Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligencja, talent, geniusz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligencja, talent, geniusz"— Zapis prezentacji:

1 Inteligencja, talent, geniusz

2 Rozkład wartości współczynnika inteligencji to w przybliżeniu rozkład Gaussa- średnia 100, wariancja 15.

3 Około 2/3 osób w rozkładzie Gaussa posiada IQ w przedziale od 85 do 115, a 1/6 osób ma IQ powyżej 115 96% osób posiada IQ w przedziale , a 2 % ludzi powyżej 130 Efekt Flynna- średnia może zwiększyć się nawet o 10 pkt co pokolenie (poprawa warunków zdrowotnych, lepsze odżywianie, bogatsze, ciekawsze środowisko, wychowanie dzieci)

4 Nagrody pieniężne i motywacja mogą wpłynąć na wynik testu IQ, znacząco go polepszając.
Poddano analizie dane dotyczące ponad 2000 osób badanych, głównie w wieku od 6-18 lat. Nagrody materialne, pieniądze poprawiły wyniki testów IQ o około 2/3 odchylenia standardowego, o około 10 pkt IQ. Efekt był największy u osób, które rozpoczynały z niższymi wynikami. U tych osób, u których początkowy wynik wynosił poniżej 100, zaobserwowano poprawę o 15 pkt IQ.

5 Koncepcje inteligencji
Vernon- wyróżnił dwa czynniki- 1- werbalno szkolny, czynnik słowny, liczbowy, szkolny, 2-przestrzenno manualny, w tym sprawność mechaniczna, zdolności przestrzenne, manualne. Koncepcja Cattella- inteligencja płynna (biologicznie zdeterminowana podstawa sprawności wszelkich czynności intelektualnych) i skrystalizowana (powstaje jako wynik doświadczenia i uczenia się, które nakładają się na inteligencję płynną) Teoria zdolności podstawowych Thurstone’a-7 podstawowych czynników: rozumienie słów, płynność słowna, zdolności liczbowe, zdolności przestrzenne, rozumowanie, pamięć i szybkość spostrzegania oraz nadrzędny czynnik, nazwany zdolnością indukcji. Teoria wielu inteligencji Gardnera- inteligencje wielorakie nie są skończone i można je rozwijać w ciągu całego życia. Inteligencje wielorakie: inteligencja ruchowa, inteligencja muzyczna, inteligencja językowa, inteligencja matematyczno-logiczna, inteligencja interpersonalna, inteligencja intrapersonalna, inteligencja przyrodnicza, inteligencja wizualno-przestrzenna

6 Inteligencja emocjonalna- Daniel Goleman
Związana z inteligencją intra i intepersonalną (w inteligencji wielorakiej). Inteligencja emocjonalna według Golemana obejmuje: Intrapresonalne kompetencje psychologiczne-samoświadomość, samokontrolę, ocenę Interpersonalne relacje społeczne-empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca. zdolności adaptacjne, sumienność, motywację.

7 Inteligencja duchowa Odnosi się do zdolności integracji informacji, wynikającej na przykład z własnego doświadczenia i nadawania im pewnego, ogólnego sensu. Jest rozumiana w różny sposób, istotny jest meta-poziom integracji informacji racjonalnych i emocji. Pojawia się późno lub wcale

8 Matryce progresywne Ravena
Test matryc Ravena w wersji standardowej składa się z 5 skal A, B, C, D, E, w każdej skali znajduje się zwykle po 12 zadań, które polegają na tym, że badana osoba musi wychwycić relacje między elementami wzoru (matrycy) i wskazać brakujący element wzoru z podanych poniżej matrycy. Raven jest krytykowany za brak danych normatywnych, ale jest wykorzystywany w ocenie różnych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów. Badania z dziedziny neuronauki wskazują na konkretne obszary kory biorące udział w wykonywaniu tych zadań, obejmują one podobszary kory przedczołowej (PFC)

9 Pamięć robocza, szybkość przetwarzania i pamięć utajona, te procesy są uważane za główne źródła zmienności, które stanowią indywidualne różnice w wydajności w zadaniach poznawczych. Ciało modzelowate, przednia kora ciemieniowa, bilateralna kora skroniowa, wyspa i grzbietowo-boczna PFC- biorą udział w funkcjach takich jak: komunikacja międzypółkulową, nawigacja przestrzenna, uwaga, emocje, język, rozumowanie. Badania genetyczne i eksperymenty z neuronauki poznawczej sugerują, ze te obszary kory zapewniają strukturalna podstawę optymalnej sprawności poznawczej i talentu intelektualnego.

10 W ciągu ostatnich 3 milionów lat miała miejsce dwukrotna duplikacja genu SGRAP2 i jak się okazało, miało to wpływ na migrację neuronów i powiększenie kory mózgu.

11 Geniusz Za geniusza jest uważana osoba posiadająca ponadprzeciętne wyjątkowe zdolności intelektualne. Często określa się próg genialności, czyli najmniejsza wartość IQ, dzięki której osobę ją posiadającą można zaliczyć do miana geniusza.

12 Historiometria Historiometia jest historycznym studium ludzkiego postępu oraz indywidualnych cech osobistych, używając statystyki do analizy (w odniesieniu do geniuszy, ich wypowiedzi, zachowania i odkryć) Pojęcie stworzone przez Francisa Galtona, który zajmował się pojęciem „genialności”

13 Proponowano aby uznać osoby z IQ powyżej 180 za genialne
Powyżej IQ 120 niknie korelacja między sukcesami a wynikami testów na inteligencje. Czyli potrzebne jest jakieś minimum, ale bardzo wysoki poziom inteligencji nie gwarantuje sukcesu.

14 Cudownym dzieckiem nazywa się dziecko, zazwyczaj poniżej 15 roku życia, które opanowało co najmniej jedną trudną umiejętność na poziomie dorosłego profesjonalisty Przykładami cudownych dzieci byli za młodu: Wolfgang Amadeusz Mozart w muzyce, Carl Friedrich Gauss w matematyce, Pablo Picasso w sztukach plastycznych.

15 Zespól Savanta jest rzadkim, ale wyjątkowym stanem, w którym osoby z poważnym upośledzeniem umysłowym, włączając zaburzenia autystyczne, mają pewne genialne umiejętności, które stanowią niezwykły kontrast do ogólnej niepełnosprawności

16 Thomas Fuller. Thomas zapytany o liczbę sekund, które przeżył człowiek w ciągu 70 lat, 17 dni i 12 godzin, w ciągu 90 sekund podał poprawną odpowiedź ( 2 210 500 800s), uwzględniając w wyliczeniach siedemnaście lat przestępnych Stephen Wiltshire. Najbardziej ceniony jest za swoją niebywałą pamięć fotograficzną (ejdetyczną). Narysował całą panoramę Londynu po jednym przelocie helikopterem, zachowując takie szczegóły jak liczba okien w każdym z budynków. Narysował również panoramę Rzymu po zaledwie 45 minutowym locie, Tokio, Frankfurtu, i Hongkongu. We wszystkich tych rysunkach dokładnie odwzorował liczbę kolumn, okien i ulic, mimo iż widział je tylko raz podczas krótkiej podróży

17

18 80% wśród najbardziej uznanych pisarzy cierpi z powodu pewnych zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń nastroju, poeci często z powodu cyklofrenii (Andreasen 2005).  Badania nad dziedzicznością choroby umysłowej i kreatywności

19 Podział krewnych literatów na 3 grupy: osoby nie twórcze, umiarkowanie kreatywne i bardzo kreatywne.
Osoby umiarkowanie kreatywne to te, które zajmowały się zajęciami dość kreatywnymi, np. dziennikarstwo, nauczanie muzyki czy tańca Osoby bardzo kreatywne-duże osiągnięcia twórcze np. Pisanie powieści, artysta koncertowy, czy ktoś wnoszący wkład naukowy(wynalazek)

20 30 pisarzy maiło łącznie 116 krewnych, a grupa kontrolna 121
30 pisarzy maiło łącznie 116 krewnych, a grupa kontrolna 121. Wśród rodziny pisarzy 32 (28%) osoby były kreatywnych, wśród grupy kontrolnej, 16 krewnych było kreatywnych(13%) Krewni pisarzy mieli również wyższy wskaźnik zaburzeń nastroju niż w przypadku krewnych z grupy kontrolnej. Zaburzenia nastroju i kreatywność przekazywane w rodzinie.

21 Wytrwałość w dążeniu do celów jest jedną z podstaw sukcesu
Wytrwałość w dążeniu do celów jest jedną z podstaw sukcesu. Powtarzanie pomyłek oraz upór, związane jest z mutacją A1 receptorów dopaminowych D2, co wpływa na interakcje przyśrodkowej kory przedczołowej (pMFC) z hipokampem (Ullsperger, Klein, 2007, 2008)

22 Kreatywność Jest to zdolność do tworzenia nowych, ciekawych rozwiązań
Wymaga wiedzy oraz czynnego, aktywnego szukania skojarzeń, które mogą powstać w oparciu o tą wiedzę.

23 Inteligencja a kreatywność
Inteligencja nie wymaga tworzenia nowych ścieżek, ale wymaga istnienia ścieżek skojarzeń. Kreatywność zaś wymaga tworzenia nowych skojarzeń( za co jest odpowiedzialna w głównej mierze prawa półkula).

24 Sieć neuronowa, nauczona pewnych regularności dla prostych elementów, na przykład liter, fonemów w języku- otrzymujemy przestrzeń, w której zachodzą procesy torowania Procesy te mogą tak pobudzić fragmenty reprezentacji, że prze ich przypadkowe połączenia (w wyniku fluktuacji czy też przechodzenia fal EEG) zaczęła działać wyobraźnia, wskutek czego pojawiły się mocnej zsynchronizowane fragmenty. Następnie dochodzi do filtracji tych pobudzeń dzięki skojarzeniom (fonologicznym, semantycznym i emocjonalnym

25 Kreatywność =nauczone sieci+ wyobraźnia (fluktuacje)+ filtrowanie (skojarzenia, emocje)


Pobierz ppt "Inteligencja, talent, geniusz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google