Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jolanta Halicka 1 O szkole dla rodziców i wychowawców Jolanta Halicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jolanta Halicka 1 O szkole dla rodziców i wychowawców Jolanta Halicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Jolanta Halicka 1 O szkole dla rodziców i wychowawców Jolanta Halicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

2 Jolanta Halicka2 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

3 Jolanta Halicka3 szczególnych uzdolnień; niepełnosprawności; choroby przewlekłej; niedostosowania społecznego; zagrożenia niedostosowaniem społecznym; specyficznych trudności w uczeniu się; zaburzeń komunikacji językowej; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześ- niejszym kształceniem za granicą; innych potrzeb dziecka.

4 Jolanta Halicka4 Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej? pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5 Jolanta Halicka5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 5) asystenta edukacji romskiej; 6) pomocy nauczyciela. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

6 Jolanta Halicka6 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom uczniom klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji. porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. warsztatów i szkoleń.

7 Jolanta Halicka7 W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom uczniom zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć rozwijających uzdolnienia; porad i konsultacji. porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. warsztatów i szkoleń.

8 Jolanta Halicka8 Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych. Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych.

9 Jolanta Halicka9 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej? pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

10 Jolanta Halicka10 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu? 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka; – o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia, 2. Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; 3. Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.

11 Jolanta Halicka11 Zadania Zespołu 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; 2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

12 Jolanta Halicka12 Zadania Zespołu c.d. 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 5) stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 6) opracowuje plan działań wspierających

13 Jolanta Halicka13 Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla: – ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; – posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; – posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; – orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny). (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny).

14 Jolanta Halicka14 Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera: a) cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, b) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, c) metody pracy z uczniem, d) działania wspierające wobec rodziców ucznia, e) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

15 Jolanta Halicka15 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Program psychoedukacyjny

16 Jolanta Halicka16 Inspiracje Dziś jestem przekonany, że młodzież nie buntuje się przeciw rodzicom. Dziś jestem przekonany, że młodzież nie buntuje się przeciw rodzicom. Buntuje się jedynie przeciwko określonym destrukcyjnym metodom wychowawczym, które charakteryzują prawie wszystkich Buntuje się jedynie przeciwko określonym destrukcyjnym metodom wychowawczym, które charakteryzują prawie wszystkich rodziców. (Gordon Th.1991) rodziców. (Gordon Th.1991)

17 Jolanta Halicka17 Inspiracje

18 Jolanta Halicka18 Motto Wychowywać to kochać i wymagać Wychowywać to kochać i wymagać

19 Jolanta Halicka19 Adresaci programu rodzice rodzice nauczyciele, wychowawcy nauczyciele, wychowawcy katecheci, duszpasterze, siostry zakonne katecheci, duszpasterze, siostry zakonne pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem Szkoły... profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem Szkoły... osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

20 Jolanta Halicka20 Podstawy teoretyczne psychologia komunikacji psychologia komunikacji systemowe ujęcie rodziny systemowe ujęcie rodziny

21 Jolanta Halicka21 Cele programu Uświadamia dorosłym, że aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie Uświadamia dorosłym, że aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie Ukazuje konieczność oparcia wychowania na jasnym, czytelnym systemie wartości Ukazuje konieczność oparcia wychowania na jasnym, czytelnym systemie wartości Obala mity związane z wychowaniem Obala mity związane z wychowaniem Pogłębia samoświadomość rodziców Pogłębia samoświadomość rodziców

22 Jolanta Halicka22 Treści Wyznaczanie granic Wyznaczanie granic Radzenie sobie z trudnymi uczuciami Radzenie sobie z trudnymi uczuciami Zachęcanie dziecka do współpracy Zachęcanie dziecka do współpracy Stosowanie kar Stosowanie kar Rozwiązywanie problemów i konfliktów Rozwiązywanie problemów i konfliktów Uczenie samodzielności Uczenie samodzielności Uwalnianie dziecka od grania ról Uwalnianie dziecka od grania ról Chwalenie i zachęcanie Chwalenie i zachęcanie

23 Jolanta Halicka23 Metody, organizacja Metody aktywizujące (warsztaty edukacyjne) Metody aktywizujące (warsztaty edukacyjne) Grupy 12-15 osobowe Grupy 12-15 osobowe Cykliczne spotkania po 3-4 godziny Cykliczne spotkania po 3-4 godziny 30-40 godzin 30-40 godzin Profesjonalna kadra Profesjonalna kadra Białostockie poradnie psychologiczno- pedagogiczne, Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Białostockie poradnie psychologiczno- pedagogiczne, Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

24 Jolanta Halicka24 Schemat spotkania Runda wstępna Realizacja tematu sesji Runda na zakończenie

25 Jolanta Halicka25 Zakładane efekty Zmiana postaw rodziców i wychowawców Zmiana postaw rodziców i wychowawców Ujednolicenie metod wychowawczych Ujednolicenie metod wychowawczych Opanowanie nowych metod i technik wychowania Opanowanie nowych metod i technik wychowania Poprawa relacji dziecko-dorosły Poprawa relacji dziecko-dorosły

26 Jolanta Halicka26 Uczestnicy Głównie nauczyciele i wychowawcy Głównie nauczyciele i wychowawcy Rodzice Rodzice Ponad 150 000 absolwentów Ponad 150 000 absolwentów

27 Jolanta Halicka27 Skuteczność Entuzjastyczne opinie wśród rodziców Entuzjastyczne opinie wśród rodziców Akceptacja nauczycieli i wychowawców Akceptacja nauczycieli i wychowawców Skutki bezpośrednie (w trakcie szkolenia) Skutki bezpośrednie (w trakcie szkolenia) Skutki odroczone (z perspektywy lat) Skutki odroczone (z perspektywy lat)

28 Jolanta Halicka28 A uczeń z SPE? Szkoła dla rodziców i wychowawców pomoże uczestnikom szkolenia uporać się z wieloma trudnościami, rozterkami, wątpliwościami, które przeżywają każdego dnia. Szkoła dla rodziców i wychowawców pomoże uczestnikom szkolenia uporać się z wieloma trudnościami, rozterkami, wątpliwościami, które przeżywają każdego dnia. Łatwiej im będzie zapewnić wsparcie dziecku, dla którego chodzenie do szkoły często bywa koszmarem. Łatwiej im będzie zapewnić wsparcie dziecku, dla którego chodzenie do szkoły często bywa koszmarem.

29 Jolanta Halicka29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jolanta Halicka 1 O szkole dla rodziców i wychowawców Jolanta Halicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google