Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z opiekunami modułów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z opiekunami modułów"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z opiekunami modułów
dr inż. M. Jabłońska dr inż. L. Gajda Katowice,

2 Planowane terminy audytów
6 luty – audyt Wydziałowy w Instytucie Nauki o Materiałach Marzec – audyt Uczelniany

3 Niezbędne dokumenty Prowadzący zajęcia :
posiadanie następujących dokumentów w cyklu rocznym (rok akademicki 2012/2013 oraz ostatni semestr roku akademickiego 2013/2014): Aktualne karty przedmiotu/modułu – przechowujemy 10 lat Aktualne katalogi ocen końcowych i cząstkowych (uzupełnione o zapisy efektów kształcenia dla trybu z modułami) przechowujemy 4 lata Do wglądu (egzaminy, kolokwia, sprawozdania i inne prace pisemne studentów, protokoły z egzaminów ustnych i inne zapisy potwierdzające uzyskanie przez studenta efektów kształcenia)

4 Niezbędne dokumenty Ww. przechowujemy 1 rok a odpowiedzialnym jest Prowadzący przedmiot / Pracownik odpowiedzialny za daną formę zajęć) Prowadzący przedmiot podaje informacje o przedmiocie, o której mowa w PU7 ustalenie harmonogramu i zasad prowadzenia przedmiotu, sposobu kontroli wyników, spisu literatury, zasad BHP obowiązujących podczas zajęć laboratoryjnych oraz warunków uzyskania oceny końcowej, do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, a także opublikowanie ich na tablicy ogłoszeń lub na odpowiedniej stronie internetowej,

5 Kierownik jednostki organizacyjnej
Karta przedmiotu PU7, pkt. 4.2 B10 Prowadzący przedmiot Z1-PU7 Kierownik jednostki organizacyjnej Katalog ocen końcowych PU7, pkt. 4.2, PU11 B4 Protokoł ocen końcowych - wydruk z systemu EKOS BE50 Prodziekan właściwy ds. studenckich Katalog ocen cząstkowych Pracownik odpowiedzialny za daną formę zajęć Protokół szkolenia BHP studentów w ramach realizowanych zajęć B3 Harmonogram konsultacji B1 Ewidencja zastępstw i przenoszenia zajęć PU7, pkt. 4.5 ustala wydział Ramowy plan hospitacji PU8, pkt. 4.1 Okresowa ocena nauczycieli B5 Dziekan ds. ogólnych poufne Protokół hospitacji PU8, pkt. 4.6 Hospitujący Z1-PU8 Rejestr hospitacji

6 Niezbędne dokumenty Propozycja :
Na pierwszych zajęciach (wykład, lub jeśli nie ma w danym semestrze wykładu na innej formie zajęć) studenci podpisują dokument o zapoznaniu się karta przedmiotu/modułu oraz z treściami w niej zawartymi podobnie jak robią to na zajęciach laboratoryjnych w odniesieniu do zasad BHP

7 Katowice dnia ……… Oznajmiam, iż zapoznałem/am się z kartą przedmiotu „Nowoczesne stale konstrukcyjne” prowadzonego w Instytucie Nauki o Materiałach oraz treściami w niej zwartymi Lp. Nazwisko Imię PODPIS

8 Na co należy jeszcze zwrócić uwagę
Audytor może analizować adekwatność pytań na egzaminie do ustalonych efektów kształcenia zapisanych w karcie modułu. Poza tym: Należy uzupełnić w dokumentach sekretariatu wszelkie nieobecności wynikające z delegacji lub chorobowego poprzez wypełnienie karty zastępstw/odrabiania zajęć jeśli w czasie nieobecności prowadzący miał przewidziane zajęcia dydaktyczne. Należy bezwzględnie dokonać aktualizacji miejsca odbywania zajęć w korelacji z planami dla poszczególnych grup. Należy przy planowaniu zajęć bezwzględnie umieszczać numer sali w jakiej odbywają się dane zajęcia.

9 Na co należy jeszcze zwrócić uwagę
Wskazane jest dostarczenie do sekretariatu właściwego instytutu wszelkich dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy pracownika (ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe, posiadane referencje eksperckie i inne). Szczególnie dotyczy to osób z zakresu minimum kadrowego danego kierunku.

10 Szczegóły w zakresie KRK
Krajowe Ramy Kwalifikacyjne Dokumentowanie efektów kształcenia – dr inż. L. Gajda

11 KRK r. Obszarowe efekty kształcenia Wiedza

12 Senat: r. Obszarowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Załącznik do uchwały Senatu dot. przyjętych kierunkowych efektów kształcenia: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - od strony 205 do strony 227

13 KRK KARTA MODUŁU Kierunkowe efekty kształcenia
Przedmiotowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia

14 KRK Studia I stopnia, stacjonarne Odpowiedzialni za moduły
Kierunek Inżynieria Materiałowa: Moduł HES: dr inż. Lesław Gajda Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: dr hab. inż. Kazimierz Ducki, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna Moduł Metody badań materiałów: prof. dr hab. inż. Janusz Szala Moduł Inżynieria powierzchni: prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba Moduł Praktyka studencka: dr inż. Tomasz Rzychoń Moduł Dyplomowy: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw w Pol.Śl.

15 KRK Odpowiedzialni za moduły Studia I stopnia, stacjonarne
Kierunek Metalurgia: Moduł HES: dr inż. Lesław Gajda Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: dr hab. inż. Kazimierz Ducki, prof. nzw w Pol.Śl. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Pol. Śl. Moduł Jakość: dr inż. Lesław Gajda Kierunek Informatyka Przemysłowa: Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Praktyka studencka: dr inż. Tomasz Rzychoń

16 KRK Studia II stopnia, stacjonarne Odpowiedzialni za moduły
Kierunek Inżynieria Materiałowa: Moduł HES: dr inż. Lesław Gajda Moduł Zaawansowane obliczenia inżynierskie: dr inż. Marian Maliński, doc. w Pol.Śl. Moduł Chemia ciała stałego: prof. dr hab. Michał Żelechower Moduł Fizyka ciała stałego: prof. dr hab. Michał Żelechower Moduł Zaawansowane materiały inżynierskie: dr hab. inż. Anita Olszówka – Myalska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Dobór i zastosowanie materiałów: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna Moduł Komputerowe metody wspomagania w inżynierii materiałowej: dr inż. Jacek Chrapoński, doc. w Pol. Śl. Moduł Zaawansowane technologie materiałowe: dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Specjalnościowy: prof. dr hab. inż. Adam Hernas (IJ), dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. (ME), dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. nzw w Pol.Śl. (MK), dr hab. inż. Jerzy Myalski (TSiK), prof. dr hab. Michał Żelechower (MF), prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer (MB), dr hab. inż. Dariusz Kuc (MT), prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba (IP) Moduł Dyplomowy: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw w Pol.Śl.

17 KRK Odpowiedzialni za moduły Studia II stopnia, stacjonarne
Kierunek Metalurgia: Moduł Materiały inżynierskie: dr hab. inż. Dariusz Kuc Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Pol. Śl. Moduł Systemy jakością i audit w przemyśle: dr inż. Lesław Gajda Kierunek Informatyka Przemysłowa: Zaawansowane metody badania materiałów: prof. dr hab. inż. Janusz Szala Systemy zarządzania jakością: dr inż. Lesław Gajda

18 KRK Dokumentowanie Dokumentowanie wszystkich zajęć w ramach KRK realizowane jest w oparciu o zasady SZJK w tym procedury PU-11 oraz zasad przyjętych na Wydziale, dla: I stopień, stacjonarne i niestacjonarne: semestr I ÷ IV II stopień, stacjonarne i niestacjonarne: semestr I ÷ III Pozostałe zajęcia na I stopniu (sem. V ÷ VII) realizowane są na dotychczasowych zasadach dokumentowania opisanych w SZJK

19 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
1) Zapis, który należy wykonać na początku I semestru danego modułu: Macierz modułu/przedmiotu - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł)

20 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
2) Zapisy, które należy wykonać na początku 1 semestru danego modułu i uaktualniać na koniec każdego semestru, aż do końca realizacji danego modułu: Wykaz prowadzących zajęcia w ramach modułu - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł)

21 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
2) Zapisy, które należy wykonać na początku 1 semestru danego modułu i uaktualniać na koniec każdego semestru, aż do końca realizacji danego modułu: Lista zaliczonych efektów przez studentów w ramach modułu - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł)

22 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
2) Zapisy, które należy wykonać na początku 1 semestru danego modułu i uaktualniać na koniec każdego semestru, aż do końca realizacji danego modułu: Zestaw pytań na egzamin/zaliczenie w danym semestrze trwania modułu - (opracowuje i nadzoruje - prowadzący dany wykład)

23 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
3) Zapisy, które należy wykonać na zakończenie realizacji formy zajęć – semestru, w ramach danego modułu: Protokół z egzaminu ustnego – wykład - w danym semestrze trwania modułu/przedmiotu - (opracowuje i nadzoruje - prowadzący dany wykład)

24 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
3) Zapisy, które należy wykonać na zakończenie realizacji formy zajęć – semestru, w ramach danego modułu: Protokół z zaliczenia formy zajęć w danym semestrze trwania modułu/przedmiotu - (opracowuje i nadzoruje - wpisujący zaliczenie w danym semestrze)

25 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
4) Zapis, który należy wykonać w przypadku przepisania studentowi oceny Przepisanie oceny - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł)

26 KRK Weryfikacja efektów kształcenia
Makro opracowane w programie Excel przez doc. Malińskiego pozwala na wygenerowanie po pobraniu z BOS listy studentów w pliku *.XLS następujących formularzy: Lista zaliczonych efektów kształcenia w ramach modułu Protokół z zaliczenia formy zajęć z modułu Protokół z egzaminu ustnego - wykład z modułu

27 KRK Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "Spotkanie z opiekunami modułów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google