Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły.

2

3 Wymiar Średnia liczba punktów I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,0 II - Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,4 Ocena łączna4,2

4 Na pytanie „Czy chcieliby ś cie otrzymywa ć wi ę cej informacji na temat SzPZ?” pozytywnej odpowiedzi udzielili  Nauczyciele 39%  Uczniowie22%  Rodzice77%  Niepedagogiczni pracownicy szko ł y 25%

5 Wnioski  Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie jest upowszechniana w szkole, jest znana społeczności szkolnej. Praca nad upowszechnianiem koncepcji SPZ, jej zrozumieniem i akceptacją jest procesem ciągłym, systematycznie powtarzanym. Zauważa się dbałość o wyposażenie w wiedzę o zasadach SPZ wszystkich nowych członków społeczności szkolnej.  Nieco niższe wyniki wskazują na znajomość tej koncepcji w środowisku lokalnym.  Informacje na temat SPZ, kierowane do nauczycieli i uczniów są wystarczające, wypowiedzi nauczycieli i uczniów wskazują że badani posiadają wiedzę w tym zakresie. Nauczyciele i uczniowie otrzymują informacje na bieżąco czasie zajęć wychowawczych i innych działań szkolnych.  Znacznie wyższe zainteresowanie uzyskaniem większej ilości informacji na temat SPZ wystąpiło w grupie badanych rodziców.  W grupie badanych pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami zainteresowanie informacjami o SPZ i zasadach jej tworzenia jest mniejsze.

6 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania  Upowszechnienie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku lokalnym.  Mniejsze zainteresowanie koncepcją SPZ i zasadami jej tworzenia wśród pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami.

7

8 WymiarŚrednia liczba punktów III- Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia 5,0 IV Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia4,4 V- Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 4,6 VI - Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia4,3 VII - Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia4,5 VIII - Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia4,0 IX - Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia4,4 Ocena łączna4,45

9 Czy widzi Pan/Pani możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych przez szkołę działaniach na rzecz promocji zdrowia? TAKNIE Nauczyciele41%59% Rodzice 39%61%

10 Wnioski:  Uzyskane wyniki w badanym standardzie są satysfakcjonujące. Miejsce promocji zdrowia w działalności i polityce szkoły jest priorytetem, koreluje z zadaniami szkoły jako miejscem sprzyjającym wszechstronnemu rozwoju dziecka.  Wysoko oceniona została działalność szkolnych koordynatorów Szkoły Promującej Zdrowie oraz szkolnego zespołu promocji zdrowia. Zaplanowane działania realizowane są systematycznie i w oparciu o program i harmonogram zadań.  Ewaluacja wyników prowadzonych działań jest dokonywana przez grupę nauczycieli i uczniów a członkowie społeczności zapoznawani są z wynikami w różnorodnych formach.

11 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Rodzice nie odczuwają potrzeby większego zaangażowania się w działania promujące zdrowie w szkole i w środowisku. Uważają swoje działania za wystarczające.

12

13 WymiarŚrednia liczba punktów I - Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej4,6 II - Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej3,87 III - Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby3,45 IV - Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,2 Średnia liczba punktów (łącznie)16,12 pkt. 4,03

14 Wnioski: Wyniki badań wskazują że zadanie tworzenie środowiska przyjaznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli, środowiska sprzyjającego promocji zdrowia, środowiska zdrowego dla całej społeczności szkolnej jest wpisane w politykę szkoły. Warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. Dyrekcja szkoły traktuje edukację zdrowotna jako ważne zadanie szkoły. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Rodzice są zapraszani do współpracy przy realizacji zagadnień dotyczących zdrowia. Aktywność uczniów i rodziców jako uczestników procesu promocji zdrowia wymaga dalszego wzmacniania. Współpraca szkoły ze środowiskiem jest widoczna. Kształtuje się na dobrym poziomie. Przy realizacji programów i projektów szkoła współpracuje iż wieloma instytucjami. Prowadzona jest ewaluacja działań a wyniki ewaluacji są użyteczne i wykorzystywane w dalszym rozwoju SPZ i w dalszym rozwoju naszej szkoły.

15 Problemy priorytetowe do rozwiązania: Nauczyciele stwarzają uczniom zbyt mało możliwości wyboru treści i rodzaju realizowanych działań.

16

17 UCZNIOWIE ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW Satysfakcja ze szkoły4,2 Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy4,3 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,3 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach3,5 Motywowanie do osiągania sukcesów3,5 Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena4,2 Relacje między uczniami3,3 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole 2,9 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,0

18 NAUCZYCIELE ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW Satysfakcja z pracy w szkole4,5 Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,3 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,8 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach4,0 Relacje nauczyciele - nauczyciele4,2 Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 3,7 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy 3.2 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów3,5

19 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji4,2 Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,2 Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami3,9 Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 3,4 Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy3,0 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów2,8

20 RodziceŚrednia liczba punktów Satysfakcja ze szkoły dziecka 4.6 Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4.5 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4.3 Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły 3.7 Wsparcie dla rodziców 4.0 Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole 1.7

21

22 Wnioski: Tworzenie klimatu sprzyjającemu nauce, pracy, rozwijaniu pasji i zainteresowań to jedno z priorytetowych zadań naszej szkoły. W szkole panuje przyjazna atmosfera, dba się o wszechstronny rozwój dziecka, promuje zdrowie przez aktywność fizyczną oraz zdrowie psychiczne, uczy dbać o higienę i bezpieczeństwo, proponuje zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie.  Uczniowie lubią swoją szkołę, cieszą się,że uczą się w tej szkole.  Nauczyciele i pracownicy szkoły mają satysfakcję z pracy w szkole. Doceniają wsparcie ze strony dyrekcji placówki.  Relacje międzyludzkie zostały ocenione na wysokim poziomie we wszystkich badanych grupach. Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują. Wspierają się w realizowanych zadaniach, okazują sobie życzliwość. Wspólnie z pracownikami szkoły uczestniczą w spotkaniach, imprezach i wyjazdach. Uczniowie lubią przebywać ze sobą, współpracują ze sobą, spotykają się w czasie wolnym od zajęć, uczestniczą w wyjazdach klasowych i szkolnych. 

23 .  Na wysokim poziomie uczniowie ocenili otrzymywane od nauczycieli wsparcie. Przejawia się to w zainteresowaniu nauczycieli sukcesami i problemami uczniów. Służeniu radą i dodatkową pomocą, organizowaniu zajęć w czasie wolnym od nauki. W opinii badanych nauczycieli przekazywane wsparcie jest na jeszcze wyższym poziomie. Również rodzice doceniają wsparcie i pomoc nauczycieli kierowane do ich dzieci.  Uczeń jest w centrum zainteresowania nauczycieli i pracowników szkoły co znajduje potwierdzenie w poszanowaniu jego praw, dbałości o bezpieczeństwo w szkole i poza placówką. Uczniowie znają swoje prawa i doceniają przestrzeganie ich przez nauczycieli.  Stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu klasy, szkoły oraz w pracy dostrzegają wszystkie badane grupy. Wyniki porównywane, na wysokim poziomie.  Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole czy pracy jest zauważalne dla wszystkich badanych grup. Na najniższym poziomie jest ono odczuwalne w grupie uczniów, nieco wyżej w grupie pracowników i nauczycieli. Z kolei w opinii rodziców obciążenie obowiązkami szkolnymi ich dziecka i stres w szkole jest na bardzo niskim poziomie.  Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, niski jest poziom agresji wśród uczniów zarówno w stosunku do siebie wzajemnie jak i w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nauczyciele i pracownicy konsekwentnie reagują na przejawy agresji i zachowań aspołecznych. Sytuacje są wyjaśniane na bieżąco przy udziale wszystkich zainteresowanych – uczniów, rodziców i nauczycieli. 

24 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Zaktywizowanie większej grupy rodziców do udziału w poszczególnych działaniach w zakresie promocji zdrowia, szczególnie w grupie rodziców uczniów klas IV-VI. Poczucie przeciążenia pracą szkolną w opinii badanych nauczycieli i pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami.

25

26 Wymiar Średnia liczba punktów I - Budynek i teren szkoły3,8 II - Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń4,3 III - Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,3 IV - Meble dla uczniów i nauczycieli4,5 V - Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,4 VI - Warunki i organizacja zajęć ruchowych4,7 VII - Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów4,3 VIII - Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,7 Średnia liczba punktów łącznie 4,4

27 Wnioski:  Ogólne warunki lokalowe są dobre. Budynek szkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa – brak zaleceń pokontrolnych.  W ostatnich 5 latach szkoła poddawana była remontom – dokonano wymiany okien, grzejników, zaadaptowano pomieszczenia szkolne zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.  Sale lekcyjne zostały zmodernizowane, odmalowane, wymieniona została wykładzina podłogowa na szkolnych korytarzach.  Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń została oceniona na wysokim poziomie.  Pomieszczenia i ich wyposażenie sprzyjają warunkom nauki i pracy  Przestrzegane są zasady higieny przy planowaniu zajęć dla uczniów  Nauczyciele pełnią dyżury we wszystkich miejscach przebywania dzieci.  Dyrekcja i nauczyciele zachęcają swoją postawą do aktywności fizycznej, uczestniczą w wyjazdach na basen, stanowią dobry przykład dla całej społeczności szkolnej /rajdy, aktywne wycieczki dla uczniów, nauczycieli, pracowników.  Wszyscy zainteresowani uczniowie mogą korzystać z obiadów.  Teren szkoły jest ogrodzony, monitorowany - Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw w ramach realizacji projektu Radosna Szkoła.

28 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Poziom hałasu podczas przerw szkolnych. Bezpieczna droga do szkoły – stały chodnik wyznaczający drogę do szkoły na terenie parkingu szkolnego. Zwiększenie możliwości udziału uczniów wszystkich grup wiekowych w zajęciach realizowanych w nowoczesnej hali sportowej.

29

30 STANDARDYWYNIKI STANDARD PIERWSZY - Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 4.2 STANDARD DRUGI - Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. 4.45 STANDARD TRZECI - Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4.03 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców osób ze społeczności lokalnej. 4.0 STANDARD PIĄTY - Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 4.4 Łącznie 4.22

31

32

33 Koordynatorzy programu Anita Zgoda Ewa Leszczyńska Agnieszka Furtacz


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google