Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.3/09 Szczecin, 5 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.3/09 Szczecin, 5 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.3/09 Szczecin, 5 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.12.2008 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL 2007-2008 (na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie) PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. 13 653 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 8 210 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne. 9 986 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli. 30 253

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL* PriorytetKobietyMężczyźniOgółem Priorytet VI7631517512 806 Priorytet VII27179853702 Priorytet VIII8583921250 Priorytet IX159013852975 SUMA12 796793720733 *Źródło: Sprawozdanie rzeczowe za okres 01.01-31.12.2008 r.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w ramach konkursu nr 1/9.3/08

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kryteria horyzontalne wnioski sprzeczne z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów – brak realizacji kształcenia w formach szkolnych; nieprawidłowe skierowanie wsparcia do jednostek - nie będących szkołami dla dorosłych, placówkami kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie ustawicznego kształcenia formalnego; proponowane wsparcie zgodne z typem projektu realizowanym w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.1 (np. kursy zawodowe), natomiast niezgodne z Działaniem 9.3.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu pobieżnie opisano kwestie problemowe – brak powołania się na dane źródłowe oraz podania ich wartości; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Działaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; niespójność grupy z realizowanym typem wsparcia; brak uzasadnienia liczebności grupy.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; brak dostosowania ilości godzin wsparcia do poziomu jego trudności ; niezgodność ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów; brak opisu działań promocyjno – informacyjnych ; brak wskazania czy kampania informacyjna będzie prowadzona w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność do realizowanych działań; brak trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem brak doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć; brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; brak wyraźnego podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę a Podwykonawcę.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: –złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; –braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; –braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; –nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; –braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; –nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku; –nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner w projekcie.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.pokl.wup.pl/pliki

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa - najważniejsze informacje

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML). W przypadku, gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera). W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego. W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz oryginał i kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 )

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyAskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL, Instrukcja do wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznik wskaźników PO KL 2007 – 2013. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/9.3/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie „tak” w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadarowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: projekt musi wpisywać się w politykę równych szans tj. w projekcie musi pojawić się diagnoza problemu z podziałem na płeć (dane dotyczące kobiet i mężczyzn i wnioski z nich płynące); projektodawca musi również zaprojektować konkretne działania, które podczas rekrutacji wpłyną na zniwelowanie różnic pomiędzy położeniem kobiet i mężczyzn. Jeśli projektodawca we wniosku nie zamieści diagnozy zrobionej pod kątem płci i nie zapisze podjęcia konkretnych działań w rekrutacji to projekt zostanie odrzucony na ocenie merytorycznej z powodu nie spełnienia przedmiotowego kryterium projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, sprzęt używany w projekcie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.); projekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych nie spełnia przedmiotowego kryterium Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne c.d. kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań. Zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej. W przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa. Jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne c.d. kryteria horyzontalne: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross- financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.3/09

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.3/09 jest konkursem zamkniętym w konkursie zamkniętym określa się z góry jeden termin naboru wniosków Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 20 kwietnia 2009 r. do dnia 25 maja 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 210 Koszalin – pokój nr 25

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 4 330 541 zł w tym: -wsparcie finansowe EFS: 3 680 959,85 zł -wsparcie finansowe krajowe: 649 581,15 zł

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych; szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadząc formalne kształcenia ustawiczne; partnerzy społeczno – gospodarczy; pracodawcy.

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W ramach Działania 9.3 może występować pomoc de minimis na wsparcie niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego Pomoc de minimis może występować w sytuacji, gdy nie można rozdzielić organizacyjnie i finansowo działalności prowadzonej komercyjnie i nieodpłatnie przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Pomoc publiczna będzie występowała, gdy np: przeszkoleni w ramach projektu pracownicy placówki będą prowadzili zajęcia zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie, placówka dostanie wsparcie na rozwój (akredytację, rozwój innowacyjnych form kształcenia itp.), placówka dostanie wsparcie na program formalnego kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem swojego wykształcenia, którego elementy lub którego realizacja będą generowały korzyści dla takiej placówki (np. zakupiony zostanie sprzęt, który będzie wykorzystywany zarówno na zajęciach prowadzonych nieodpłatnie, jak i odpłatnie).

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu, itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego;

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Województwa zachodniopomorskiego oraz Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, szkoły dla dorosłych i ośrodki doskonalenia zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jak spełnić: w pkt. 3.2 wniosku należy opisać grupę docelową stanowiącą osoby mające miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz placówki będące CKU, CKP, szkoły dla dorosłych i ośrodki doskonalenia zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego zgodnie ze statutem danej jednostki. Projektodawca nie jest zobowiązany do objęcia wsparciem wszystkich z wymienionych grup odbiorców w ramach jednego projektu.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego ( wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3. Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011r. – kryterium dotyczy typów projektu 1, 3 – 5. do 31 grudnia 2013 r. – kryterium dotyczy drugiego typu projektu Jak spełnić: Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. w punkcie 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji. 4. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy zł. Jak spełnić: W części IV wniosku o dofinansowanie całkowita kwota wydatków projektu (w tym wkład własny) nie może być niższa niż 200 tysięcy zł.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1. Projekt zakłada wykorzystanie specjalistycznych stanowisk do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2004 – 2006 oraz wykorzystanie wyposażenia zakupionego z tych środków do Centrów Kształcenia Zawodowego i Praktycznego Waga punktowa: 8 Jak spełnić: W punkcie 3.5 wniosku Projektodawca powinien zapisać, iż w ramach projektu wykorzystane zostaną specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych zakupionych Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2004 – 2006 oraz wykorzystanie wyposażenia zakupionego z tych środków do Centrów Kształcenia Zawodowego i Praktycznego. 2. Grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby powyżej 45. roku życia. Waga punktowa: 7 Jak spełnić: - w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorcami projektu będą osoby, które ukończyły 45. rok życia oraz wskazać, że stanowią one 100 procent uczestników; - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ukończą 45. rok życia Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne):

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny Waga punktowa: 5 Jak spełnić: we wniosku (np. w pkt. 3.1 i 3.5) należy zapisać z jaką inwestycją finansowaną ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny projekt jest komplementarny i w jakim zakresie (tytuł projektu i kto jest jego projektodawcą); inwestycja z jaką projekt jest komplementarny nie musi być rezultatem projektu zrealizowanego przez wnioskodawcę; za planowane do realizacji uznaje się te projekty, które zostały rekomendowane do dofinansowania lub znajdują się na liście projektów kluczowych.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.3/09 Szczecin, 5 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google