Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie programów unijnych w przygotowaniu ucznia nowoczesnej szkoły zawodowej dla rynku pracy Europejska strategia rozwoju Zespołu Szkół Budowlanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie programów unijnych w przygotowaniu ucznia nowoczesnej szkoły zawodowej dla rynku pracy Europejska strategia rozwoju Zespołu Szkół Budowlanych."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie programów unijnych w przygotowaniu ucznia nowoczesnej szkoły zawodowej dla rynku pracy Europejska strategia rozwoju Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

2 Podniesienie jakości i efektywności praktycznej nauki zawodu Wyposażenie w kompetencje zawodowe i interpersonalne Doskonalenie organizacji pracy własnej i zespołowej Kształtowanie proeuropejskiej postawy uczniów Włączenie pracodawców i rodziców w proces edukacji i wychowania Włączenie pracodawców i rodziców w proces edukacji i wychowania Świadomy wybór dalszego kształcenia Cele nowoczesnej szkoły zawodowej

3 Zespól Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 3 letnia szkoła zawodowa liceum ogólnokształcące dla dorosłych od 2 klasy kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych z kwalifikacji na poziomie technika tytuł technika szkoła policealna dla dorosłych tytuł technika w innym zawodzie matura kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych z kwalifikacji dla innego zawodu robotniczego uprawnienia zawodowe w innym zawodzie robotniczym kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych z kwalifikacji na poziomie technika tytuł technika liceum ogólnokształcące dla dorosłych od 2 klasy matura4 letnie technikummatura kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych z kwalifikacji dla innego zawodu tytuł technika w innym zawodzie szkoła policealna dla dorosłych tytuł technika w innym zawodzie

4 W projektach unijnych od 2007 roku uczestniczyło ponad 1800 uczniów Wartość projektów ogółem: 886 426 Euro oraz 2 405 857 PLN 201 uczniów Szkoła Równych Szans 1120 uczniów POKL 1120 uczniów POKL 506 uczniów obyło zagraniczne staże zawodowe 60 uczestników w projektach wymiany doświadczeń 52 nauczycieli opiekunów zagranicznych staży i praktyk zawodowych

5 Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne Zajęcia specjalistyczne Zajęcia specjalistyczne Doradztwo edukacyjno - zawodowe Kursy kwalifikacyjne Staże u pracodawców Projekt „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizowany w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zadania projektu:

6 Korzyści dla uczniów Młodzież mogła skorzystać z szeregu bezpłatnych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe: prawa jazdy kat. B i C, operatora wózków widłowych, spawania oraz kursów informatycznych z wykorzystaniem najnowszych programów w zakresie projektowania i kosztorysowania. Szkoła proponowała uczniom szereg warsztatów przygotowujących do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy i podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ich tematyka dotyczyła między innymi: aktywnych sposobów poszukiwania pracy, procedur zakładania własnej firmy, zasad konstruowania biznes planu, zasad rachunkowości i rozliczania podatków, poszukiwania źródeł finansowania własnej działalności. Młodzież uczestniczyła także w zajęciach specjalistycznych, w trakcie których poznawała nowoczesne metody tworzenia stron www i możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej. Przewidziano również szereg zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii, a więc przedmiotów, które sprawiają uczniom spore kłopoty. Dla uczniów uzdolnionych przygotowano zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, matematyki, fizyki i chemii. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu był cykl warsztatów psychologiczno- pedagogicznych przeznaczonych dla uczniów i rodziców. W roku 2013 projekt został wzbogacony o nowe zadania: miesięczne staże zawodowe u pracodawców branży budowlanej na lokalnym rynku pracy oraz marketing w działalności gospodarczej, w ramach którego uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego w biznesie oraz poznawali zagadnienia dotyczące innowacyjności i ochrony własności intelektualnej w działalności gospodarczej.

7 Współpraca międzynarodowa realizacja zagranicznych staży dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, realizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum, realizacja zagranicznych projektów wymiany doświadczeń dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Partnerzy zagraniczni Internationaler Bund (Verbund Brandenburg) we Frankfurcie nad Odrą, VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz koło Lipska. Łącznie od 2008 roku w zagranicznych stażach i praktykach zawodowych uczestniczyło 506 uczniów. W ramach już zawartych umów w latach 2015 – 2016 zagraniczne staże zrealizuje dodatkowo 48 uczniów technikum ZSB nr 1 w Płocku. W projektach wymiany doświadczeń uczestniczyło 60 osób – nauczyciele i kadra zarządzająca oświatą.

8 Wyjazd każdej grupy poprzedzony jest kursem językowym organizowanym przez szkołę. Podczas wyjazdów uczestnicy projektów doskonalą swoje umiejętności zawodowe i językowe. Uczą się budować oraz utrzymywać prawidłowe relacje interpersonalne oraz dobre kontakty z członkami zespołu podczas wykonywania zadań zawodowych. Mają możliwość poznania dorobku kulturowego regionu. Pogłębiają swoje umiejętności i kompetencje w zakresie samooceny i analizy swojej osobowości, autoprezentacji oraz budowania swojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Wszyscy uczestnicy projektów zagranicznych otrzymują certyfikaty w języku niemieckim i polskim oraz dokumenty Europass – Mobility (w językach: polskim, niemieckim i angielskim) potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe, językowe, interpersonalne i osobiste. Dokumenty Europass uznawane są na terenie całej Unii Europejskiej. Zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla uczniów realizowane w ramach programów: - „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci – IVT, - POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, - ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

9 Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym Przełamanie stereotypów Spójność edukacyjna Wymiana doświadczeń Efekty dydaktyczno- wychowawcze Efekty osobiste i interpersonalne dla uczestników Korzyści z realizacji międzynarodowych staży i praktyk

10 Poprawa wizerunku szkoły środowisku lokalnym Szkoła stała się bardziej atrakcyjna, ponieważ umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz rozwój kompetencji osobistych uczniów, co znacznie zwiększa ich szanse na rynku pracy. Realizacja projektów unijnych stanowi istotny element decydujący o wyborze szkoły. Szkoła stała się szkołą pozytywnego wyboru. Przełamywanie w środowisku lokalnym stereotypów dotyczących uczniów szkoły zawodowej Realizacja kolejnych projektów udowodniła, że z uczniami szkół zawodowych można zrobić bardzo wiele, że są to wartościowe i kreatywne osoby, z którymi można podejmować działania znacząco wykraczające poza podstawowy zakres zadań szkoły.

11 Poprawiła się spójność edukacyjna Dzięki projektom uczniowie rozpoczynający naukę otrzymują ofertę zajęć wyrównawczych, służących uzupełnieniu zaległości edukacyjnych. W trakcie kolejnych lat nauki mają możliwość rozwijania i poszerzenia swoich zainteresowań. Otrzymują też ofertę poszerzenia swoich kompetencji zawodowych oraz uzyskania dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych dokumentami państwowymi. Mają możliwość odbycia zawodowego stażu zagranicznego, potwierdzonego dokumentem Europass. Jednym z priorytetów szkoły jest indywidualizacja pracy z uczniem, z uwzględnieniem jego potrzeb i zainteresowań. Uczniowie sami deklarują chęć uczestnictwa w konkretnej formie wsparcia. Ponadto w całym cyklu kształcenia uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z doradztwa psychologiczno – pedagogicznego oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego ułatwiającego prawidłowo zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju.

12 Efekty zawodowe dla uczestników Poznanie technologii, technik i materiałów budowlanych oraz organizacji pracy stosowanych w innym kraju Unii. Doskonalenie języka obcego zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. Efekty osobiste i interpersonalne dla uczestników Nawiązanie nowych kontaktów, przyjaźni młodzieży z różnych krajów o różnym statusie społecznym i finansowym. Wzajemne poznawanie się w działaniu, które wśród młodzieży inicjuje kreatywność, rozwija umiejętność współpracy. Młodzież widzi sens w dalszej pracy, nauce, rozwijaniu się (uczenie się przez całe życie), co przekłada się także na najbliższe środowiska lokalne. Kształtowanie proeuropejskich postaw obywatelskich. Uzupełniamy te działania mniejszymi, ale też istotnymi projektami, których celem jest przygotowanie uczniów do rozpoczęcia własnej działalności zawodowej i ułatwienie wyboru odnośnie dalszej drogi edukacyjnej.

13 Efekty dydaktyczno – wychowawcze Możliwość lepszego poznania ucznia Dwu lub trzytygodniowy pobyt w trakcie staży przez całą dobę z grupą uczniów pozwala nauczycielom na zaobserwowanie ich zachowań i postaw w sytuacjach innych, niż zajęcia lekcyjne. Czasami efektem takiego bliższego poznania jest odkrycie prawdziwych przyczyn wszelkich niepożądanych zachowań, z jakimi możemy się zetknąć w szkole. Stwarza to szansę nauczycielom i uczniom na bardziej otwartą postawę wobec siebie, a przez to na lepsze rezultaty pracy dydaktycznej i wychowawczej, a dzięki temu na odniesienie sukcesu edukacyjnego. Jednym z podstawowych kryteriów stosowanych w procesie rekrutacji uczniów uczestniczących w projektach jest pozytywna postawa uczniowska. Wśród młodzieży powstała zdrowa rywalizacja, która zaowocowała wzrostem frekwencji i średniej ocen. Spadła też liczba zachowań negatywnych wśród uczniów, co przyczyniło się do uzyskania przez szkołę certyfikatu „Szkoły bez przemocy”.

14 Międzynarodowa wymiana doświadczeń dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą realizowana w ramach programów: - programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci – VETPRO, - POKL Priorytet III Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Główne cele: - wymiana doświadczeń w zarządzaniu pracą instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym w Polsce i w Niemczech, - rozwijanie i testowanie procedur zapewnienia jakości w szkoleniu i kształceniu zawodowym, - promowanie poradnictwa i doradztwa zawodowego, - poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami w celu efektywnego przygotowania ucznia do rynku pracy, - poznanie i porównanie przez nauczycieli form i metod pracy w szkołach zawodowych w obu krajach, - rozwój umiejętności pedagogicznych nauczycieli kształcenia zawodowego. Efekty: - opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu rozwoju szkoły, - opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu doradztwa zawodowego, - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkole, przy wsparciu osób zarządzających oświatą, organizujących doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przedsiębiorstw, a także instytucji partnerskich z Niemiec.

15 Projekty unijne, a w szczególności projekty zagranicznych staży zawodowych realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 Płocku pomogły zrozumieć całemu środowisku, że nie jesteśmy gorsi pod względem postępu technicznego i technologicznego a nasi uczniowie mogą być dobrymi pracownikami lub partnerami w biznesie, a także rozpocząć samodzielną działalność zawodową na terenie całej Europy. Strategia rozwoju szkoły zakłada przygotowanie absolwentów do uczenia się przez całe życie, podnoszenia kwalifikacji oraz akumulacji efektów ucznia się, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i Europejskim Systemem Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym - ECVET. www.budowlanka.net Podsumowanie


Pobierz ppt "Wykorzystanie programów unijnych w przygotowaniu ucznia nowoczesnej szkoły zawodowej dla rynku pracy Europejska strategia rozwoju Zespołu Szkół Budowlanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google