Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik"— Zapis prezentacji:

1 Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik
Spotkanie Interesariuszy 06 marca 2015 roku Prezentacja: Romuald Meyer

2 Skąd gospodarka niskoemisyjna w Gminie?
Artykuł 18, 19 i 20 ustawy prawo energetyczne – doprecyzowanie zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, Planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie gminy, Działania zwiększające efektywność energetyczną u.e.e. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

3 PGK SA dla Gminy - POIiŚ

4 Polityka UE Według Europejskiej Agencji Środowiska:
sektor energetyczny odpowiada za 28% emisji gazów cieplarnianych, transport za 21%, przemysł za 20%, a gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa za 17%. Dlatego też wysiłki Unii Europejskiej ukierunkowane są w głównej mierze na ograniczenie emisji w tych czterech sektorach. Komisja Europejska oszacowała, że głównymi technologiami, które pozwolą na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery są: efektywność energetyczna, energia odnawialna, energia nuklearna oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

5 Co osiągniemy dzięki zmniejszeniu emisji? - ogólnie
W Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020 (nazywanym pakietem „3 x 20%”) przyjętym przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich UE w grudniu 2008 roku. Zdefiniowano cele pakietu: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do emisji z roku 1990, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r. w bilansie energetycznym UE (dla Polski 15%); podniesienie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r., ograniczenie emisji o 21% w systemie EU ETS do 2020 r. w porównaniu do poziomu emisji z 2005 r. (dla Polski 14% w obszarach nie objętych EU ETS) Ogólnie do zapamiętania: redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

6 Dzięki zmniejszeniu emisji poprawa powietrza:
Na terenie całej gminy, Poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza (POP), Wyraźne oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów, Udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału miasta w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, Lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców, Inwestycje i nieinwestycyjne działania Gminy do 2020 roku. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

7 W jaki sposób stworzymy Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy?
Zebranie informacji o aktualnej emisji gazów cieplarnianych, Określenie obszarów, w tym obszarów problemowych, Wskazanie podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii, z uwzględnieniem działań w sektorze publicznym, Ustalenie roku bazowego i zebranie informacji o emisji w tym roku (wykonanie bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w obszarach oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy w roku bazowym), Wskazanie działań – skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby w perspektywie do 2020, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na okres 3 – 4 lat i wpisanie ich do WPF, uwzględnienie społeczeństwa, Spójność z innymi planami/dokumentami o charakterze strategicznym. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

8 Skąd będziemy czerpać dane do Planu? Między innymi z:
Krajowego Planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, Materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy, Dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy, Dokumentów strategicznych i planistycznych Województwa Lubelskiego, Dokumentów strategicznych i innych powiatu kraśnickiego, Danych pozyskanych od zakładów pracy i z ankiet skierowanych do mieszkańców za pośrednictwem dyrektorów szkół, radnych Danych pozyskanych od operatorów sieci, Danych pozyskanych od gmin ościennych, Danych statystycznych GUS. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

9 W inwentaryzacji uwzględnimy dane źródłowe za rok bazowy oraz za 2013 w zakresie:
zużycia energii elektrycznej, zużycia ciepła sieciowego, zużycie ciepła wytwarzanego indywidualnie, zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy), zużycia paliw przeznaczonych do transportu, zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych, wytworzonych / składowanych odpadów, gospodarki wodno-ściekowej. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

10 Jak utworzymy bazę danych? Co będziemy monitorować?
Poziom redukcji CO2 (w stosunku do roku bazowego*), Redukcja zużycia energii finalnej, Udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. * Rok bazowy określa punkt odniesienia w czasie, w stosunku do którego określana jest wielkość redukcji emisji. Porozumienie Burmistrzów zaleca wybór roku 1990 jako bazowego, jednak można wybrać dowolny inny rok jeżeli jest to uzasadnione. Wybór roku jest kluczowy! PGK SA dla Gminy - POIiŚ

11 Stan powietrza w Polsce? Co będziemy monitorować?
Poziom umieralności – wypadki drogowe – około osób – choroby dróg oddechowych i inne bezpośrednie – osób, w Pol­sce mamy też wie­lo­krot­nie prze­kro­czo­ne normy ra­ko­twór­cze­go benzo(a)pi­re­nu – miesz­ka­niec Kra­ko­wa w ciągu roku przyj­mu­je go w ilo­ści od­po­wia­da­ją­cej wy­pa­le­niu 2,5 tys. pa­pie­ro­sów. Lon­dyń­czyk – 25 papierosów. To są 100-krot­ne róż­ni­ce. w Pol­sce naj­wię­cej za­nie­czysz­czeń po­wie­trza po­cho­dzi z do­mo­wych ko­tłów i pie­ców grzew­czych. Pył za­wie­szo­ny PM 2,5. To drob­na frak­cja, która wdy­cha­na do­sta­je się bez­po­śred­nio do krwio­bie­gu. Normy: USA – 12 mcg na 1 m3 UE – 25 mcg na 1 m3, Kraków – 50 mcg na 1 m3 Wielki smog Londyn 1952 rok, ludzi przez 14 dni (brak trumien) PGK SA dla Gminy - POIiŚ

12 Nie stać mnie więc palę śmieciami
Ludzi nie stać na ogrze­wa­nie miesz­kań, więc muszą palić śmie­cia­mi i trze­ba im na to po­zwo­lić. Nie można do­pusz­czać do spa­la­nia od­pa­dów, tłu­ma­cząc to niską szko­dli­wo­ścią spo­łecz­ną. Aku­rat tutaj szko­dli­wość spo­łecz­na jest ogrom­na, bo to za­bi­ja ludzi. Jest ana­lo­gia ze ście­ka­mi. Ktoś mógł­by po­wie­dzieć: "Mnie nie stać na wy­wo­że­nie szam­ba z domu, to będę je wy­le­wał do rowu koło ulicy". Kie­dyś tak to ro­bio­no. Dziś nie ma już na to przy­zwo­le­nia. Tym­cza­sem za chwi­lę będą po­tęż­ne pie­nią­dze na wy­mia­ny pie­ców. Do­to­wa­ne bę­dzie nawet 70 proc. kosz­tów za­ku­pu urzą­dze­nia. Bez norm ob­sza­ro­wych wy­da­my mi­liar­dy zło­tych bez żad­nej gwa­ran­cji osią­gnię­cia celu, bo sta­nie się tak, że w jed­nej gmi­nie zo­sta­ną wy­mie­nio­ne dwa piece, w innej pięć, a gdzie in­dziej może żaden. Efek­tów może nie być w ogóle. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

13 Jakie informacje uwzględnimy w sektorze publicznym?
Zużycie energii elektrycznej w obiektach publicznych, Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie Gminy, Zużycie energii elektrycznej w gospodarce wodno-ściekowej, Zużycie paliw związane z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej, Zużycie paliw w transporcie publicznym, Zużycie energii – emisja zanieczyszczeń w gospodarce odpadami (odpady publiczne na wysypisku). PGK SA dla Gminy - POIiŚ

14 Jakie informacje uwzględnimy w sektorze prywatnym?
Zużycie energii elektrycznej w zabudowie jedno – i wielorodzinnej, Zużycie energii elektrycznej w produkcji i usługach, Zużycie paliw związane z ogrzewaniem budynków prywatnych, Zużycie paliw w transporcie prywatnym, Zużycie energii – emisja zanieczyszczeń w gospodarce odpadami (odpady prywatne na wysypisku). PGK SA dla Gminy - POIiŚ

15 KONKURS NFOŚiGW Konkurs 2/POIiŚ/9.3/2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej – podsumowanie z 6 marca 2014 roku: 759 - liczba wniosków złożonych (w tym 12 grupowych); 873 - liczba gmin biorących udział w konkursie (35% gmin w Polsce); 25 listopada 2014 roku opublikowano listę projektów, które otrzymały dofinansowanie – przyznano je 682 gminom – łączna kwota dofinansowania wyniosła ,98 zł. Kraśnik znalazł się na pozycji 337 listy rankingowej. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

16 Porozumienie między Burmistrzami
to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Do 23 marca 2014 roku ruch liczył 5498 sygnatariuszy. W Polsce 34 gminy są sygnatariuszami Porozumienia między Burmistrzami. Są to: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Toruń, Warszawa, Dąbrowa Górnicza, Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Lubin, Piaseczno, Niepołomice, Słupsk, Bestwina, Chorzele, Gniewino, Jasienica, Jaworze, Kolbuszowa, Kościerzyna, Kozy, Łubianka, Łękawica, Raciechowice, Porąbka, Przykona, Śrem, Szczyrk, Tryńcza, Ustka, Wilamowice, Wilkowice, Władysławowo. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

17 Co to jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?
DOKUMENT, który wykorzystuje informacje o wielkości zużycia energii i wielkości emisji dwutlenku węgla do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie efektywnego wykorzystywania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii. Plan gospodarki niskoemisyjnej: nie może być traktowany jako dokument skończony, zmienia się w czasie, wymaga analizowania prowadzonych działań, wymaga analizowania rozwoju gminy, musi być monitorowany, musi być aktualizowany. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

18 Zakres terytorialny i horyzont czasowy PGN?
dotyczy obszaru geograficznego podlegającego samorządowi (gmina, powiat, województwo). uwzględnia działania w sektorze publicznym i prywatnym. obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne (planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, edukację). nie uwzględnia instalacji objętych EU ETS (duże firmy). obowiązkowo dotyczy okresu do 2020 roku. może obejmować dłuższy okres (do 2030 lub nawet do 2050 roku). Długoterminowa strategia może zostać zapisana w PGN, ale należy oszacować efekty z jej prowadzenia osiągnięte do 2020 roku. musi zawierać konkretne działania i środki na ich realizację zaplanowane na najbliższe 3 do 5 lat. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

19 Fazy tworzenia PGN Rozpoczęcie tworzenia PGN: przyjęcie uchwały rady gminy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej, adaptacja samorządowych struktur administracyjnych, budowanie wsparcia interesariuszy, Planowanie: ocena aktualnego stanu gminy, ustalenie wizji czyli celu jaki chcemy osiągnąć, opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej czyli wskazanie instrukcji, sposobu osiągnięcia ustalonego celu, Wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - prowadzenie działań i wykorzystywanie środków Monitorowanie i raportowanie: stałe badanie wskaźników, przygotowanie i złożenie raportu z wdrażania PGN, ocena przeprowadzonych działań w osiągnięciu ustalonego celu. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

20 Struktura PGN Streszczenie
Ogólna strategia: cele strategiczne i szczegółowe, stan obecny, identyfikacja obszarów problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę), Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem: długoterminowa strategia, cele i zobowiązania, krótko/ średnioterminowe działania / zadania, Wskaźniki monitorowania: w celu wyznaczenia poziomu redukcji zużycia energii, uzyskanej poprzez podniesienie efektywności energetycznej zaleca się korzystanie z danych zawartych w audytach energetycznych. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

21 10 podstawowych zasad, o których należy pamiętać opracowując PGN – zasady od 1 do 3:
Formalne przyjęcie PGN przez radę miasta lub gminy - silne wsparcie polityczne jest niezbędne dla zapewnienia powodzenia całego procesu: od opracowania PGN po jego wdrażanie i monitorowanie. Dlatego PGN musi zostać zatwierdzony przez radę miasta lub gminy. Zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2, do zwiększenia efektywności energetycznej i do zwiększenia energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii do roku 2020, Sporządzenie bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2 oraz stosowanych OZE PGK SA dla Gminy - POIiŚ

22 10 podstawowych zasad, o których należy pamiętać opracowując PGN – zasady pod 4 do 6:
PGN musi zawierać spójny zestaw środków/działań obejmujących kluczowe sektory - nie tylko budynki i urządzenia komunalne, ale także główne sektory działalności występujące na obszarze podlegającym władzom lokalnym: sektor mieszkalny, usługowy, transport publiczny i prywatny, usługi, przemysł (opcjonalnie) itp. Plan musi zawierać wyraźny zarys strategicznych działań, które samorząd lokalny zamierza podjąć, aby do roku 2020 zrealizować swoje zobowiązania. Jednym z czynników decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania PGN jest zapewnienie, by Plan ten nie był postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

23 10 podstawowych zasad, o których należy pamiętać opracowując PGN – zasady od 7 do 10:
Podstawą wdrażania PGN i czynnikiem koniecznym dla osiągnięcia jego celów jest udział i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Plan powinien opisywać, jak społeczeństwo zostało włączone w jego opracowanie, a także w jaki sposób będzie zaangażowane w jego realizację i kontynuację działań. Plan gospodarki niskoemisyjnej nie może być realizowany bez odpowiednich środków finansowych. PGN powinien zawierać opis sposobu, w jaki władze lokalne zamierzają zapewnić kontynuację podjętych działań i monitorować ich rezultaty. Podejmowane zobowiązania powinny być spójne z obowiązującymi dokumentami w Gminie, Województwie i w Polsce. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

24 Co z Planu będzie miała Gmina i mieszkańcy?
Możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych przeznaczonych na promowanie i inwestycje w obrębie OZE pochodzących z: NFOŚiGW w Warszawie, BOCIAN, KAWKA, PROSUMENT od mln złotych dla wniosków sygnowanych przez Gminę WFOŚiGW, PROSUMENT dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi RPO Województwa na lata 2014 – Szczegółowe dane na temat RPO przedstawimy na spotkaniu po opracowaniu Planu – przed jego wyłożeniem dla mieszkańców. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

25 PROSUMENT z Banku 1 stycznia 2015 r. weszła w życie (podpisana 24 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP), ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – umożliwia ona przekazanie środków z NFOŚiGW do banków komercyjnych. Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik do programu priorytetowego PROSUMENT lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska SA umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikroinstalacji OZE. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

26 100% wsparcia na sześć rodzajów mikroinstalacji oze?
Wsparciem finansowym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych. Są to: panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie). Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na koszty kwalifikowane. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

27 Trzy drogi do dofinansowania
Od połowy ub. roku do współpracy z Funduszem zgłaszały się zainteresowane samorządy, które dla swoich mieszkańców ubiegają się o 37,1 mln zł na budowę mikroinstalacji oze. Drugim krokiem do upowszechnienia idei prosumenckiej było zawarcie umów zapoczątkowane we wrześniu ub. roku w Kołobrzegu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Siedem funduszy wojewódzkich: ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Lublina, Rzeszowa, Krakowa i Torunia oferują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym a w niektórych przypadkach także osobom fizycznym, pełne dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji. Łączna wartość dotychczas podpisanych umów z WFOŚiGW to 85 mln zł. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

28 Przykład dla inwestora indywidualnego
Wg szacunkowych obliczeń, koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy kWp, która w większości przypadków gospodarstw domowych jest adekwatna do potrzeb energetycznych rodziny wynosi: około zł, oferowana 40% dotacja to 9,600 zł. piętnastoletnia, 1% pożyczka może pokryć pozostałą część kosztów inwestycji zł, przewidywane roczne przychody z zaoszczędzonej energii pobieranej z sieci oraz sprzedaży nadwyżek to ok zł, średni czas eksploatacji mikroinstalacji produkujących prąd to lat. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

29 RPO Województwo Lubelskie 2014 - 2020
Program został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 16 lutego 2015 roku. Zagadnienia odnoszące się do ograniczania emisji: Oś priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku – 177,5 mln € priorytet inwestycyjny: a „Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 304,6 mln € priorytety inwestycyjne: b „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii” 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania oze w infrastrukturze publicznej 4e „Promowanie strategii niskoemisyjnych…” PGK SA dla Gminy - POIiŚ

30 Termomodernizacja budynków
Działanie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii na potrzeby danego budynku: Ocieplenie przegród zewnętrznych, Wymiana lub remont okien, Modernizacja lub wymiana systemu grzewczego w budynku, Unowocześnienie systemu wentylacji, Usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej, Rozszerzenie wykorzystania energii słonecznej lub innej taniej energii odnawialnej. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

31 PGK SA dla Gminy - POIiŚ

32 Efektywne, przyjazne środowisku źródła ciepła
PGK SA dla Gminy - POIiŚ

33 Biomasa jako paliwo odnawialne
PGK SA dla Gminy - POIiŚ

34 Sprawność całkowita systemu konwencjonalnego
PGK SA dla Gminy - POIiŚ

35 Sprawność całkowita kogeneracji (gospodarka skojarzona)
PGK SA dla Gminy - POIiŚ

36 Schemat działania instalacji solarnej
PGK SA dla Gminy - POIiŚ

37 Jak mieszkaniec Gminy może się zaangażować w realizację zamierzeń wynikających z Planu?
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, którą stanowią obywatele zamieszkujący określone terytorium. Tym samym obywatele mogą: Promować proekologiczny sposób życia, w pracy, w szkole, Oszczędzać energię we wszelkich postaciach, Wykorzystywać możliwości życia w zgodzie z naturą, Wykorzystywać możliwości czerpania ze środowiska, bez niszczenia tego środowiska, Pamiętać o przyszłych pokoleniach – oni też mają żyć na tej ziemi. PGK SA dla Gminy - POIiŚ

38 Dziękuję za uwagę Romuald Meyer www. pgksa. pl meyer@pgksa
Dziękuję za uwagę Romuald Meyer PGK SA dla Gminy - POIiŚ


Pobierz ppt "Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google