Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA- SZANSE I ZAGRO Ż ENIA POLSKI, JAKO CZ Ł ONKA UE PO SZE Ś CIU LATACH CZ Ł ONKOSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA- SZANSE I ZAGRO Ż ENIA POLSKI, JAKO CZ Ł ONKA UE PO SZE Ś CIU LATACH CZ Ł ONKOSTWA."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA- SZANSE I ZAGRO Ż ENIA POLSKI, JAKO CZ Ł ONKA UE PO SZE Ś CIU LATACH CZ Ł ONKOSTWA

2 Projekt,, ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest wspó ł finansowany przez Uni Ę Europejsk Ą w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

3 Dokumenty Stanowi Ą ce Podstaw Ę UE Unia Europejska-powstała 1 listopada 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo- polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007r.). Jest unikatowa formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB.

4 Integracja Europejska Integracja negatywna Proces znoszenia ograniczeń w wymianie handlowej Podstawą wspólnej polityki migracyjnej UE ma stanowić dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo Integracja pozytywna Wprowadzenia nowych form integracji i stosowania nowych instrumentów politycznych

5 Kraje cz ł onkowskie UE Austria Estonia Holandia Belgia Finlandia Irlandia Cypr Francja Bułgaria Niemcy Polska Portugalia Słowacja Słowenia Włochy Wielka Brytania Węgry Szwecja Litwa Czechy Grecja Luksemburg Dania Hiszpania Łotwa Malta Rumunia

6 KORZY Ś CI WYNIKAJ Ą CE Z UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Dopłaty do produkcji Dopłaty podstawowe Dopłaty dodatkowe Programy pomocowe Napływ inwestorów Dostęp do nowoczesnych technologii

7 SKUTKI WYNIKAJ Ą CE Z UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Problemy polskiego rolnictwa po integracji z UE Wzrost wydajności produkcji i zwiększaniu specjalizacji gospodarstw Limitowanie produkcji Do osiągnięć tego celu niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, którego często brakuje. Aby unowocześnić gospodarstwa konieczne jest zainwestowanie znacznego kapitału-jest to zaniedbanie ze strony polskich władz.

8 Korzy Ś ci wynikaj Ą ce ze wspólnej polityki zagranicznej i bezpiecze ń stwa UE współpracuje z : -Radą bezpieczeństwa ONZ -NATO -UZE (Unia Zachodnioeuropejska) Stworzenie korpusu zbrojnego szybkiego reagowania o docelowej liczbie 60 tys. żołnierzy.

9 SKUTKI WYNIKAJ Ą CE ZE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZE Ń STWA Mimo wysiłków integracyjnych polityka zagraniczna pozostaje nadal w gestii pojedynczych państw członkowskich i tylko one podejmują suwerenne decyzje w sprawach międzynarodowych.

10 KORZY Ś CI WYNIKAJ Ą CE ZE WSPÓ Ł PRACY W ZAKRESIE SPRAW WEWN Ę TRZNYCH I WYMIARU SPRAWIEDLIWO Ś CI W Europie bez wewnętrznych granic, państwa członkowskie i UE muszą działać w oparciu o wspólną wizję. „ Plan polityki w dziedzinie azylu” obejmuje środki, które Komisja zamierza zaproponować jako uzupełnienie do drugiej fazy wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). Planuje się także utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia ds. Polityki Azylowej, który będzie odpowiedzialny za koordynację działań w ramach takiej współpracy. W planie przedstawia się również możliwe sposoby wzmacniania poczucia solidarności w stosunku do tych państw członkowskich

11 SKUTKI WYNIKAJ Ą CE ZE WSPÓ Ł PRACY W ZAKRESIE SPRAW WEWN Ę TRZNYCH I WYMIARU SPRAWIEDLIWO Ś CI Dziesięć wspólnych zasad powstało na podstawie ustaleń Rady Europejskiej z Tampere w 1999 r., Programu Haskiego z 2004 r. oraz założeń ogólnej koncepcji w kwestii migracji z 2005 r. Każdej z zasad przyporządkowano konkretne działania, które będą wdrażane na szczeblu państw członkowskich lub na szczeblu wspólnotowym.

12 NAJWA Ż NIEJSZE KORZY Ś CI DLA POLSKI Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: -otwarte zostały granice na produkty polskie - wprowadzona zostanie wspólna waluta - wyrównuje się poziom produkcji rolniczej - polepszą się warunki bytowe społeczeństwa - istnieje możliwość dogodnego importu nowoczesnych -produktów -jest dostęp do funduszy strukturalnych pozwalających m.in. na rozbudowę infrastruktury -polepszy się bezpieczeństwo gospodarcze kraju - nastąpi zbliżenie z innymi narodami Europy

13 NASZA WSPÓLNA PRACA W nasz pierwszy projekt włożyliśmy dużo pracy i wysiłku. Zbieraliśmy dużo materiałów i informacji aby nasza praca nie wyszła na marne. Świetnie się przy tym bawiliśmy. Mamy nadzieję, że przez następne 2 lata będzie tak samo.

14 PRZYJEMNE Z PORZYTECZNYM Śmieszne zdjęcia

15 AUTORZY PROJEKTU Edyta Pawluk Natalia Ordyszewska Karolina Kacperowska Angelika Zakrzewska Katarzyna Bendyk Aleksandra Kwiatkowska Monika Kuszkowska Ilona Kujawa Ilona Wójcicka Weronika Sikorska Oraz: Marta Enerlich Magdalena Bielec Justyna Węcławska Opiekun grupy: mgr Grzegorz Liedtke


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA- SZANSE I ZAGRO Ż ENIA POLSKI, JAKO CZ Ł ONKA UE PO SZE Ś CIU LATACH CZ Ł ONKOSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google