Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI Przyczyny sprzyjające wykluczeniu społecznemu według Ustawy o pomocy społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI Przyczyny sprzyjające wykluczeniu społecznemu według Ustawy o pomocy społecznej."— Zapis prezentacji:

1 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
Przyczyny sprzyjające wykluczeniu społecznemu według Ustawy o pomocy społecznej art. 7 (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, j.t.): ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

2 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
bezradność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna

3 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7 . Równowaga społeczna Cel główny: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych. Cele szczegółowe: wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług; włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane.

4 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.4 Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Planowana interwencja: Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji mające na celu przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotni, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby opuszczające zakłady karne) na rynek pracy poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkód napotkanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych.

5 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.4 Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Typy działań: programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie (tryb pozakonkursowy); aktywna integracja osób wykluczonych (tryb konkursowy)

6 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.4 Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Typy projektów: programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej; usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej w szczególności w CIS, KIS, ZAZ, WTZ; programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zdrowia, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności marginalizowanych.

7 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.4 Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Główni beneficjenci: Tryb konkursowy: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Tryb systemowy: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej.

8 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.4 Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wybór projektów: Tryb konkursowy: objęte zostaną programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujących kompleksowe działania z zakresu edukacji, zdrowia, , zatrudnienia, pomocy społecznej. Tryb pozakonkursowy: podmioty zostaną określone w uszczegółowieniu.

9 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.4 Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Sposób finansowania : dotacja Źródło finansowania: EFS

10 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.7 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Planowana interwencja: Tworzenie dziennych domów pobytu i klubów, mieszkań chronionych/wspomaganych oraz rozwój środowiskowych usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych dla osób niemogących podjąć zatrudnienia (w tym niepełnosprawnych), w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy. Zapewnienie wsparcia w postaci poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Nowym rodzajem wsparcia będzie profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym rodzin zagrożonych dysfunkcją i niewydolnością wychowawczą), rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz osób starszych.

11 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.7 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Typy działań: świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności.

12 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.7 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Typy projektów: wsparcie rozwoju usług rodzinnej pieczy zastępczej; wsparcie rozwoju usług opiekuńczych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym niepełnosprawnych, starszych i dzieci), również poprzez tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych; wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

13 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.7 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Główni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

14 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.7 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Wybór projektów: Tryb konkursowy Tryb pozakonkursowy Sposób finansowania : dotacja Źródło finansowania: EFS

15 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.8 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie Planowana interwencja: Wsparcie skierowane bezpośrednio do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opierać się będzie na tworzeniu nowych oraz wzmocnieniu istniejących przedsiębiorstw społecznych poprzez zwiększanie w nich zatrudnienia za pomocą systemu dotacji, szkoleń, mentoringu i wsparcia pomostowego.

16 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.8 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie Typy działań: wsparcie podmiotów ekonomii społecznej realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (tryb pozakonkursowy); wsparcie dla tworzenia nowych oraz wzmocnienie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (tryb konkursowy)

17 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.8 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie Typy projektów: rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej obejmujące min. usługi animacyjne, szkoleniowe, doradcze i promocyjne; koordynacja i monitoring sektora ekonomii społecznej w regionie; tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

18 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.8 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie Główni beneficjenci: Dla konkursowego trybu wyboru projektów: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) Dla pozakonkursowego trybu wyboru projektów: ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

19 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.8 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie Wybór projektów: Tryb konkursowy Tryb pozakonkursowy Sposób finansowania : Instrumenty inżynierii finansowej zostaną zastosowane w tych obszarach realizacji priorytetu inwestycyjnego, gdzie efektywność przedsięwzięcia –komercjalizacja, zysk z realizacji inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim stopniem ryzyka. Przewiduje się możliwość łączenia dotacji z IIF. Źródło finansowania: EFS

20 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.9 Wzrost aktywności społeczności lokalnych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Planowana interwencja: Działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem społeczności i organizacji lokalnych(w tym Lokalnych Grup Działania). Interwencja w tym obszarze ma na celu trwałą integrację społeczną i zawodową osób objętych wsparciem, zwiększenie poczucia partycypacji społeczności lokalnych w podejmowanych decyzjach dotyczących funkcjonowania otoczenia lokalnego.

21 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.9 Wzrost aktywności społeczności lokalnych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Typy działań: wsparcie rozwoju lokalnego. Typy projektów: działania na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności marginalizowanych, ukierunkowane w szczególności na obszary biedy, obszary rewitalizowane , obszary wiejskie.

22 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.9 Wzrost aktywności społeczności lokalnych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Główni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

23 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
RPO- Lubuskie 2020 PI 9.9 Wzrost aktywności społeczności lokalnych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Wybór projektów: Tryb konkursowy Sposób finansowania : dotacja Źródło finansowania: EFS

24 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników; promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją; inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie ; wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

25 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie CELE SZCZEGÓŁOWE Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

26 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 1 Poprawa jakości kształtowania i realizacji polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy Zbudowanie i wdrożenie narzędzi monitorowania jakości (w tym skuteczności, efektywności, trafności) polityki państwa w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa. Wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz monitorowania sytuacji i potrzeb grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badania i analizy w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego.

27 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 1 c.d. Wypracowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do planowania działań w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa, zapewniających wysoką jakość strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wypracowanie i przetestowanie modelu systemu podatkowego i systemu transferów społecznych wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo.

28 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 1 c.d. Przebudowa systemu pomocy społecznej zmierzająca do uzyskania efektywnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także zlecania usług niepublicznym instytucjom zajmującym się pomocą i integracją społeczną. Koordynacja wdrażania w regionach nowych modeli organizacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz analiza ich efektywności wraz z propozycjami modyfikacji tych modeli dla uzyskania optymalizacji wydatków środków publicznych na ten cel.

29 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 2 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in. szkolenia, specjalizacje, studia, studia podyplomowe, samokształcenie, superwizja, doradztwo ) oraz kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających w ramach innych polityk sektorowych kluczowych dla włączenia społecznego i walki z ubóstwem.

30 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 2 c.d. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych modeli pracy socjalnej i innych form wsparcia grup wykluczonych. Opracowanie standardów kształcenia w zakresie nowych modeli pracy socjalnej i nowych specjalności zawodowych w dziedzinie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz kształcenie kadr w tym zakresie.

31 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 2 c.d. Wypracowanie i wdrożenie systemu kooperacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami działającymi w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, a także pomiędzy tymi instytucjami a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. edukacji i zdrowia na rzecz redukcji ubóstwa, integracji społecznej i poprawy zatrudnienia, rewizja i doskonalenie istniejących rozwiązań w tym zakresie. Wprowadzenie systemów akredytacji dla publicznych i niepublicznych instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, a także systemu certyfikacji jakości usług świadczonych przez te instytucje.

32 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 2 c.d. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań i usług na rzecz włączenia społecznego i redukcji ubóstwa osób, rodzin, środowisk i społeczności lokalnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań i standardów w tym zakresie, w tym rozwiązań i standardów pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do których powinny być kierowane instrumenty wsparcia z uwzględnieniem ich dostosowania do indywidualnych potrzeb beneficjenta (nowoczesny system orzekania o niepełnosprawności). Wypracowanie i wdrożenia narzędzi do oceny i monitorowania jakości usług świadczonych na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

33 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym Kompleksowe działania na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawy wykształcenia i zatrudnienia społeczności romskiej zgodne z krajowymi strategicznymi ramami na rzecz integracji społecznej Romów. Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji społeczności romskiej i likwidacji barier świadomościowych i negatywnych stereotypów, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

34 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 3 c.d. Kompleksowe działania na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz funkcjonowania w społeczeństwie osób odbywających karę pozbawienia wolności w celu ich społecznego włączenia i poprawy szans na zatrudnienie po odbyciu kary. Działania na rzecz promocji zatrudnienia osób w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności oraz po jej zakończeniu oraz rozwój współpracy i partnerstwa w tym zakresie pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi, a także partnerami społeczno-gospodarczymi, przedsiębiorcami i innymi podmiotami.

35 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 4 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Monitorowanie polityk publicznych pod kątem ich zgodności z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz komplementarności i spójności w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

36 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Typy operacji: Cel 4 c.d. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów dostępności w społeczno-zawodowym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością. Tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji na temat wsparcia i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w świetle postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

37 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Potencjalni beneficjenci: Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego ; Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania ; Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ; Centralny Zarząd Służby Więziennej; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne ; ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego ; organizacje pozarządowe .

38 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Potencjalne grupy docelowe: publiczne i niepubliczne instytucje działające na rzecz osób, rodzin, środowisk i społeczności lokalnych dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych i polityk regionalnych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami ; osoby odbywające karę pozbawienia wolności; społeczność romska ; organizacje pozarządowe; pracodawcy i ich pracownicy ;

39 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększani szans na zatrudnienie Sposób finansowania : dotacja Źródło finansowania: EFS

40 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA CELE SZCZEGÓŁOWE Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej

41 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Typy operacji: Cel 1 Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej. Tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz monitorowania sektora ekonomii społecznej i oceny efektywności poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszarze ekonomii społecznej.

42 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Typy operacji: Cel 1 Tworzenie i zarządzanie krajowymi sieciami wsparcia dla ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, wsparcie powstawania i funkcjonowania ponadregionalnych sieci w obszarze ekonomii społecznej, budowa powiązań kooperacyjnych o charakterze krajowym i ponadregionalnym między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi w tym budowanie krajowych i ponadregionalnych klastrów i franszyzy społecznej. Zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej i włączenie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych.

43 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Typy operacji: Cel 1 Tworzenie oraz rewizja i doskonalenie istniejących standardów usług na rzecz wzmacniania bezpośredniego otoczenia oraz infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej (m. in. poprzez standaryzację usług wsparcia ekonomii społecznej oraz ich koordynację na poziomie krajowym), wdrożenie tych standardów i ich monitorowanie. Wypracowanie i wdrożenie zwrotnych instrumentów finansowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej (np. systemy pożyczkowe i poręczeniowe), a także innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture capital)

44 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Typy operacji: Cel 1 Tworzenie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej (w tym rozwiązań prawnych i edukacyjnych), mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym do realizacji przez sektor ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej. Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne

45 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Typy operacji: Cel 1 Tworzenie systemowych mechanizmów upowszechnienia wiedzy w zakresie ekonomii społecznej oraz koordynacji regionalnych mechanizmów służących promocji ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Wyposażenie w kompetencje i wiedzę w obszarze ekonomii społecznej i na rzecz rozwoju ekonomii społecznej interesariuszy ważnych dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym przedstawicieli władz i pracowników administracji publicznej oraz liderów lokalnych

46 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Potencjalni beneficjenci : minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego; Bank Gospodarstwa Krajowego ; podmioty ekonomii społecznej.

47 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Potencjalne grupy docelowe: minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej instytucje wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje rynku pracy jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne przedsiębiorstwa organizacje pozarządowe

48 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
PO WER PI 9.8 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: Planowane jest wykorzystanie instrumentów finansowych na rzecz rozwoju i wzrostu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Planowany jest rozwój systemu pożyczkowego oraz wprowadzenie systemu poręczeniowego, a także innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture capital). Menadżerem funduszu funduszy zarządzającego instrumentami finansowymi będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Źródło finansowania: EFS

49 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIA W OBSZARZE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ/INTEGRACJI Przyczyny sprzyjające wykluczeniu społecznemu według Ustawy o pomocy społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google