Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie Dyrektorów Instytucji Zarządzających RPO 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie Dyrektorów Instytucji Zarządzających RPO 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie Dyrektorów Instytucji Zarządzających RPO 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Warszawa, 21 grudnia 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA RPO 2007-2013

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium Dopuszczające W konkursie o dodatkowe środki z KRW będą mogły uczestniczyć wyłącznie programy, w ramach których poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do dostępnej alokacji przekroczy próg 20% (w przypadku deklaracji zrefundowanych przez KE uwzględniana będzie faktycznie wypłacona kwota, a w przypadku wydatków poświadczonych lecz niezrefundowanych przez KE - kwota wynikająca z poświadczenia). Dodatkowe środki otrzymają wszystkie województwa, które do 31 grudnia 2010 r. spełnią kryterium dopuszczające. Kryterium będzie mierzone na podstawie danych z KSI SIMIK wprowadzonych do systemu do końca 2010 r. W wyniku błędów systemowych występujących w danym województwie, decyzją KE, dany RPO może zostać wykluczony z dostępu do dodatkowych środków. Ponadto, MRR zastrzega możliwość niedopuszczenia danego RPO do udziału w podziale KRW w sytuacji, w której zawieszona zostałaby możliwość certyfikowania środków do KE, gdyż zwiększałoby to znacznie prawdopodobieństwo niewykorzystania środków w ramach już przyznanej alokacji.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego3 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium 2.1 – wykorzystania środków wspólnotowych Przez wykorzystanie środków wspólnotowych należy rozumieć wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ do IPOC, przekazanych do IPOC do końca 2010 r., odniesioną do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO, z zastrzeżeniem iż w przypadku instrumentów inżynierii finansowej nie będą uwzględniane w pełnej wysokości środki wykazane we wnioskach o płatność od IZ do IPOC, lecz kwoty wynikające z następujących obliczeń: – w przypadku, gdy do końca 2010 roku jedynie zasilono fundusz (rozumiany jako fundusz powierniczy w przypadku występowania inicjatywy JEREMIE i JESSICA, bądź fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy), uwzględniamy 30% kwoty stanowiącej wkład wspólnotowy; w przypadku, gdy do końca 2010 roku jedynie zasilono fundusz, uwzględniamy 30% kwoty stanowiącej wkład wspólnotowy; – w przypadku, gdy do końca roku 2010 środki zostaną wypłacone przez fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy do beneficjentów, wówczas uwzględniona zostanie suma kwoty wskazanej w podpunkcie a) oraz kwoty wypłaconej przez fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy do beneficjentów, stanowiącej nadwyżkę powyżej progu 30%, jednak nie więcej niż 100% wartości wkładu wspólnotowego w ramach kwoty, którą zasilono fundusz (rozumiany jako fundusz powierniczy w przypadku występowania inicjatywy JEREMIE i JESSICA, bądź fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy); – za moment wypłacenia środków beneficjentom przez fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy uznaje się moment podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomiędzy tym funduszem a beneficjentem (tj. przedsiębiorcą lub podmiotem korzystającym ze wsparcia funduszu miejskiego).

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego4 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium 2.1 – wykorzystania środków wspólnotowych Kryterium będzie mierzone na podstawie danych z KSI SIMIK wprowadzonych do systemu do końca 2010 r. oraz – w przypadku instrumentów inżynierii finansowej – również na podstawie informacji otrzymanych od IZ RPO w ramach informacji miesięcznej za grudzień 2010 r. Dla wniosków zatwierdzonych przez IC i przekazanych do KE brany będzie kurs ECB właściwy dla danego wniosku, natomiast dla wniosków, które zostały złożone do IPOC, lecz nie zostały przekazane do KE - kurs ECB z 30 grudnia 2010 r. Dla wniosków, które zostały złożone do IPOC, lecz nie zostały zatwierdzone przez IC - w przypadku zakwestionowania części wydatków przez IC do momentu ostatecznego zatwierdzenia rankingu, dokonana zostanie odpowiednia korekta środków wliczanych do rankingu.

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego5 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium 2.1 – wykorzystania środków wspólnotowych Województwo, które osiągnie najwyższy stopień wykorzystania środków, otrzyma 1 punkt, a województwo, które osiągnie najniższy stopień, otrzyma 16 punktów (lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów w przypadku niespełnienia przez wszystkie województwa kryterium dopuszczającego). W sytuacji, gdy więcej niż jedno województwo osiągnie taki sam stopień wykorzystania środków, obowiązuje zasada jednakowej punktacji - np. dwa trzecie miejsca, a potem miejsce piąte.

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego6 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium 2.2 - kontraktacji Badany będzie poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia. Jako obszar wsparcia rozumiana jest grupa określonych kategorii interwencji (do rankingu wybrano 5 najistotniejszych obszarów, obejmujących łącznie blisko 3/4 całej alokacji przeznaczonej na 16 RPO): Obszar wsparcia Kod kategorii BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1-9 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 10-15 TRANSPORT 16-32 ENERGIA 33-43 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM 44-54

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego7 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium 2.2 - kontraktacji Dane dotyczące wartości podpisanych umów będą obejmowały wartość środków UE w PLN we wszystkich umowach z kategorii interwencji wchodzących w skład danego obszaru wsparcia, wprowadzonych do KSI SIMIK do końca 2010 r. Dane dotyczące indykatywnej alokacji dla obszarów wsparcia będą obejmowały wartość środków UE wszystkich kategorii interwencji wchodzących w skład danego obszaru wsparcia i będą pochodzić z tabeli Indykatywny podział, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu EFRR w RPO (w euro) z Programów Operacyjnych przyjętych decyzją KE, obowiązujących w momencie zatwierdzenia metodologii podziału KRW przez KK NSRO, tj. 7 grudnia 2009 r. W przypadku dokonania wcześniej realokacji, która nie wymagała zmiany programu i zatwierdzenia przez KE, będzie ona uwzględniona. Reasumując – będą to dane z tabel przesłanych przez IZ do IK RPO w sierpniu jako załączniki do informacji miesięcznej. Wartości alokacji zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu euro z 12 kursów księgowych Europejskiego Banku Centralnego obowiązujących w poszczególnych miesiącach 2010 r. (pierwszy – z 30.12.2009, ostatni – z 29.11.2010), tj. 4,0143 zł/eur.

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego8 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium 2.2 - kontraktacji Dla każdego z obszarów zostanie stworzony ranking cząstkowy 16 RPO, przy czym województwo, które osiągnie najwyższy stopień kontraktacji (rozumianej jako udział procentowy środków zakontraktowanych w danym obszarze wsparcia w odniesieniu do całkowitej alokacji w tym obszarze w ramach danego programu), otrzyma 1 punkt, a województwo, które osiągnie najniższy stopień kontraktacji, otrzyma 16 punktów (lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów w przypadku niespełnienia przez wszystkie województwa kryterium dopuszczającego). W sytuacji, gdy więcej niż jedno województwo osiągnie taki sam stopień kontraktacji w danym obszarze, obowiązuje zasada jednakowej punktacji - np. dwa trzecie miejsca, a potem miejsce piąte. W Kryterium 2.2 nie będzie premiowane zakontraktowanie środków przekraczające 100% alokacji w danym obszarze wsparcia. Oznacza to, że zarówno województwo, które zakontraktuje 104% alokacji, jak i to, które osiągnie 100%, otrzyma jeden punkt. Jednakże w celu zminimalizowania wpływu zmian kursu euro w ostatnim miesiącu 2010 r. na poziom kontraktacji, ww. granica została ustalona na poziomie 95%. Oznacza to, iż wszystkie województwa, które w momencie tworzenia rankingu zakontraktują w danym obszarze wsparcia 95,0000% i więcej, otrzymają w rankingu cząstkowym po 1 punkcie, a pozostałe – odpowiednio więcej (czyli np. 4, 5, 6, itd... pkt w sytuacji, gdy 3 województwa osiągną 95%).

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego9 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Kryterium 2.2 - kontraktacji Punkty ze wszystkich obszarów zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę obszarów spośród wyżej wymienionych występujących w alokacji danego RPO (tj. przez 5). Na tej podstawie zostanie stworzony ranking województw w zakresie kontraktacji. W sytuacji, gdy więcej niż jedno województwo otrzyma taką samą liczbę punktów, obowiązuje zasada jednakowej punktacji - np. dwa trzecie miejsca, a potem miejsce piąte. Województwo, które osiągnie najwyższe miejsce w tym rankingu, otrzyma 1 punkt, a województwo, które osiągnie najniższe miejsce – otrzyma 16 punktów (lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów w przypadku niespełnienia przez wszystkie województwa kryterium dopuszczającego). W sytuacji, gdy więcej niż jedno województwo zajmie to samo miejsce, obowiązuje zasada jednakowej punktacji - np. dwa trzecie miejsca, a potem miejsce piąte.

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego10 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Ranking łączny i podział środków Punkty z kryteriów 2.1 i 2.2 zostaną zsumowane. Poszczególnym kryterium zostają przypisane następujące wagi: Punkty z kryteriów 2.1 i 2.2 zostaną zsumowane. Poszczególnym kryterium zostają przypisane następujące wagi: KryteriumWaga 1. Wykorzystanie środków wspólnotowych przeznaczonych na dany program operacyjny 0,5 2.2.Kontraktacja0,5 Łącznie1,0 Np. województwo, które zajmie 2 miejsce w rankingu dla Kryterium 2.1 i 7 miejsce w rankingu dla Kryterium 2.2, otrzyma w rankingu końcowym 2*0,5 + 7*0,5 = 4,5 pkt. W przypadku otrzymania jednakowej liczby punktów w łącznym rankingu końcowym przez kilka województw, wyższe miejsce zajmie województwo, które osiągnęło wyższy poziom kryterium dopuszczającego.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego11 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Ranking łączny i podział środków Dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania zostaną rozdysponowane pomiędzy wszystkie województwa, które osiągnęły minimalny próg kryterium dopuszczającego, niezależnie od różnicy w wykonaniu między ostatnim premiowanym i pierwszym niepremiowanym miejscem. Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z kolejnością zajmowanych miejsc w łącznym rankingu końcowym:

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego12 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Weryfikacja możliwości wykorzystania dodatkowych środków finansowych Mając na uwadze zobowiązania budżetowe na lata 2011-2013, środki krajowej rezerwy wykonania muszą zostać alokowane na programy / priorytety, w sposób racjonalny, umożliwiający: –terminowe (zgodnie z zasadą n+2) wydatkowanie podstawowej alokacji na program operacyjny oraz dodatkowych środków przyznanych z rezerwy (co w praktyce oznacza, że przyznane dodatkowe środki nie mogą nadmiernie, nieproporcjonalnie powiększać alokacji na poszczególne osie priorytetowe), –zapewnienie podaży projektów (najlepiej gotowych do realizacji) w danej osi, –zapewnienie współfinansowania na dany program operacyjny (w szczególności istotne w przypadku jednostek sektora finansów publicznych). Po dokonaniu podziału krajowej rezerwy wykonania na RPO właściwa Instytucja Zarządzająca we współpracy z IK RPO dokonuje weryfikacji możliwości wykorzystania dodatkowych środków finansowych w oparciu o w/w kryteria. W przypadku możliwości wystąpienia problemów z wykorzystaniem środków rezerwy, w szczególności gdy dany RPO zrezygnuje z wykorzystania części środków lub przeprowadzona ewaluacja jednoznacznie wskaże na niemożność wykorzystania środków w pełnej wysokości, zwrócona kwota będzie przyznana województwu zajmującemu najwyższą pozycję w rankingu, które będzie w stanie wykorzystać dodatkowe środki.

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego13 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Założenia podziału i wykorzystania KRW W odniesieniu do RPO, dodatkowe wsparcie powinno zostać przeznaczone na realizację prolizbońskich projektów wyłanianych w procedurze konkursowej lub projektów systemowych, na które jest zapewnione współfinansowanie krajowe. Przyznanie środków z krajowej rezerwy wykonania nie będzie pociągać za sobą zwiększenia kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych na wkład krajowy w ramach programu. Przy podziale krajowej rezerwy wykonania (na etapie ukierunkowywania przyznanych środków) premiowane będą najskuteczniejsze i najefektywniejsze rodzaje działań zidentyfikowane w procesie ewaluacji. W celu zwiększenia motywacji instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych programów, wprowadza się możliwość motywowania pracowników tych instytucji poprzez przeznaczenie części przyznanej rezerwy na wzmocnienie zdolności instytucjonalnej. Wysokość środków przyznanych na ten cel może stanowić maksymalnie 2% dodatkowej alokacji pochodzącej z rezerwy.

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego14 Warszawa, 21 lutego 2010 r. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA

15 15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę Spotkanie Dyrektorów Instytucji Zarządzających RPO 2007-2013


Pobierz ppt "1 Spotkanie Dyrektorów Instytucji Zarządzających RPO 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google