Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013
Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły.

2 Założenia programu Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego   i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując im wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy nauczyć ich zdrowego stylu życia i pracy i jednocześnie poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w rozwoju ucznia jest najlepszą inwestycją  w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły.

3 Średnia liczba punktów
STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Wymiar Średnia liczba punktów I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,0 II - Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,4 Ocena łączna 4,2

4 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Na pytanie „Czy chcielibyście otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ?” pozytywnej odpowiedzi udzielili Nauczyciele % Uczniowie 22% Rodzice 77% Niepedagogiczni pracownicy szkoły %

5 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Wnioski Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie jest upowszechniana w szkole, jest znana społeczności szkolnej. Praca nad upowszechnianiem koncepcji SPZ, jej zrozumieniem i akceptacją jest procesem ciągłym, systematycznie powtarzanym. Zauważa się dbałość o wyposażenie w wiedzę o zasadach SPZ wszystkich nowych członków społeczności szkolnej. Nieco niższe wyniki wskazują na znajomość tej koncepcji w środowisku lokalnym. Informacje na temat SPZ, kierowane do nauczycieli i uczniów są wystarczające, wypowiedzi nauczycieli i uczniów wskazują że badani posiadają wiedzę w tym zakresie. Nauczyciele i uczniowie otrzymują informacje na bieżąco czasie zajęć wychowawczych i innych działań szkolnych. Znacznie wyższe zainteresowanie uzyskaniem większej ilości informacji na temat SPZ wystąpiło w grupie badanych rodziców. W grupie badanych pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami zainteresowanie informacjami o SPZ i zasadach jej tworzenia jest mniejsze.

6 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Upowszechnienie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku lokalnym. Mniejsze zainteresowanie koncepcją SPZ i zasadami jej tworzenia wśród pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami.

7

8 Średnia liczba punktów
STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Wymiar Średnia liczba punktów III- Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia 5,0 IV Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia 4,4 V- Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 4,6 VI Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia 4,3 VII Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,5 VIII Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,0 IX Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia Ocena łączna 4,45

9 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Czy widzi Pan/Pani możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych przez szkołę działaniach na rzecz promocji zdrowia? TAK NIE Nauczyciele 41% 59% Rodzice % 61%

10 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Wnioski: Uzyskane wyniki w badanym standardzie są satysfakcjonujące. Miejsce promocji zdrowia w działalności i polityce szkoły jest priorytetem , koreluje z zadaniami szkoły jako miejscem sprzyjającym wszechstronnemu rozwoju dziecka. Wysoko oceniona została działalność szkolnych koordynatorów Szkoły Promującej Zdrowie oraz szkolnego zespołu promocji zdrowia. Zaplanowane działania realizowane są systematycznie i w oparciu o program i harmonogram zadań. Ewaluacja wyników prowadzonych działań jest dokonywana przez grupę nauczycieli i uczniów a członkowie społeczności zapoznawani są z wynikami w różnorodnych formach.

11 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Rodzice nie odczuwają potrzeby większego zaangażowania się w działania promujące zdrowie w szkole i w środowisku. Uważają swoje działania za wystarczające.

12

13 Średnia liczba punktów
STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. Wymiar Średnia liczba punktów I - Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,6 II - Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 3,87 III - Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 3,45 IV - Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,2 Średnia liczba punktów (łącznie) 16,12 pkt. 4,03

14 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skutecznośCI Wnioski: Wyniki badań wskazują że zadanie tworzenie środowiska przyjaznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli , środowiska sprzyjającego promocji zdrowia, środowiska zdrowego dla całej społeczności szkolnej jest wpisane w politykę szkoły. Warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. Dyrekcja szkoły traktuje edukację zdrowotna jako ważne zadanie szkoły. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Rodzice są zapraszani do współpracy przy realizacji zagadnień dotyczących zdrowia. Aktywność uczniów i rodziców jako uczestników procesu promocji zdrowia wymaga dalszego wzmacniania. Współpraca szkoły ze środowiskiem jest widoczna. Kształtuje się na dobrym poziomie. Przy realizacji programów i projektów szkoła współpracuje iż wieloma instytucjami. Prowadzona jest ewaluacja działań a wyniki ewaluacji są użyteczne i wykorzystywane w dalszym rozwoju SPZ i w dalszym rozwoju naszej szkoły.

15 Problemy priorytetowe do rozwiązania:
STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Problemy priorytetowe do rozwiązania: Nauczyciele stwarzają uczniom zbyt mało możliwości wyboru treści i rodzaju realizowanych działań.

16

17 ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. UCZNIOWIE ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW Satysfakcja ze szkoły 4,2 Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy 4,3 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 3,5 Motywowanie do osiągania sukcesów Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena Relacje między uczniami 3,3 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole 2,9 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,0

18 ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. NAUCZYCIELE ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW Satysfakcja z pracy w szkole 4,5 Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,3 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,8 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 4,0 Relacje nauczyciele - nauczyciele 4,2 Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 3,7 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy   Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,5

19 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,2 Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,2 Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami 3,9 Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 3,4 Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy 3,0 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,8

20 Średnia liczba punktów
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. Rodzice Średnia liczba punktów Satysfakcja ze szkoły dziecka   Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły  4.5 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli  4.3 Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły  3.7 Wsparcie dla rodziców  4.0 Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole  1.7

21 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej.

22 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. Wnioski:  Tworzenie klimatu sprzyjającemu nauce, pracy, rozwijaniu pasji i zainteresowań to jedno z priorytetowych zadań naszej szkoły. W szkole panuje przyjazna atmosfera, dba się o wszechstronny rozwój dziecka, promuje zdrowie przez aktywność fizyczną oraz zdrowie psychiczne, uczy dbać o higienę i bezpieczeństwo, proponuje zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie. Uczniowie lubią swoją szkołę, cieszą się ,że uczą się w tej szkole. Nauczyciele i pracownicy szkoły mają satysfakcję z pracy w szkole. Doceniają wsparcie ze strony dyrekcji placówki. Relacje międzyludzkie zostały ocenione na wysokim poziomie we wszystkich badanych grupach. Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują. Wspierają się w realizowanych zadaniach, okazują sobie życzliwość. Wspólnie z pracownikami szkoły uczestniczą w spotkaniach, imprezach i wyjazdach. Uczniowie lubią przebywać ze sobą, współpracują ze sobą, spotykają się w czasie wolnym od zajęć, uczestniczą w wyjazdach klasowych i szkolnych.

23 . Na wysokim poziomie uczniowie ocenili otrzymywane od nauczycieli wsparcie. Przejawia się to w zainteresowaniu nauczycieli sukcesami i problemami uczniów. Służeniu radą i dodatkową pomocą, organizowaniu zajęć w czasie wolnym od nauki. W opinii badanych nauczycieli przekazywane wsparcie jest na jeszcze wyższym poziomie. Również rodzice doceniają wsparcie i pomoc nauczycieli kierowane do ich dzieci. Uczeń jest w centrum zainteresowania nauczycieli i pracowników szkoły co znajduje potwierdzenie w poszanowaniu jego praw, dbałości o bezpieczeństwo w szkole i poza placówką. Uczniowie znają swoje prawa i doceniają przestrzeganie ich przez nauczycieli. Stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu klasy, szkoły oraz w pracy dostrzegają wszystkie badane grupy. Wyniki porównywane, na wysokim poziomie. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole czy pracy jest zauważalne dla wszystkich badanych grup. Na najniższym poziomie jest ono odczuwalne w grupie uczniów, nieco wyżej w grupie pracowników i nauczycieli. Z kolei w opinii rodziców obciążenie obowiązkami szkolnymi ich dziecka i stres w szkole jest na bardzo niskim poziomie. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, niski jest poziom agresji wśród uczniów zarówno w stosunku do siebie wzajemnie jak i w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nauczyciele i pracownicy konsekwentnie reagują na przejawy agresji i zachowań aspołecznych. Sytuacje są wyjaśniane na bieżąco przy udziale wszystkich zainteresowanych – uczniów, rodziców i nauczycieli.

24 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Zaktywizowanie większej grupy rodziców do udziału w poszczególnych działaniach w zakresie promocji zdrowia, szczególnie w grupie rodziców uczniów klas IV-VI. Poczucie przeciążenia pracą szkolną w opinii badanych nauczycieli i pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami.

25

26 Średnia liczba punktów
STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wymiar Średnia liczba punktów I - Budynek i teren szkoły 3,8 II - Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,3 III - Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem IV - Meble dla uczniów i nauczycieli 4,5 V - Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,4 VI - Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,7 VII - Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów VIII - Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy Średnia liczba punktów łącznie

27 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wnioski: Ogólne warunki lokalowe są dobre. Budynek szkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa – brak zaleceń pokontrolnych. W ostatnich 5 latach szkoła poddawana była remontom – dokonano wymiany okien, grzejników, zaadaptowano pomieszczenia szkolne zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Sale lekcyjne zostały zmodernizowane, odmalowane, wymieniona została wykładzina podłogowa na szkolnych korytarzach. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń została oceniona na wysokim poziomie. Pomieszczenia i ich wyposażenie sprzyjają warunkom nauki i pracy Przestrzegane są zasady higieny przy planowaniu zajęć dla uczniów Nauczyciele pełnią dyżury we wszystkich miejscach przebywania dzieci. Dyrekcja i nauczyciele zachęcają swoją postawą do aktywności fizycznej, uczestniczą w wyjazdach na basen, stanowią dobry przykład dla całej społeczności szkolnej /rajdy, aktywne wycieczki dla uczniów, nauczycieli, pracowników . Wszyscy zainteresowani uczniowie mogą korzystać z obiadów. Teren szkoły jest ogrodzony, monitorowany - Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw w ramach realizacji projektu Radosna Szkoła.

28 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Poziom hałasu podczas przerw szkolnych. Bezpieczna droga do szkoły – stały chodnik wyznaczający drogę do szkoły na terenie parkingu szkolnego. Zwiększenie możliwości udziału uczniów wszystkich grup wiekowych w zajęciach realizowanych w nowoczesnej hali sportowej.

29

30 WYNIKI AUTOEWAULUACJI
STANDARDY WYNIKI STANDARD PIERWSZY - Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 4.2 STANDARD DRUGI - Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. 4.45 STANDARD TRZECI - Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4.03 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. 4.0 STANDARD PIĄTY - Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 4.4 Łącznie 4.22

31 Wyniki autoewaluacji

32 Współpraca szkoły ze środowiskiem kształtuje się na dobrym poziomie i jest widoczna. Przy realizacji programów i projektów w zakresie promocji zdrowia, szkoła współpracuje z  wieloma instytucjami: Narodowym Funduszem Zdrowia, Metis Katowice, Sanepid Sosnowiec, Wydział Zdrowia UM, Fundacja BOŚ, Agencja Rynku Rolnego, Epsilon Bielsko-Biała, Pro-Vita Gliwice, Fundacja Orange, PCK, TPD, PPP nr 2 Sosnowiec, Parafia św. Florian Sosnowiec, MZS, Nasza Przychodnia Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi UŚ Sosnowiec, Stena Siemianowice Śl Prowadzona jest ewaluacja działań a wyniki ewaluacji są użyteczne i wykorzystywane w dalszym rozwoju SPZ.  

33 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Koordynatorzy programu Anita Zgoda Ewa Leszczyńska Agnieszka Furtacz


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google