Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo karne na ziemiach polskich w okresie zaborów, w szczególności: austriacki kodeks karny z 1852 r., niemiecki kodeks karny z 1871 r., rosyjski kodeks.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo karne na ziemiach polskich w okresie zaborów, w szczególności: austriacki kodeks karny z 1852 r., niemiecki kodeks karny z 1871 r., rosyjski kodeks."— Zapis prezentacji:

1 Prawo karne na ziemiach polskich w okresie zaborów, w szczególności: austriacki kodeks karny z 1852 r., niemiecki kodeks karny z 1871 r., rosyjski kodeks karny z 1903 r. Ćwiczenia 02.04.2015 r.

2 Zabór pruski 1.Prawo karne: 1)Landrecht wschodniopruski z 1721 r. (księga VI): ziemie I rozbioru; 2)Landrecht Pruski z 1794 r. (Allgemeines Landrecht fur die Koniglichen Preussischen Staaten – Pruskie prawo krajowe-PPK): −zawiera całość prawa materialnego: prawo prywatne, karne, państwowe, lenne, kościelne, administracyjne i inne, −przepisy karne: 1577 paragrafów, podzielone na 17 rozdziałów, zamieszczone w XX tytule, −charakter posiłkowy w stosunku do partykularnych praw pruskich, −wprowadzony z mocą subsydiarną w 1794 r., a od 1797 r. jako prawo bezwzględnie obowiązujące, 2

3 Zabór pruski 3)Prawo prowincjonalne Prus Wschodnich z 1801 r. (Warmia); 4)Prawo prowincjonalne Prus Zachodnich z 1844 r. w powiatach Prus Zachodnich, które nie weszły w skład Wielkiego Księstwa Warszawskiego; 5)Kodeks karny z 1851 r.: -oparty na francuskim kodeksie karnym z 1810 r. oraz bawarskim kodeksie karnym z 1813 r., -zasada nulla poena sine lege, -zasada nulla crimen sine lege, -przestępstwa podzielono na: zbrodnie, występki i wykroczenia, -pod wpływem ideologii państwa policyjnego; 3

4 Zabór pruski 6)Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r.: -łagodniejsza wersja kodeksu z 1851 r., -instytucja przedterminowego zwolnienia, -kara śmierci ograniczona tylko do wypadku morderstwa lub jego usiłowania na osobie monarchy, -kara pozbawienia wolności skrócona z 20 do 15 lat, -wykluczono odpowiedzialność dzieci (do lat 12), -obowiązywał na ziemiach byłego zaboru pruskiego do 1932 r. 4

5 Zabór pruski 2. Procedura karna: 1)pruska ordynacja procesowa z 1717 r.: odstępstwa na rzecz ludności polskiej: nietykalność osobista szlachty osiadłej, szersze prawo do obrony i możliwość posługiwania się językiem polskim; 2)Pruska ordynacja kryminalna z 1805 r. -oparta na zasadach procesu inkwizycyjnego, -bez stosowania tortur, -sędzia łączył funkcję oskarżyciela i obrońcy, -proces tajny i pisemny, -zmiany: ustawa o wolności osobistej 1848 r., o wprowadzeniu postępowania ustnego, publicznego z udziałem sędziów przysięgłych 1849 r., -uzupełniona w 1852 r. 5

6 Zabór pruski 3) kodeks postępowania karnego z 1877 r.: -wszedł w życie 1.10.1879 r., -jednolite przepisy procedury karnej dla całej Rzeszy, -elementy procesu inkwizycyjnego (przestępstwa ścigane z urzędu, postępowanie przygotowawcze prowadziły organy państwowe) z elementami procesu skargowego (sąd mógł wszcząć rozprawę jedynie na podstawie skargi wniesionej przez inny podmiot niż sąd), -zasada domniemania niewinnośc, -swobodna ocena dowodów, -ustność i jawność postępowania, -w Polsce na ziemiach byłego zaboru pruskiego obowiązywał do 1928 r. 6

7 Zabór austriacki 1.Prawo karne: 1)prawo polskie na ziemiach I zaboru do 1787 r. : ograniczone patentami austriackimi np. o zakazie pojedynków; 2)Teresiana z 1768 r.: -kodeks składał się z 2 części: I proces, II prawo materialne, -feudalny prządek prawny; 3)Józefina z 1787 r.: -po raz pierwszy zasada legalizmu nullum crimen sine lege oraz nullum poena sine lege; -podział na przestępstwa ciężkie (kryminalne) i przestępstwa mniejszej wagi (polityczne); -zniesiono karę śmierci w postępowaniu zwyczajnym; 7

8 Zabór austriacki 4)Kodeks karny zachodniogalicyjski z 1796 r.: ziemie III zaboru: -podstawa wydania kodeksu karnego dla całej monarchii; 5)Franciszkana z 1803 r.: -dzielił się na dwie księgi: I dotyczyła zbrodni, II ciężkich przestępstw policyjnych, każda księga dzieliła się na część ogólną i szczególną, a ponadto zawierała odrębne przepisy proceduralne, -nawiązywała do rozwiązań Józefiny, -zmiany: przywrócono instytucję przedawnienia, wprowadzono karę śmieci za najcięższe przestępstwa, możność nadzwyczajnego złagodzenia kary i przedterminowego zwolnienia, zniesiono karę konfiskaty majątku; 6)Kodeks karny z 1852 r.: -usunięto przepisy z dziedziny procedury karnej, -wprowadzono trójpodział przestępstw na zbrodnie, występki i wykroczenia, -obowiązywał na ziemiach byłego zaboru austriackiego do 1932 r. 8

9 Zabór austriacki 2. Procedura karna: 1)Powszechna ordynacja sądowa w sprawach karnych z 1788 r.: -pierwsze ustawowe oddzielenie prawa karnego materialnego i procesowego, -proces inkwizycyjny, -oskarżony bez prawa do obrony, -zasada tajności, pisemności, pośredniości postępowania, -pozytywna teoria dowodów, -kary za nieposłuszeństwo, 2)ustawa karna zachodniogalicyjska z 1796 r.; 3)Franciszkana z 1803 r.: -negatywna teoria dowodów, -wyrok wydany przez kolegium sędziowskie; 9

10 Zabór austriacki 4)kodeks postępowania karnego z 1873 r.: -dzieło Juliusa Glasera, -zasada skargowości (akuzacyjna), -śledztwo prowadził prokurator, a nie sąd, -podejrzany stroną, a nie przedmiotem śledztwa i procesu, -zasada legalności i praworządności, -prawo do obrony, -postępowanie ustne i jawne, -swobodna ocena dowodów, -obowiązywał na ziemiach byłego zaboru austriackiego do 1928 r. 10

11 Księstwo Warszawskie 1.Prawo karne: -prawo polskie z subsydiarnym stosowaniem PPK, -na ziemiach przyłączonych do Księstwa w 1809 r. dekretem z 1810 r. utrzymano przepisy Franciszkany z zastrzeżeniem, że nie może naruszać przepisów konstytucji i KN. 2.Procedura karna: -procedura pruska z 1805 r., -na ziemiach pogalicyjskich przepisy Franciszkany: modifikacje wprowadzające elementy procesu skargowego dokonane uchwałami Komisji Rządowej, instrukcją ministra sprawiedliwości i dekretem królewskim z 1810 r. 11

12 Królestwo Polskie 1.Prawo karne: 1)Kodeks karzący Królestwa Polskiego (KKKP) z 1818 r.: - składał się ze wstępu i trzech ksiąg: 588 artykułów, -chronił szczególnie ustrój państwa, własność ziemską, religię i moralność, -surowe sankcje, - przy wymierzaniu kary brano pod uwagę różnice stanowe, -zasada nullum crimen/poena sine lege; 12

13 Królestwo Polskie 2)Kodeks kar głównych i poprawczych (KKGP) z 1847 r.: -skrócona i zmieniona wersja Kodeksu kar głównych i poprawczych z 1845 r., -obszerny (1221 artykułów), kazuistyczny, -pełen zawiłych definicji, -dopuszczał stosowanie analogii, -system kar służył odstraszaniu; 13

14 Królestwo Polskie 3)rosyjski kodeks karny z 1866 r.: wprowadzony na terenie Królestwa Polskiego ukazem z 1876 r.: -kazuistyczny, -stosowanie analogii, -wiele przepisów o charakterze karno-policyjno-administarcyjnym, -teoria odstraszania: najsurowsze kary w zestawieniu z innymi mu współczesnymi kodeksami, -skomplikowany system kar: kryminalne (kara śmierci, ciężkie roboty, zesłąnie na Syberię lub Kaukaz) i poprawcze (osiedlenia na Syberii, kary cielesne, pieniężne…) -kary poprawcze zróżnicowane ze względu na stan klasowy, -nowelizacja i ponowne wydanie w 1885 r. 14

15 Królestwo Polskie 3)Kodeks karny z 1903 r. (Kodeks Tagancewa): -zwięzły: 687 artykułów, -trójpodział przestępstw na: zbrodnie (zagrożone karą śmierci, katorgą, zesłaniem), występki (zagrożone więzieniem do 6 lat lub twierdzą) oraz wykroczenia (areszt lub grzywna), -postępowe rozwiązania: zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie od wymierzania kary, swoboda sędziego w wymiarze kary w zależności od okoliczności czynu i osobowości sprawcy, -nie został wprowadzony w całości: obowiązywały równolegle 2 kodeksy, -w czasie I wojny uzyskał moc obowiązującą w całym Królestwie, -obowiązywał na ziemiach byłego Królestwa i byłych ziem zaboru rosyjskiego do 1932 r. 15

16 Królestwo Polskie 2.Procedura karna: 1)procedury karne austriackie i pruskie; 2)rosyjska ustawa postępowania karnego z 1864 r. wprowadzona ukazem z 1875 r.: -nowoczesny charakter, -odrzucał zasadę inkwizycyjną, -prawo do obrony oskarżonego, -śledztwo przeprowadzał osobny sędzia śledczy, który nie brał udziału w dalszym postępowaniu, -akt oskarżenia sporządzał prokurator, -rozprawa ustna i jawna, -od wyroku przysługiwała apelacja i kasacja, -założenia kodeksu ograniczone przez ustawy szczegółowe, -na ziemiach polskich byłego zaboru rosyjskiego obowiązywała do 1928 r. 16

17 Wolne Miasto Kraków 1. Prawo karne: -obowiązywał austriacki kodeks karny z 1803 r. 2.Procedura karna: -obowiązywała procedura z austriackiego kodeksu karnego z 1803 r., -konstytucja z 1815 r. przewidywała proces jawny, -Konferencja Rezydentów w 1839 r. uchyliła zmiany przywracając proces tajny i inkwizycyjny. 17


Pobierz ppt "Prawo karne na ziemiach polskich w okresie zaborów, w szczególności: austriacki kodeks karny z 1852 r., niemiecki kodeks karny z 1871 r., rosyjski kodeks."

Podobne prezentacje


Reklamy Google