Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z opiekunami modułów Katowice, 21.01.2014 - dr inż. M. Jabłońska - dr inż. L. Gajda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z opiekunami modułów Katowice, 21.01.2014 - dr inż. M. Jabłońska - dr inż. L. Gajda."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z opiekunami modułów Katowice, 21.01.2014 - dr inż. M. Jabłońska - dr inż. L. Gajda

2 Planowane terminy audytów 6 luty 2014 – audyt Wydziałowy w Instytucie Nauki o Materiałach Marzec 2014 – audyt Uczelniany

3 Niezbędne dokumenty Prowadzący zajęcia : posiadanie następujących dokumentów w cyklu rocznym (rok akademicki 2012/2013 oraz ostatni semestr roku akademickiego 2013/2014): Aktualne karty przedmiotu/modułu – przechowujemy 10 lat Aktualne katalogi ocen końcowych i cząstkowych (uzupełnione o zapisy efektów kształcenia dla trybu z modułami) przechowujemy 4 lata Do wglądu (egzaminy, kolokwia, sprawozdania i inne prace pisemne studentów, protokoły z egzaminów ustnych i inne zapisy potwierdzające uzyskanie przez studenta efektów kształcenia)

4 Ww. przechowujemy 1 rok a odpowiedzialnym jest Prowadzący przedmiot / Pracownik odpowiedzialny za daną formę zajęć) Prowadzący przedmiot podaje informacje o przedmiocie, o której mowa w PU7 ustalenie harmonogramu i zasad prowadzenia przedmiotu, sposobu kontroli wyników, spisu literatury, zasad BHP obowiązujących podczas zajęć laboratoryjnych oraz warunków uzyskania oceny końcowej, do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, a także opublikowanie ich na tablicy ogłoszeń lub na odpowiedniej stronie internetowej, Niezbędne dokumenty

5 Karta przedmiotuPU7, pkt. 4.2B10 Prowadzący przedmiot Z1-PU7 Kierownik jednostki organizacyjnej Katalog ocen końcowychPU7, pkt. 4.2, PU11B4 Prowadzący przedmiot Protokoł ocen końcowych - wydruk z systemu EKOS PU7, pkt. 4.2BE50 Prowadzący przedmiot Prodziekan właściwy ds. studenckich Katalog ocen cząstkowychPU7, pkt. 4.2, PU11B4 Pracownik odpowiedzialny za daną formę zajęć Prowadzący przedmiot Protokół szkolenia BHP studentów w ramach realizowanych zajęć PU7, pkt. 4.2B3 Pracownik odpowiedzialny za daną formę zajęć Prowadzący przedmiot Harmonogram konsultacjiPU7, pkt. 4.2B1 Pracownik odpowiedzialny za daną formę zajęć Kierownik jednostki organizacyjnej Ewidencja zastępstw i przenoszenia zajęć PU7, pkt. 4.5B3ustala wydział Ramowy plan hospitacjiPU8, pkt. 4.1B10 Kierownik jednostki organizacyjnej Prodziekan właściwy ds. studenckich Okresowa ocena nauczycieli B5 Kierownik jednostki organizacyjnej Dziekan ds. ogólnychpoufne Protokół hospitacjiPU8, pkt. 4.6B10HospitującyZ1-PU8 Kierownik jednostki organizacyjnej poufne Rejestr hospitacjiPU8, pkt. 4.6B10 Kierownik jednostki organizacyjnej

6 Propozycja : Na pierwszych zajęciach (wykład, lub jeśli nie ma w danym semestrze wykładu na innej formie zajęć) studenci podpisują dokument o zapoznaniu się karta przedmiotu/modułu oraz z treściami w niej zawartymi podobnie jak robią to na zajęciach laboratoryjnych w odniesieniu do zasad BHP Niezbędne dokumenty

7 Lp.NazwiskoImięPODPIS 1. Katowice dnia ……… Oznajmiam, iż zapoznałem/am się z kartą przedmiotu „ Nowoczesne stale konstrukcyjne” prowadzonego w Instytucie Nauki o Materiałach oraz treściami w niej zwartymi

8 Na co należy jeszcze zwrócić uwagę Audytor może analizować adekwatność pytań na egzaminie do ustalonych efektów kształcenia zapisanych w karcie modułu. Poza tym: Należy uzupełnić w dokumentach sekretariatu wszelkie nieobecności wynikające z delegacji lub chorobowego poprzez wypełnienie karty zastępstw/odrabiania zajęć jeśli w czasie nieobecności prowadzący miał przewidziane zajęcia dydaktyczne. Należy bezwzględnie dokonać aktualizacji miejsca odbywania zajęć w korelacji z planami dla poszczególnych grup. Należy przy planowaniu zajęć bezwzględnie umieszczać numer sali w jakiej odbywają się dane zajęcia.

9 Wskazane jest dostarczenie do sekretariatu właściwego instytutu wszelkich dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy pracownika (ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe, posiadane referencje eksperckie i inne). Szczególnie dotyczy to osób z zakresu minimum kadrowego danego kierunku. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę

10 Szczegóły w zakresie KRK Krajowe Ramy Kwalifikacyjne Dokumentowanie efektów kształcenia – dr inż. L. Gajda KRK

11 Wiedza KRK 02.11.2011r. Obszarowe efekty kształcenia

12 Załącznik do uchwały Senatu dot. przyjętych kierunkowych efektów kształcenia: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - od strony 205 do strony 227 Senat: 30.05.2012r. Kierunkowe efekty kształcenia Obszarowe efekty kształcenia

13 KARTA MODUŁU KRK Kierunkowe efekty kształcenia Przedmiotowe efekty kształcenia

14 Studia I stopnia, stacjonarne Kierunek Inżynieria Materiałowa: Moduł HES: dr inż. Lesław Gajda Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: dr hab. inż. Kazimierz Ducki, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna Moduł Metody badań materiałów: prof. dr hab. inż. Janusz Szala Moduł Inżynieria powierzchni: prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba Moduł Praktyka studencka: dr inż. Tomasz Rzychoń Moduł Dyplomowy: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw w Pol.Śl. KRK Odpowiedzialni za moduły

15 Studia I stopnia, stacjonarne Kierunek Metalurgia: Moduł HES: dr inż. Lesław Gajda Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: dr hab. inż. Kazimierz Ducki, prof. nzw w Pol.Śl. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Pol. Śl. Moduł Jakość: dr inż. Lesław Gajda Kierunek Informatyka Przemysłowa: Moduł Technologie metali: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Materiały Inżynierskie: prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz Moduł Praktyka studencka: dr inż. Tomasz Rzychoń KRK Odpowiedzialni za moduły

16 KRK Studia II stopnia, stacjonarne Kierunek Inżynieria Materiałowa: Moduł HES: dr inż. Lesław Gajda Moduł Zaawansowane obliczenia inżynierskie: dr inż. Marian Maliński, doc. w Pol.Śl. Moduł Chemia ciała stałego: prof. dr hab. Michał Żelechower Moduł Fizyka ciała stałego: prof. dr hab. Michał Żelechower Moduł Zaawansowane materiały inżynierskie: dr hab. inż. Anita Olszówka – Myalska, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Dobór i zastosowanie materiałów: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna Moduł Komputerowe metody wspomagania w inżynierii materiałowej: dr inż. Jacek Chrapoński, doc. w Pol. Śl. Moduł Zaawansowane technologie materiałowe: dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. nzw w Pol.Śl. Moduł Specjalnościowy: prof. dr hab. inż. Adam Hernas (IJ), dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw w Pol.Śl. (ME), dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. nzw w Pol.Śl. (MK), dr hab. inż. Jerzy Myalski (TSiK), prof. dr hab. Michał Żelechower (MF), prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer (MB), dr hab. inż. Dariusz Kuc (MT), prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba (IP) Moduł Dyplomowy: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw w Pol.Śl. Odpowiedzialni za moduły

17 KRK Studia II stopnia, stacjonarne Kierunek Metalurgia: Moduł Materiały inżynierskie: dr hab. inż. Dariusz Kuc Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Moduł Nowoczesne technologie i materiały: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Pol. Śl. Moduł Systemy jakością i audit w przemyśle: dr inż. Lesław Gajda Kierunek Informatyka Przemysłowa: Zaawansowane metody badania materiałów: prof. dr hab. inż. Janusz Szala Systemy zarządzania jakością: dr inż. Lesław Gajda Odpowiedzialni za moduły

18 Dokumentowanie wszystkich zajęć w ramach KRK realizowane jest w oparciu o zasady SZJK w tym procedury PU-11 oraz zasad przyjętych na Wydziale, dla: - I stopień, stacjonarne i niestacjonarne: semestr I ÷ IV - II stopień, stacjonarne i niestacjonarne: semestr I ÷ III Pozostałe zajęcia na I stopniu (sem. V ÷ VII) realizowane są na dotychczasowych zasadach dokumentowania opisanych w SZJK KRK Dokumentowanie

19 1) Zapis, który należy wykonać na początku I semestru danego modułu: Macierz modułu/przedmiotuMacierz modułu/przedmiotu - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł) KRK Weryfikacja efektów kształcenia

20 2) Zapisy, które należy wykonać na początku 1 semestru danego modułu i uaktualniać na koniec każdego semestru, aż do końca realizacji danego modułu: Wykaz prowadzących zajęcia w ramach modułu - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł) KRK Weryfikacja efektów kształcenia

21 2) Zapisy, które należy wykonać na początku 1 semestru danego modułu i uaktualniać na koniec każdego semestru, aż do końca realizacji danego modułu: Lista zaliczonych efektów przez studentów w ramach modułu - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł) KRK Weryfikacja efektów kształcenia

22 2) Zapisy, które należy wykonać na początku 1 semestru danego modułu i uaktualniać na koniec każdego semestru, aż do końca realizacji danego modułu: Zestaw pytań na egzamin/zaliczenie w danym semestrze trwania modułu - (opracowuje i nadzoruje - prowadzący dany wykład) KRK Weryfikacja efektów kształcenia

23 3) Zapisy, które należy wykonać na zakończenie realizacji formy zajęć – semestru, w ramach danego modułu: Protokół z egzaminu ustnego – wykład - w danym semestrze trwania modułu/przedmiotu - (opracowuje i nadzoruje - prowadzący dany wykład) KRK Weryfikacja efektów kształcenia

24 3) Zapisy, które należy wykonać na zakończenie realizacji formy zajęć – semestru, w ramach danego modułu: Protokół z zaliczenia formy zajęć w danym semestrze trwania modułu/przedmiotu - (opracowuje i nadzoruje - wpisujący zaliczenie w danym semestrze) KRK Weryfikacja efektów kształcenia

25 4) Zapis, który należy wykonać w przypadku przepisania studentowi oceny Przepisanie ocenyPrzepisanie oceny - (opracowuje i nadzoruje - odpowiedzialny za moduł) KRK Weryfikacja efektów kształcenia

26 Makro opracowane w programie Excel przez doc. Malińskiego Makro opracowane w programie Excel przez doc. Malińskiego pozwala na wygenerowanie po pobraniu z BOS listy studentów w pliku *.XLS następujących formularzy:listy studentów w pliku *.XLS formularzy - Lista zaliczonych efektów kształcenia w ramach modułu - Protokół z zaliczenia formy zajęć z modułu - Protokół z egzaminu ustnego - wykład z modułu KRK Weryfikacja efektów kształcenia

27 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji KRK


Pobierz ppt "Spotkanie z opiekunami modułów Katowice, 21.01.2014 - dr inż. M. Jabłońska - dr inż. L. Gajda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google