Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09 Szczecin, 10 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09 Szczecin, 10 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09 Szczecin, 10 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.01.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

5 Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI Stan na dzień 31.12.2008 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII Stan na dzień 31.12.2008 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII Stan na dzień 31.12.2008 r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX Stan na dzień 31.12.2008 r.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa – najważniejsze informacje

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML) W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera) W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.6.2 )

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL oraz Instrukcją do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/6.1.1/09 oraz 1/6.2/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie „tak” w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadarowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej: 1.Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej; 2.Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku; 3.Brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku – wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; 4.Niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML);

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej: 5.Niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały): dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy (oraz partnerów projektu – w przypadku projektu partnerskiego) wymogi w zakresie rodzaju dokumentów są określone w dokumentacji konkursowej); 6.Nie dająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); 7.Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej; 8.Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej; 9.Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.pokl.wup.pl/pliki

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: projekt musi wpisywać się w politykę równych szans tj. w projekcie musi pojawić się diagnoza problemu z podziałem na płeć (dane dotyczące kobiet i mężczyzn i wnioski z nich płynące); projektodawca musi również zaprojektować konkretne działania, które podczas rekrutacji wpłyną na zniwelowanie różnic pomiędzy położeniem kobiet i mężczyzn. Jeśli projektodawca we wniosku nie zamieści diagnozy zrobionej pod kątem płci i nie zapisze podjęcia konkretnych działań w rekrutacji to projekt zostanie odrzucony na ocenie merytorycznej z powodu nie spełnienia przedmiotowego kryterium projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, sprzęt używany w projekcie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.); projekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych nie spełnia przedmiotowego kryterium Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Ogólne kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: działania muszą wpisywać się w dany typ projektu oraz być skierowane do odpowiedniej grupy docelowej w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross- financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 stycznia 2009 r. Prezentacja z ogólnym opisem zmian dostępna jest na stronie http://www.wup.pl w Aktualnościach z 6 lutego 2009 r. „Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 stycznia 2009 r.”http://www.wup.pl

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie POMOC PUBLICZNA A EFEKT ZACHĘTY Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej jest osiągnięcie efektu zachęty, który ma zagwarantować, że bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie. WERYFIKACJA 1.W przypadku projektodawców spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 2.W przypadku beneficjentów pomocy nie będących projektodawcami lub w przypadku beneficjentów pomocy nie wymienionych we wniosku – w umowie o przystąpieniu do projektu szkoleniowego lub w umowie dotyczącej subsydiowanego zatrudnienia zawartej pomiędzy projektodawcą a beneficjentem pomocy). Dokument „Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach POKL 2(12.01.2009)” do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Ważne dokumenty PO KLwww.pokl.wup.pl/pliki

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/09

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/09 jest konkursem zamkniętym W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden termin naboru wniosków Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 26 stycznia 2009 r., do 4 marca 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Pokój nr 210

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 10 231 322 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 8 696 623,70 zł -wsparcie finansowe krajowe: 1 534 698,30 zł Projektodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w celu realizacji projektu. Jeśli w projekcie będzie występowała pomoc publiczna konieczne będzie wniesienie wkładu prywatnego przez przedsiębiorstwo objęte wsparciem.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: w punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt Dotyczy: typów projektów od 1-12

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2.Projektodawca złożył maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Jak spełnić: spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie protokołów z przekazania wniosków, które wpłynęły na dane posiedzenie KOP, do momentu wpłynięcia sprawdzanego wniosku Dotyczy: typów projektów od 1-12 3.Minimalna wartość projektu wynosi 400 tysięcy zł. Jak spełnić: w polu 3.1 koszty ogółem w części IV budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 400 tysięcy zł. Dotyczy: typów projektów od 1-12 4.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić: maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r., w pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji Dotyczy: typów projektów od 1-12

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5.Wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne przez okres co najmniej trzech ostatnich miesięcy od momentu przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji) lub osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy mających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego / powiatu z terenu województwa / gminy z terenu województwa i należą do wymienionej grupy wsparcia Dotyczy: typów projektów od 1-10

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Ponieważ szczegółowe kryteria dostępu przypisane są do konkretnych typów projektów, należy wskazać w treści wniosku o dofinansowanie (w części 3.1), których typów projektów dotyczy wniosek. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu „Typ: 1 i 3”, zgodnie z numeracją zawartą w punkcie 1.1.1 dokumentacji. Wskazanie typów projektów we wniosku o dofinansowania ułatwi prawidłowe dokonanie jego oceny formalnej jak i merytorycznej.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 30%, stanowią osoby niepełnosprawne Waga punktowa: 5 Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorcami projektu będą osoby niepełnosprawne i wskazać jaki procent ogółu uczestników będą oni stanowili w polu 3.2.1 należy wskazać liczbę osób niepełnosprawnych, które zostaną objęte projektem

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 2. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (dzień rekrutacji) straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (zgodnie z art. 2 ust. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku) lub które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Waga punktowa: 9 Jak spełnić: - w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, kto będzie stanowił grupę docelową projektu

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 3. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby pracodawców na konkretne specjalności i zawody w danej społeczności lokalnej - zgodnie z założeniami modelu szkolenie – staż-praca wypracowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Waga punktowa: 2 Jak spełnić: kryterium to daje możliwość wykorzystania rezultatów wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (model przygotowania zawodowego szkolenie-staż-praca – tryb czeladniczy), projekt musi być zgodny z ww. modelem. Więcej informacji na stronie www.equal.org.pl (w bazie rezultatów/Lista rezultatów)www.equal.org.pl w punkcie 3.1 wniosku należy wskazać, że projekt spełnia to kryterium

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 4. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w zał. nr 6 („Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej”) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Waga punktowa: 2 Jak spełnić: jeśli projekt będzie realizowany na obszarze przedmiotowych gmin, to należy je wskazać w punkcie 1.9 wniosku jeśli projekt będzie skierowany do mieszkańców gmin, to informację o tym należy zapisać w punkcie 3.2 wniosku, gdzie trzeba wymienić gminy, w których mieszkają uczestnicy 5. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100 % osoby, które ukończyły 45. rok życia Waga punktowa: 2 Jak spełnić: informację o tym, że projekt będzie skierowany w 100% do osób, które ukończyły 45. rok życia należy zamieścić w punkcie 3.2 w projekcie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ukończą 45. rok życia

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 6.1.1: a)subsydiowanie zatrudnienia Kto otrzymuje pomoc: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na posiadaną formę organizacyjno- prawną, zatrudniające osoby pozostające bez zatrudnienia w ramach projektów subsydiowanego zatrudnienia. Jaki to rodzaj pomocy: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia brutto oraz odprowadzanych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników (subsydiowanie zatrudnienia), pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 6.1.1: b)szkolenia dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie Regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia) powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy Kto otrzymuje pomoc: Niepubliczne instytucje rynku pracy działających na terenie regionu (m.in. agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe itp.) świadczące usługi na zasadach komercyjnych. Jaki to rodzaj pomocy: Szkolenia ogólne i specjalistyczne.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Warunki pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej w ramach Poddziałania 6.1.1 –wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) W celu wyeliminowania pomocy publicznej w ramach powyższego typu projektu należy zapewnić, by pomoc szkoleniowa lub doradcza kierowana do zatrudnionego pracownika była świadczona poza godzinami pracy oraz poza miejscem zatrudnienia, przez podmiot zewnętrzny w stosunku do pracodawcy –organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych –upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika, o ile formy te nie są powiązane z subsydiowaniem zatrudnienia pracowników lub też nie wystąpią inne przesłanki pozwalające stwierdzić występowanie pomocy publicznej

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.2/09

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.2/09 jest konkursem zamkniętym W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden termin naboru wniosków Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 26 stycznia 2009 r., do 18 marca 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Pokój nr 210

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 9 392 672,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 7 983 771,20 zł -wsparcie finansowe krajowe: 1 408 900,80 zł Projektodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w celu realizacji projektu.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grupa docelowa w przypadku Działania 6.2 Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców (poniższe warunki muszą być spełnione łącznie): osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). osoby z branży okrętowej lub z firm kooperujących (z jednej lub z dwóch poniższych grup łącznie): –które były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji), –które są zatrudnione i zagrożone utratą pracy. Projekty należy w pierwszej kolejności kierować do osób niepracujących i zagrożonych utratą pracy tj. np. osób objętych programem zwolnień monitorowanych

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poprzez „branżę okrętową" należy rozumieć: 1. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i remontami okrętów. 2. Centra naukowo - badawcze oraz ośrodki projektowo - konstrukcyjne. 3. Przedsiębiorstwa kooperacyjne specjalizujące się w dostawach wyposażenia okrętowego i usług stoczniowych. 4. Organizacje koordynujące działalność wymienionych jednostek, których wspólnym celem gospodarczym jest produkcja okrętów. Poprzez „firmy kooperujące" należy rozumieć: przedsiębiorstwa współpracujące z branżą okrętową, działające w innych branżach. Przedsiębiorstwo musi posiadać umowę kooperującą z podmiotem z branży okrętowej, która potwierdzi jego zależność od tej branży.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca posiada przynajmniej roczne doświadczenie szkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub doświadczenie w przyznawaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Jak spełnić: spełnienie kryterium sprawdzane jest w oparciu o informacje przedstawione w pkt. 3.5 wniosku, projektodawca winien w sposób jednoznaczny wskazać, iż dysponuje przynajmniej rocznym doświadczeniem szkoleniowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub doświadczenie w przyznawaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; należy opisać działania podejmowane przez projektodawcę (przeprowadzane szkolenia, zrealizowane projekty), których tematyka nawiązuje do składanego wniosku.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: tak samo jak w konkursie nr 1/6.1.1/09 3.Wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego / powiatu z terenu województwa / gminy z terenu województwa i należą do wymienionej grupy wsparcia Uwaga: Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zapis Kodeksu Cywilnego nie odnosi się do obowiązku meldunkowego.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2012 r. Jak spełnić: maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2012 r., w pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji 5.Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy zł. Jak spełnić: w polu 3.1 koszty ogółem w części IV budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 500 tysięcy zł. 6.Rejestracja działalności gospodarczej przez uczestnika projektu nastąpi w województwie zachodniopomorskim. Jak spełnić: w opisie planowanych działań w pkt. 3.3 wniosku należy podkreślić, iż rejestracja działalności gospodarczych przez uczestników projektu nastąpi w województwie zachodniopomorskim.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 7.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby z branży okrętowej lub z firm kooperujących (z jednej lub z dwóch poniższych grup): –które były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji), –które są zatrudnione i zagrożone utratą pracy. Jak spełnić: spełnienie kryterium weryfikowane jest w oparciu o zawartość pkt. 3.2 wniosku; wnioskodawca winien zamieścić opis grupy docelowej, dzięki któremu osoba weryfikująca wniosek będzie w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym kryterium

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu: –sposób i tryb rekrutacji, w tym selekcji uczestników projektu. Kryteria rekrutacji, w tym selekcji uczestników projektu powinny być określone w sposób przejrzysty, jednoznaczny, bez możliwości ich szerokiej interpretacji. We wniosku o dofinansowanie (pkt 3.2) należy podać hierarchię tych kryteriów, czyli kolejność w jakiej będą one stosowane. Kryterium kolejności zgłoszeń nie może być jedynym sposobem na dobór uczestników projektu. Należy także przedstawić metody rekrutacji uczestników projektu oraz uzasadnić, dlaczego wybrane techniki i narzędzia są właściwe dla danej grupy docelowej.

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu: –planowanego zakresu wsparcia doradczo-szkoleniowego (w tym założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania, wymiaru godzinowego, liczebności grup, itp.); Uwaga! W odniesieniu do konkretnych uczestników projektu istnieje możliwość zmniejszenia bądź całkowitej rezygnacji ze wsparcia doradczo- szkoleniowego, w przypadku udokumentowania przez uczestnika projektu posiadania wiedzy z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej, dla pozostały uczestników, możliwość wsparcia szkoleniowego musi być przewidziana w ramach projektu.

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu: –liczby osób, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe oraz kwoty środków przeznaczonych na ten cel. –liczby osób, którym zostanie przyznane wsparcie pomostowe podstawowe/przedłużone oraz kwoty środków przeznaczonych na ten cel. Uwaga! Powyższe wydatki muszą być ujmowane jako pomoc publiczna (należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego pola we wniosku aplikacyjnym).

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu: –sposób i tryb monitorowania, oraz kontroli prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia. Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu oraz planując szczegółowy budżet i harmonogram, projektodawca powinien odpowiednio zaplanować termin zakończenia realizacji projektu, uwzględniając obowiązek kontroli i monitoringu, prowadzonej przez Beneficjentów pomocy działalności gospodarczej (tj. min. 2 kontrole w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz min. 2 wizyty monitoringowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej beneficjenta pomocy); –zasad oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego, dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje: –Za dzień przystąpienia do projektu uznaje się dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie; –przyjmuje się, że dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który nie musi być tożsamy z dniem rejestracji. W przypadku spółdzielni i spółdzielni socjalnej za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się dzień rejestracji w KRS.

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje: –Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną beneficjentowi pomocy (uczestnikowi projektu) co miesiąc w kwocie nie większej niż 1 126,00 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zw sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego co roku) –Beneficjenci pomocy uprawnieni są również do korzystania z pomocy finansowej mającej ułatwić im utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej tj.: podstawowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) oraz przedłużonego wsparcia pomostowego (jedynie w uzasadnionych przypadkach) przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej).

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje: Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np: uczestnikom projektu, którzy prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści, lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznes planu, itp.

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje: W ramach działania 6.2 pomoc de minimis dotyczy: przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); wsparcia pomostowego w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w tym finansowe wsparcie pomostowe, szkolenia oraz doradztwo); podmiotem udzielającym pomocy jest projektodawca; Pomoc finansowa przekazywana projektodawcy na realizację projektu nie stanowi pomocy publicznej; Beneficjentami pomocy są osoby fizyczne, które otrzymały środki na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego).

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ramowe Wytyczne dla 6.2 Ważne informacje: Na projektodawcy spoczywa główny obowiązek monitorowania i kontroli prowadzonej przez Beneficjenta pomocy działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. w szczególności: czy Beneficjent pomocy faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, w umowie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz niniejszymi wytycznymi. Uwaga! Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej 2 razy w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej (tj. w połowie i na zakończenie realizacji projektu).

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.pl

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/09 Nr 1/6.2/09 Szczecin, 10 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google