Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZÓR PEDAGOGICZNY DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NAD PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 – 2014/2015 (EWALUACJA, KONTROLA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZÓR PEDAGOGICZNY DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NAD PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 – 2014/2015 (EWALUACJA, KONTROLA,"— Zapis prezentacji:

1 NADZÓR PEDAGOGICZNY DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NAD PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 – 2014/2015 (EWALUACJA, KONTROLA, SKARGI) SPOTKANIE Z DYREKTORAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH WROCŁAW 19 MARCA 2015 R. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Rozwoju Edukacji

2 DANE STATYSTYCZNE W województwie Dolnośląskim funkcjonuje 77 Publicznych i Niepublicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. W tym: Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: 49 Niepubliczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: 28 Dolnośląski Kurator Oświaty w latach 2012 – 2015 (do dnia 28 lutego 2015 r.) zlecił przeprowadzenie w PPP: Ewaluacji: 31 Kontroli: 77 Rozpatrywał skargi: 7

3 E W A L U A C J A w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w latach 2009/2010 – 2014/2015

4 Ewaluacje w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych w województwie dolnośląskim Rok szkolnyLiczba ewaluacji 2011/2012 5 2012/2013 10 2013/2014 9 2014/2015 (do 28 II 2015) 7 Ogółem31

5 Ewaluacje całościowe i problemowe w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w województwie dolnośląskim Rodzaj ewaluacji 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 Ogółem całościowa 372214 problemowa 237517 Rodzaj poradni 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 Ogółem publiczna 5107426 niepubliczna 00235

6

7 Wymagania wobec poradni psychologiczno - pedagogicznych do 31.08.2013, tj. przed zmianą rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 1. Obszar: Efekty ‒ Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane ‒ Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne ‒ Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki 2. Obszar: Procesy ‒ Placówka ma koncepcję pracy ‒ Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki ‒ Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli ‒ Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 3. Obszar: Środowisko ‒ Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju ‒ Promowana jest wartość edukacji 4. Obszar: Zarządzanie ‒ Funkcjonuje współpraca w zespołach ‒ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny ‒ Warunki funkcjonowania placówki

8 Wymagania wobec poradni psychologiczno - pedagogicznych od 1.09.2013 r., tj. po zmianie rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 1. Placówka realizuje koncepcję pracy. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. 5. Promowana jest wartość edukacji. 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

9 Wyniki ewaluacji w poradniach psychologiczno - pedagogicznych przeprowadzonych w okresie od 01.09. 2011 do 31.08. 2013

10 Mocne i słabe strony dolnośląskich poradni psychologiczno – pedagogicznych badanych do 31.08.2013 r. Mocne stronySłabe strony Obszar „Efekty” 1.Analizowanie poziomu satysfakcji klientów. 2.Wprowadzanie nowych usług. 3.Pracownicy merytoryczni poradni korzystają z form doskonalenie zawodowego. 1.Zaspokajanie potrzeb klientów. 2.Liczba etatów zatrudnionych specjalistów w stosunku do potrzeb. 3.Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Obszar „Procesy” 1.Oferta programowa jest modyfikowanie. 2.Prowadzenie działań statutowych w siedzibie klienta. 3.Monitorowanie poziomu zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług.

11 Mocne i słabe strony dolnośląskich poradni psychologiczno – pedagogicznych badanych do 31.08.2013 r. Mocne stronySłabe strony Obszar „Środowisko” 1.Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego. 2.Wykorzystywanie zasobów środowiskowych do rozwoju placówki Obszar „Zarządzanie” 1.Zaangażowanie pracowników we współpracę w zespołach. 2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wdrożenia projakościowych zmian placówce. 1.Doskonalenie dotyczące metod i form współpracy. 2.Plan utrzymania lub polepszania warunków lokalowych i wyposażenia. 3.Baza lokalowa i bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

12 Wyniki ewaluacji w poradniach psychologiczno –pedagogicznych przeprowadzonych w okresie od 01.09. 2013 do 28.02. 2015

13 Mocne i słabe strony dolnośląskich poradni psychologiczno – pedagogicznych badanych w okresie od 1.09. 2013 do 31.08. 2014 Mocne stronySłabe strony Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji 1.Podejmowanie różnorodnych działań adekwatnych do potrzeb klientów Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 1.Znajomość potrzeb środowiska oraz wykorzystywanie jego zasobów 2. Realizowanie zadań we współpracy z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

14 Mocne i słabe strony dolnośląskich poradni psychologiczno – pedagogicznych badanych w okresie od 1.09.2013 do 31.08.2014 Mocne stronySłabe strony Wymaganie: Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych 1.Poszerzanie i wzbogacanie oferty na bazie wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych. 2.Cykliczne badanie efektywności własnej pracy. 3.Podnoszenie poziomu świadczonych usług. 1.Systemowe rozwiązania dotyczące zbierania informacji o rozwoju osób i instytucji korzystających ze wsparcia poradni. Pozostałe wymagania oceniane w ewaluacji całościowej 1.Powszechność i dostępność oferty świadczonych usług. 2.Systematyczne badanie potrzeb środowiska oraz budowanie adekwatnej oferty. 3.Współpraca i wzajemna pomoc nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 1.Warunki lokalowe. 2.Zasoby kadrowe. 3.Nowatorstwo i innowacyjność w realizowanych działaniach.

15 K O N T R O L E planowe w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w latach 2009/2012 – 2014/2015

16 Kontrole planowe w poradniach psychologiczno - pedagogicznych w latach szkolnych 2009/2010 – 2014/2015 Rok szkolny Tematyka kontroli Liczba kontroli 2009/2010Wydawanie opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. 15 2010/20111.Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego. 2.Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające z obowiązującymi przepisami prawa. 9999 2014/2015Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 44 Ogółem 77

17 Kontrola zgodności z przepisami prawa opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne Czas oczekiwania na opinię:  do miesiąca -196 opinii, tj. 43,6 %,  od 1 miesiąca do 2 miesięcy - 83 opinie, tj. 18,4 %,  od 2 do 3 miesięcy - 50 opinii, tj. 11,1 %,  powyżej 3 miesięcy - 115 opinii, tj. 25,6 %. Nieprawidłowości w wydanych opiniach były spowodowane brakiem:  oznaczenia poradni – w 11 opiniach, tj. w 2,4 %,  daty i miejsca urodzenia dziecka – w 100 opiniach, tj. w 22,2 %,  nazwy i adresu szkoły – w 178 opiniach, tj. w 39,6 %,  miejsca zamieszkania – w 21 opiniach, tj. w 4,7 %,  stanowiska poradni – w 11 opiniach, tj. w 2,4 %,  szczegółowego uzasadnienia stanowiska poradni – w 1 opinii, tj. w 0,2 %,  wskazania formy pomocy – w 13 opiniach, tj. w 2,9 %,  uzasadnienia wskazanej formy pomocy – w 80 opiniach, tj. w 17,8 %.

18 Kontrola zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające z obowiązującymi przepisami prawa w roku szkolnym 2010/2011. Nieprawidłowości dotyczyły:  terminu doręczania wnioskodawcom orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające,  składów zespołów orzekających,  braku nazwy i adresu szkoły w wydanych orzeczeniach i w składanych wnioskach o wydanie orzeczenia.

19 Kontrole przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015

20 Podstawa prawna R 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), zwane dalej „R1”. R 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392), zwane dalej „R2”. R 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414), zwane dalej „R3”.

21 Od 01.09.2014 r. skontrolowano 44 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w tym poddano analizie 1167 wydanych orzeczeń. Stwierdzone nieprawidłowości formalno – prawne w orzeczeniach: W przypadku wydania orzeczenia z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną nie wskazywano współwystępujących niepełnosprawności (np. autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niesłyszenie i upośledzenie w stopniu umiarkowanym), zgodnie z przepisami R2: §2 ust 1 i R3:§1 (R1: załącznik nr 1; R2: § 2 ust. 1; R3:§ 1);R2R3R1 Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 3 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 6

22 Nieprawidłowości formalno - prawne Diagnoza nie zawierała informacji o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka, w tym określenie poziomu rozwoju intelektualnego (np. norma wiekowa, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), spójną z powodem wydania orzeczenia. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 5 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 6

23 Nieprawidłowości formalno - prawne Brak określenia w zaleceniach warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 9 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości (brak określenia): 63

24 Nieprawidłowości formalno - prawne Brak określenia w zaleceniach form pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 8 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości (brak określenia): 38

25 Nieprawidłowości formalno - prawne Brak określenia w zaleceniach najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 18 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości (brak określenia): 150

26 Nieprawidłowości formalno - prawne Brak elementów diagnozy uzasadniających potrzebę kształcenia specjalnego. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 6 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości (brak uzasadnień): 14

27 Nieprawidłowości formalno - prawne Brak elementów diagnozy uzasadniających zalecane najkorzystniejsze formy kształcenia specjalnego. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 26 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości (brak uzasadnień): 558

28 Nieprawidłowości formalno - prawne Brak uzasadnień zalecanych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 21 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości (brak uzasadnień): 349

29 Nieprawidłowości formalno - prawne Brak określenia spodziewanych efektów pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 21 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości (brak uzasadnień): 349

30 Nieprawidłowości formalno - prawne Nieprawidłowe określenie czasu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (które wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole (R1: § 9 ust.1)). Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 1 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1

31 Nieprawidłowości formalno - prawne Nieprawidłowe określenie czasu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (które wydaje na okres każdego etap edukacyjny w tej szkole (R1: § 9 ust. 2)). Liczba poradni u których stwierdzono nieprawidłowości: 2 Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 3

32 Najczęściej pojawiające się uchybienia w orzeczeniach Uchybienia formalne w wydawanych orzeczeniach w związku z odwołaniami od orzeczeń

33 DANE STATYSTYCZNE Dane dotyczą lat 2012 – 2015 (do 28 lutego 2015) Liczba odwołań od wydanych orzeczeń – 12 Utrzymanych w mocy – 8 Uchylonych – 4

34 Najczęściej pojawiające się uchybienia formalne: Brak zarządzenia dyrektora poradni powołującego skład zespołu orzekającego – (§4 ust. 1) Nieprawidłowy skład zespołu orzekającego – (§4 ust.2) Pełnienie przez pracownika funkcji przewodniczącego zespołu bez pisemnego upoważnienia dyrektora poradni – (§4 ust.2 pkt1) Niedokładnie wypełnione protokoły – brak informacji o odmiennym stanowisku członka zespołu orzekającego – (§7 ust.3) Zobowiązanie wnioskodawcy do osobistego odbioru orzeczenia – (art. 39 KPA oraz 42 §1 KPA)

35 Najczęściej pojawiające się uchybienia formalne: Pełnienie podwójnej roli przez dyrektora poradni jako przewodniczącego i jako członka zespołu orzekającego (np. pedagog, psycholog) – (§4 ust. 2 pkt 1). Brak zgodności w składzie zespołu, który był wpisany w protokole, ze składem zespołu na wydanym orzeczeniu – (§4 ust. 1-2) Brak potwierdzenia daty doręczenia orzeczenia rodzicom – (§16 ust. 1) Niezachowanie terminu postępowania orzekającego w procedurze odwoławczej - (§17 ust. 1 – 4) Nieprawidłowe wzory orzeczeń – (wydane na nieaktualnych drukach) – (§10 ust. 1)

36 S K A R G I dotyczące poradni psychologiczno - pedagogicznych od roku 2012

37 Skargi dotyczące poradni psychologiczno - pedagogicznych 3 skargi / 457 ogółem 2012 0 skarg / 466 ogółem 2013 3 skargi / 371 ogółem 2014 1 skarga / 47 ogółem 2015 do 28 II 2015

38 Sposób rozpatrzenia skarg dotyczących poradni psychologiczno - pedagogicznych Na 7 złożonych skarg: 1 zasadna 3 częściowo zasadne 1 bezzasadna 2 anonimowe niepodlegające rozpatrzeniu

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NADZÓR PEDAGOGICZNY DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NAD PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 – 2014/2015 (EWALUACJA, KONTROLA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google