Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOLERANCE Weronika Wardyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOLERANCE Weronika Wardyn."— Zapis prezentacji:

1 TOLERANCE Weronika Wardyn

2 TOLerance IS: Respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
Respect other people's rights and someone else's property; Recognition and acceptance of individual differences; The ability to listen, communicate and understand others; An appreciation of the diversity of cultures; Curiosity and not reject the unknown; The recognition that no one has a monopoly on the truth. Respektowanie cudzych praw i cudzej własności; Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych; Umiejętność słuchania, komunikować się i zrozumieć innych; Docenianie rozmaitości kultur; Otwarcie na cudze myśli i filozofię; Ciekawość i nie odrzucanie nieznanego; Uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

3 Poland before and after the areas

4 CRUSADE Crusade (Latin: crux, cross)-determination of religiously sanctioned military campaigns in the middle ages, to be taken by the Member States and of the militia of mainly Catholic Europe. These wars were primarily carried out against Muslims, but also against the heathen, Christian heretykom, and sometimes even against the Catholics. Although the reasons for these wars were largely religious, then they also mingled with the political and economic factors. The Crusades were announced by the popes, but sometimes also by other rulers, supported by the papacy.

5 KRUCJATY Krucjata oznaczanie religijnie usankcjonowane kampanie wojskowe w średniowieczu, podejmowanych przez Państwa Członkowskie i Rycerstwo głównie katolickiej Europy. Te wojny przede wszystkim zostały przeprowadzone przed muzułmanami, ale także przeciwko poganom, Christian heretykom, a czasem nawet wbrew katolików. Chociaż przyczyny tych wojen były głównie religijnych, wtedy oni również mieszały się z czynników politycznych i gospodarczych. Krucjaty zostały ogłoszone przez papieży, ale czasami także przez innych władców, obsługiwane przez papiestwo.

6 POLISH KNIGHTS Chivalry-from the middle ages people State craftsmen military service. The Knights have a special social status and were representatives of the privileged layers of feudal. As vassals of- persons covered by the powers that be your senior is obliged to perform military service and to protect his master in Exchange for privileges. Their investigation was based on a special ethos, taking into account the code of Malta. The dignity of Knight was given giermkowi during the ceremony fits. Rycerstwo-od średniowiecza ludzie Państwa rzemieślników służby wojskowej. Rycerze Kolumba mają specjalny status społeczny i byli przedstawiciele uprzywilejowanych warstw feudalnego. Jako wasale z osób objętych uprawnienia być twój starszy jest zobowiązany do wykonywania służby wojskowej oraz w celu ochrony swojego mistrza w zamian za przywileje. Ich postępowanie opiera się na specjalne etos, biorąc pod uwagę kod z Malty. Godność rycerza otrzymał giermkowi podczas ceremonii pasowania.

7 The Teutonic order Teutonic order-full name: the order of the Hospital of the Blessed Virgin Mary House in Jerusalem (Teutonic order, German, to) is the order of the Knight, one of the three largest, next to the Knights Hospitaller and the Knights Templar, which originated on the crusades in the 11th and 12th century. Brought in to ensure the safety of the evangelization of Prussians, mastered militarily areas later East Prussia and Latvia and Estonia of today with those of the formation of the State Religious Prussia. The order also conquered some lands of the Polish and Lithuanian.

8 Zakon Krzyżacki Krzyżackiego zamówienia imię i nazwisko: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny domu w Jerozolimie (Zakon Krzyżacki zamówienie, niemiecki, do) jest kolejność rycerz, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, który pochodzi z wypraw krzyżowych w XI i XII wieku. Przyniósł zapewnienie bezpieczeństwa ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszarów później Prus Wschodnich i Łotwy i Estonii dziś z tych formacji Państwa religijnego Prus. Kolejność przejął również niektóre ziemie polskie i Litewskie.

9 GERMAN-POLISH RELATIONS GOPODARCZE
Germany are strong in virtually every area of the economy, through the technological and technical base, sport and tourism. They are a leader in the European Union in terms of economic potential, and the third power in the world, after the USA and Japan. There are also the world's biggest exporter. For Polish-is the largest partner in economic cooperation with foreign countries, and for nearly two decades. So let's take a closer look to our neighbour from behind the Oder as economic partner and its economic and social relations and commercial with our country Niemcy są silne w praktycznie każdej dziedzinie gospodarki, podstawy technologiczne i techniczne, sportu i turystyki. Są liderem w Unii Europejskiej pod względem potencjału gospodarczego, a trzeciej potęgi na świecie, po USA i Japonii. Istnieją również największy na świecie eksporter. Dla Polski-jest największym partnerem we współpracy gospodarczej z zagranicą, a od prawie dwóch dekad. Warto więc przyjrzeć się bliżej do naszego sąsiada zza Odry jako partnera gospodarczego i jego stosunków gospodarczych i społecznych i handlowych z naszego kraju

10 GERMANISATION Germanisation-the process of assimilating the language or German culture by individuals and social groups functioning earlier in the framework of other cultures. Germanisation may well result in more or less explicit coercion (e.g., educational administration), as well as to be relatively on a voluntary basis. does not involve any direct pressure. Often understood nowadays as wynarodowienia by the inducement or compulsion of indigenous peoples referred to the site to learn the German language and German culture, as well as the spread of language, culture and population through assimilation or adaptation of foreign words.

11 germanizacja Germanizacja proces przyswajania języka i kultury niemieckiej, przez osoby i grupy społeczne, funkcjonowanie w ramach innych kultur. Germanizacja może również wyniki w mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. edukacyjnych administracja), a także być stosunkowo na zasadzie dobrowolności. nie obejmuje bezpośredniego ciśnienie. Często rozumiana obecnie jako wynarodowienia przez nakłanianie lub przymusu rdzennych mieszkańców określonej strony do nauki języka niemieckiego i kultury niemieckiej, jak również rozpowszechniania języka, kultury i społeczeństwa poprzez asymilacji lub adaptacji wyrazów obcych.

12 Ii world war World War II – the largest armed conflict in the history of the world, being from 1 September to September 2, 1945 (in Europe on May 8, 1945), covering the range of military operations, almost the whole of Europe, East and South-East Asia, North Africa, the Middle East and all the oceans. Some episodes of the war took place even in the Arctic and North America. In addition to the majority of European countries and their colonies, have taken part in the Member States of North America and South America and Asia. The main parties to the conflict were Member States and Member States of the Coalition anti-Nazi (the allies). In the war attended the 1.7 billion people, including 110 million with arms [1]. According to various estimates, have been killed in her 50 [2] [3] to 78 million people. II wojna światowej – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od dnia 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie na 8 maja 1945), obejmujące zakres operacji wojskowych, prawie całej Europy, Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i wszystkich oceanów. Niektóre epizody wojny miała miejsce nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Oprócz większość państw europejskich i ich kolonii brały udział w Państwach Członkowskich, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej i Azji. Głównych stron konfliktu były Państw Członkowskich i państw koalicji antyhitlerowskiej (Państw Członkowskich). W czasie wojny uczestniczył 1,7 miliardów ludzi, w tym 110 milionów z bronią [1]. Według różnych szacunków zostały zabite w jej 50 [2] [3] do 78 milionów ludzi.

13 THE BERLIN WALL The Berlin wall (German. Berliner Mauer) is a fortification system with a length of about km (a concrete wall, trenches, wire, mines). He was also referred to euphemistically in the GDR propaganda-war protective shaft (antifaschistischer Schutzwall), from 13 August until 9 November 1989 separated West Berlin from East Berlin. He was one of the most famous symbols of the cold war and the Division of Germany. While trying to escape to West Berlin border facilities guarded by a number of people have been killed. The exact number of victims is disputed and uncertain, various sources from 136 [1] to the 238 fatal cases. Mur berliński (niemiecki. Berliński) jest systemem fortyfikacji, o długości około. 156 km (betonowe ściany, rowy, drut, kopalnie). Był również odniósł się do eufemistycznie w wału ochronnego wojny propagandowej NRD (antifaschistischer Schutzwall), od dnia 13 sierpnia 1961 r. aż do dnia 9 listopada 1989 r. oddzielone Berlina Zachodniego z Berlina wschodniego. Był jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas próby ucieczki do Berlina Zachodniego przygraniczne strzeżony przez wiele osób zostało zabitych. Dokładna liczba ofiar jest sporne i niepewne, różnych źródeł od 136 [1] do 238 przypadków śmiertelnych.

14 "Solidarity" Independent Samorządny Union "solidarity"-a nationwide trade union formed in the 1980s to defend workers ' rights, to 1989, also one of the main centres of the opposition against the Government of the Polish People. Initially, a large political influence in the Organization of the third Republic (eg. Solidarity electoral action between and 2001) were then significantly weakened. "Solidarity" was based on numerous case committees (including For Strike Committee in Gdańsk, Poland), which over time evolved into founding committees Independent Self- government trade union "solidarity". Solidarity was registered on 10 November by the Provincial Court in Warsaw. Since 2006 is a member of the International Trade Union Confederation.

15 „solidarność” Niezależny Samorządny związek "Solidarności"-Ogólnopolski związek zawodowy założony w 1980 roku, aby bronić praw pracowniczych, do 1989 roku, również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciwko rządowi narodu polskiego. Początkowo duże wpływy polityczne w organizacji III RP (np. Akcja wyborcza solidarność między 1997 i 2001) to były znacznie osłabiona. "Solidarność" został oparty na liczne komitety sprawa (w tym dla Komitetu Strike w Gdańsk, Polska), które z czasem przekształciły się w komitety założycielskie niezależnego samorządu związku zawodowego "Solidarność". Solidarności został zarejestrowany 10 listopada 1980 r. przez sąd okręgowy w Warszawie. Od 2006 roku jest członkiem międzynarodowej Konfederacji związków zawodowych.

16 The end  KONIEC 


Pobierz ppt "TOLERANCE Weronika Wardyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google