Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych"— Zapis prezentacji:

1 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
4. Polityka a etyka Maciej Milczanowski 10 kwietnia 2017 Rzeszów

2 Podstawowe wiadomości o etyce Zasada złotego środka Arystotelesa
Moralność a etyka Polityka a etyka Etyka zawodowa i przykładowe jej kodeksy Normy prawne - praworządność - etyka Przygotowanie zawodowe a etyka. Korupcja oraz jej formy w ujęciu prawnym i konsekwencje. Przykłady zachowań korupcyjnych i sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce. 10 kwietnia 2017 Rzeszów

3 Sprzeczność: etyka – skuteczność polityczna?
Czy możliwe jest połączenie skuteczności i efektywności w sferze publicznej z poszanowaniem zasad etycznych? Polityka w swojej naturze jest egoistyczna i egocentryczna (H. Morgenthau) jednak pomimo wszystko moralność wymaga od decydentów mądrości politycznej, rozumianej przez pryzmat rozważności, szukania optymalnych rozwiązań etc. Etyka w polityce Renata Nowak 10 kwietnia 2017 Rzeszów

4 Czy potrzebny uniwersalny kodeks postępowania?
Czy sprawowanie władzy i jej utrzymanie, kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ sprowadza się do użycia siły? Czy polityka określa sama swoje własne wymogi etyczne, swój własny kodeks postępowania? Etyka w polityce Renata Nowak 10 kwietnia 2017 Rzeszów

5 Etyka w polityce Renata Nowak
Spójne i utrwalone zasady postępowania przyczyniłyby się bez wątpienia do wykrystalizowania corpus res publicae. Postępowanie etycznie powinno być określane na podstawie zgodności z danym zbiorem zasad etycznych, adekwatnym do danego społeczeństwa. Powszechnie panuje jednak przekonanie o relatywizmie moralnym w sferze polityki, krętactwie, matactwach finansowych, nagminnie występującym kłamstwie, korupcji, nepotyzmie etc. Etyka w polityce Renata Nowak 10 kwietnia 2017 Rzeszów

6 W encyklice Veritatis splendor z 1993 r
W encyklice Veritatis splendor z 1993 r. Jan Paweł II wskazuje na zasady, którymi powinno się kierować w polityce: (…)uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę. Gdy zasady te nie są przestrzegane, zanika sam fundament politycznego współistnienia, a całe życie społeczne wystawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i rozkład. 10 kwietnia 2017 Rzeszów

7 dramatyczny stan elit politycznych i intelektualnych w państwie,
Profesor Marek Sajfan w książce „Państwo a wartości etyczne. Prawo i polityka” przytacza katalog niedoskonałości polskiej demokracji związanej z praktycznym jej realizowaniem. Zalicza do nich: pasywne społeczeństwo i jego przyzwolenie na patologie życia publicznego, dramatyczny stan elit politycznych i intelektualnych w państwie, brak prawdziwej debaty politycznej i zrozumienia mechanizmów prawnych przez polityków oraz obywateli, kwestię budowania prawidłowego prawa, zagadnienie braku odpowiedzialności za własne postępowanie. Ponadto, stwierdza również, iż powstanie jednolitego porządku etycznego jest niemożliwe do zrealizowania w warunkach pluralizmu aksjologicznego, gdzie istnieją rozmaite systemy wartości, światopoglądy polityczne, religijne etc. Obywatele powinni brać udział w procesach sprawowania władzy, rozliczać polityków z podejmowanych decyzji i działań. Do zwiększonej aktywności stymulować mogłyby wypracowane rozwiązania instytucjonalne zachęcające i ułatwiające partycypację polityczną. 10 kwietnia 2017 Rzeszów

8 U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ZASADY ETYKI POSELSKIEJ
z dnia 17 lipca 1998 r. ZASADY ETYKI POSELSKIEJ 10 kwietnia 2017 Rzeszów

9 4) dbałości o dobre imię Sejmu, 5) odpowiedzialności.
Art. 1. Poseł na Sejm, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 104 Konstytucji, kieruje się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne. Art. 2. Poseł powinien zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła, kierując się w szczególności zasadami: 1) bezinteresowności, 2) jawności, 3) rzetelności, 4) dbałości o dobre imię Sejmu, 5) odpowiedzialności. 10 kwietnia 2017 Rzeszów

10 Art. 3. Poseł powinien kierować się interesem publicznym. Nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako posła. (Zasada bezinteresowności). Art. 4. Poseł, przy podejmowaniu decyzji, powinien w możliwie najszerszym zakresie postępować w sposób dostępny dla opinii publicznej. Powinien ujawniać związek interesu osobistego z decyzją w podjęciu której uczestniczy. (Zasada jawności). Art. 5. Poseł powinien należycie wypełniać swoje obowiązki. W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi. (Zasada rzetelności). 10 kwietnia 2017 Rzeszów

11 Art. 6. Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób. (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu). Art. 7. Poseł odpowiada za swoje decyzje i działania. Powinien poddać się obowiązującym go procedurom wyjaśniającym i kontrolnym. (Zasada odpowiedzialności). Art. 8. Poseł za naruszenie Zasad Etyki Poselskiej ponosi odpowiedzialność określoną przepisami Regulaminu Sejmu. 10 kwietnia 2017 Rzeszów

12 PYTANIA? 10 kwietnia 2017 Rzeszów


Pobierz ppt "Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google