Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Polityki Społecznej Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Narada szkoleniowa - 3 października 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Polityki Społecznej Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Narada szkoleniowa - 3 października 2014."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Polityki Społecznej Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Narada szkoleniowa - 3 października 2014 r.

2 Wydział Polityki Społecznej Plan prezentacji Placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie województwa mazowieckiego Nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych kontroli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Napływ dzieci z pieczy zastępczej do placówek opiekuńczo - wychowawczych Przemoc w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej Zgłaszanie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych Wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych umieszczani w placówkach leczenia psychiatrycznego Dzieci cudzoziemskie bez opieki umieszczane w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych

3 Wydział Polityki Społecznej Liczba kontroli W latach 2011 – 2013 przeprowadzono 79 kontroli placówek opiekuńczo – wychowawczych Kontrole obejmowały realizację standardu opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w szczególności: wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej zakres i jakość działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia rodziny przysposabiającej albo rodzinnej opieki zastępczej realizacja praw dziecka

4 Wydział Polityki Społecznej Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego Ponadto na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 1 interwencyjny ośrodek preadopcyjny 86 placówek opiekuńczo – wychowawczych 36 typu socjalizacyjnego 5 typu interwencyjnego 6 łączących zadania 1 typu specjalistyczno - terapeutyczna 38 typu rodzinnego

5 Wydział Polityki Społecznej Miejsca w placówkach a umieszczone w nich dzieci

6 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Nadzór dyrektora placówki nad właściwą organizacją pracy wychowawczej (§ 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej); Brak kontroli wewnętrznej nad dokumentacją prowadzoną w placówce przez wychowawców i specjalistów Niewystarczający nadzór nad koordynacją procesu usamodzielnienia Niedotrzymywanie terminów przy wskazywaniu opiekuna usamodzielnienia oraz tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia

7 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Sposób prowadzenia dokumentacji Cele długo i krótkoterminowe w planach pomocy dziecku formułowane w sposób schematyczny Brak modyfikacji dokumentacji Brak arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych oraz kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię

8 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Działalność zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka Niedotrzymywanie terminów dokonywania oceny sytuacji dziecka Nieprzesyłanie wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce do sądu Brak spotkań zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka dla wychowanka nowoprzyjętego

9 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Praca specjalistów zatrudnionych w placówce Brak diagnozy psychofizycznej, którą niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki ma obowiązek sporządzać psycholog lub pedagog Brak diagnozowania potrzeb poszczególnych wychowanków i prowadzenia odpowiednich oddziaływań specjalistycznych Terapie prowadzone przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień

10 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Praca z rodziną dziecka Brak współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem organizującym pracę z rodziną Niewystarczające działania podejmowane w celu powrotu dziecka do rodziny Zgłoszenia do ośrodków adopcyjnych Nie wszyscy wychowankowie z uregulowaną sytuacją prawną byli zgłoszeni w dniu kontroli do ośrodka adopcyjnego

11 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Realizacja praw dziecka w placówce Kieszonkowe niewypłacane zgodnie z przepisami prawa Stosowanie kar w postaci zakazu wyjazdu do domu rodzinnego w dni wolne od nauki szkolnej Nieprawidłowe relacje między wychowawcami i dyrektorem placówki oraz wychowankami W pojedynczych przypadkach stwierdzono używanie przemocy fizycznej, psychicznej i słownej w stosunku do wychowanków

12 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Kwalifikacje kadry Kwalifikacje kadry (art. 236 ustawy – pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – czyli do końca 2017 r.) Brak pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku dyrektorów i wychowawców placówek rodzinnych Brak właściwej opieki wychowanków w godzinach nocnych

13 Wydział Polityki Społecznej Stwierdzone nieprawidłowości Kierowanie dzieci do placówek Nieprzestrzeganie limitu dotyczącego liczby miejsc w placówkach Umieszczanie w placówkach dzieci poniżej 7 roku życia Dzieci poniżej 7 lat umieszczone w placówce 31.03.2014 r. – 234 dzieci 15.05.2014 r. – 246 15.08.2014 r. – 267

14 Wydział Polityki Społecznej Dzieci poniżej 7 roku życia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powody umieszczania w placówkach: 180 - dzieci umieszczono wraz ze starszym rodzeństwem 10 - to dzieci nieletnich matek 5 - dzieci przyjęte w ramach interwencji 33 - dzieci do lat 7 przebywa w placówce typu specjalistyczno – terapeutycznej Stan na dzień 15.08.2014 r.

15 Wydział Polityki Społecznej W latach 2012-2014 odnotowano wzrost napływu dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2012 rok – 82 2013 rok – 127 2014 rok* – 154 * Stan na dzień 30.05.2014r. Napływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej do placówek opiekuńczo – wychowawczych

16 Wydział Polityki Społecznej Napływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej do placówek opiekuńczo – wychowawczych W latach 2012 – 2013 łącznie z rozwiązanych rodzin adopcyjnych 4 dzieci umieszczono w placówkach Z rodzinnych domów dziecka do placówek trafiło 6 dzieci w 2012 roku 3 w 2013 roku 4 w 2014 roku W 2014 roku 6 powiatów umieściło dzieci z rodzin zastępczych z własnego terenu w 9 placówkach działających na terenie innych powiatów lub województw

17 Wydział Polityki Społecznej Przemoc w placówkach i rodzinach zastępczych W latach 2011 – 2014 odnotowano 6 zgonów w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 3 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Wobec 34 małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, wobec których podejrzewano, że są ofiarami przemocy ze strony swoich opiekunów nie było żadnych wyroków W 1 przypadku trwa postępowanie w prokuraturze, w 2 toczyła się sprawa karna Wobec 155 wychowanków podejrzewano, że są ofiarami przemocy, w tym w 12 przypadkach ze strony osób dorosłych Dane zbierane na potrzeby Rzecznika Praw Dziecka

18 Wydział Polityki Społecznej Wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję, w tym zgłoszeni do ośrodka adopcyjnego (stan na 30.06.2014 r.) Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną – 568 Dzieci zgłoszone do ośrodka adopcyjnego – 548 Wydział Polityki Społecznej

19 Wiek dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (stan na 30.06.2014 r.)

20 Wydział Polityki Społecznej Powody niezgłoszenia dzieci do ośrodka adopcyjnego wiek dziecka (nastolatkowie) i brak jego zgody na przysposobienie toczące się postępowania w sądach o ustanowienie opieki prawnej dokumentacja wymagana przez ośrodki adopcyjne była w trakcie przygotowywania przez pracowników placówki

21 Wydział Polityki Społecznej Wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych przebywający w placówkach leczenia psychiatrycznego (I półrocze 2014 r.) 46 wychowanków przebywało bądź nadal przebywa w placówkach leczenia psychiatrycznego 24 dziewczęta oraz 22 chłopców w 10 przypadkach pobyty dwu- i trzykrotne w ciągu okresu sprawozdawczego

22 Wydział Polityki Społecznej Wiek dzieci leczonych psychiatrycznie 10 lat – 12 lat – 5 wychowanków 13 lat – 5 wychowanków 14 lat – 9 wychowanków 15 lat – 8 wychowanków 16 lat – 17 lat – 8 wychowanków 18 lat – 8 wychowanków 19 lat – 20 lat – 3 wychowanków

23 Wydział Polityki Społecznej Długość pobytu wychowanków w placówkach leczenia psychiatrycznego nadal przebywało w okresie sprawozdawczym – 6 wychowanków do miesiąca – 32 wychowanków do 2 miesięcy – 5 wychowanków do 3 miesięcy – 6 wychowanków do 4 miesięcy – 2 wychowanków do 5 miesięcy – 1 wychowanek do 7 miesięcy – 1 wychowanek do 8 miesięcy – 1 wychowanek do 9 miesięcy – 1 wychowanek półtora roku – 1 wychowanek

24 Wydział Polityki Społecznej Przesłanki decyzji o umieszczeniu wychowanka w placówce leczniczej próby samobójcze, myśli samobójcze samookaleczenia zaburzenia depresyjne zaburzenia zachowania i emocji (w tym mieszane) zagrożenie życia i zdrowia własnego i innych pobudzenie seksualne nieadekwatne do wieku podwyższony poziom agresji, w tym zachowania zagrażające zdrowiu i życiu dziecka zaburzenia emocjonalno-opozycyjne uzależnienia (w tym mieszane)

25 Wydział Polityki Społecznej Sytuacja dzieci cudzoziemskich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego - I półrocze 2014 r. w I półroczu 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 21 dzieci cudzoziemskich wiek dzieci cudzoziemskich od 5 do 20 lat długość pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach - od kilku dni do 9 lat

26 Wydział Polityki Społecznej Kraje pochodzenia dzieci cudzoziemskich Mołdawia, Bułgaria, Mongolia, Bangladesz, Nepal, Wietnam, Demokratyczna Republika Kongo – po 1 dziecku Rumunia, Rosja – po 2 dzieci Afganistan – 3 dzieci Ukraina – 4 dzieci

27 Wydział Polityki Społecznej Statusy prawne dzieci cudzoziemskich przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony – 5 dzieci brak uregulowanego statusu prawnego – 5 dzieci procedura nadania statusu uchodźcy – 5 dzieci status uchodźcy – 3 dzieci zgoda na pobyt tolerowany – 1 dziecko zgoda na osiedlenie się – 1 dziecko obywatel Unii Europejskiej bez uregulowanego pobytu na terenie RP – 1 dziecko

28 Wydział Polityki Społecznej Brak uregulowanego pobytu małoletnich cudzoziemców na terenie naszego kraju skutkuje m.in.: utrudnionym dostępem do świadczeń medycznych utrudnionym startem w dorosłość (usamodzielnianie się) Niezwykle istotną kwestią jest zatem legalizacja pobytu tych dzieci na terenie RP. Wydział Polityki Społecznej Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemskich na terenie RP

29 Wydział Polityki Społecznej Legalizacja pobytu Mazowiecki Urząd Wojewódzki: Wydział Spraw Cudzoziemców ul. Długa 5, tel. 22 695 65 75, www.mazowieckie.pl - zakładka „Poradnik Klienta” oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców Departament Legalizacji Pobytu ul. Koszykowa 16, tel. 22 601 75 14, www.udsc.gov.pl legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

30 Wydział Polityki Społecznej Wnioski Zmiana zakresu działania zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka: –Sporządzanie opinii dotyczących, m. in. zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko (art. 139a) –W skład zespołu wchodzą rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich –Obowiązek wysłuchania dziecka (art. 4a) Praca z rodziną - dyrektor placówki w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia w pieczy składa do właściwego sądu wniosek o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej (art. 100 ust. 4a)

31 Wydział Polityki Społecznej Wnioski Zgłaszać dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję do ośrodków adopcyjnych dając im tym samym szansę na wzrastanie w prawidłowo funkcjonującej rodzinie Przy umieszczaniu wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w placówkach leczenia psychiatrycznego nie należy zapominać, że dziecko nadal pozostaje wychowankiem placówki m.in. wychowawca powinien z nim utrzymywać kontakt, należy mu się kieszonkowe oraz zapewnienie szczególnego wsparcia w czasie pobytu w szpitalu oraz po powrocie do placówki opiekuńczo – wychowawczej Podejmować działania w kierunku legalizacji pobytu dziecka cudzoziemskiego przebywającego na terenie RP bez opieki


Pobierz ppt "Wydział Polityki Społecznej Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Wnioski z prowadzonego nadzoru i kontroli Narada szkoleniowa - 3 października 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google