Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne Poddziałanie 7.2.1 Kraków, 5 lipca 2010 r. Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne Poddziałanie 7.2.1 Kraków, 5 lipca 2010 r. Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne Poddziałanie 7.2.1 Kraków, 5 lipca 2010 r. Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Konkurs nr POKL/7.2.1/I/10

3 Kwota przeznaczona na konkurs W tym rezerwa finansowa na komponent ponadnarodowy - 2 271 000 PLN. Kwota przeznaczona do zakontraktowania - 17 729 000 PLN. 20 milionów zł

4 Beneficjenci- Uprawnieni Projektodawcy Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

5 Typy projektu 1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej; 2. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1;

6 Typy projektu 3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych; 4. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 5.poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;

7 Typy projektu 6.rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy); 7.rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy; 8.rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;

8 Typy projektu 9.wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie; 10. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 11. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

9 Typy projektu- stypendium Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

10 Typy projektu- stypendium Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z interpretacją IZ PO KL ww. stypendia przysługują także osobom uczestniczącym w kursach i szkoleniach związanych z rozwijaniem umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy (realizowanych w ramach typu operacji 8).

11 Beneficjenci Ostateczni osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

12 Beneficjenci Ostateczni Osoba niezatrudniona a ). osoba w wieku 15–64 pozostająca bez zatrudniona (w tym osoba niepełnosprawna bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych), b). osoba w wieku 15–64 zatrudniona lub wykonująca inną pracę zarobkową, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej.

13 Beneficjenci Ostateczni Zgodnie z art. 7 zagrożone wykluczeniem społecznym są osoby i rodziny w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

14 Beneficjenci Ostateczni Zgodnie z art. 7 zagrożone wykluczeniem społecznym są osoby i rodziny w szczególności z powodu: 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

15 Beneficjenci Ostateczni Zgodnie z art. 7 zagrożone wykluczeniem społecznym są osoby i rodziny w szczególności z powodu: 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

16 Beneficjenci Ostateczni otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 5, 7, 10, 11 lub wsparcia towarzyszącego); Przez otoczenie osób wykluczonych społecznie rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie.

17 Beneficjenci Ostateczni instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 10);

18 Szczegółowe warunki dotyczące konkursu

19 Kryteria dostępu - ocena formalna Grupę docelową w projekcie stanowią: I.kobiety i mężczyźni zamieszkujący – zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego – i/lub uczący się i/lub pracujący na terenie Województwa Małopolskiego i/lub II. instytucje pomocy i integracji społecznej, i/lub ich pracownicy lub wolontariusze z terenu Województwa Małopolskiego.

20 Kryteria dostępu - ocena formalna W przypadku skierowania wsparcia do osób bezrobotnych, grupę docelową w projekcie stanowią jedynie kobiety i mężczyźni bezrobotni pozostający w rejestrze Urzędu Pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy. Kryterium nie stosuje się do osób po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które utraciły zatrudnienie i posiadają obecnie status osób bezrobotnych.

21 Kryteria dostępu - ocena formalna Minimalna wartość projektu wynosi 350 000 PLN; Wnioskodawca składa w konkursie tylko 1 wniosek; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy;

22 Kryteria dostępu - ocena formalna Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie Województwa Małopolskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku. Wydatki w ramach projektu ponoszone są w okresie jego realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

23 Kryteria dostępu - ocena merytoryczna Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie polegające na realizacji łącznie dwóch typów operacji - typu operacji nr 1 tj. wsparcia dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej i typu operacji nr 2 tj. działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1.

24 Kryteria dostępu - ocena merytoryczna Projekt przewiduje realizację kompleksowego wsparcia polegającego na objęciu uczestników co najmniej trzema następującymi typami operacji: – poradnictwem psychologicznym i/lub psychospołecznym i/lub zawodowym, prowadzącym do integracji społecznej i zawodowej dla 100 % uczestników i – kursami i /lub szkoleniami umożliwiającymi nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla minimum 75 % uczestników) i – stażami i/lub subsydiowanym zatrudnieniem i/lub zajęciami reintegracji zawodowej u pracodawcy dla minimum 25 % uczestników.

25 UWAGA!!! Wnioski niespełniające kryteriów dostępu zostaną odrzucone. Kryteria dostępu

26 Kryteria strategiczne Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej i/lub instytucjami pomocy i integracji społecznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej i/lub instytucjami pomocy i integracji społecznej. 5 pkt.

27 Kryteria strategiczne Projekt zakłada wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i/lub Klubu Integracji Społecznej i/lub Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie tych powiatów Województwa Małopolskiego gdzie takie podmioty nie występują. Projekt zakłada wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i/lub Klubu Integracji Społecznej i/lub Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie tych powiatów Województwa Małopolskiego gdzie takie podmioty nie występują. 10 pkt.

28

29

30

31 Kryteria strategiczne a) 100% uczestników projektu zamieszkuje obszar powiatu, na którym odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej wynosi powyżej 10% (tj. następujących powiatów: suskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, dąbrowskiego, limanowskiego) lub b) projekt stanowi element zrealizowanego lub aktualnie realizowanego Programu Rewitalizacji finansowanego z EFRR (w ramach programów operacyjnych np. Małopolski Regionalny Program Operacyjny) lub innych źródeł wspólnotowych. 10 pkt.

32 Korzystający z pomocy społecznej w odsetkach mieszkańców

33 Kryteria strategiczne Projekt zapewnia wykorzystanie modeli w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. Projekt zapewnia wykorzystanie modeli w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 5 pkt. Baza Rezultatów PIW EQUAL: www.equal.org.pl

34 Kryteria strategiczne Minimum 50% środków w ramach cross-financingu jest przeznaczona na adaptację infrastruktury (np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, poręcze) oraz zakup lub leasing sprzętu i wyposażenia ułatwiającego osobom niepełnosprawnym dostęp do udziału w projekcie (zgodnie z wydatkami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Podrozdziale Cross-financing.) Minimum 50% środków w ramach cross-financingu jest przeznaczona na adaptację infrastruktury (np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, poręcze) oraz zakup lub leasing sprzętu i wyposażenia ułatwiającego osobom niepełnosprawnym dostęp do udziału w projekcie (zgodnie z wydatkami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Podrozdziale Cross-financing.) 10 pkt.

35 Pomoc publiczna W trakcie oceny merytorycznej sprawdzana jest zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (ocena 0/1) Pomoc udzielana jest na podstawie: Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 557 z późn. zm.)

36 Pomoc publiczna W ramach Poddziałania 7.2.1 pomoc publiczna może wystąpić w następujących formach: a) Pomoc na subsydiowanie zatrudnienia - subsydiowanie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje ona pomoc na: – subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji; – subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych; – pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

37 Pomoc publiczna W ramach Poddziałania 7.2.1 pomoc publiczna może wystąpić w następujących formach: b) Pomoc de minimis - wydatki związane z obsługą projektu subsydiowanego zatrudnienia, w przypadku, gdy projekt realizowany jest przez projektodawcę, który jest beneficjentem pomocy lub na potrzeby danego przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo.

38 Subsydiowane zatrudnienie Utworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego beneficjenta pomocy w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy (chyba że stanowisko zostało zwolnione w następstwie dobrowolnego odejścia, przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dobrowolnej redukcji czasu pracy lub zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowniczych)

39 Subsydiowane zatrudnienie Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji: a) pozostawał bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zatrudnienie, b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, c) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu ukończył 50. rok życia, d) jest samotną osobą dorosłą wychowującą co najmniej jedno dziecko lub posiadającą na utrzymaniu osobę zależną,

40 Subsydiowane zatrudnienie Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji: e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danej branży lub zawodzie, f) jest członkiem mniejszości etnicznej, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

41 Subsydiowane zatrudnienie Pracownik w bardzo niekorzystnej sytuacji: - pozostawał bez zatrudnienia przez okres co najmniej24 miesięcy poprzedzających zatrudnienie.

42 Subsydiowane zatrudnienie Pomoc może być przeznaczona na: 1 ) zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji: a)wynagrodzenie brutto, b)opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne bez FP i FGŚP; 2 ) zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych: a)wynagrodzenie brutto, b)opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne bez FP i FGŚP;

43 Subsydiowane zatrudnienie 3) dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych: a) adaptacja pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, b) adaptacja lub zakup sprzętu lub zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym urządzeń technologii wspomagającej lub przystosowanej do ich potrzeb, których beneficjent pomocy nie poniósłby, gdyby zatrudniał pracownika pełnosprawnego, c) zatrudnienie pracownika na czas poświęcony wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego.

44 Subsydiowane zatrudnienie Wynagrodzenie pracownika: a) w szczególnie niekorzystnej sytuacji 50% przez 12 miesięcy, b) w bardzo niekorzystnej sytuacji 50% przez 24 miesiące, c) niepełnosprawnego 75% przez 12 miesięcy. Zatem wkład beneficjenta pomocy w kosztach zatrudnienia pracowników: -w szczególnie niekorzystnej sytuacji powinien wynosić co najmniej 50%, -w bardzo niekorzystnej sytuacji powinien wynosić co najmniej 50%, -niepełnosprawnych powinien wynosić co najmniej 25%,

45 System selekcji projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

46 PROCES DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU 2. OCENA FORMALNA 3. OCENA MERYTORYCZNA 5. EWENTUALNE NEGOCJACJE 6. UMOWA O DOFINANSOWANIE 4. LISTA RANKINGOWA

47 KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE MERYTORYCZNE HORYZONTALNE DOSTĘPU STRATEGICZNE OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA

48 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Wymogi niezbędne do zarejestrowania wniosku w WUP czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów. UWAGA!!! Wnioski złożone po terminie zamknięcia konkursu (po 30 lipca br.) nie będą rozpatrywane (nie będą poddawane ocenie formalnej i merytorycznej); czy wniosek został złożony we właściwej instytucji (punkt 1.5 wniosku); czy wniosek został wypełniony w języku polskim; czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową? (w tym pkt 2.6, część V wniosku); czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL. OCENA FORMALNA

49 czy wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL); czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych; czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) (część V wniosku); OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

50 Poprawa błędów formalnych brak w części V pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy (w tym partnerów, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie krajowym); rozbieżność pomiędzy informacjami zawartymi w polu 2.6 wniosku a podpisem/ami złożonym/i w cz. V wniosku (podpisanie wniosku w części V przez inną/e osobę/y niż wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku). Dopuszcza się zarówno uzupełnienie podpisu/ów osoby/ób wskazanej/nych w polu 2.6, jak i ewentualną zmianę w polu 2.6 danych dot. osoby/ób podpisanej/nych w cz. V wniosku; w przypadku, gdy w polu 2.6 wniosku nie wskazano imiennie osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania Wnioskodawcy (np. wpisano: „nie dotyczy”, ale wniosek nie jest Wydrukiem próbnym) dopuszcza się możliwość uzupełnienia brakujących informacji w polu 2.6;

51 Poprawa błędów formalnych niezłożenie wniosku w wersji elektronicznej (plik XML); niedające się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); złożenie wniosku tylko w 1 egzemplarzu papierowym; brak strony/stron w którymkolwiek z egzemplarzy wniosku; niezłożenie, złożenie niekompletnych lub złożenie w 1 egzemplarzu wymaganych załączników - dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy (oraz Partnerów projektu - w przypadku projektu partnerskiego);

52 Poprawa błędów formalnych brak lub niewłaściwy sposób (niezgodny z wymogami zawartymi w Dokumentacji Konkursowej) potwierdzenia kopii wniosku / załączników za zgodność z oryginałem; inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku; błędnie wypełnione pole 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony (w przypadku, gdy wniosek nie jest Wydrukiem próbnym).

53 Błędy formalne skutkujące odrzuceniem – bez możliwości poprawy niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu; niezgodność sum kontrolnych na poszczególnych stronach wersji papierowej wniosku; rozbieżność sum kontrolnych pomiędzy dwoma egzemplarzami wersji papierowej; brak wersji papierowej wniosku (złożenie wniosku tylko w wersji elektronicznej).

54 spełniający wszystkie kryteria formalne Wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne przekazywany jest do OCENY MERYTORYCZNEJ Dokonywana jest ona w oparciu o: OCENA MERYTORYCZNA STRATEGICZNE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE HORYZONTALNE OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE MERYTORYCZNE OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

55 Cele projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15 pkt. Działania oraz Harmonogram realizacji projektu 15 pkt. Rezultaty i produkty projektu 25 pkt. Potencjał Wnioskodawcy (i ewent. Partnerów) oraz sposób zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. Kryteria merytoryczne odnoszą się do jakości wniosku i sprawdzane są odrębnie w sześciu polach musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% Projekt musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% dopuszczalnej liczby punktów, aby uzyskać rekomendację. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENA MERYTORYCZNA

56 KOMISJA OCENY PROJEKTÓW (KOP) Ocena merytoryczna projektu jest dokonywana przez dwie osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOP. Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez każdego z oceniających. Każdy Członek KOP przed przystąpieniem do oceny podpisuje deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności. do publicznej wiadomości. Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości. OCENA MERYTORYCZNA

57 W przypadku, gdy wniosek jest rekomendowany do dofinansowania przynajmniej przez jednego z oceniających, ale różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi co najmniej 30 punktów, projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. KOMISJA OCENY PROJEKTÓW (KOP)

58 Końcowa ocena projektu – 2 oceniających Jeżeli różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych jest mniejsza niż 30 punktów końcową ocenę projektu stanowi suma: - średniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz - premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów strategicznych, o ile wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych polach oceny merytorycznej.

59 Obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych. Wiążą się z preferowaniem przez IP określonych rodzajów projektów. Za ich spełnienie przyznawana jest premia punktowa – w przypadku niniejszego konkursu – maksymalnie 40 punktów. Wysokość premii punktowej określana jest w Planie działania i Dokumentacji Konkursowej. Premia punktowa może być przyznana tylko tym wnioskom, które spełniają kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskały od każdego z oceniających przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej (czyli wnioskom, które są rekomendowane do dofinansowania przez obydwu oceniających). KRYTERIA STRATEGICZNE OCENA MERYTORYCZNA

60 Rekomendowane do dofinansowania są projekty, które spełniają następujące warunki: -w poszczególnych polach oceny merytorycznej otrzymały przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania, CO OZNACZA TAKŻE: -zgodność projektu z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, z politykami i zasadami wspólnotowymi oraz z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL; -koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; -poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości. WARUNKI REKOMENDACJI DO DOFINANSOWANIA

61 WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJMinimum I ocena II ocena Łącznie Cele projektu Cele projektu12161314,5 Grupy docelowe projektu 9101110,5 Działania9121111,5 Rezultaty i produkty projektu 15171315 Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 6798 Wydatki projektu 91099,5 Suma kryteriów merytorycznych 60726669 Kryteria strategiczne -1500 Suma60876669 OCENA MERYTORYCZNA

62 Projekty rekomendowane do dofinansowania ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionego tworzą LISTĘ RANKINGOWĄ. LISTA RANKINGOWA Miejsce na liście Wnioskodawca Liczba punktów 1 Gmina A Gmina A102 2 Powiat B 97 3 Przedsiębiorstwo C 88 4 Stowarzyszenie D 62 5 Fundacja E 74* 6 Powiat F 60 7 Gmina G 52 OTRZYMAŁA MNIEJ NIŻ 60% PUNKTÓW FUNDACJA „E”, POMIMO WIĘKSZEJ LICZBY PUNKTÓW NIŻ STOWARZYSZENIE „D”, JEST DOPIERO NA 5. MIEJSCU, GDYŻ NIE JEST REKOMENDOWANA DO DOFINANSOWANIA (W JEDNYM Z PÓL OCENY OTRZYMAŁA MNIEJ NIŻ 60% PUNKTÓW).

63 Negocjacje mogą dotyczyć: BUDŻETU PROJEKTU ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU NEGOCJACJE FORMA PISEMNA. NEGOCJACJE MOGĄ BYĆ PROWADZONE W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ. W WUP W KRAKOWIE JEST TO FORMA PISEMNA.

64 Wydatki niekwalifikowalne, w opinii KOP zbędne Wydatki, których zwiększenie przyczyni się do lepszej realizacji projektu Wydatki zawyżone, których wartość może być obniżona bez straty dla jakości projektu NEGOCJACJE BUDŻETOWE BUDŻETOWE

65 Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania, jednak zmniejszenie wartości projektu nie może być większe niż 25% początkowej wartości projektu. Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie. Zmiany mogą dotyczyć również zakresu merytorycznego projektu (np. zwiększenie liczby uczestników projektu, wprowadzenie nowych form wsparcia, ale bez zmiany charakteru projektu). NEGOCJACJE

66 Terminy – ocena formalna -ocena formalna wniosku dokonywana jest w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba wniosków) powyższy termin może zostać przedłużony do 21 dni. -Wnioskodawca informowany jest o wynikach oceny formalnej w terminie 5 dni od dnia dokonania oceny -w przypadku konieczności poprawy wniosku/załączników Wnioskodawca dostarcza dokumenty w ciągu 5 dni od daty otrzymania pocztą tradycyjną pisma wzywającego do korekty. -weryfikacja przez WUP Kraków poprawionego wniosku i/lub załączników odbywa się w terminie 5 dni od daty otrzymania przez WUP poprawionego wniosku i/lub załączników.

67 Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji. Terminy - negocjacje

68 Terminy Otwarcie30 czerwca 2010 r. Otwarcie konkursu – 30 czerwca 2010 r. Zamknięcie30 lipca 2010 r. Zamknięcie konkursu – 30 lipca 2010 r. formalnej19 sierpnia 2010 r. Termin oceny formalnej – 19 sierpnia 2010 r. merytorycznej 21 października 2010 r. Termin oceny merytorycznej – 21 października 2010 r. Negocjacje – październik/listopad 2010 r. Negocjacje – październik/listopad 2010 r. Podpisanie umowy listopad/grudzień 2010 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie – listopad/grudzień 2010 r. Sugerowana data rozpoczęcie realizacji projektu – styczeń 2011 r

69 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

70 Beneficjent, którego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP Kraków terminie następujących załączników: pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy/Partnera, oświadczenie o numerze rachunku bankowego, uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem, umowy z Partnerami, wypis z organu rejestrowego, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. ZAŁĄCZNIKI DOSTARCZANE PRZED PODPISANIEM UMOWY

71 Umowa o dofinansowanie określa: harmonogram dokonywania wydatków, wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania, zobowiązanie do poddania się kontroli, termin i sposób rozliczenia środków, formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, warunki zwrotu środków i rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowości. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

72 Zasady dokonywania płatności: pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności, przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% wartości wcześniej otrzymanych transz dotacji. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w wysokości 150% najwyższej transzy przekazywanej przez WUP Kraków w ramach projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

73 Konstrukcja projektu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

74 JEDYNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE I PROJEKTODAWCY WYZNACZNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW OCENA MERYTORYCZNA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

75 Wniosek PO KL Struktura wniosku W ramach wniosku wyróżniono siedem elementów: 1.Informacje o projekcie 2.Projektodawca (Beneficjent) 3.Charakterystyka projektu (ograniczenie do 30 000 znaków) 4.Budżet projektu 5.Oświadczenie 6.Harmonogram realizacji projektu 7.Szczegółowy budżet

76 SMART Cele powinny być SMART, to znaczy: – konkretne ( S – Specific) – mierzalne ilościowo ( M – Measurable) – akceptowalne ( A – Accectable) – realne ( R – Realistic) – osiągalne w danym czasie ( T – Time-bound)

77 Spójność projektu Problem Problem Cel Cel Grupa Grupa Działania Działania Efekt Efekt

78 3.1 Cel projektu uzasadnij potrzebę realizacji uzasadnij potrzebę realizacji wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem działania i innymi dokumentami strategicznymi uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem działania i innymi dokumentami strategicznymi

79 3.2 Grupy docelowe scharakteryzuj osoby, które zostaną objęte wsparciem scharakteryzuj osoby, które zostaną objęte wsparciem uzasadnij wybór grupy docelowej uzasadnij wybór grupy docelowej opisz sposób rekrutacji uczestników opisz sposób rekrutacji uczestników

80 Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? STANDARD MINIMUM RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

81 Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? STANDARD MINIMUM RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

82 profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym, wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje ze względu na swój zakres oddziaływania wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. STANDARD MINIMUM - WYJĄTKI

83 3.3 Działania opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań w budżecie i harmonogramie opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań w budżecie i harmonogramie

84 Zlecanie Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie zadania merytoryczne, które zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych lub istotnych ich części w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie zadania merytoryczne, które zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez WUP Kraków

85 3.4 Produkty i Rezultaty wskaż produkty projektu wskaż produkty projektu opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań opisz sposób ich monitorowania opisz sposób ich monitorowania opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

86 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką uczestnictwa w projekcie – ogółem oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn Wskaźnik dla Poddziałania 7.2.1 PO KL

87 3.5 Potencjał Projektodawcy i zarządzanie projektem opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć wskaż sposób zarządzania projektem wskaż sposób zarządzania projektem opisz zaplecze techniczne i kadrę zaangażowaną w realizację projektu opisz zaplecze techniczne i kadrę zaangażowaną w realizację projektu opisz rolę Partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt opisz rolę Partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

88 Partnerstwo uczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie uczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem; adekwatność udziału partnerów adekwatność udziału partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom); zawarcie pisemnej umowy lub porozumienia partnerów zawarcie pisemnej umowy lub porozumienia partnerów określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami;

89 Partnerstwo Nie może zostać zawarte partnerstwo pomiędzy podmiotem i jego własną podległą jednostką; Nie może zostać zawarte partnerstwo pomiędzy podmiotem i jego własną podległą jednostką; z zachowaniem zasady przejrzystości wybór partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów; wiązała umowa. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wymagane jest, aby Beneficjenta i jego Partnerów wiązała umowa.

90 Budżet projektu Zestawienie środków finansowych związanych z realizacją projektu obejmujące cały okres jego realizacji Montaż finansowy projektu polega na zidentyfikowaniu możliwych źródeł finansowania projektu oraz określeniu ich procentowego udziału Budżet projektu w PO KL ma charakter zadaniowy

91 Budżet projektu Cross- financing Pomoc publiczna Jednostk a miary IlośćCena jedno- stkowa Łącznie Wynagrodzenie koordynatora – umowa zlecenie Nie Miesiąc123 00036 000 Zakup stolików TakNieSztuka44001 600 Zakup książek Nie Sztuka60251 500 Druk ulotek (usługa zlecona) Nie Sztuka50021 000 Opracowanie ulotek – umowa zlecenie Nie Usługa1600 Wynagrodzenie na subsydiowane zatrudnienie NieTakMiesiąc121 50018 000

92

93

94

95 Koszty Promocja projektu - w ramach zadania: Zarządzanie projektem Promocja projektu - w ramach zadania: Zarządzanie projektem Informacja w budżecie szczegółowym, która pozycja będzie zlecona wykonawcy zewnętrznemu (usługa zlecona) Informacja w budżecie szczegółowym, która pozycja będzie zlecona wykonawcy zewnętrznemu (usługa zlecona)

96 Koszty Pośrednie - związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. Pośrednie - związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. Bezpośrednie – związane z danym zadaniem Bezpośrednie – związane z danym zadaniem

97 ZAMKNIĘTY KATALOG KOSZTÓW POŚREDNICH koszty zarządu koszty zarządu koszty personelu obsługowego koszty personelu obsługowego koszty obsługi księgowej koszty obsługi księgowej koszty materiałów biurowych i piśmienniczych koszty materiałów biurowych i piśmienniczych usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę amortyzacja środków trwałych amortyzacja środków trwałych koszty ubezpieczeń majątkowych koszty ubezpieczeń majątkowych sprzątanie pomieszczeń sprzątanie pomieszczeń usługi kserograficzne usługi kserograficzne koszty ochrony koszty ochrony

98 POZIOM RYCZAŁTU 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości do 2 mln zł 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości do 2 mln zł 15% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie 15% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie 10% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości powyżej 5 mln zł 10% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości powyżej 5 mln zł W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem w projekcie

99 Koszty pośrednie w metodologii kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem należy zawrzeć informacje dotyczące łącznej kwoty kosztów pośrednich planowanych do rozliczenia ryczałtem w ramach zatwierdzonych projektów w podziale na lata: 2011, 2012, 2013

100 CROSS-FINANCING Limit 15% dla: zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów i meblizakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów i mebli zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10 % kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnegozakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10 % kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracydostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy

101 Dokumenty Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Plan Działania dla Priorytetu VII PO KL na rok 2010 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Wniosek o dofinansowanie projektu - Instrukcja Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013; Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL; Zakres realizacji projektów partnerskich Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

102 Strony internetowe www.pokl.wup-krakow.pl www.pokl.wup-krakow.pl www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl

103 ROEFS Kraków FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków Tel: 012 633 51 54, 012 633 98 00 ROEFS Nowy Sącz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS ul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz Tel: 018 442 01 99 ROEFS Oświęcim Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim Tel: 033 844 73 44 ROEFS Tarnów Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2 (I piętro) pok. nr 4 33-100 Tarnów tel./fax 014 65 56 985 Pomoc w przygotowaniu wniosku

104 Punkty Informacyjne dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 tel. (12) 424 07 37 e-mail: efs@wup-krakow.pl Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl TARNÓW ZŁOŻENIE WNIOSKU KRAKÓW NOWY SĄCZ

105 Dziękujemy za uwagę 105 Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tel. 12 42 40 737 efs@wup-krakow.pl Tel. 12 42 40 702 efs@wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne Poddziałanie 7.2.1 Kraków, 5 lipca 2010 r. Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google