Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porównanie z rokiem 2013.  Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka – dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porównanie z rokiem 2013.  Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka – dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana."— Zapis prezentacji:

1 Porównanie z rokiem 2013

2  Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka – dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2. Liczba jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 staninaang.testu psychologicznegośredniapopulacjiodchylenie standardowe

3 Numer stanina Nazwa stanina Procent wyników (informuje, ilu uczniów w kraju w danym roku napisało egzamin na tym poziomie) 1Najniższy4% 2Bardzo niski7% 3Niski12% 4Niżej sredni17% 5Średni20% 6Wyżej średni17% 7Wysoki12% 8Bardzo wysoki7% 9Najwyższy4%

4  Każdego roku CKE po sprawdzeniu egzaminów ustala zakres stanin dla każdej części egzaminu w zależności od wyników uzyskanych przez gimnazjalistów w całej Polsce. Każdego roku mogą to być inne przedziały w zależności od tego, jak trudne były testy. Dlatego nie należy porównywać wyników procentowych między latami ani przedmiotami. Wolno natomiast porównywać staniny, bowiem pokazują, jak nasi uczniowie wypadli na tle innych uczniów np. w mieście.

5

6

7  Jak wskazuje wykres, wypadliśmy lepiej od miasta z języka polskiego, na równi z miastem z matematyki i angielskiego, a gorzej od miasta z przedmiotów przyrodniczych, historii i niemieckiego.

8

9

10  W roku 2013/14 nastąpił postęp w stosunku do roku 2012/2013, jeśli chodzi o wyniki z języka polskiego, bowiem:  Zmniejszył się procent wyników niskich (o 10%)  Wzrósł procent wyników średnich ( o 8% )  Wzrósł procent wyników wysokich (o 2%)

11

12 20132014

13  Rozkład wyników z historii wskazuje na pewien regres  Wzrósł procent wyników niskich o 13 %  Zmalał procent wyników średnich ( o3%)  Zmalał procent wyników wysokich ( o 10%)

14

15

16  Wyniki z matematyki świadczą o nieznacznym regresie w stosunku do roku ubiegłego  Wzrosła liczba wyników niskich o 1 %  Wzrosła liczba wyników średnich o 3%  Zmalała liczba wyników wysokich o 4%

17

18 20132014

19  W roku 2014 nastąpił regres w stosunku do roku 2013 w zakresie przedmiotów przyrodniczych, bowiem  O 2 punkty procentowe wzrósł odsetek wyników niskich  O 3 % zmalała ilość wyników wysokich  O 1 % zwiększyła się ilość wyników średnich

20

21 20132014

22  Wyniki z języka angielskiego świadczą o regresie, mimo wzrostu o 2 % udziału wyników wysokich  Niebezpiecznie zwiększył się udział wyników niskich o 6% ( na niekorzyść wyników średnich- spadek o 6%), co pokazuje, że wynik niski uzyskał co trzeci zdający

23

24 20132014

25  Trudno porównywać wyniki z języka niemieckiego ze względu na to, że egzamin końcowy z tego języka piszą zazwyczaj uczniowie słabi, którzy boja się pisać egzamin z języka angielskiego  Wyniki z tego roku napawają jednak optymizmem, ponieważ dwóch z 15 zdających osiągnęło wynik wysoki  Niestety, wzrósł procent wyników niskich (o 20 %

26  W roku 2014 należy zmodyfikować metody nauczania szczególnie z przedmiotów przyrodniczych, historii i wos-u oraz języka angielskiego  Modyfikacja winna dotyczyć w szczególności otoczenia opieką dydaktyczną i psychologiczną uczniów słabych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zaniedbanych  Należy skoncentrować się na indywidualnym doborze metod nauczania

27  Należy często utrwalać wiadomości z zakresu małych partii materiału  Motywować uczniów, by na bieżąco informowali nauczyciela, co jest dla nich niejasne  Prowadzić zajęcia wyrównawcze i konsultacje  Zacieśnić współpracę z rodzicami, by kontrolowali odrabianie zadań i frekwencję dzieci

28

29

30  Należy zwrócić na kształcenie strategii rozwiązywania zadań, sprawdzanie rozumienia poleceń i ćwiczenie wyłaniania wskazanych w poleceniu czynności do wykonania  Każdy nauczyciel powinien uczynić skuteczność nauczania każdego ucznia priorytetowym zadaniem

31  Dziękuję za uwagę Renata Sukiennik


Pobierz ppt "Porównanie z rokiem 2013.  Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka – dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google