Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. IGNACEGO WYSSOGOTY ZAKRZEWSKIEGO W ŻELECHOWIE

2 WYCHOWAWCY KLAS I

3 WYCHOWAWCY KLAS I

4 WYCHOWAWCY KLAS I

5 O SZKOLE Technika Zawodowe 4-letnie Licea Profilowane 3-letnie
Liceum Ogólnokształcące 3-letnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2,3-letnia 29 klas 750 uczniów 76 nauczycieli 25 pracowników administracji i obsługi,

6 O SZKOLE ZSP funkcjonuje w trzech obiektach:
Główny budynek (18 sal lekcyjnych) Pracownia Zajęć Praktycznych Internat – 80 miejsc mieszkalnych

7 O SZKOLE szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, siłownią,
salą rehabilitacyjną, Biblioteką i 3 Multimedialnymi Centrami Informacji, Świetlicą ze sklepikiem i automatem kserograficznym, 3 internetowymi pracowniami komputerowymi, dwoma salami multimedialnymi, we wszystkich salach lekcyjnych dostęp do internetu,

8 O SZKOLE W szkole działają gabinety: pedagoga, pielęgniarki,
doradcy zawodowego, Uczniowie korzystają z szafek ubraniowych

9 O SZKOLE Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: kółko muzyczne, artystyczne, żywego słowa, dziennikarskie, sportowe

10 O SZKOLE Sukcesy: szkoła kilka razy notowana w rankingu ogólnopolskim szkół średnich Osiągamy wysokie wyniki matur i egzaminów zawodowych

11 O SZKOLE

12 O SZKOLE

13 O SZKOLE

14 O SZKOLE Szkoła stale stara się modernizować swoją bazę i doposażać w pomoce dydaktyczne. Uczestniczymy w wielu projektach, dzięki którym otrzymujemy dofinansowanie. Dla przykładu w ubiegłym roku uzyskaliśmy blisko 30 tys. euro na zakupy nowoczesnego sprzętu geodezyjnego.

15 O SZKOLE W ubiegłym roku pozyskaliśmy wiele pomocy dydaktycznych dzięki hojności sponsorów: A oto lista:

16 O SZKOLE Usługi geodezyjno-kartograficzne Tomasz Celej Żelechów Nowy Kębłów 35 Handel Usługi, Produkcja Agnieszka i Robert Przybysz Żelechów, ul. Marii Konopnickiej 11 Kwiaciarnia Jadwiga Golik Żelechów ul. Kościuszki 1 Zakład Handlowy Witold Mucha Żelechów ul. Długa 105 Elektroinstalacje A-Z, Mirosław Chudek, Nowy Kębłów 38 a Żelechów Diagnostyka Samochodowa S.C. Stacja kontroli pojazdów Henryk Samoraj, Kinga Kopik, Żelechów ul. Staszica 9 „San-Kow” Sp. J. Tadeusz Grażyna Kowalski, Żelechów ul. Staszica 9

17 O SZKOLE „Topfarm” S.C. Tadeusz Głośniak, Piotr Tokarzewski-Głośniak, Żelechów ul. Rynek 19 (Apteka Topfarm) „Żelpal”. Przedsiębiorstwo Obrotu Paliwami i Artykułami Przemysłowymi Roman Fejtko, Ryszard Wojtaś Żelechów ul. Długa „LAB FOTO COLOR” Tadeusz Grudziński Żelechów ul. Tylna 7 „Semina” Zakład krawiecki Jerzy Małgorzata Sergiel, Żelechów, Stefanów 7 „b” FHU „Remat II” Łukasz Rękawek, Żelechów ul. Długa „Mil-Mar” Mirosław Parzyszek Łaskarzew, Izdebno 32 „b” „Jurtrans” Jerzy Pietrzyk Żelechów ul. Ogrodowa 7 a „Georys” usługi geodezyjne Roman Siwiński Żelechów ul. Sienkiewicza 2

18 O SZKOLE „Transted” Firma transportowo-handlowa, Halina i Tadeusz Kajka, Żelechów ul. Gen. Dwernickiego 5 „Kejam” Mirosław Majek, Żelechów ul. Długa 134 a „LACOMP” Sławomir Kuźnicki, Żelechów ul. Al. Wojska Polskiego 8 „Golden Art. Studio” Rafał Gładysz Józefów ul. M. C. Skłodowskiej „Piechur Bis” Sp. J. Sebastian Bytniewski, Eliza Jóźwicka, Żelechów ul. Al. Wojska Polskiego 13 „Dywan” FHU, Wiesław Prządka Żelechów, Wola Żelechowska 50 „SAM” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Zygmunt Frydel ul. Długa 136 a, Żelechów

19 O SZKOLE Szkoła nasza nawiązała współpracę
z Fundacją „Przyjazna Szkoła” z Mysłowic. Podpisaliśmy umowę, w wyniku której wpłaty odpisu 1 % od podatku zasilają konto naszej szkoły. Zwracamy się z apelem o wpłaty na rzecz naszej szkoły. Przy wyjściu można pobrać kartki z danymi

20 O SZKOLE Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom
"Przyjazna Szkoła" ul.Chopina 2c Mysłowice Numer konta – W imieniu uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły składamy serdeczne podziękowania !!!

21 BEZPIECZEŃSTWO Jednym z głównych zadań pozadydaktycznych szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie ich pobytu w szkole. Dlatego obowiązują pewne zasady zachowań mające poprawić poziom bezpieczeństwa uczniów.

22 BEZPIECZEŃSTWO Szkoła jest objęta monitoringiem
Dodatkowo wszystkie pomieszczenia zabezpieczone są systemem alarmowym. Mamy również umowę z firmą ochroniarską, która m.in. zabezpiecza popołudniowe uroczystości szkolne (studniówki, półmetki, dyskoteki)

23 21 września 2007 godz.7.45 Wejście do szkoły
Monitoring szkolny 21 września 2007 godz Wejście do szkoły

24 Monitoring szkolny 21 września 2007 godz Parter

25 21 września 2007 godz.7.45 parter przy szatni
Monitoring szkolny 21 września 2007 godz parter przy szatni

26 BEZPIECZEŃSTWO sprawdzanie legitymacji przy wejściu
całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych (osoby łamiące zakaz będą karane na wniosek nauczyciela upomnieniem dyrektora szkoły, naganą dyrektora szkoły)

27 BEZPIECZEŃSTWO 3. wszelkie zgłoszone przez nauczycieli i wychowawców przejawy zachowań agresywnych w stosunku do innych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, a także przypadki obecności w szkole pod wpływem alkoholu, palenia papierosów w szkole i na terenach przyległych do szkoły będą również karane zgodnie ze statutem szkoły (włącznie ze skreśleniem z listy uczniów !).

28 BEZPIECZEŃSTWO Istnieje zakaz wychodzenia uczniów w trakcie przerw poza teren szkolny. Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów codziennie w godzinach od 8.00 do zamknięta będzie furtka na wprost głównego wejścia do szkoły. Uczniowie i nauczyciele rozpoczynający zajęcia lub kończący je w tych godzinach proszeni są o wchodzenie na tereny szkolne z wykorzystaniem bram wjazdowych (od strony UMiGm oraz od strony internatu).

29 BEZPIECZEŃSTWO 5. Zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami wszystkie przypadki agresji, palenia papierosów na terenach szkolnych, wnoszenia lub spożywania alkoholu w szkole czy też niszczenia mienia szkolnego mogą zostać zgłoszone na policję, w celu wszczęcia postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

30 BEZPIECZEŃSTWO 6. Uczniowie, którzy o danej porze nie mają zajęć, (poza przerwami międzylekcyjnymi) mogą przebywać wyłącznie w świetlicy szkolnej, bibliotece lub za zgodą opiekunów w gabinetach pedagoga szkolnego i szkolnego doradcy zawodowego.

31 BEZPIECZEŃSTWO 7. Przy portierni szkoły zamontowana jest skrzynka uwag, do której uczniowie mogą w sposób anonimowy zgłaszać zaobserwowane problemy, mające negatywny wpływ na stopień bezpieczeństwa w szkole.

32 BEZPIECZEŃSTWO 8. W szkole realizowany jest program wychowawczy i profilaktyczny oraz program poprawy efektywności wychowania.

33 STATUT SZKOŁY § 7 Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 7 Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 6. zapewnienie uczniom dostępu do Internetu z zainstalowanym i aktualizowanym oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

34 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 8 Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji w sferze dydaktycznej określa Szkolny Program Nauczania obejmujący: szkolny zestaw podręczników obowiązujący przez cały etap kształcenia określonego typu szkoły, składający się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych,

35 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 10
Program Opiekuńczy Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców lub Radą Szkoły, jeżeli taka została powołana. § 11 Program Profilaktyczny Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców lub Radą Szkoły, jeżeli taka została powołana. § 11 a Szkoła opracowuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Zatwierdza go Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

36 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 15
Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Dyrektor jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych uprawnienia przewidziane dla funkcjonariuszy publicznych zostaną naruszone.

37 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 38
Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 13) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę. § 42 W Zespole zatrudnia się pedagoga szkolnego oraz doradcę zawodowego.

38 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 46
Uczeń ma obowiązek poznania historii Zespołu i postaci jego patrona Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a zwłaszcza dotyczących: 1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 2)przygotowywania się do zajęć edukacyjnych oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie, 3) usprawiedliwiania nieobecności w szkole w ciągu dwóch tygodni, a) pojedynczych godzin, oraz dni - przez rodziców lub lekarza, b) dłuższych niż trzy dniowe nieobecności - przez lekarza, c) informowania wychowawcy o dłuższej nieobecności - w ciągu trzech dni, 4) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, 5) nieużywania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji oraz uroczystości szkolnych, 6) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, 7) odpowiedzialności za własne życie , zdrowie, higienę oraz rozwój,

39 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007
8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole, 9) godnego zachowania się w każdej sytuacji na terenie Zespołu i poza nim, szczególnie podczas jego reprezentowania, 10) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad podnoszeniem wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych, 11) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu, 12) dbania o piękno mowy ojczystej, 13) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, c) szanowania przekonań i poglądów innych, d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 14) udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym. 3. Korzystanie przez ucznia z praw wolnościowych i uczniowskich nie może naruszać tych samych praw innych uczniów.

40 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 48
Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz regulaminów wewnętrznych i zakładów pracy organizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe: 1) upomnieniem wychowawcy klasy, 2) upomnieniem dyrektora szkoły, 3) naganą dyrektora szkoły, 4) skreślony, 5) karą prac społecznych na rzecz szkoły.

41 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 48
5. Kara może być zaostrzona przez opublikowanie jej w społeczności szkolnej. 6. Kara może być rozszerzona o zadośćuczynienie materialne, pokrycie straty, publiczne przeproszenie w zależności od skutków czynu. 7. Od kary wymierzonej przez wychowawcę służy odwołanie do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty wymierzenia. 8. Od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły służy odwołanie do rady pedagogicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia. 9. Od uchwały Rady Pedagogicznej służy odwołanie za pośrednictwem Dyrektora szkoły do kuratorium oświaty w terminie 7 dni od daty doręczenia.

42 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 49
1. Rada pedagogiczna może podjąć na wniosek Dyrektora szkoły lub członka rady pedagogicznej uchwałę o skreśleniu ucznia z listy z przyczyn określonych w regulaminie nagradzania i karania uczniów a w szczególności jeżeli: 1)nie został promowany do następnej klasy z powodu zaniedbania obowiązków, 2) dwukrotnie na koniec roku szkolnego nie otrzymał promocji , 3) zostało wydane orzeczenie lekarskie o braku warunków zdrowotnych do kontynuowania nauki w wybranym zawodzie, 4) otrzymał dwukrotnie na koniec roku ocenę naganną z zachowania,

43 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007
5) została orzeczona wobec niego dwukrotnie kara w postępowaniu sądowym , 6) otrzymał w roku szkolnym po raz drugi naganę dyrektora szkoły z wpisaniem do dokumentacji ucznia, 7) dopuścił się czynu uznanego przez Radę Pedagogiczną jako uniemożliwiającego dalsze jego pozostawanie w społeczności szkolnej, 8) Nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 46 ust.2. 2. Skreślenia w drodze decyzji dokonuje Dyrektor szkoły po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną, wykorzystaniu środków pomocy dla ucznia i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

44 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 54
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informacje powyższe publikuje się na szkolnej stronie internetowej. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Informacje powyższe publikuje się na szkolnej stronie internetowej.

45 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 57
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. 2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 1, na wniosek rodziców, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz na czas określony w tej opinii. Szczegółowe zasady zwalniania uczniów z tych zajęć określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

46 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 58
1. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

47 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 65
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

48 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 65 a
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

49 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007 § 72 a
W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

50 STATUT SZKOŁY Zmiany w statucie szkoły od czerwca 2007
Do kompetencji Rady Rodziców należy między innymi: 1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego, profilaktycznego, opiekuńczego szkoły. 2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. 3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

51 (gwarantujemy na życzenie rodziców anonimowość)
BEZPIECZEŃSTWO Dyrekcja szkoły prosi rodziców o zgłaszanie wszystkich zaobserwowanych zagrożeń i problemów dzieci związanych ze szkołą (gwarantujemy na życzenie rodziców anonimowość)

52 BEZPIECZEŃSTWO Dyrekcja szkoły apeluje o jak najszybsze wpłaty na ubezpieczenie uczniów !!! Składka 28 zł rocznie Wysokość ubezpieczenia 7000 zł

53 BEZPIECZEŃSTWO Na druku podania do szkoły była prośba o zgłoszenie chorób dziecka mogących powodować zagrożenie dla jego życia i zdrowia !!!

54 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2006/07
Przeprowadzone badania: Osiągnięcia edukacyjne uczniów na koniec I semestru i koniec roku szkolnego Stopień realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psych.-pedag. Problemy wychowawczo-opiekuńcze szkoły Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania II. Przeprowadzone hospitacje: W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadzono ogółem 23 hospitacje zajęć

55 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2006/07
Przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli szkoły; listopad 2006 – odbyły się warsztaty zorganizowane przez PODN Garwolin na temat „Współpraca szkoły z rodzicami – kontakty wychowawcy z rodzicami ucznia sprawiającego problemy wychowawcze”. listopad 2006 – przeprowadzono szkolenie w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej na temat „Zmiany w przepisach prawa oświatowego”. listopad 2006 – odbyły się kursy dla nauczycieli i pracowników administracji obsługi w zakresie przestrzegania przepisów BHP. styczeń 2007 – dokonano analizy wyników próbnej matury. Omówiono wnioski na szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. luty 2007 – zorganizowano i przeprowadzono szkolenie warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców „Komunikacja w szkole, dialog jako forma rozwiązywania konfliktów” przeprowadzone przez p. Jacka Zielińskiego z Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom”. maj przeprowadzono szkolenie w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej dla wszystkich nauczycieli powołanych w skład zespołów nadzorujących etap pisemny egzaminu maturalnego. czerwiec 2007 – przeprowadzono szkolenie w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej dla wszystkich nauczycieli powołanych w skład zespołów nadzorujących etap pisemny i etap praktyczny egzaminu zawodowego.

56 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2007/08
Podstawowe kierunki nadzoru pedagogicznego rozwijanie zadań wspomagających szkoły i placówki w osiąganiu przez nie wysokiej jakości pracy, wzmacnianie merytorycznej rangi wizytatora, nadawanie wyższej rangi sprawom wychowawczym w całokształcie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Przyjęte założenia obejmują m. in.: skoncentrowanie działań na funkcjonowaniu szkół i placówek zgodnie z przepisami prawa oświatowego, zwrócenie uwagi na efektywne wykonywanie zadań statutowych szkoły/placówki przez dyrektorów i nauczycieli, bezpośredni kontakt podmiotów nadzorujących i nadzorowanych - wizytatora z dyrektorem, dyrektora z nauczycielem, celowość i trafność czynności realizowanych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, konkretyzację formułowanych wniosków i zaleceń oraz ich konsekwentną realizację, jawność wymagań i sposobów kontroli.

57 Zakresy pracy objęte działaniami diagnostyczno–oceniającymi, kontrolnymi i monitoringiem

58 Tematyka szkoleń

59 Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia
niepełnosprawnego w ramach programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” Rodzice dzieci niepełnosprawnych proszone są o zgłoszenie się do dyrekcji szkoły

60 Wszystkie dokumenty, aktualne informacje o szkole można znaleźć w Internecie na stronie szkoły

61 tel. (025) 7541169 szkola@zsz-zelechow.com
Aby spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem uczącym dziecko prosimy o sprawdzenie czy dany nauczyciel jest dostępny w danym dniu i godzinie w szkole. tel. (025) Wkrótce plan lekcji zamieszczony będzie w internecie

62 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google