Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie sieciowe wykład przygotowano w oparciu o: D. Witkowska Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, Menadżer, Łódź 2000 i D. Witkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie sieciowe wykład przygotowano w oparciu o: D. Witkowska Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, Menadżer, Łódź 2000 i D. Witkowska."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie sieciowe wykład przygotowano w oparciu o: D. Witkowska Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, Menadżer, Łódź 2000 i D. Witkowska Zbiór zadań z badań operacyjnych, Horyzont, Łódź 2004.

2 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Przedsięwzięcie to zorganizowane działanie ludzkie zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zawarte w skończonym przedziale czasu - z wyróżnionym początkiem i końcem - oraz zrealizowane przez skończoną liczbę osób, środków technicznych, energii i materiałów, środków finansowych i informacji.

3 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Zdarzeniami są pewne ważne punkty analizowanego przedsięwzięcia, którym przyporządkowuje się pewne momenty czasu. Zaistnienie konkretnego zdarzenia nie pochłania żadnych kosztów i nie jest rozłożone w czasie.

4 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Czynność polega na wykonaniu pewnego zadania, na realizację którego potrzebny jest pewien okres czasu, a także (najczęściej) określone środki materialne, stanowiące koszty realizacji danej czynności. Czynności pozorne (fikcyjne), które nie wymagają nakładów czasu ani środków. Są one wprowadzane do sieci w celu zaznaczenia kolejności występowania innych czynności.

5 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Ciągiem czynności nazywa się kolejne, następujące po sobie czynności takie, że zdarzenie końcowe pewnej czynności jest jednocześnie zdarzeniem początkowym dla czynności następnej. Przy czym każde zdarzenie w ciągu czynności jest zdarzeniem początkowym i końcowym tylko dla jednej czynności.

6 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec n Pod pojęciem sieci zależności rozumie się graficzne przedstawienie planu przedsięwzięcia, uwzględniające wzajemne logiczne zależności między czynnościami. Zdarzeniem początkowym w sieci nazywamy zdarzenie, które nie jest końcem żadnej czynności, a zdarzeniem końcowym - zdarzenie, które nie jest początkiem żadnej czynności.

7 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Ścieżka krytyczna to nieprzerwany ciąg czynności, prowadzący od zdarzenia zerowego do zdarzenia końcowego, posiadający najdłuższy czas trwania. Warunkuje najkrótszy czas wykonania przedsięwzięcia. Natomiast czynności krytyczne to czynności leżące na ścieżce krytycznej.

8 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Do najbardziej znanych metod analizy sieciowej należą: n analiza ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method) - metoda deterministyczna; PERT (Program Evaluation and Review Technique) - metoda probabilistyczna.

9 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Analiza CPM n Postępowanie przy budowie sieci można podzielić na następujące etapy: ustalenie listy czynności wchodzących w skład przedsięwzięcia, ustalenie zdarzenia początkowego i końcowego przedsięwzięcia, określenie kolejności wykonywania czynności, numeracja węzłów w sieci.

10 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec n Dla wszystkich zdarzeń w sieci wyróżnia się dwa momenty ich zaistnienia tj. najwcześniejszy i najpóźniejszy (termin zajścia zdarzenia i-tego). n zapas całkowity, który informuje o ile można opóźnić daną czynność bez wydłużania terminu realizacji całego zadania, opisanego przez sieć, co można zapisać w następujący sposób:

11 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Przykład A B C D E F A A B,C D, E

12 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec A B C D E F

13 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Analiza CPM-COST Przyjmujemy, że funkcję kosztów w przedziale określonym przez czas graniczny i czas normalny można aproksymować za pomocą funkcji liniowej oraz, że skrócenie czasu trwania jednej czynności nie wpływa na czas trwania pozostałych.

14 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec n Przyjmujemy, że czas realizacji czynności (i - j) możemy maksymalnie skrócić o, co można zapisać jako: n Skrócenie czasu realizacji czynności (i-j) o spowoduje przyrost kosztów o, który wyznaczymy z relacji: n Wówczas iloraz: określa wzrost kosztów związany ze skróceniem czasu trwania czynności (i - j) o jednostkę czasu.

15 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec n Podstawowym założeniem analizy czasowo - kosztowej jest przyjęcie, że koszty realizacji całego przedsięwzięcia są sumą kosztów bezpośrednich i pośrednich, czyli: n Koszty bezpośrednie rosną wraz ze skracaniem czasu realizacji przedsięwzięcia. Koszty pośrednie maleją wraz ze skracaniem się czasu realizacji przedsięwzięcia.

16 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Przykład 5 3 2 Przyjmijmy, że skrócenie czasu trwania przedsięwzięcia o jeden dzień powoduje zmniejszenie kosztów pośrednich o 4 tys. zł. Natomiast koszt pośredni realizacji całego przedsięwzięcia w czasie normalnym wynosi 70 tys. zł.

17 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Zestawienie kosztów 95170121 85366119 755 62117 658 116 5 63 54 117

18 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Analiza PERT Parametry opisujące poszczególne czynności projektu mają charakter probabilistyczny. Zatem do oceny parametrów poszczególnych czynności wykorzystano wartości stochastyczne, przyjmując, że rozkład prawdopodobieństwa występowania różnych czasów trwania odpowiada znanemu w probabilistyce rozkładowi beta, którego szczególnym przypadkiem jest rozkład normalny.

19 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec W uproszczonej postaci wartość przeciętna zmiennej losowej T wyraża się wzorem: a-czas optymistyczny (najkrótszy możliwy czas trwania czynności); b-czas pesymistyczny (najdłuższy możliwy czas trwania czynności); m-czas modalny, najbardziej prawdopodobny.

20 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Wariancję czasów trwania poszczególnych czynności obliczmy według wzoru: n Natomiast wariancja terminu wykonania przedsięwzięcia jest równa sumie wariancji dla czynności krytycznych, ponieważ czasy trwania czynności są niezależnymi zmiennymi losowymi.

21 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Przykład

22 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Przykład c.d. 2 3 4 4 1 3 1 0,11 0 1 0 0

23 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Przykład c.d.

24 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec W celu określenia prawdopodobieństwa że przedsięwzięcie zostanie zakończone w czasie t d, korzystamy z własności zmiennej losowej o rozkładzie normalnym

25 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Ocena prawdopodobieństwa n Wartość tego prawdopodobieństwa powinna znajdować się w granicach od 0,25 do 0,6. n Jeśli p<0,25 to istnieje znikoma szansa dotrzymania terminu t d. n Jeśli p>0,6 to istnieją nie wykorzystane moce produkcyjne do wykonania przedsięwzięcia w terminie t d.

26 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Przykład n Dla poprzedniego przykładu określić prawdopodobieństwo dotrzymania terminu dyrektywnego 8 dni. Czas wykonania przedsięwzięcia

27 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Jeżeli w sieci występują dwie lub więcej ścieżek krytycznych n dla każdej ścieżki obliczamy odchylenie standardowe; n dla każdej ścieżki obliczmy prawdopodobieństwo; n prawdopodobieństwo dla całego projektu to iloczyn prawdopodobieństw, gdyż są to zdarzenia niezależne.

28 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Graf zależności po skróceniu czynności (3-4)

29 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Graf zależności po skróceniu czynności (2-3)

30 13/11/12 dr inż. Iwona Staniec Graf zależności po skróceniu czynności (1-2)


Pobierz ppt "Programowanie sieciowe wykład przygotowano w oparciu o: D. Witkowska Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, Menadżer, Łódź 2000 i D. Witkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google