Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O szkole dla rodziców i wychowawców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O szkole dla rodziców i wychowawców"— Zapis prezentacji:

1 O szkole dla rodziców i wychowawców
Jolanta Halicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku Jolanta Halicka

2 rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: Jolanta Halicka

3 szczególnych uzdolnień; niepełnosprawności; choroby przewlekłej;
niedostosowania społecznego; zagrożenia niedostosowaniem społecznym; specyficznych trudności w uczeniu się; zaburzeń komunikacji językowej; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześ-niejszym kształceniem za granicą; innych potrzeb dziecka. Jolanta Halicka

4 pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: rodzicami uczniów; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Jolanta Halicka

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. Jolanta Halicka

6 klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. Jolanta Halicka

7 rodzicom uczniów i nauczycielom
W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć rozwijających uzdolnienia; porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. Jolanta Halicka

8 Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych. Jolanta Halicka

9 Kto planuje i koordynuje udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Jolanta Halicka

10 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?
Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka; o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia, Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania. Jolanta Halicka

11 Zadania Zespołu ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Jolanta Halicka

12 Zadania Zespołu c.d. podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; opracowuje plan działań wspierających Jolanta Halicka

13 Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:
ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny). Jolanta Halicka

14 Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera:
cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z uczniem, działania wspierające wobec rodziców ucznia, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Jolanta Halicka

15 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Program psychoedukacyjny
Jolanta Halicka

16 Inspiracje Dziś jestem przekonany, że młodzież nie buntuje się przeciw rodzicom. Buntuje się jedynie przeciwko określonym destrukcyjnym metodom wychowawczym, które charakteryzują prawie wszystkich rodziców. (Gordon Th.1991) Jolanta Halicka

17 Inspiracje Jolanta Halicka

18 Motto Wychowywać to kochać i wymagać Jolanta Halicka

19 Adresaci programu rodzice nauczyciele, wychowawcy
katecheci, duszpasterze, siostry zakonne pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem Szkoły... osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi Jolanta Halicka

20 Podstawy teoretyczne psychologia komunikacji systemowe ujęcie rodziny
Jolanta Halicka

21 Cele programu Uświadamia dorosłym, że aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie Ukazuje konieczność oparcia wychowania na jasnym, czytelnym systemie wartości Obala mity związane z wychowaniem Pogłębia samoświadomość rodziców Jolanta Halicka

22 Treści Wyznaczanie granic Radzenie sobie z trudnymi uczuciami
Zachęcanie dziecka do współpracy Stosowanie kar Rozwiązywanie problemów i konfliktów Uczenie samodzielności Uwalnianie dziecka od grania ról Chwalenie i zachęcanie Jolanta Halicka

23 Metody, organizacja Metody aktywizujące (warsztaty edukacyjne)
Grupy osobowe Cykliczne spotkania po 3-4 godziny 30-40 godzin Profesjonalna kadra Białostockie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Jolanta Halicka

24 Schemat spotkania Runda wstępna Realizacja tematu sesji
Runda na zakończenie Jolanta Halicka

25 Zakładane efekty Zmiana postaw rodziców i wychowawców
Ujednolicenie metod wychowawczych Opanowanie nowych metod i technik wychowania Poprawa relacji dziecko-dorosły Jolanta Halicka

26 Uczestnicy Głównie nauczyciele i wychowawcy Rodzice
Ponad absolwentów Jolanta Halicka

27 Skuteczność Entuzjastyczne opinie wśród rodziców
Akceptacja nauczycieli i wychowawców Skutki bezpośrednie (w trakcie szkolenia) Skutki odroczone (z perspektywy lat) Jolanta Halicka

28 A uczeń z SPE? Szkoła dla rodziców i wychowawców pomoże uczestnikom szkolenia uporać się z wieloma trudnościami, rozterkami, wątpliwościami, które przeżywają każdego dnia. Łatwiej im będzie zapewnić wsparcie dziecku, dla którego chodzenie do szkoły często bywa koszmarem. Jolanta Halicka

29 Dziękuję za uwagę Jolanta Halicka


Pobierz ppt "O szkole dla rodziców i wychowawców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google