane – Draft Implementing Rules for Metadata Draft Implementing Rules for Metadata (D1.3) draftINSPIREMetadataIRv2_20070202 1/x [INSPIRE] Ustroń :: 30.05.2008

34 DT Metadane – Draft Implementing Rules for Metadata Draft Implementing Rules for Metadata (D1.3) draftINSPIREMetadataIRv2_20070202 1/3 [INSPIRE] Ustroń :: 30.05.2008

35 [INSPIRE] DT Metadane – Draft Implementing Rules for Metadata Draft Implementing Rules for Metadata (D1.3) draftINSPIREMetad ataIRv2_20070202 2/3 Ustroń :: 30.05.2008

36 Profile metadanych ISO 19115 400 elementów metadanych Rozszerzenie metadanych Profil metadanych społeczności Profil krajowy INSPIRE bazowekomponentymetadanych Ustroń :: 30.05.2008

37 Krajowy Profil metadanych ISO 19115 400 elementów metadanych Rozszerzenie metadanych Profil krajowy INSPIRE bazowekomponentymetadanych Ustroń :: 30.05.2008

38 Status elementów profilu metadanych Obligatoryjny - mandatoryObligatoryjny - mandatory - elementy oznaczone jako obligatoryjne powinny mieć przypisaną wartość (o ile element nadrzędny jest dokumentowany) Warunkowy - conditionalWarunkowy - conditional - element powinien mieć przypisaną wartość, o ile zostanie spełniony określony zdefiniowany warunek (w normie, profilu, specyfikacji) FakultatywnyFakultatywny - elementy, które w profilu są fakultatywne, ale dla których zaleca się wprowadzanie odpowiednich wartości podczas dokumentowania zbiorów danych przestrzennych (ich wprowadzanie może być wymuszone) Opcjonalne - optionalOpcjonalne - optional Ustroń :: 30.05.2008

39 Co zrobić gdy nie wiemy co wpisć ? Zastosowanie normy ISO 19139 inapplicableinapplicable- missingmissing- templatetemplate- unknownunknown- withheldwithheld- Ustroń :: 30.05.2008

40 Profil metadanych PIG Ogólna koncepcja (edytor -> profil -> metadane XML -> baza -> CSW)Ogólna koncepcja (edytor -> profil -> metadane XML -> baza -> CSW) Konieczność rozbudowy profilu o elementy 3D i 4D (czas geologiczny zgodny z 19108), zachowanie hierarchicznościKonieczność rozbudowy profilu o elementy 3D i 4D (czas geologiczny zgodny z 19108), zachowanie hierarchiczności Punkt wyjścia: normy ISO serii 19100, profile innych służb geologicznych, IR metadata INSPIRE (draft), projekt profilu krajowego, profil dla Natura2000Punkt wyjścia: normy ISO serii 19100, profile innych służb geologicznych, IR metadata INSPIRE (draft), projekt profilu krajowego, profil dla Natura2000 Testy CSW: IONIC (BRGM), con terra (JRC, ISPiK), lat/lon i GeoNetwork (3DGP i nova)Testy CSW: IONIC (BRGM), con terra (JRC, ISPiK), lat/lon i GeoNetwork (3DGP i nova) Edytory: CatMDEdit, IME, MEDARD (współpraca z ISPIK)Edytory: CatMDEdit, IME, MEDARD (współpraca z ISPIK) (nie pełna implementacja 19115 i Cor1, niezgodne XML z 19139, ograniczenia przy tworzeniu własnego profilu) Ustroń :: 30.05.2008

41 Profil metadanych PIG Ustroń :: 30.05.2008

42 IKAR – Geoportal PIG = CSW + WMS Ustroń :: 30.05.2008

43 Edytory metadanych - możliwości i ograniczenia, wady i zalety Edytory komercyjne: ESRI, IONIC, con terraEdytory komercyjne: ESRI, IONIC, con terra Edytory z grupy OpenSource (Free):Edytory z grupy OpenSource (Free): - CatMDEdit - I.M.E. - MEDARD (ISPiK) Bazy danych dla metadanychBazy danych dla metadanych MEDARD ispik I.M.E. CatMDEdit Ustroń :: 30.05.2008

44 Agenda

45 END Dziękuję za uwagę Maciej Rossa maciej.rossa@pgi.gov.pl Ustroń :: 30.05.2008


Pobierz ppt "START Ustroń :: 30.05.2008 Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w Europie i w Polsce, aktualny stan jej transpozycji do prawa polskiego. Maciej Rossa Państwowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google