Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 31 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 31 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 31 marca 2010 r.

2 Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni  jedyny uniwersytet w regionie,  różnorodność kierunków kształcenia na 10 wydziałach (39 kierunków, ostatnio powstałe: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, technologia drewna,  dynamiczny rozwój uczelni w zakresie infrastruktury (nowe, funkcjonalne budynki, nowe laboratoria wraz z nowoczesną aparaturą),  dobra współpraca z władzami samorządowymi i firmami regionu,  udział pracowników Uniwersytetu w licznych projektach o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim

3 Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet w liczbach: kadra:  ogólna liczba pracowników 1 768 w tym nauczycieli akademickich 950 w tym nauczycieli akademickich 950 studenci:  ogólna liczba studentów 16 238 w tym studia: stacjonarne 10 035 w tym studia: stacjonarne 10 035 niestacjonarne 6 203 niestacjonarne 6 203  absolwenci: liczba absolwentów w ostatnim roku 4 382 liczba absolwentów w ostatnim roku 4 382

4 Uniwersytet Zielonogórski  studia 3- stopniowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie i doktoranckie), stacjonarne, niestacjonarne  studia podyplomowe w zakresie 33 kierunków,  studia doktoranckie w 8 dyscyplinach: budownictwo/inżynieria środowiska, fizyka/astronomia, historia, elektrotechnika/informatyka, matematyka;  prawa do nadawania stopnia doktora na 11 kierunkach oraz prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na 3 kierunkach Kierunki kształcenia i rodzaje studiów

5 jednostka Uniwersytetu Zielonogórskiego działająca w pionie  jednostka Uniwersytetu Zielonogórskiego działająca w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, inż. Tadeusza Kuczyńskiego,  utworzone w celu promowania, informowania, doradzania oraz pomocy przy wdrażaniu innowacyjnych metod, technologii i pomocy przy wdrażaniu innowacyjnych metod, technologii i organizacji w przemyśle, organizacji w przemyśle,  zatrudnienie pracowników: 5 osób (w tym 3 osoby do realizacji projektów – etaty finansowane z Komisji Europejskiej) projektów – etaty finansowane z Komisji Europejskiej) Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

6 Cele strategiczne integracja środowiska naukowego i MSP regionu,  integracja środowiska naukowego i MSP regionu,  inicjowanie i koordynowanie międzywydziałowych zespołów projektowych, projektowych,  identyfikacja innowacyjnych potrzeb podmiotów gospodarczych, gospodarczych, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

7 Zadania  zacieśnianie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz sektorem MSP,  doradztwo i udział w prowadzeniu projektów w ramach funduszy unijnych dla jednostek UZ oraz przedsiębiorstw,  inicjowanie i realizacja projektów o charakterze regionalnym i euroregionalnym,  organizacja konferencji, dni informacyjnych, warsztatów dla kadry naukowej oraz firm z regionu lubuskiego. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

8 Partnerzy  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,  Poznański Park Naukowo-Technologiczny,  Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zielona Góra,  Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa, Gorzów Wlkp.,  Park Naukowo Technologiczny oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,  Naczelna Organizacja Techniczna, Zielona Góra,  ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB), Frankfurt n. Odrą,  CIT Centrum für Innovation und Technologie,  stały kontakt z MSP województwa – około 200 firm (Lumel S.A., ZM Mestil Sp. z.o.o.; CeMBe, Sitech Sp. z o.o., Euro- Box Sp. z o.o., LUG S.A., ZPH Metalkolor) Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

9 Realizacja projektów  RSTT – „RegionalnaSiećTransferuTechnologii –RSTT”  RSTT – „Regionalna Sieć Transferu Technologii –RSTT” – Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR, 2004-2006, – Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR, 2004-2006,  Kreator innowacyjności - ''Standardy współpracy nauki z gospodarką w woj. lubuskim - promocja lubuskiej gospodarką w woj. lubuskim - promocja lubuskiej przedsiębiorczości'‘ - program MNISW - wsparcie przedsiębiorczości'‘ - program MNISW - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej,  B2Eurpe West Poland w ramach sieci Enterprise Europe Network (Program Ramowy na rzecz innowacyjności i Network (Program Ramowy na rzecz innowacyjności i konkurencji). konkurencji). Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

10 Regionalna Sieć Transferu Technologii – RSTT  stworzenie sieci transferu technologii w oparciu o potencjał UZ oraz podmiotów gospodarczych regionu, UZ oraz podmiotów gospodarczych regionu,  wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a gospodarką, rozwojowym a gospodarką,  wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

11 Kreator Innowacyjności - Standardy współpracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim  wypracowanie standardów komunikacji pomiędzy sferą badawczą a przedsiębiorstwami, badawczą a przedsiębiorstwami,  zapewnienie cyklicznych spotkań z przedsiębiorstwami regionu w formie szkoleń i konferencji, regionu w formie szkoleń i konferencji,  budowanie wizerunku CPTT jako punktu promocji przedsiębiorczości i wypracowanie metod wzorcowej przedsiębiorczości i wypracowanie metod wzorcowej komunikacji pomiędzy UZ i MSP regionu. komunikacji pomiędzy UZ i MSP regionu. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

12 B2Europe West Poland –EEN  konsorcjum 9 ośrodków Polski zachodniej, projekt finansowany z Komisji Europejskiej, finansowany z Komisji Europejskiej,  zapewnienie kompleksowych, profesjonalnych usług na rzecz MSP regionu – indywidualne doradztwo, szkolenia, na rzecz MSP regionu – indywidualne doradztwo, szkolenia, misje gospodarcze, audyty technologiczne, misje gospodarcze, audyty technologiczne,  wsparcie w rozwijaniu potencjału i zdolności innowacyjnych sektora MSP – poszukiwanie innowacyjnych sektora MSP – poszukiwanie partnerów i nowych rozwiązań technologicznych. partnerów i nowych rozwiązań technologicznych. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

13 Działalność / osiągnięcia i sukcesy  organizacja około 50 warsztatów i seminariów, dni informacyjnych, konferencji i spotkań biznesowych o informacyjnych, konferencji i spotkań biznesowych o zróżnicowanej tematyce w zależności od potrzeb sektora MSP, zróżnicowanej tematyce w zależności od potrzeb sektora MSP,  współorganizacja 4 spotkań brokerskich i wizyt studyjnych w Libercu, Barcelonie, Frankfurcie n. O i Poznaniu (wsparcie ok. Libercu, Barcelonie, Frankfurcie n. O i Poznaniu (wsparcie ok. 15 negocjacji umów handlowych), 15 negocjacji umów handlowych),  współorganizacja wraz Wrocławskim Centrum Transferu Technologii cyklu 10 warsztatów z zakresu komercjalizacji Technologii cyklu 10 warsztatów z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych, wyników badań naukowych,  przeprowadzenie blisko 15 monitoringów technologii oraz 8 audytów technologicznych, audytów technologicznych, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

14  opracowanie około 40 profili innowacyjnych technologii oraz poszukiwanie na ich podstawie partnerów w UE (podpisanie 5 poszukiwanie na ich podstawie partnerów w UE (podpisanie 5 międzynarodowych umów transferu technologii pomiędzy MSP międzynarodowych umów transferu technologii pomiędzy MSP z woj. lubuskiego a UE), z woj. lubuskiego a UE),  przygotowanie, wykorzystując potencjał pracowników naukowo-badawczych, 40 opinii o innowacyjnych naukowo-badawczych, 40 opinii o innowacyjnych przedsięwzięciach firm lubuskich, przedsięwzięciach firm lubuskich,  powołanie Lubuskiego Klubu Europejskiego, stanowiącego platformę nieformalnej wymiany doświadczeń przedstawicieli platformę nieformalnej wymiany doświadczeń przedstawicieli firm regionu, firm regionu,  wsparcie dla powstającego klastra budowlano – energetycznego w Zielonej Górze. energetycznego w Zielonej Górze. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

15 CPTT ul. Szafrana 2 65-516 Zielona Góra, Kampus A, pokój 9-3 siedziba AIP tel. (+48 68) 328 3209, fax. (+48 68) 328 7836, http://www.cptt.uz.zgora.pl e-mail: cptt@uz.zgora.pl Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 31 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google