Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Neuroplastyczność  Zdolność mózgu do reagowania trwałymi zmianami funkcjonalnymi i strukturalnymi na wymagania otoczenia lub na uszkodzenie układu nerwowego;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Neuroplastyczność  Zdolność mózgu do reagowania trwałymi zmianami funkcjonalnymi i strukturalnymi na wymagania otoczenia lub na uszkodzenie układu nerwowego;"— Zapis prezentacji:

1 Neuroplastyczność  Zdolność mózgu do reagowania trwałymi zmianami funkcjonalnymi i strukturalnymi na wymagania otoczenia lub na uszkodzenie układu nerwowego;  „Zapewnia zdolność do adaptacji, zmienność, samonaprawy, a wreszcie uczenie się i pamięć” Prof. M. Kossut (2005)‏ Prof. M. Kossut (2005)‏

2 Rodzaje neuroplastyczności 1.Rozwojowa 2.Pouszkodzeniowa (kompensacyjna)‏ 3.Wywołana wzmożonymi doświadczeniami czuciowymi lub ruchowymi (poprzez tzw. środowisko wzbogacone)‏ 4. Związana z uczeniem się i pamięcią

3  Środowisko wzbogacone oznacza taki poziom stymulacji i złożoności, który wspomaga przyrost neuronów i usprawnienie ich połączeń;  Psychoterapię należy traktować jako środowisko wzbogacone, pobudzające rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych;  Uzyskanym zmianom doświadczenia towarzyszą zmiany metabolizmu glukozy, stężenia neuroprzekaźników i przepływu krwi; Baxter i in., 1992; Cozolino,2002

4  „Wszystkie formy terapii są skuteczne w takim stopniu w jakim docierają do procesów budujących i modyfikujących struktury nerwowe w mózgu.” Louis J. Cozolino (2002)‏ Louis J. Cozolino (2002)‏

5 LPD  Podstawa uczenia się to zmiany natężenia synaptycznego spowodowane reagowaniem na bodźce  LPD (długotrwałe wzmocnienie synaptyczne) to proces łączenia zespołów neuronów poprzez zsynchronizowane wzorce wyładowań  Opisane przez Hebb’a już w 1949

6  „Metody terapii behawioralnej i psychoterapii od niemal stu lat nawiązują do zasad plastyczności mózgu, zwykle tego nie dostrzegając” Nancy.C.Andreasen, 2001 Nancy.C.Andreasen, 2001

7 Badania własne  50 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń lękowych uogólnionych F41  Leczonych za pomocą psychoterapii grupowej psychodynamicznej 12 tygodni w oddziale dziennym leczenia nerwic  Badania funkcji poznawczych (VTS) przed przyjęciem do oddziału i po zakończeniu leczenia  Dodatkowo badano profil osobowości, poziom lęku oraz nasilenie objawów nerwicowych

8 Wiedeński System Testów  COGNITRON: ogólny test wykonawczy badający uwagę i pamięć (44prez.x7 bodźców=308bodźców/104 krytyczne)‏  Test rozpiętości pamięci CORSI: obejmuje pojemność świeżej pamięci wizualno-przestrzennej i zdolność uczenia się  Test wykrywania sygnału SIGNAL: bada długotrwałą i selektywną uwagę  RT: czas reakcji na proste i złożone bodźce wzrokowe i słuchowe

9 Pozostałe testy  NEO-FFI Costy i McCrea: test osobowości badający jej pięć wymiarów tj. Neurotyzm, Ekstrawersję, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość i Sumienność  STAI Spielbergera: test badający poziom Lęku-Cechy i Lęku-Stanu  Kwestionariusz Objawowy ”O”: inwentarz objawów nerwicowych monitorujący ich nasilenie

10 Wnioski  Znacząca statystycznie poprawa selektywności uwagi (koncentracja)‏  Znacząca statystycznie poprawa odporności na zakłócenia  Zwiększony czas reakcji poprawnych wynika prawdopodobnie z uwzględniania większej ilości cech istotnych figury przy analizie bodźców

11 Wnioski  U większości badanych (76%) pamięć blokowa w normie na początku badania; nieistotna statystycznie poprawa  Pojemność pamięci krótkotrwałej w badanej grupie pacjentów z zaburzeniami lękowymi nie była uszkodzone  Poprawa w zakresie pamięci blokowej supra wskazuje na zmianę w zakresie uczenia się (nieświadomego) wizualno-przestrzennego;

12 Wnioski  Poprawa ilościowa trafnych rozpoznań wskazuje na wzrost selektywności uwagi  Wzrost mediany czasu detekcji nie ma znaczenia statystycznej istotności  Nie zmienia się czujność uwagi w grupie badanych

13 Podsumowanie  Poprawa w zakresie koncentracji i selektywności uwagi, oraz w zakresie uczenia się i pamięci krótkotrwałej jest związana z reorganizacją procesów przetwarzania informacji  Neuroplastyczność, to także lepsza integracja i dostępność istniejących połączeń synaptycznych, która znajduje odbicie w efektywności procesów poznawczych

14  Badania prędkości, stopnia i charakteru plastyczności nerwowej jest szeroką, nową dziedziną nauki  Możliwości modyfikacji neuroplastycznych mają istotne znaczenie nie tylko dla neurologii, rehabilitacji ale coraz częściej także dla psychoterapii  Bez lepszego zrozumienia neurobiologii układu nerwowego nie można wypracować lepszych efektów psychoterapii!


Pobierz ppt "Neuroplastyczność  Zdolność mózgu do reagowania trwałymi zmianami funkcjonalnymi i strukturalnymi na wymagania otoczenia lub na uszkodzenie układu nerwowego;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google