Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Dr inż. Michał Krzemiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Dr inż. Michał Krzemiński."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Dr inż. Michał Krzemiński

2 Metody organizacji robót budowlanych

3 Podstawowe metody organizacji:  Przedsięwzięcia typu kompleks operacji:  Metoda równoległego wykonania  Metoda kolejnego wykonania  Przedsięwzięcia realizowane potokowymi metodami realizacji robót  Metoda pracy równomiernej

4 Metoda równoległego wykonania 123456789 t1=6 t2=5 t3=3 t4=9 t5=7 T=9T=max(ti); i=1,2,…,n T=max(6,5,3,9,7)=9

5 Metoda kolejnego wykonania 123456789101112131415161718192021222324252627282930 t1=6 t2=5 t3=3 t4=9 t5=7 T=30T=suma(ti); i=1,2,…,n T=6+5+3+9+7=30

6 Metoda pracy równomiernej 1234567891011121314 t=6 r=2 T=14T=t+r(n-1) T=6+2(5-1)=14 r - rytm n - ilość działek

7 Porównanie metod – harmonogramy zatrudnienia 123456789101112131415161718 Obiekt 1 Obiekt 2 Obiekt 3 Koparka Obiekt 1 Obiekt 2 Obiekt 3 Koparka Obiekt 1 Obiekt 2 Obiekt 3 Koparka

8 PODZIAŁ PROCESÓW W BUDOWNICTWIE Stosowany na potrzeby metody pracy równomiernej

9 Procesy jednego typu  Procesy jednego typu charakteryzują się wykonywaniem prac na określonej ilości działek o takiej samej powierzchni i technologii wykonywania prac.  Np.: układanie terakoty  2560 – bo tyle pikseli mają 2 komórki w Excel-u 2010

10 Procesy jednorodne  Procesy jednorodne to te w których technologia pozostaje niezmienna, zmienia się natomiast wielkość działek.  Proporcjonalna jest pracochłonność i wielkość działki.  Np.: układanie terakoty

11 Procesy niejednorodne  Procesy niejednorodne to takie w których nie występuje żadna stała zależność pomiędzy wielkością działki a pracochłonnością, niezmienna pozostaje jedynie technologia wykonywania robót.  Np.: malowanie ścian zaznaczonych na czerwono  Działka 1 – pow. 2560 – 104 mb ściany  Działka 2 – pow. 5120 – 128 mb ściany  Działka 3 – pow. 7680 – 232 mb ściany

12 WYZNACZANIE TERMINÓW I SUMARYCZNEGO CZASU PRACY BRYGAD NA DZIAŁKACH

13

14 Szeregowanie zadań Reguły i algorytmy

15 FCFS (first come first serve) Model charakteryzuje się brakiem jakiegokolwiek skomplikowania. Polega na uszeregowaniu zadań zgodnie z kolejnością wprowadzania danych. Model jest prosty, jednakże dla budownictwa może mieć duże znaczenie. Planując budowę wydzielamy poszczególne fronty robót na których mamy podział na działki. Każdy planista ma swoją wizję organizacji budowy. Dzięki zastosowaniu modelu może sprawdzić jaki czas uzyskałby przy organizacji pracy w najbardziej intuicyjny dla niego sposób. Uszeregowanie może być również wynikową technologii prowadzenia robót, kosztów przemieszczania się kolejnych brygad pomiędzy działkami, może też zależeć od innych czynników wpływających na pracę na budowie.

16 SPT (shortest processing time) Jest to model oparty o zasadę najkrótszego czasu przetwarzania. Algorytm służący do wyznaczania kolejności zadań przy której całkowity czas trwania procesu będzie najkrótszy. Zasadą algorytmu, jest umiejscawianie na początku działek na których czas wykonywania czynności jest najkrótszy. Dotyczy to sumarycznego czasu wykonania prac na działce przez wszystkie kolejne maszyny. Jeżeli występuje kilka działek dla których sumaryczny czas wykonywania wszystkich czynności jest sobie równy algorytm umiejscawia na pierwszym miejscu działki posiadające krótsze czasy w czynnościach początkowych.

17 LPT (longest processing time) Jest to model oparty o zasadę najdłuższego czasu przetwarzania. Algorytm służący do wyznaczania kolejności zadań przy której całkowity czas trwania procesu będzie najkrótszy. Zasadą algorytmu, jest umiejscawianie na początku działek na których czas wykonywania czynności jest najdłuższy. Dotyczy to sumarycznego czasu wykonania prac na działce przez wszystkie kolejne maszyny. Jeżeli występuje kilka działek dla których sumaryczny czas wykonywania wszystkich czynności jest sobie równy algorytm umiejscawia na pierwszym miejscu działki posiadające dłuższe czasy w czynnościach początkowych.

18 FCFS, SPT, LPT – przypadek szczególny D1D2D3D4 Brygada 12341 Brygada 22341 Brygada 32341 FCFS123456789101112131415161718 SPT123456789101112131415161718 LPT123456789101112131415161718

19 Algorytmy  Johnson - dotyczy zagadnienia harmonogramowania pracy dwóch maszyn na „n” działkach roboczych.  KASS – www.ipb.edu.pl  Programywww.ipb.edu.pl  LEKIN

20 MODEL SYMULACYJNY Z DWIEMA ZMIENNYMI WYZNACZANIE WIELKOŚCI SKŁADOWISK

21 Podstawą zastosowania tego modelu są następujące dane empiryczne:  funkcja gęstości prawdopodobieństwa terminów dostaw,  funkcja gęstości prawdopodobieństwa zużycia materiałów budowlanych.

22  Firma budowlana może uzyskać dane, na podstawie których może wysnuć dalsze wnioski dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia wahań terminów dostaw oraz prawdopodobieństwa wystąpienia odchyleń dziennego zużycia materiałów budowlanych w stosunku do założonego planu. Podstawą zastosowania tego modelu są następujące dane empiryczne:

23  Przed przystąpieniem do przeprowadzenia eksperymentów symulacyjnych należy, dla obu wymienionych funkcji, wyznaczyć odpowiadające im dystrybuanty oraz przyjąć zbiór (lub generator) liczb losowych.  www.ipb.edu.pl Programy  SWWS www.ipb.edu.pl Podstawą zastosowania tego modelu są następujące dane empiryczne:

24 ZASTOSOWANIE TEORII KOLEJEK FRONT ZAŁADUNKOWO – WYŁADUNKOWY

25 MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ Założenia ogólne:  W systemach "z ograniczoną kolejką" zgłoszenia nie są przyjmowane do obsługi tylko wtedy, jeżeli w kolejce będzie znajdowała się pewna, określona z góry, liczba zgłoszeń (np. środków transportowych).  Wynika z tego, że model takiego systemu można przyjąć do wyznaczania długości frontu załadunkowo-wyładunkowego placów składowych, jeżeli na placu budowy znajduje się miejsce dla oczekujących w kolejce samochodów.

26 Założenia ogólne: (cd.)  W systemie M/M/c z ograniczoną kolejką, długość kolejki jest ograniczona do „L” oczekujących w niej jednostek (samochodów) jest limitowana bardzo często dostępnością miejsca. Jeżeli zgłaszający się środek transportowy nie znajdzie miejsca, to musi opuścić system, np. bez rozładowania środka transportowego.  Arkusz do teorii kolejek

27 DLA WYBRANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO JAKOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA

28 CELE PROJEKTU BUDOWLANEGO  realizacja wymaganego zakresu robót;  spełnienie wymagań, dotyczących jakości wykonania robót;  dotrzymanie ograniczeń, dotyczących kosztu wykonania robót;  dotrzymanie ograniczeń, dotyczących terminu wykonania robót.

29 RYZYKO PROJETU, CZYNNIKI RYZYKA I PROBLEMY  Niebezpieczeństwo nie osiągnięcia co najmniej jednego z celów projektu określa się jako Ryzyko projektu.  Zdarzenia, sytuacje lub okoliczności, które - jeśli wystąpią -mogą wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów projektu, są czynnikami ryzyka.  Niekorzystne zdarzenia, sytuacje lub okoliczności, które już występują w danym momencie realizacji projektu, to problemy. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, dany czynnik ryzyka może stać się problemem.

30 PROCESY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ICH CELE 1/2 ProcesCel procesu Planowanie zarządzania ryzykiem projektu Podejmowanie decyzji o podejściu do ryzyka i do zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem projektu Identyfikacja ryzykaUstalenie, które czynniki ryzyka mogą wpływać na osiągnięcie celów projektu i opisanie ich cech charakterystycznych Analiza i ocena jakościowa ryzykaPrzybliżona ocena prawdopodobieństwa, skutków wystąpienia i ważności zidentyfikowanych czynników ryzyka oraz ich uszeregowanie pod względem priorytetu w zakresie kolejności planowania i wdrażania reakcji na ryzyko

31 PROCESY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ICH CELE 2/2 ProcesCel procesu Analiza i ocena ilościowa ryzykaNumeryczna ocena prawdopodobieństwa, skutków wystąpienia i ważności zidentyfikowanych czynników ryzyka oraz prawdopodobieństwa dotrzymania wymaganego czasu i kosztu realizacji projektu Planowanie reakcji na ryzykoOkreślenie działań zmniejszających potencjalne zagrożenia dla celów projektu Monitorowanie i kontrola ryzykaObserwacja zidentyfikowanych czynników ryzyk, identyfikacja nowych czynników ryzyka, wdrażanie odpowiedzi na ryzyko oraz ocena ich skuteczności przez cały okres realizacji projektu

32 PRZYJĘTA SKALA OCENY PRAWDOBODOBIEŃSTWA MATERIALIZACJI CZYNNIKÓW RYZYKA Szacunkowe prawdopodobieństwo Opis prawdopodobieństwa Ocena w skali punktowej 1 – 9% Minimalne, praktycznie niemożliwe 0,10 10 – 19%Niewielkie, ale możliwe0,30 20 – 39%Średnie0,50 40 – 59%Wysokie0,70 60 – 99%Bardzo wysokie0,90

33 PRZYJĘTA SKALA OCENY SKUTKÓW MATERIALIZACJI CZYNNIKÓW RYZYKA 1/2 Opis Ocena w skali punk- towej Wpływ materializacji czynnika ryzyka na: Planowany zakres projektu Harmonogram projektu Koszt realizacji projektu Jakość realizacji projektu Pomijalne 0,05 Niezauważalne ograniczenie planowanego zakresu robót Niezauważalne lub minimalne wydłużenie czasu Niezauważalny lub minimalny wzrost kosztów Pogorszenie jakości prawie niezauważalne Łagodne- akceptowalne 0,10Wpływ na zakres mniej istotnych robót Wydłużenie czasu do 5%, możliwe do zablokowania dzięki wykorzystaniu dostępnych zapasów czasu Wzrost kosztów do 5% Wpływ na mniej istotne parametry robót Umiarkowane- marginalne 0,20Wpływ na zakres bardziej istotnych robót Nieuniknione niewielkie (5% do 10%) wydłużenia czasu realizacji niektórych działań na ścieżce krytycznej Wzrost kosztów od 5% do 10% Wpływ na bardziej istotne parametry robót

34 PRZYJĘTA SKALA OCENY SKUTKÓW MATERIALIZACJI CZYNNIKÓW RYZYKA 2/2 Opis Ocena w skali punk- towej Wpływ materializacji czynnika ryzyka na: Planowany zakres projektu Harmonogram projektu Koszt realizacji projektu Jakość realizacji projektu Dotkliwe- krytyczne 0,40Nieakceptowalne ograniczenie zakresu robót Nieuniknione znaczne (10% do 20%) wydłużenia czasu realizacji niektórych działań na ścieżce krytycznej Wzrost kosztów od 10% do 20% Nieakceptowalne obniżenie jakości wykonania robót Bardzo dotkliwe - katastrofalne 0,80Zrealizowany zakres robót praktycznie bezużyteczny Nieuniknione znaczne wydłużenia czasu realizacji wszystkich działań na ścieżce krytycznej Wzrost kosztów o ponad 20% Wykonane roboty praktycznie bezużyteczne

35 MACIERZ OCENY CZYNNIKÓW RYZYKA PrawdopodobieństwoSkutki 0,050,100,200,400,80 0,900,050,090,180,360,72 0,700,040,070,140,280,56 0,500,030,050,100,200,40 0,300,020,030,060,120,24 0,100,01 0,020,040,08 Ocena wagi czynnika ryzykaInterpretacja 0 – 0,040Ryzyko niskie; planowanie i realizację odpowiedzi na ryzyko odroczyć do momentu podwyższenia oceny wagi czynnika ryzyka przy ponownym przeglądzie zagrożeń dla projektu 0,041 – 0,170Ryzyko umiarkowane; zaplanować i wdrożyć odpowiedź na ryzyko w przypadku stwierdzenia symptomów materializacji określonego czynnika ryzyka >0,170Ryzyko wysokie; bezzwłocznie zaplanować i wdrożyć odpowiedź na ryzyko

36 PRZYKŁAD

37 JAKOŚCIOWA OCENA RYZYKA LP DATA AUTOR OPIS RYZYKA CZYNNOŚĆ SKUTEK KATEGORIA RYZYKA WPŁYW PRAWDOP. WYSTĄPIENIA REAKCJA NA RYZYKO BLISKOŚĆ WŁAŚCICIEL DATA AKTUALIZACJI STATUS 3 24.11.2010 M.K. Niekorzystne warunki pogodowe, silne opady deszczu Wykopy Opóźnienia czasowe w wykonywaniu wykopów, możliwość czasowego wstrzymywania robót Ryzyko środowiskowe Umiarkowany - marginalny Średnie Należy rozważyć wykonanie zabezpieczenia w postaci rezerwy czasowej, wpływ ryzyka należy poddać analizie ilościowej 6 tygodni KB 24.11.2010 Po przeglądzie 4 24.11.2010 M.K. Protesty ludności lokalnej Wykopy Możliwe czasowe wstrzymanie robót Ryzyko zewnętrzne Pomijalny Niewielkie Prowadzenie konsultacji społecznych we wczesnych fazach projektu 6 tygodni KB 24.11.2010 Po przeglądzie

38 Literatura  Jaworski K. M. „Metodologia projektowania realizacji budowy” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009,  Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Fourth Edition, 2008.  Teixeira J. C., Kulejewski J., Krzemiński M., Zawistowski J. „Zarządzanie ryzykiem w budownictwie” BIBLIOTEKA MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA, Leonardo da Vinci: 2009-1-PL1-LEO05-05016


Pobierz ppt "PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Dr inż. Michał Krzemiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google