Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LP TEMAT PRELEGENT 1. Przywitanie zgromadzonych, omówienie celu i tematyki spotkaniaWojewoda Śląski Przygotowanie do zagrożeń okresu zimowego – zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LP TEMAT PRELEGENT 1. Przywitanie zgromadzonych, omówienie celu i tematyki spotkaniaWojewoda Śląski Przygotowanie do zagrożeń okresu zimowego – zadania."— Zapis prezentacji:

1 LP TEMAT PRELEGENT 1. Przywitanie zgromadzonych, omówienie celu i tematyki spotkaniaWojewoda Śląski Przygotowanie do zagrożeń okresu zimowego – zadania jednostek samorządu terytorialnego 2. Pozyskiwanie wsparcia ze strony Sił Zbrojny RP Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3. Udział osadzonych w akcji zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych 4. Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom objętym pomocą społeczną 5. Informowanie ludności o zagrożeniach (niekorzystne zjawiska atmosferyczne, tlenek węgla, „dzikie lodowiska” itd.) 6. Odśnieżanie budynków wielkopowierzchniowych 7. Usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym i w sąsiedztwie linii kolejowych 8. Pozostałe działania (komunikacja zastępcza, obowiązek odśnieżania (niezasypywanie torów), zasilanie aparatury medycznej podtrzymującej funkcje życiowe, zasilenie ujęć wody, bariery ochronne utrudniające prace RZGW, SZMiUW) Klęski żywiołowe – obowiązujące zasady, prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego 9. Zasady powiadamiania i wymiany informacji Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 10. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie usuwania skutków klęsk żywiołowych 11. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia przed powodzią i prowadzenia akcji przeciwpowodziowej

2 Pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego Siły Zbrojne RP Osadzeni w jednostkach penitencjarnych WOPR, GOPR, AEROKLUB Państwowa Straż Pożarna

3 Pozyskiwanie wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP J.s.t. przekazuje do WCZK wniosek o wsparcie ze strony SZ RP WCZK przekazuje wniosek Ministrowi Obrony Narodowej Decyzja MONRealizacja zadania Pozyskanie wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy siły i środki szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego są nie wystarczające

4 Udział osadzonych w akcji zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych Zawarcie z zakładem penitencjarnym umowy przed zdarzeniem j.s.t. pisemnie zgłasza do jednostki penitencjarnej potrzeby odnośnie wsparcia Przygotowanie osadzonych Transport osadzonych – zapewnia j.s.t. Realizacja zadania

5 W okresie utrzymywania się niskich temperatur, wzmożenie działań prewencyjnych w zakresie patrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem Kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i ubogie). Stałe monitorowanie sytuacji związanej z zapewnieniem możliwości tymczasowego zakwaterowania osób bezdomnych Sprawdzenie stanu przygotowania noclegowni Pomoc osobom bezdomnym i osobom objętym pomocą społeczną

6 Prowadzenie wśród ludności akcji informacyjnej o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z tzw. „dzikich lodowisk” oraz związanych z zatruciem tlenkiem węgla Informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym, w tym publikowanie na stronie internetowej ostrzeżeń i zaleceń dla ludności dotyczących przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza Informowanie mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie energii – pozwala na minimalizację skutków awarii Przekazywanie do środków masowego przekazu informacji o lokalnych utrudnieniach na drogach i wyznaczonych objazdach, szczególnie w dużych miastach w celu przeciwdziałania zablokowaniu dróg i uniemożliwieniu pracy pojazdom odśnieżającym INFORMOWANIE O ZAGROŻENIACH

7 USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W PASIE DROGOWYM I W SĄSIEDZTWIE LINII KOLEJOWYCH Usuwanie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie, a rosnących w pasie drogowym należy do obowiązków zarządcy drogi, natomiast drzewa lub krzewy znajdujące się poza pasem drogowym należy wycinać w porozumieniu z właściwym nadleśnictwem. Na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Ich usunięcie należy to do obowiązków zarządcy linii kolejowej. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów na sąsiadujących z linią kolejową gruntach prywatnych, starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzjęo usunięciu drzew lub krzewów za odszkodowaniem. Decyzję wykonuje zarządca. Ustalenie odszkodowania następuje w drodze umowy stron. W przypadku braku umowy stron, odszkodowania ustala starosta, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczeniu nieruchomości. Podstawy prawne: Art. 55 i 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.), Art. 19 i 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2008 nr 153 poz. 955).

8 USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W PASIE DROGOWYM I W SĄSIEDZTWIE LINII KOLEJOWYCH W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów na sąsiadujących z linią kolejową gruntach prywatnych, starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów za odszkodowaniem. Decyzję wykonuje zarządca. Ustalenie odszkodowania następuje w drodze umowy stron. W przypadku braku umowy stron, odszkodowania ustala starosta, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczeniu nieruchomości.

9 POZOSTAŁE PROBLEMY Przygotowanie do uruchomienia alternatywnej komunikacji w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, ciepłe posiłki w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych, internatów oraz burs Egzekwowanie przez straże gminne obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości Uruchomienie działań doraźnych w sytuacji utrzymywania się mrozów (koksowniki, rozdawanie gorących napojów itp.) Zabezpieczenie miejsc ewakuacji i niezbędnego asortymentu (herbata, termosy, jednorazowe kubki, paliwo) oraz pomocy medycznej dla podróżnych będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, którzy oczekują na nieprzejezdnych szlakach drogowych i kolejowych lub mieszkańców miejscowości, do których jest utrudniony dostęp

10 Wyznaczenie miejsc wywozu i składowania śniegu Skoordynowanie współpracy Policji z zarządcami dróg w kwestii wsparcia w dotarciu pługopiaskarki do miejsc odśnieżania w przypadku zablokowania przejezdności głównych dróg w dużych miastach i aglomeracjach miejskich spowodowanych intensywnymi opadami śniegu w godzinach szczytowego natężenia ruchu Monitorowanie sytuacji i przygotowanie do skutecznego reagowania w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej do gospodarstw rolnych Należy zobowiązać firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg do zwracania szczególnej uwagi, aby podczas odśnieżania nie dochodziło do zasypywania torów na przejazdach (zwłaszcza na przejazdach niestrzeżonych), gdyż stwarza to zagrożenie wykolejenia się pociągu. Sprawdzenie procedur związanych z wyłączeniami energetycznymi, w tym dotyczących ostrzegania i udzielania wsparcia osobom korzystającym z zasilanych energią elektryczną urządzeń medycznych podtrzymujących funkcje życiowe – w przypadku zakłóceń w dostawie prądu oraz zapewnienia zastępczych źródeł zasilania ujęć wody. Przy budowie, odbudowie lub remoncie mostów i dróg należy pamiętać aby bariery ochronne nie utrudniały służbom ratowniczym prowadzenia ewentualnych działań na wałach przeciwpowodziowych – możliwość demontażu barier POZOSTAŁE PROBLEMY

11 ODŚNIEŻANIE BUDYNKÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. 1. Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych – obowiązek stały 2. Informacja o możliwości przekroczenia grubości pokrywy zagrażającej obiektom przekazuje WCZK do PCZK 3. PCZK przekazuje informacje do gmin 4. Gminy przekazują ostrzeżenie do właścicieli, zarządców i administratorów obiektów znajdujących się w wykazach 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi wykaz budynków o powierzchniach zabudowy powyżej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2. Wykazy udostępniane są wójtom, burmistrzom, prezydentom miast – na wniosek

12 Materiały ze szkolenia udostępnione zostaną na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Szkolenia_i_narady.html


Pobierz ppt "LP TEMAT PRELEGENT 1. Przywitanie zgromadzonych, omówienie celu i tematyki spotkaniaWojewoda Śląski Przygotowanie do zagrożeń okresu zimowego – zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google