Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin Maturalny 2009 Informacje dla zdających. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego ► zdający zgłaszają się na ustny egzamin o godzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin Maturalny 2009 Informacje dla zdających. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego ► zdający zgłaszają się na ustny egzamin o godzinie."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin Maturalny 2009 Informacje dla zdających

2 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego ► zdający zgłaszają się na ustny egzamin o godzinie 7 50 ► zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście ► w sali przebywa jeden zdający

3 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego ► w czasie tego egzaminu zdający może korzystać z: — materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji — planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu.

4 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego ► objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A-4. Plan winien być podpisany imieniem i nazwiskiem zdającego. ► egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: — w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. — część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym.

5 Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego ► zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście ► zdający losuje zestaw egzaminacyjny ► zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę, która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu ► zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

6 Egzamin na poziomie podstawowym ► w sali przebywa jeden zdający ► zdający po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu ► egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut

7 ► składa się z dwóch części: — część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne — część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją. Egzamin na poziomie podstawowym

8 Egzamin na poziomie rozszerzonym ► w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu ► zdający, po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego, przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu ► w czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu

9 Egzamin na poziomie rozszerzonym ► egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części: — część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego — część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut.

10 zdający przychodzą na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Część pisemna egzaminu maturalnego

11 ustawiają się klasami w kolejności alfabetycznej po wejściu do sali egzaminacyjnej po okazaniu dowodu osobistego, losują karteczkę z numerkiem stolika przy którym zajmują miejsce

12 Część pisemna egzaminu maturalnego po otrzymaniu arkusza zdający, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie zadania, ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).

13 braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz i zestaw tablic/wzorów zdarzenie to zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu – zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem. Część pisemna egzaminu maturalnego

14 Arkusze egzaminacyjne Dopuszczalna wariantowość arkuszy egzaminacyjnych ze wszystkich przedmiotów

15 Kodowanie prac Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: —wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi

16 Kodowanie prac —wpisaniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi —naklejeniu pasków kodowych szkoły ( każdy abiturient ma swój własny pasek kodu) na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych – nie należy wychodzić z naklejką poza zaznaczony obszar Kodowanie prac

17 Pierwsza strona arkusza kodowanie

18 Kodowanie prac

19 Część pisemna egzaminu maturalnego egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

20 Przerwanie egzaminu  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

21 Oddawanie prac  Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika  zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki  czeka, aż podejdzie do niego członek Zespołu Egzaminacyjnego stolika komisji  po sprawdzeniu poprawności kodowania, wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym

22 Oddawanie prac  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny  oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

23 Warunki zdania egzaminu 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego: w części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za każdy egzamin W części pisemnej z jęzka polskiego, języka obcego nowożytnego i przedmiotu do wyboru uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na zadeklarowanym poziomie.

24 Warunki zdania egzaminu 2. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Dla tych przedmiotów nie ma ustalonego progu zaliczania egzaminu.

25 Egzamin w terminie dodatkowym Przypadki losowe losowe Czasowo niesprawni i chorzy Przewodniczący ZE Udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców złożony najpóźniej w dniu egzaminu Dyrektor OKE Decyzja w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku Sporządzanie listy zdających w terminie dodatkowym Termin dodatkowy egzaminu: 3 – 10 czerwca

26 Interpretacja przypadku losowego śmierć członka najbliższej rodziny lub osoby, z którą absolwent był związany emocjonalnie (dołączyć akt zgonu) śmierć członka najbliższej rodziny lub osoby, z którą absolwent był związany emocjonalnie (dołączyć akt zgonu) wypadki typu: nagła poważna choroba w rodzinie, pożar, powódź (dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie) wypadki typu: nagła poważna choroba w rodzinie, pożar, powódź (dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie) wyjazd za granicę stanowiący nagrodę dla laureatów olimpiad przedmiotowych (dołączyć dokument potwierdzający) wyjazd za granicę stanowiący nagrodę dla laureatów olimpiad przedmiotowych (dołączyć dokument potwierdzający) wyjazd w związku z powołaniem do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportowej (dołączyć dokument potwierdzający) wyjazd w związku z powołaniem do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportowej (dołączyć dokument potwierdzający) Przypadkiem losowym nie jest: zaspanie, spóźnienie na autobus, wycieczka, wyjazd prywatny

27 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego  wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.  wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE.

28 Świadectwa dojrzałości  Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - po 30 czerwca 2009r.  Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.

29 Świadectwa dojrzałości  Zdający, który podwyższył wynik egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem.

30 Egzamin poprawkowy Dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego i nie zdali egzaminu przedmiotu w części ustnej albo pisemnej Dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej

31 Egzamin poprawkowy 7 lipca upływa termin złożenia przez zdającego przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 roku. www.oke.poznan.pl

32 Egzamin poprawkowy Egzamin pisemny poprawkowy: Egzamin pisemny poprawkowy: 25 sierpnia 2009 25 sierpnia 2009 początek godzina 09:00 początek godzina 09:00 Egzamin ustny poprawkowy: Egzamin ustny poprawkowy: 24-28 sierpnia 2009 24-28 sierpnia 2009

33 Egzamin w kolejnych latach Nabycie prawa do zdawania matury na obecnych zasadach ma każdy, kto przystąpił w obecnym roku do egzaminu maturalnego, przez kolejne 5 lat.

34 Procedura udostępniania prac egzaminacyjnych   wniosek o wgląd do pracy zdający składa na piśmie do dyrektora OKE   o terminie wglądu zdający zostają powiadomieni pisemnie   prawo wglądu do pracy ma wyłącznie zdający po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość   wgląd do pracy egzaminacyjnej odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE   wgląd do pracy odbywa się w przeznaczonej do tego sali w obecności osoby upoważnionej prze dyrektora OKE   osoba nadzorująca wgląd do pracy nie udziela informacji merytorycznych

35 Unieważnienie egzaminu Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu

36 Unieważnienie egzaminu stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

37 Dziękuję za wysłuchanie Powodzenia na egzaminie maturalnym Opracowała Iwona Trzemecka


Pobierz ppt "Egzamin Maturalny 2009 Informacje dla zdających. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego ► zdający zgłaszają się na ustny egzamin o godzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google