Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

2 Plan wystąpienia 1.Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2.Wyniki kontroli planowych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 3.Wyniki kontroli doraźnych (w ujęciu całościowym); 4.Informacje o monitorowaniu szkół i placówek 1.Przygotowanie szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci; 2.Realizacja podstawy programowej.

3 Ewaluacja zewnętrzna – informacje ogólne Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 467 ewaluacji, w tym: -43 ewaluacji całościowych, -424 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.

4 Ewaluacje zewnętrzne - gimnazja 1. Ewaluacje całościowe - 7 2. Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej - 43 3. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego - 26 Razem: 76 ewaluacji zewnętrznych.

5 Zestawienie poziomów spełniania wymagań - gimnazjum Poziom Wymagania wobec gimnazjum (źródło: Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) Razem 1. 2.3. 4. 5. 6.7.8.9.10. 11.12. A 112010000113 10 B 41421327444361914 119 C 2242031432300816 95 D 086141003030 26 E 020030101032 12

6 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w gimnazjach wskazujące na sukcesy szkół: 1. W gimnazjach umożliwia się uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy (korelacja międzyprzedmiotowa); 2. Systematyczne doposażanie szkół oraz wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy sprzyja nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 3. Różnorodne formy współpracy ze środowiskiem pomagają gimnazjom w realizacji funkcji wychowawczej.

7 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w gimnazjach wskazujące na występujące w szkołach trudności: 1. Niewielu uczniów bierze udział w planowaniu, wdrażaniu oraz analizowaniu realizowanych w szkole procesów edukacyjnych i wychowawczych; 2. Nie we wszystkich gimnazjach uczniowie czują się w pełni bezpiecznie; 3. Nie jest powszechne monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia oraz formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz.

8 Ewaluacje zewnętrzne – licea ogólnokształcące 1. Ewaluacje całościowe - 3 2. Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej - 22 3. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego - 11 Razem: 36 ewaluacji zewnętrznych.

9 Zestawienie poziomów spełniania wymagań - liceum ogólnokształcące Poziom Wymagania wobec szkół ponadgimnazjalnych (źródło: Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) Razem 1. 2.3. 4. 5. 6.7.8.9.10. 11.12. A 011150000123 14 B 27161122132264 58 C 1129090101023 38 D 040001000000 5 E 010100100000 3

10 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w liceach ogólnokształcących wskazujące na sukcesy szkół: 1. Licea poszerzają swoje oferty edukacyjne o nowatorskie rozwiązania programowe, realizowane projekty edukacyjne, itd. Działania te są zgodne z potrzebami uczniów. 2. Procesy edukacyjne są tak planowane, aby służyły wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 3. Licea skutecznie rozwijają w uczniach poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.

11 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w liceach ogólnokształcących wskazujące na występujące w szkołach trudności: 1. Rodzice i uczniowie w niewielkim stopniu uczestniczą w modyfikacjach oddziaływań wychowawczych. 2. Uczniowie rzadko korzystają z możliwości uczenia się od siebie wzajemnie, a praca zespołowa nie jest powszechną metodą pracy. 3. Podejmowane działania dydaktyczne zmierzające do wzrostu efektów uczenia się nie mają charakteru systemowego. Nie przekładają się bezpośrednio na wzrost wyników egzaminów maturalnych.

12 Ewaluacje zewnętrzne – technika 1. Ewaluacje całościowe - 1 2. Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej - 19 3. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego - 15 Razem: 35 ewaluacji zewnętrznych.

13 Zestawienie poziomów spełniania wymagań – technika dla młodzieży Poziom Wymagania wobec szkół ponadgimnazjalnych (źródło: Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) Razem 1. 2.3. 4. 5. 6.7.8.9.10. 11.12. A 002000000102 5 B 1910114111101110 60 C 088060000012 25 D 020000000020 4 E 010000000011 3

14 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w technikach wskazujące na sukcesy szkół: 1. Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów, umożliwia łączenie wiedzy z różnych dziedzin oraz jej praktyczne wykorzystanie. 2. Technika efektywnie pozyskują środki na doposażenie bazy dydaktycznej, w tym celu podejmują też współpracę z pracodawcami. 3. Dzięki prowadzonym programom naprawczym i monitorowaniu nastąpił wzrost efektów kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych.

15 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w technikach wskazujące na występujące w szkołach trudności: 1. Uczniowie nie mają wpływu na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz nie są zachęcani do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. 2. Uczniowie rzadko pracują w parach lub grupach, w związku z tym mają niewielką możliwość uczenia się od siebie nawzajem. 3. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu, ale bez świadomości, kto jest organizatorem tych działań.

16 Ewaluacje zewnętrzne – zasadnicze szkoły zawodowe 1. Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej - 17 2. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego - 12 Razem: 29 ewaluacji zewnętrznych.

17 Zestawienie poziomów spełniania wymagań – zasadnicze szkoły zawodowe Poziom Wymagania wobec szkół ponadgimnazjalnych (źródło: Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) Razem 1. 2.3. 4. 5. 6.7.8.9.10. 11.12. A 011000000014 7 B 045070000073 26 C 089080000024 31 D 021010000010 5 E 010000000000 1

18 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w zasadniczych szkołach zawodowych wskazujące na sukcesy szkół: 1. Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy podczas zajęć, w tym umożliwiające uczniom współpracę i wzajemne uczenie się, ale w małym stopniu pozwalają im wpływać na organizację i przebieg lekcji. 2. Oferta edukacyjna szkół jest zgodna z potrzebami uczniów i najczęściej dostosowywana do potrzeb rynku pracy. 3. Uczniowie mają wysokie poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

19 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w zasadniczych szkołach zawodowych wskazujące na występujące w szkołach trudności: 1. Uczniowie nie mają wpływu na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz nie są zachęcani do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. 2. Uczniowie rzadko pracują w parach lub grupach, w związku z tym mają niewielką możliwość uczenia się od siebie nawzajem. 3. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu, ale bez świadomości, kto jest organizatorem tych działań.

20 Ewaluacje zewnętrzne – ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 1.Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej - 3 Razem: 3 ewaluacje zewnętrzne.

21 Zestawienie poziomów spełniania wymagań – ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Poziom Wymagania wobec placówek kształcenia ustawicznego i innych, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy (źródło: Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) Razem 1. 2.3. 4. 5. 6.7.8.9.10. 11.12. A 000000000000 0 B 033030000000 9 C 000000000000 0 D 000000000000 0 E 000000000000 0

22 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego wskazujące na ich sukcesy: 1. Cała społeczność placówek ma wpływ na atmosferę, która sprzyja uczeniu się i skutecznemu rozwiązywaniu pojawiających się problemów. 2. W placówkach monitoruje się i analizuje osiągniecia uczniów, co przekłada się na sukces edukacyjny. 3. Placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne zarówno na lekcjach, jak i poza nimi. Uwaga: wszystkie ODiDZ zostały ocenione na poziomie B (wysoki), stąd nie zaobserwowano występujących w nich trudności.

23 Kontrole planowe (dotyczące gimnazjów): 1.Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych - 20 gimnazjów; 2.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole - 19 gimnazjów; 3.Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiający obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły – 59 gimnazjów; 4.Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum - 44 gimnazja.

24 Kontrole planowe (dotyczące szkół ponadgimnazjalnych): 1.Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły - 21 techników; 2.Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – 12 techników, 8 zasadniczych szkół zawodowych, 5 szkół policealnych.

25 Kontrole doraźne - dane ogólne: Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  organu prowadzącego szkołę lub placówkę 03 21 01 7  prokuratury 00 00 00 0  Rzecznika Praw Obywatelskich 00 00 01 1  rodziców 2066 192 06 113  uczniów 00 11 10 3  nauczycieli 01 21 10 5  Rzecznika Praw Dziecka 1421 230 01 59  innych podmiotów 2365 113 812 122 b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 3173 5419 2716 220 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 88229 11227 37 530

26 Uogólnione wnioski z kontroli planowych i doraźnych: 1. Należy wzmocnić nadzór pedagogiczny nad współdziałaniem szkoły z rodzicami, gdyż wiele sygnałów wskazuje na brak właściwego reagowania szkoły na informacje otrzymywane od rodziców oraz na brak umiejętności rozwiązywania powstających konfliktów pomiędzy rodzicami a szkołą; 2. Dyrektorzy powinni regularnie zapoznawać się ze zmianami w prawie oświatowym, a także w zakresie właściwej interpretacji przepisów, w tym będącej przedmiotem kontroli planowych; 3. Dyrektorzy powinni zwrócić uwagę na organizację kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych;

27 Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci (realizacja luty-kwiecień 2014 r.) - celem monitorowania była ocena stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci, w tym sześciolatków przez dyrektorów, rady rodziców i wizytatorów. Za pomocą ankiet sprawdzano, czy szkoły mają odpowiednie przygotowanie, czy też są zadania, które dyrektorzy, nauczyciele i samorządy muszą dopracować, jak najlepiej wykorzystując czas do 1 września 2014 roku.

28 Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci 1. Liczba publicznych szkół podstawowych w woj. wielkopolskim objętych monitorowaniem - 1108; 2. Liczba szkół, w których w trakcie monitorowania gotowości szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich zostały stwierdzone nieprawidłowości - 23; 3. Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych w związku z wynikami monitorowania gotowości szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich - 6* * Zrealizowane do 31.05.2014 r. Pozostałe kontrole odbędą się w okresie do 31.08.2014 r.

29 Monitorowanie realizacji podstawy programowej (realizacja w toku) - monitorowaniem objęto między innymi 15% publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz 15% publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących; - celem monitorowania jest pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej.

30 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google