Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja finansowa JST województwa małopolskiego wrzesień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja finansowa JST województwa małopolskiego wrzesień 2011."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja finansowa JST województwa małopolskiego wrzesień 2011

2 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 Wybrane wskaźniki i wartości ( wg. założeń projektu budżetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8% dochody budżetu państwa – 292,8 mld zł wydatki budżetu państwa – 327,8 mld zł deficyt budżetu państwa – 35 mld zł

3 Wybrane wskaźnik i wartości ( wg. założeń projektu budżetu państwa na 2012 rok) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 2,9% wynagrodzenie nauczycieli - kwota bazowa od stycznia – 2 618, 10 zł - kwota bazowa od września – 2717, 59 zł

4 Wydatki budżetu państwa na zadania publiczne Wydatki zaplanowane w roku poprzednim Reguły nie stosuje się m.in. do:  wydatków na obsługę długu publicznego  środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do organizacji międzynarodowych  wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Reguła ograniczająca wzrost wydatków budżetu państwa od 2012 r. Prognoza średniorocznej inflacji

5 Jak będą przygotowywane rządowe projekty ustaw ? (art. 50 ufp) Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, zawierają w uzasadnieniu: 1)określenie wysokości tych skutków; 2)wskazanie źródeł ich sfinansowania; 3)opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy,w podziale na: 1)budżet państwa; 2)jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 3)pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. Projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków JST wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rada Ministrów, przekazując do Sejmu projekt ustawy, o którym mowa wyżej, dołącza opinię KWRiST.

6 Projekt ustawy zawiera mechanizmy korygujące, mające zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, polegające na:  limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej lub  uzależnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego albo zmianie kryterium dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń finansowanych ze środków publicznych, lub  zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli Mechanizmy korygujące w projektach ustaw ? (art. 50 ufp)

7 większe wpływy z subwencji i dotacji CO DLA SAMORZĄDÓW w 2012 roku? większe wpływy z tytułu dochodów podatkowych

8 udział gmin we wpływach z podatku PIT będzie wyższy o 0,14% i będzie wynosić 37,26%, dochody budżetu państwa z PIT wzrosną o 9,6% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Dochody podatkowe samorządów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. udział JST we wpływach z podatku CIT – łączny udział we wpływach z CIT wyniesie 22,86% dochody budżetu państwa z CIT wzrosną o 19,4% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r.

9 subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego będzie o 3,9% wyższa od kwoty planowanej na 2011 r. i wyniesie łącznie 50,2 mld zł dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, w porównaniu z ustawą budżetową na 2011 r. wzrosną o 1,1%. Na 2012 r., zaplanowano je w wysokości 17,6 mld zł. Subwencje i dotacje dla samorządów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.

10

11 W budżecie państwa zaplanowano rezerwy celowe w kwocie 16,5 mld zł, z tego na: Rezerwy celowe na 2012 rok  przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (1 423 mln zl)  dofinansowanie zadań własnych JST (390 mln zł)  dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (389 mln zł)  dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” (488 mln zł)

12 Liczba JST w Polsce i w województwie małopolskim liczba jednostekJST ogółem w tym: JST woj. małopolskiego gminy miasta na prawach powiatu653 powiaty31419 województwa161 J S T

13 Dochody i wydatki JST w kraju i w województwie małopolskim Udział dochodów jednostek województwa małopolskiego w dochodach JST ogółem - w 2009 r. wyniósł 8,3%, - w 2010 r. wyniósł 8,5%, - wg planu na 2011 r. wynosi 8,4%. Udział wydatków jednostek województwa małopolskiego w wydatkach JST ogółem - w 2009 r. wyniósł 8,2%, - w 2009 r. wyniósł 8,3%, - wg planu na 2011 r. wynosi 8,2%. Wyszczególnienie DOCHODYWYDATKI kw plan (3 :2)(4 :3) kw plan (8 :7)(9 :8) w mln zł%w mln zł% JST ogółem w tym: ,1109, ,9111,9 JST woj. małopolskiego w tym: ,9108, ,8111,0 GMINY ,8109, ,2113,3 MIASTA NA PRAWACH POWIATU ,6104, ,6105,8

14 Dochody własne GMIN w kraju i w województwie małopolskim W okresie od 2007 r. do 2010 r. dochody własne GMIN w kraju wzrosły nominalnie o 14,3%, zaś realnie o 10,7%. Dochody własne GMIN województwa małopolskiego wzrosły nominalnie o 11,4%, zaś realnie o 7,8%. GMINY w kraju GMINY woj. małopolskiego

15 Wydatki majątkoweGMIN w kraju i w województwie małopolskim Wydatki majątkowe GMIN w kraju i w województwie małopolskim Wydatki majątkowe w latach wszystkich GMIN w Polsce wzrosły nominalnie o 89,2%, zaś realnie o 83,1%, Wydatki majątkowe GMIN woj. małopolskiego wzrosły nominalnie o 78,2%, zaś realnie o 72,5%. GMINY w kraju GMINY woj. małopolskiego

16 Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów unijnych GMIN w kraju i w województwie małopolskim Wyszczególnienie plan 2 kw GMINY w kraju w tym: GMINY woj. małopolskiego GMINY w kraju w tym: GMINY woj. małopolskiego GMINY w kraju w tym: GMINY woj. małopolskiego Dochody ogółem (mln zł) DOCHODY związane z realizacja programów i projektów unijnych (mln zł) Udział dochodów na realizację projektów unijnych w dochodach ogółem 3,1%2,7%7,0%6,1%12,6%14,3% WYDATKI ogółem (mln zł) WYDATKI związane z realizacja programów i projektów unijnych (mln zł) Udział wydatków na realizację projektów unijnych w wydatkach ogółem 5,0%3,8%11,6%9,0%15,3%17,6%

17 WYNIK JST w kraju Lata PlanWykonanieróżnica (2-3) w mln zł Lata PlanWykonanieróżnica (2-3) w mln zł WYNIK GMIN woj. małopolskiego

18 Wynik bieżący JST - definicja Dochody bieżące = Dochody ogółem – Dochody majątkowe Wydatki bieżące = Wydatki ogółem – Wydatki majątkowe Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie jest możliwe, w przypadku gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. WYNIK BIEŻĄCY = Dochody bieżące – Wydatki bieżące

19 Wynik bieżący JST województwa małopolskiego Wyszczególnien ie 2009 r kw r. plan Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące Dochody bieżące większe niż wydatki bieżące Dochody bieżące mniejsze niż wydatki bieżące JST ogółem w tym: JST woj. małopolskiego w tym: GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU Liczba jednostek W 2010 r., w porównaniu do roku 2009, wzrosła z 223 do 473 liczba jednostek, które nie pokryły wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Jednostek, które nie pokryły wydatków bieżących dochodami bieżącymi w woj. małopolskim było w 2009 roku było 13, zaś w 2010 r. -22.

20 Dynamika państwowego długu publicznego i zadłużenia JST LATA Dynamika państwowego długu publicznego Dynamika zadłużenia JST % 2007/ ,2103,7 2008/ ,3111,2 2009/ ,1140,0 2010/ ,6136,7 LATA Zadłużenie JST/PKB2,4%2,2%2,3%3,0%3,7%

21

22

23 Wskaźnik zadłużenia JST województwa małopolskiego (udział zobowiązań bez zobowiązań na programy i projekty unijne w dochodach) Wyszczególnienie Wskaźnik zadłużenia (udział zobowiązań bez zobowiązań na programy i projekty unijne w dochodach ) 2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2 kw.2011 r JST ogółem w tym: 17,9%18,7%24,5%30,8%28,9% JST woj. małopolskiego w tym: 26,8%28,9%31,5%34,0%31,9% GMINY 18,5%19,5%23,9%27,9%25,2% MIASTA NA PRAWACH POWIATU 46,1%49,7%54,1%51,3%51,9%

24 Poziom zadłużenia bez zobowiązań na programy i projekty unijne Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEMZadłużonychPoniżej 10% 10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%Powyżej 60% JST ogółem w tym: JST woj. małopolskiego w tym: GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU w 2010 r. po 2 kwartałach 2011 r. Wyszczególnienie Liczba jednostek OGÓŁEMZadłużonychPoniżej 10% 10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%Powyżej 60% JST ogółem w tym: JST woj. małopolskiego w tym: GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

25 Zadłużenie JST województwa małopolskiegona realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych Zadłużenie JST województwa małopolskiego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w 2010 r. po 2 kwartałach 2011 r. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań na programy i projekty unijne (w mln zł) Liczba jednostek, które wykazały zobowiązania na programy i projekty unijne Udział zobowiązań na programy i projekty unijne w zobowiązaniach ogółem 1234 JST ogółem w tym: ,8% JST woj. małopolskiego w tym: ,7% GMINY ,6% MIASTA NA PRAWACH POWIATU 15425,6% Wyszczególnienie Kwota zobowiązań na programy i projekty unijne (w mln zł) Liczba jednostek które wykazały zobowiązania na programy i projekty unijne Udział zobowiązań na programy i projekty unijne w zobowiązaniach ogółem 1234 JST ogółem w tym: ,3% JST woj. małopolskiego w tym: ,7% GMINY ,2% MIASTA NA PRAWACH POWIATU 15026,1%

26 Dane z przyjętych uchwał JST na 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata ― DOCHODY Wyszczególnienie 2012 r.2013 r.2014 r.2015 r. DYNAMIKA (3:2)(4:3)(5:4) JST ogółem w tym: ,798,595,9 JST woj. małopolskiego w tym: ,797,398,5 GMINY ,198,897,8 MIASTA NA PRAWACH POWIATU ,696,0101,2 w mln zł

27 Dane z przyjętych uchwał JST na 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata ― WYDATKI Wyszczególnienie 2012 r.2013 r.2014 r.2015 r. DYNAMIKA (3:2)(4:3)(5:4) JST ogółem w tym: ,097,095,0 JST woj. małopolskiego w tym: ,397,097,9 GMINY ,698,197,3 MIASTA NA PRAWACH POWIATU ,596,0100,6 w mln zł

28 Dane z przyjętych uchwał JST na 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ― WYNIK Wyszczególnienie2012 r.2013 r.2014 r.2015 r JST ogółem w tym: JST woj. małopolskiego w tym: GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU w mln zł

29 Wynik budżetu JST w kraju oraz w woj. małopolskim w latach

30 Dane z przyjętych uchwał JST na 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata ― ZADŁUŻENIE OGÓŁEM Wyszczególnienie 2012 r.2013 r.2014 r.2015 r. DYNAMIKA (3:2)(4:3)(5:4) JST ogółem w tym: ,592,087,6 JST woj. małopolskiego w tym: ,492,791,2 GMINY ,585,082,3 MIASTA NA PRAWACH POWIATU ,4 99,1 w mln zł

31 Dochody JST. Spojrzenie makroekonomiczne

32 Procedury ostrożnościowe i sanacyjne Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. Pr ó gOgraniczenia dotyczące budżetu państwa na rok t 50%(deficyt BP/dochody BP) t ≤ (deficyt BP/dochody BP) t-1 55% - deficyt t ≥ 0 lub (dług SP) t ≤ (dług SP) t-2 - zakaz wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej - ograniczenia waloryzacji rent i emerytur - zakaz udzielania pożyczek i kredytów - przegląd wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przegląd programów wieloletnich - program sanacyjny - ograniczenie wydatków JST 60% - jak 55%, dodatkowo: - ograniczenie relacji państwowego długu publicznego do PKB - zrównoważony budżet JST - zakaz udzielania gwarancji i poręczeń JSTOsobne regulacje (art )

33 Wymogi dyscypliny budżetowej art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Stosunek planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego do PKB powinien wynosić nie więcej niż 3% PKB, chyba że:  stosunek ten zmniejszył się znacznie oraz w sposób stały i osiągnął poziom bliski wartości referencyjnej,  przekroczenie wartości referencyjnej ma charakter wyjątkowy oraz tymczasowy i stosunek ten pozostaje bliski wartości referencyjnej, Stosunek długu publicznego do PKB powinien wynosić nie więcej 60% PKB, chyba że:  stosunek ten zmniejsza się dostatecznie i zbliża się do wartości referencyjnej w zadowalającym tempie. (Wartości referencyjne zgodne z Protokołem 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu)

34

35

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sytuacja finansowa JST województwa małopolskiego wrzesień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google