Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Dla uczniów z orzeczeniem: o potrzebie indywidualnego obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnego nauczania  Dla uczniów z opinią.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Dla uczniów z orzeczeniem: o potrzebie indywidualnego obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnego nauczania  Dla uczniów z opinią."— Zapis prezentacji:

1  Dla uczniów z orzeczeniem: o potrzebie indywidualnego obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnego nauczania  Dla uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  Na podstawie własnego rozpoznania

2 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB Data założenia karty…………………………………. Imię (imiona) i nazwisko Szkoła /placówka/ Rok szkolny Grupa /klasa/ Rok szkolny

3 Diagnoza poradni psychologiczno-pedagogicznej / specjalistycznej - nr…., data………….,, orzeczenia o potrzebie: - indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - indywidualnego nauczania w szkole podstawowej - nr…., data………..., opinii w sprawie (zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Rozpoznanie dokonane przez nauczyciela, wychowawcę, specjalistów…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Formy pomocy ( w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach paragraf 6 ust. 1 (lub opinię) Zakres, sposób udzielaniaOkres trwaniaWymiar godzin - klasa terapeutyczna - zajęcia rozwijające uzdolnienia -Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -Zajęcia specjalistyczne -Zajęcia z doradztwa zawodowego -Porady i konsultacje -korekcyjno-kompensacyjne -Logopedyczne -Socjoterapeutyczne -Inne o charakterze terapeutycznym około 2 lat1 godzina tygodniowo Podstawa założenia karty Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalecane przez zespół

4 Zmiany dokonane przez dyrektora Data Podpis dyrektora Forma zajęć Okres trwania OcenaFormy dalszej pomocy Akceptacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dyrektora Efektywność udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5 Data spotkaniaImiona i nazwiska osób uczestniczącychPodpis Członkowie zespołu ------ Rodzice ------ Osoby zaproszone na wniosek dyrektora ------ Osoby zaproszone na wniosek rodzica ------ Terminy spotkań zespołu

6

7 Imię (imiona) i nazwisko Szkoła (placówka) Grupa (klasa) Uwagi PLAN DZIAŁA WSPIERAJĄCYCH Rodzaj planu: -dla jednego ucznia -dla grupy uczni ó w Podpisy os ó b uczestniczących w zespolePodpis dyrektora

8 1.Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2. Szczegółowe działania realizowane z dzieckiem (w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 3. Metody pracy z dzieckiem 4. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka 5. Formy wsparcia dla rodziców (porady, konsultacje, szkolenia) 6. Zakres współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 7. Sposób przeprowadzenia efektywności udzielanej uczniowi/uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej 8. Uwagi Podpisy osób uczestniczących w zespolePodpis dyrektora


Pobierz ppt " Dla uczniów z orzeczeniem: o potrzebie indywidualnego obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnego nauczania  Dla uczniów z opinią."

Podobne prezentacje


Reklamy Google