Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIEKOSZOWIE Świadczy bezpłatne usługi w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 26-065 Piekoszów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIEKOSZOWIE Świadczy bezpłatne usługi w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 26-065 Piekoszów,"— Zapis prezentacji:

1 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIEKOSZOWIE Świadczy bezpłatne usługi w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 110 tel./fax 041 30 61 115

2 22 października 2009 rok

3 Poradnia jest publiczną placówką oświatową. Obejmujemy opieką nauczycieli, rodziców i dzieci od urodzenia do szóstego roku życia oraz uczniów ze szkół na terenie siedmiu gmin: Piekoszów, Strawczyn, Łopuszno, Miedziana Góra, Chęciny, Mniów, Sitkówka - Nowiny.

4 Celem działania Poradni jest :  Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży  Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, emocjonalnych, adaptacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży  Wspieranie rodziców i nauczycieli w ich funkcji wychowawczej i edukacyjnej  Pomoc w przezwyciężaniu różnorodnych problemów rodzinnych lub życiowych

5 Podejmujemy działalność: Diagnostyczną Terapeutyczno - stymulującą Konsultacyjno - doradczą Psychoedukacyjną i profilaktyczną Mediacyjną Interwencyjną Zadania realizujemy w Poradni, punktach konsultacyjnych, placówkach oświatowych z rejonu naszego działania, bądź bezpośrednio w środowisku dziecka.

6 Na początku każdego roku szkolnego opracowujemy szczegółową ofertę zajęć, spotkań i warsztatów, którą następnie przekazujemy do wszystkich placówek z rejonu działania Poradni. Oferta programowa zawiera propozycje naszych programów, scenariuszy zajęć, warsztatów i spotkań tematycznych.

7 Najczęstsze problemy z jakimi zgłaszają się klienci : trudności dydaktyczne, zaburzenia i dysharmonie rozwojowe u dzieci, w tym zaburzenia mowy, problemy emocjonalne, adaptacyjne bądź inne, dotyczące relacji społecznych, trudności natury wychowawczej.

8 Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów i sytuacji trudnych: 1. Wykorzystując zasoby własne Poradni:  odpowiednio przygotowaną kadrę, posiadającą fachową wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe,  dobrze wyposażoną placówkę, zaopatrzoną w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny, np. EEG Biofeedback, platforma do badania zmysłów, tablica interaktywna, stymulator mowy i inne.

9 2.Współdziałając z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie:  szkoły i placówki oświatowe,  specjalistyczne poradnie,  instytucje pomocy społecznej,  placówki służby zdrowia,  policja i sąd.

10 Od 2007 roku uczestniczymy w Programie Ograniczania Skutków Niepełnosprawności uruchomionym na mocy porozumienia PFRON i Starostwa Powiatowego w Kielcach. Pracując z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i opiekunami mamy możliwość wieloaspektowego pomagania im. W naszych działaniach dążymy do poprawy ich kondycji psychicznej, podnoszenia jakości życia oraz dochodzenia do niezależności w codziennym funkcjonowaniu. Wzmacniamy dążenia osób niepełnosprawnych do przełamywania barier w izolacji i większej aktywizacji społecznej.

11 Po rozeznaniu problemu podejmujemy działania właściwe dla jego rozwiązania:  poszukujemy i angażujemy do współpracy odpowiednie instytucje i osoby,  ustalamy zadania i zakres działań zgodnie z kompetencjami każdej placówki,  wymieniamy informacje dotyczące poszczególnych etapów rozwiązywania problemu.

12

13 Zgłoszenie dziecka do Poradni przez matkę Przeprowadzenie badania psychologicznego i pedagogicznego w celu określenia przyczyn jego trudności  Diagnoza problemów rodzinnych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka  Kontakt Poradni ze szkołą, rozeznanie sytuacji wychowawczej i ustalenie dalszych działań  Złożenie przez szkołę wniosku do sądu rodzinnego  Wydanie przez sąd postanowienia dotyczącego ograniczenia władzy rodzicielskiej i ustanowienie dozoru kuratora  Kontakt Poradni z ośrodkiem pomocy społecznej i podjęcie właściwych działań  Przyznanie rodzinie środków materialnych i specjalistycznej opieki pedagogicznej dla dziecka  Udzielanie przez specjalistów Poradni różnorodnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej  Monitorowanie sytuacji rodziny przez kuratora sądowego

14 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Diagnoza problemów dziecka Wstępna diagnoza problemów rodziny Rozeznanie sytuacji wychowawczej Pomoc w przezwyciężaniu problemów dziecka Podjęcie działań w stosunku do rodziny SZKOŁA Opieka pedagogiczna nad uczniem Rozeznanie sytuacji rodziny Skierowanie wniosku do sądu Wsparcie rodziny w pracy nad uzupełnianiem zaległości szkolnych dziecka POMOC SPOŁECZNA Zorganizowanie pomocy materialnej dla rodziny Objęcie dziecka specjalistyczną pomocą pedagogiczną SĄD Rozeznanie sytuacji środowiska wychowującego Wydanie postanowień adekwatnych do sytuacji i potrzeb rodziny Monitorowanie podjętych działań

15 Współpraca i współdziałanie różnych instytucji przyczyniło się do wnikliwego i szerokiego rozeznania problemu, a następnie jego rozwiązania. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu rodzina uzyskała pomoc materialną, prawną, psychologiczną i pedagogiczną.

16 Korzyści, jakie nasi klienci uzyskują dzięki stałej współpracy Poradni z instytucjami, zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie:  fachowa pomoc psychologiczna, logopedyczna i pedagogiczna,  pomoc materialna, socjalna,  specjalistyczna rehabilitacja,  możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego,  rzetelna informacja na temat innych projektów i programów, z których nasi klienci mogą korzystać.

17 Korzyści, jakie odnoszą instytucje współpracując ze sobą, przy rozwiązywaniu problemów:  wymiana informacji i budowanie klimatu współpracy,  podział zadań do wykonania zgodnie z kompetencjami,  skrócenie czasu potrzebnego na rozeznanie sytuacji i rozwiązanie problemu,  monitorowanie przebiegu działań na poszczególnych etapach,  weryfikowanie nietrafnych bądź nieskutecznych rozwiązań.

18 Potrzeby Poradni w zakresie doskonalenia systemu pomocy interdyscyplinarnej:  tworzenie zespołów interdyscyplinarnych na szczeblach gminy i powiatu,  powoływanie koordynatorów zespołów,  tworzenie procedur dotyczących współpracy i przepływu informacji między instytucjami,  wyposażenie w wiedzę na temat zakresu działań i kompetencji poszczególnych instytucji,  korzystanie z dobrych praktyk w funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych.

19 Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ppp-piekoszow.pl


Pobierz ppt "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIEKOSZOWIE Świadczy bezpłatne usługi w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 26-065 Piekoszów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google