Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK"— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK
Wykształcenie magister - fizyka ciała stałego (Wydział Fizyki UW) promotor prof. Jan Gaj doktor nauk fizycznych - fizyka ciała stałego (IFPAN) promotor prof Grzegorz Karczewski doktor habilitowany - fizyka doświadczalna (Instytut Fizyki UMK) Zatrudnienie i praca naukowa 1997 – doktorant, IFPAN Warszawa 2002 – postdok, Uniwersytet w Cincinnati, USA 2005 – postdok, LMU Munich, Niemcy 2008 – adiunkt, IF UMK, Toruń 2010 – obecnie profesor nadzwyczajny, IF UMK, Toruń 2011 – obecnie Kierownik Zespołu Optyki Nanostruktur Hybrydowych, IF UMK 2012 – obecnie Kierownik Laboratorium Manipulacji i Detekcji Nanostruktur w Centrum Optyki Kwantowej, IF UMK

2 Problematyka badawcza
Wspólnym mianownikiem badań prowadzonych z moim udziałem w ciągu ostatnich piętnastu lat jest zastosowanie technik spektroskopii i mikroskopii optycznej do poznania własności nanostruktur, czyli obiektów o rozmiarach rzędu dziesiątków nanometrów. Od utworzenia grupy badawczej (listopad 2009) prowadzimy interdyscyplinarne badania obejmujące wszystkie tematyki związane z własnościami optycznymi nanostruktur i ich układów, czyli nanostruktur hybrydowych. Głównymi procesami, będącymi w centrum naszej uwagi, są przekaz energii i ładunku oraz oddziaływania absorberów i emiterów ze wzbudzeniami plazmonowymi. Ważnym aspektem prowadzonych prac jest rozwój syntezy i funkcjonalizacji nanocząstek metalicznych oraz rozwój technik obrazowania fluorescencyjnego nanostruktur. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Najważniejszym osiągnięciem naukowym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego jest w mojej ocenie kompleksowy i systematyczny opis oddziaływań w układzie nanostruktur hybrydowych złożonych z naturalnych kompleksów fotosyntetycznych oraz nanostruktur nieorganicznych: nanocząstek metalicznych, polimerów i nanokryształów półprzewodnikowych. Poza wynikami czysto naukowymi, za bardzo duże osiągnięcie uważam stworzenie grupy badawczej, która obecnie liczy prawie 30 osób, finansowanej w przeważającej części z projektów uzyskanych w konkursach krajowych i zagranicznych. Jest to zespół silnie interdyscyplinarny, prowadzący badania na styku fizyki, chemii i biologii przy wykorzystaniu nowoczesnych techniki mikroskopii i spektroskopii optycznej.

3 Publikacje 3 artykuły przeglądowe 112 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (56 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego) 28 publikacji w recenzowanych materiałach konferencyjnych 5 publikacji w języku polskim Całkowita liczba cytowań według WoS >1100, bez autocytowań >800, indeks h=19 Całkowita liczba cytowań według Publish or Perish > 1400, indeks h=21 Sumaryczny IF czasopism, w których ukazały się publikacje >280 Sumaryczna punktacja według listy MNiSW >3200 Konferencje i referaty Ponad 150 prezentacji plakatowych i ponad 150 prezentacji ustnych. Uczestnictwo w 90 konferencjach (w 63 od 2008 roku), gdzie przedstawiłem 30 prezentacji plakatowych (3 od 2008 roku) i 68 prezentacji ustnych (53 od 2008 roku), w tym 40 referatów zaproszonych. Referaty w krajowych jednostkach naukowych: IBD PAN im. M. Nenckiego, UW, UG, PWr, UMCS, IFPAN, WAT, UJ, SGGW, PP, IChF PAN, PW. Referaty w zagranicznych jednostkach naukowych: LMU Munich, JKU Linz, TU Duisburg, KUN Nijmegen, Uuniversity Gainsville, Notre Dame, ORNL, Ohio University Athens, Universitaet Würzburg, ETHZ, TU Eindhoven, IO University of Rochester, TUD Dublin, Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet w Bochum, Uniwersytet w Nancy

4 Współpraca krajowa i międzynarodowa
Prof. Mariusz Gagos, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin Prof. Daniel Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Prof. Stanisław Karpiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Prof. Wojciech Macyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Dr. Piotr Nyga, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Dr. Marcin Nyk, Politechnika Wrocławska, Wrocław Prof. Ewa Schab-Balcerzak, Uniwersytet Śląski, Katowice Dr. Joanna Niedziółka-Jönsson, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa Dr. Filip Granek, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław Prof. Jan Augustyński, Centrum Nowych Technologii, Warszawa Prof. Joanna Kargul, Centrum Nowych Technologii, Warszawa Prof. Adam Proń, Politechnika Warszawska, Warszawa Prof. Danek Elbaum, Instytut Fizyki PAN, Warszawa Prof. Javier Aizpurua, Donostia Research Center, San Sebastian, Hiszpania Prof. Richard J. Cogdell, University of Glasgow, Wielka Brytania Prof. Achim Hartschuh, Ludwig Maximilian University, Munich, Niemcy Prof. Wolfgang Heiss, Johannes Kepler University, Linz, Austria Prof. Eckhard Hofmann, Ruhr University Bochum, Niemcy Prof. Pierre-Michel Adam, University of Lille, Francja Prof. Joanna Kolny-Olesiak, University of Oldenburg, Niemcy Prof. Vladimir M. Shalaev, Purdue University, Stany Zjednoczone Prof. Ifor D.W. Samuel, University St. Andrews, Wielka Brytania Dr. Krzysztof K. Koziol, University of Cambridge, Wielka Brytania Prof. Alexander O. Govorov, Athens University, Stany Zjednoczone Prof. John M. Kelly, Trinity College Dublin, Irlandia Prof. Nicholas A. Kotov, University of Michigan, Stany Zjednoczone Prof. Raphael Schneider, University of Nancy, Francja Prof. Hedi Mattoussi, University of Florida, Tallahassee, Stany Zjednoczone

5 Projekty badawcze (od 2008 roku)
“Optical control and probing of complex thermodynamic systems”, Biuro Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, , 300 000 PLN, lider zadania “Plasmonic enhancement of photovoltage generation in hybrid nanostructures”, Narodowe Centrum Nauki, program OPUS, , 480 000 PLN, główny wykonawca “Control of energy and electron transfer in graphene-based hybrid nanostructures”, Narodowe Centrum Nauki, program SONATA-BIS, , 1 115 000 PLN, kierownik projektu “ORGANOMET Innovative materials and nanomaterials from Polish rhenium and noble metal sources for catalysis, pharmacy, and organic electronics”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkurs PBS2, , 650 000 PLN, lider zadania COST Action MP1302, Członek Komitetu Sterującego, Lider zadania WG4, POLONIUM: “Hybrid nanostructures composed of photosynthetic complexes and semiconductor nanocrystals”, Prof. Raphael Schneider (Uniwersytet w Nancy), , kierownik projektu “BOLDCATS Bioinspired Oxygen Evolving Light Driven Catalysts”, program EUROCORES EuroSolarFuel, European Science Foundation, , 900 000 PLN, kierownik projektu Control of the two photon absorption in NaLnF4:RE3+ nanocrystals using localized plasmon excitations” przynany przez MNiSW, , PLN, główny wykonawca "Hybrid Nanostructures as a Stepping Stone Towards Efficient Artificial Photosynthesis„, program WELCOME, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, , 4  PLN kierownik Projekt badawczy "High-Resolution Optical Spectroscopy of Nanostructures Using Solid Immersion Lens„, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008, kierownik projektu

6 Karolina Smolarek (od 2012 roku, fizyka)
Wypromowani doktorzy Łukasz Bujak (doktorat 2013) Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego w nanocząstkach złota Bartosz Krajnik (doktorat 2013) Wpływ wzbudzenia plazmonowego w nanocząstkach metalicznych na fluorescencję kompleksu fotosyntetycznego PCP Maria Olejnik (doktorat 2014) Biokoniugacja nanostruktur metalicznych z kompleksami fotosyntetycznymi Obecni doktoranci Nikodem Czechowski (od 2010 roku, fizyka) otwarty przewód, Korole jako nowoczesne materiały do konstrukcji funkcjonalnych nanostruktur hybrydowych Kamil Ciszak (od 2011 roku, biofizyka) otwarty przewód, Propagacja fluorescencji nanokryształów w sieciach plazmonowych Karolina Smolarek (od 2012 roku, fizyka) Dorota Buczynska (od 2012 roku, fizyka) Justyna Grzelak (od 2013 roku, fizyka) Magdalena Twardowska (od 2013 roku, fizyka) Marcin Szalkowski (od 2013 roku, fizyka) Stanko Zecevic (od 2013 roku, fizyka) Kamil Wiwatowski (od 2014 roku, fizyka) Aneta Prymaczek (od 2014 roku, fizyka)

7 Recenzowanie rozpraw doktorskich
Recenzent rozprawy Agnieszki Górskiej, Instytut Fizyki UMK – w trakcie Recenzent rozprawy Marii Pajzderskiej, Wydział Fizyki UAM, Poznań 2015 Recenzent rozprawy Daniela Szlaga, Instytut Fizyki UMK, Toruń 2014 Recenzent rozprawy Elżbiety Świętek, Wydział Chemii UJ, Kraków 2014 Recenzent rozprawy Martina Husselsa, Institut für Angewandte Physik, University of Tübingen, Tybinga 2013 Recenzent rozprawy Arkadiusza Matwijczuka, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS, Lublin 2013 Recenzent rozprawy Janusza Strzeleckiego, Instytut Fizyki UMK, Toruń 2011 Recenzent i egzaminator w przewodzie doktorskim Jürgena Roithera, Instytut Fizyki Ciała Stałego i Fizyki Półprzewodników, University of Linz, Linz 2008 Udział w komisjach habilitacyjnych Członek komisji habilitacyjnej dr. Pawła Szroedera, Toruń 2014 Członek komisji habilitacyjnej dr. Krzysztofa Dobka, Poznań 2014 Recenzent osiągnięcia habilitacyjnego dr. Jędrzeja Szmytkowskiego, Gdańsk 2013 Członek komisji habilitacyjnej dr Beaty Derkowskiej, Toruń 2013 Przewodniczący komisji habilitacyjnej dr. Marcina Ziółka, Poznań 2013 Recenzent rozprawy habilitacyjnej dr. Winicjusza Drozdowskiego Toruń 2011 Przewodniczący komisji habilitacyjnej dr. Dariusza Wiśniewskiego, Toruń 2011

8 Staże i wyjazdy zagraniczne
Technical University Eindhoven, Holandia, 2 tygodnie, 2000 University of Nijmegen, Holandia, 1 miesiąc, University of Linz, Austria, 3 pobyty trwające ogółem 2 miesiące, 1998, 1999, 2000 University of Cincinnati, Stany Zjednoczone, 3 tygodnie, 2001, staż podoktorski: Ludwig-Maximilian University Munich, Niemcy, staż podoktorski: Nagrody i wyróżnienia Nagroda Zespołowa Rektora UMK w Toruniu, 2012, 2013 Nagroda Indywidualna Rektora UMK w Toruniu, 2010, 2011 Projekt badawczy "Hybrid Nanostructures as a Stepping Stone Towards Efficient Artificial Photosynthesis" otrzymany w ramach programu WELCOME prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej Prestiżowe stypendium “Zostańcie z nami!”, tygodnik "POLITYKA", 2008. Indywidualna nagroda Klaus Römer Foundation w uznaniu wyników badań prowadzonych w trakcie stażu podoktorskiego na Wydziale Chemii i Biochemii, Ludwig-Maximilian-University Munich, 2007. Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, Indywidualne stypendium dla młodych naukowców, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2001.

9 Działalność popularyzatorska
Artykuły popularno-naukowe w prasie krajowej: „Energetyczne specjały z nanokuchni”, Nowości, 2009 r., „Rewolucja w stylu bio, info, techno”, Forbes, 2009 r., „Prądotwórcze bakterie” Forum Akademickie 2010 r., „Druga strona medalu”, Forum Akademickie 2011 r., „Nauka w zupełnie nowym świetle”, Gazeta Wyborcza, 2012 r., „Na prawach wariata”, Tygodnik Powszechny, 2013 r. , „Fotoprąd z bakterii” – portal r., „Sztuczny liść”, Focus, 2014 r. Godzinna rozmowa z red. Krzysztofem Michalskim program Wieczór Odkrywców, emitowany na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, 2011 r. Wykład popularno-naukowy “Energetyczny Nanoteatr dla uczniów szkół średnich”, Bydgoszcz 2008 Uczestnictwo w serii wykładów popularno-naukowych dla uczniów biorących udział w kółkach fizycznych w szkołach, wykład pod tytułem “Nanotechnologii Spotkania z Fotosyntezą”, 2009 Wykład na Koła Naukowego Fizyki w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu zatytułowany: "Od masowości do indywidualizmu, czyli o spektroskopii pojedynczych nanostruktur" Wykład dla Koła Naukowego Wydziału Chemii UMK zatytułowany "Synteza i mikroskopia optyczna nanostruktur hybrydowych„ Wykład (prezentacja multimedialna) w ramach tworzonego przez Zakład Dydaktyki Fizyki IF UMK cyklu Wideo-Lekcje, zatytułowany "Nanostruktury hybrydowe" Współpraca w przygotowaniu wniosku w ramach konkursu MNiSW „Ścieżki Kopernika” oraz opieka merytoryczna nad dwoma eksperymentami prowadzonymi w IF UMK

10 Działalność dydaktyczna
II Pracownia fizyczna 2007/2008 Optyka Nanostruktur – wykład monograficzny 2008/2009, 2009/2010 Spektroskopia Molekularna – wykład specjalistyczny, 2008/2009, 2009/2010 Detekcja Światła – wykład kursowy 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Pracownia dyplomowa 2008/2009 Seminarium doktoranckie 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Nanostruktury Hybrydowe – wykład monograficzny 2010/2011 Współczesne badania naukowe – wykład w cyklu wykładów dla I roku, 2009/2010 Pracownia inżynierska 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Pracownia magisterska 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Wypromowani magistrowie Nikodem Czechowski, Kamil Ciszak, Mikołaj Schmidt, Dorota Buczyńska, Justyna Grzelak, Magdalena Twardowska, Marcin Szalkowski, Piotr Dąbkowski, Stanko Zecevic, Kamil Wiwatowski, Aneta Prymaczek   Wypromowani inżynierowie Paweł Lewandowski, Dariusz Sobociński, Lukasz Bejger, Krzysztof Stępień, Arkadiusz Kłos, Aneta Prymaczek, Damian Szynkaruk, Aneta Voss, Sylwia Becker   Opieka naukowa nad uczestnikami staży podoktorskich dr Radek Litvin (biologia, ), dr Agnieszka Broniec (biologia, 2011), dr Guanhua Lin (chemia, ), dr Michał Wojdyła (fizyka, 2013), dr Maria Olejnik (chemia, 2014), dr Dawid Piatkowski (fizyka obecnie), dr Izabela Kamińska (chemia fizyczna, obecnie), dr Dorota Kowalska (fizyka, obecnie)

11 Działalność organizacyjna (wybrane)
Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu (2015 – obecnie) Członek Komitetu Programowego/Naukowego/Doradczego konferencji: HBSM 2015, Tallinn, Estonia, 8th and 9th Torunian Carbon Symposium 2009 i 2014, WOREN 2013, ESF EuroSolarFuel Conference, Passua 2014, HBSM 2012, Tubingen, Niemcy, Polska Konferencja Optyczna 2013, Krajowa Konferencja Nanotechnologii Koordynator projektu NLPQT w Instytucie Fizyki UMK, Guest Editor w pismach Acta Physica Polonica, Nanospectroscopy, Photonics Letters of Poland, Journal of Nanomaterials.  Współorganizator konferencji Workshop on Responsive Matrixes in Lorentz Center, październik 2013, Leiden, Holandia, Workshop on Optics of Nanostructures, 2008, Toruń Wiceprezydent Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Członek Komitetu Naukowego Dream Chemistry Award, 2013- Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w zakresie fizyki I biofizyki w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014 Członek Rady Naukowej EIT+, obecnie Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia magisterskie z fizyki w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014 Członek Kolegium Elektorów na Uniwerystecie Mikołaja Kopernika, Członek Zarządu Sekcji Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

12 Działalność ekspercka (wybrane)
Udział w Panelu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, panel ST3, programy OPUS, SONATA, PRELUDIUM, 2014 Recenzent wniosków złożonych w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Iuventus Plus” oraz “Diamentowy Grant”, 2014 Uczestnictwo w Zespole do spraw rozpatrywania Protestów powołanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu oceny wniosków złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Recenzent projektów badawczych złożonych do Narodowego Centrum Nauki, programy OPUS, HARMONIA, SONATA, PRELUDIUM, ( panele ST3, ST4, ST5, ST8, ST7, NZ1, NZ9) Uczestnik Panelu Ekspertów powołanego do ostatecznej oceny wniosków złożonych do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programów KOLUMB (2011), KOLUMB (2012, dwie edycje), PARENT-BRIDGE (2011), HOMING (2009), HOMING PLUS (2010). Recenzent projektów badawczych złożonych do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programów TEAM, KOLUMB, START, MPD, HOMING PLUS, INTER, POMOST oraz HOMING, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Super-recenzent powołany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej do oceny wniosków w programie START, 2011, 2012, 2013, 2015 Członek Zespołu powołanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu przeprowadzenia audytu merytorycznego projektów NanoMat i BioMed prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Badań ETI+ we Wrocławiu, całkowita wartość projektów ~ 200 mln PLN, 2012 Recenzent wniosków badawczych w konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010


Pobierz ppt "Dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google