Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weronika Wardyn. TOLERANCE IS:  Respektowanie cudzych praw i cudzej w ł asno ś ci;  Uznanie i akceptacja ró ż nic indywidualnych;  Umiej ę tno ść s.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weronika Wardyn. TOLERANCE IS:  Respektowanie cudzych praw i cudzej w ł asno ś ci;  Uznanie i akceptacja ró ż nic indywidualnych;  Umiej ę tno ść s."— Zapis prezentacji:

1 Weronika Wardyn

2 TOLERANCE IS:  Respektowanie cudzych praw i cudzej w ł asno ś ci;  Uznanie i akceptacja ró ż nic indywidualnych;  Umiej ę tno ść s ł uchania, komunikowa ć si ę i zrozumie ć innych;  Docenianie rozmaito ś ci kultur;  Otwarcie na cudze my ś li i filozofi ę ;  Ciekawo ść i nie odrzucanie nieznanego;  Uznanie, ż e nikt nie ma monopolu na prawd ę.  Respect other people's rights and someone else's property;  Recognition and acceptance of individual differences;  The ability to listen, communicate and understand others;  An appreciation of the diversity of cultures;  Curiosity and not reject the unknown;  The recognition that no one has a monopoly on the truth.

3 POLAND BEFORE AND AFTER THE AREAS

4 CRUSADE Crusade (Latin: crux, cross)-determination of religiously sanctioned military campaigns in the middle ages, to be taken by the Member States and of the militia of mainly Catholic Europe. These wars were primarily carried out against Muslims, but also against the heathen, Christian heretykom, and sometimes even against the Catholics. Although the reasons for these wars were largely religious, then they also mingled with the political and economic factors. The Crusades were announced by the popes, but sometimes also by other rulers, supported by the papacy.

5 KRUCJATY Krucjata oznaczanie religijnie usankcjonowane kampanie wojskowe w ś redniowieczu, podejmowanych przez Pa ń stwa Cz ł onkowskie i Rycerstwo g ł ównie katolickiej Europy. Te wojny przede wszystkim zosta ł y przeprowadzone przed muzu ł manami, ale tak ż e przeciwko poganom, Christian heretykom, a czasem nawet wbrew katolików. Chocia ż przyczyny tych wojen by ł y g ł ównie religijnych, wtedy oni równie ż miesza ł y si ę z czynników politycznych i gospodarczych. Krucjaty zosta ł y og ł oszone przez papie ż y, ale czasami tak ż e przez innych w ł adców, obs ł ugiwane przez papiestwo.

6 POLISH KNIGHTS Chivalry-from the middle ages people State craftsmen military service. The Knights have a special social status and were representatives of the privileged layers of feudal. As vassals of- persons covered by the powers that be your senior is obliged to perform military service and to protect his master in Exchange for privileges. Their investigation was based on a special ethos, taking into account the code of Malta. The dignity of Knight was given giermkowi during the ceremony fits. Rycerstwo-od ś redniowiecza ludzie Pa ń stwa rzemie ś lników s ł u ż by wojskowej. Rycerze Kolumba maj ą specjalny status spo ł eczny i byli przedstawiciele uprzywilejowanych warstw feudalnego. Jako wasale z osób obj ę tych uprawnienia by ć twój starszy jest zobowi ą zany do wykonywania s ł u ż by wojskowej oraz w celu ochrony swojego mistrza w zamian za przywileje. Ich post ę powanie opiera si ę na specjalne etos, bior ą c pod uwag ę kod z Malty. Godno ść rycerza otrzyma ł giermkowi podczas ceremonii pasowania.

7 THE TEUTONIC ORDER Teutonic order-full name: the order of the Hospital of the Blessed Virgin Mary House in Jerusalem (Teutonic order, German, to) is the order of the Knight, one of the three largest, next to the Knights Hospitaller and the Knights Templar, which originated on the crusades in the 11th and 12th century. Brought in to ensure the safety of the evangelization of Prussians, mastered militarily areas later East Prussia and Latvia and Estonia of today with those of the formation of the State Religious Prussia. The order also conquered some lands of the Polish and Lithuanian.

8 ZAKON KRZY Ż ACKI Krzy ż ackiego zamówienia imi ę i nazwisko: Zakon Szpitala Naj ś wi ę tszej Maryi Panny domu w Jerozolimie (Zakon Krzy ż acki zamówienie, niemiecki, do) jest kolejno ść rycerz, jeden z trzech najwi ę kszych, obok joannitów i templariuszy, który pochodzi z wypraw krzy ż owych w XI i XII wieku. Przyniós ł zapewnienie bezpiecze ń stwa ewangelizacji Prusów, opanowa ł militarnie obszarów pó ź niej Prus Wschodnich i Ł otwy i Estonii dzi ś z tych formacji Pa ń stwa religijnego Prus. Kolejno ść przej ął równie ż niektóre ziemie polskie i Litewskie.

9 GERMAN-POLISH RELATIONS GOPODARCZE Germany are strong in virtually every area of the economy, through the technological and technical base, sport and tourism. They are a leader in the European Union in terms of economic potential, and the third power in the world, after the USA and Japan. There are also the world's biggest exporter. For Polish-is the largest partner in economic cooperation with foreign countries, and for nearly two decades. So let's take a closer look to our neighbour from behind the Oder as economic partner and its economic and social relations and commercial with our country Niemcy s ą silne w praktycznie ka ż dej dziedzinie gospodarki, podstawy technologiczne i techniczne, sportu i turystyki. S ą liderem w Unii Europejskiej pod wzgl ę dem potencja ł u gospodarczego, a trzeciej pot ę gi na ś wiecie, po USA i Japonii. Istniej ą równie ż najwi ę kszy na ś wiecie eksporter. Dla Polski-jest najwi ę kszym partnerem we wspó ł pracy gospodarczej z zagranic ą, a od prawie dwóch dekad. Warto wi ę c przyjrze ć si ę bli ż ej do naszego s ą siada zza Odry jako partnera gospodarczego i jego stosunków gospodarczych i spo ł ecznych i handlowych z naszego kraju

10 GERMANISATION Germanisation-the process of assimilating the language or German culture by individuals and social groups functioning earlier in the framework of other cultures. Germanisation may well result in more or less explicit coercion (e.g., educational administration), as well as to be relatively on a voluntary basis. does not involve any direct pressure. Often understood nowadays as wynarodowienia by the inducement or compulsion of indigenous peoples referred to the site to learn the German language and German culture, as well as the spread of language, culture and population through assimilation or adaptation of foreign words.

11 GERMANIZACJA Germanizacja proces przyswajania j ę zyka i kultury niemieckiej, przez osoby i grupy spo ł eczne, funkcjonowanie w ramach innych kultur. Germanizacja mo ż e równie ż wyniki w mniej lub bardziej wyra ź nego przymusu (np. edukacyjnych administracja), a tak ż e by ć stosunkowo na zasadzie dobrowolno ś ci. nie obejmuje bezpo ś redniego ci ś nienie. Cz ę sto rozumiana obecnie jako wynarodowienia przez nak ł anianie lub przymusu rdzennych mieszka ń ców okre ś lonej strony do nauki j ę zyka niemieckiego i kultury niemieckiej, jak równie ż rozpowszechniania j ę zyka, kultury i spo ł ecze ń stwa poprzez asymilacji lub adaptacji wyrazów obcych.

12 II WORLD WAR World War II – the largest armed conflict in the history of the world, being from 1 September 1939 to September 2, 1945 (in Europe on May 8, 1945), covering the range of military operations, almost the whole of Europe, East and South-East Asia, North Africa, the Middle East and all the oceans. Some episodes of the war took place even in the Arctic and North America. In addition to the majority of European countries and their colonies, have taken part in the Member States of North America and South America and Asia. The main parties to the conflict were Member States and Member States of the Coalition anti-Nazi (the allies). In the war attended the 1.7 billion people, including 110 million with arms [1]. According to various estimates, have been killed in her 50 [2] [3] to 78 million people. II wojna ś wiatowej – najwi ę kszy konflikt zbrojny w historii ś wiata, trwaj ą cy od dnia 1 wrze ś nia 1939 roku do 2 wrze ś nia 1945 roku (w Europie na 8 maja 1945), obejmuj ą ce zakres operacji wojskowych, prawie ca ł ej Europy, Wschodu i Azji Po ł udniowo-Wschodniej, Afryce Pó ł nocnej, na Bliskim Wschodzie i wszystkich oceanów. Niektóre epizody wojny mia ł a miejsce nawet w Arktyce i Ameryce Pó ł nocnej. Oprócz wi ę kszo ść pa ń stw europejskich i ich kolonii bra ł y udzia ł w Pa ń stwach Cz ł onkowskich, Ameryki Pó ł nocnej i Ameryki Po ł udniowej i Azji. G ł ównych stron konfliktu by ł y Pa ń stw Cz ł onkowskich i pa ń stw koalicji antyhitlerowskiej (Pa ń stw Cz ł onkowskich). W czasie wojny uczestniczy ł 1,7 miliardów ludzi, w tym 110 milionów z broni ą [1]. Wed ł ug ró ż nych szacunków zosta ł y zabite w jej 50 [2] [3] do 78 milionów ludzi.

13 THE BERLIN WALL The Berlin wall (German. Berliner Mauer) is a fortification system with a length of about. 156 km (a concrete wall, trenches, wire, mines). He was also referred to euphemistically in the GDR propaganda-war protective shaft (antifaschistischer Schutzwall), from 13 August 1961 until 9 November 1989 separated West Berlin from East Berlin. He was one of the most famous symbols of the cold war and the Division of Germany. While trying to escape to West Berlin border facilities guarded by a number of people have been killed. The exact number of victims is disputed and uncertain, various sources from 136 [1] to the 238 fatal cases. Mur berli ń ski (niemiecki. Berli ń ski) jest systemem fortyfikacji, o d ł ugo ś ci oko ł o. 156 km (betonowe ś ciany, rowy, drut, kopalnie). By ł równie ż odniós ł si ę do eufemistycznie w wa ł u ochronnego wojny propagandowej NRD (antifaschistischer Schutzwall), od dnia 13 sierpnia 1961 r. a ż do dnia 9 listopada 1989 r. oddzielone Berlina Zachodniego z Berlina wschodniego. By ł jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podzia ł u Niemiec. Podczas próby ucieczki do Berlina Zachodniego przygraniczne strze ż ony przez wiele osób zosta ł o zabitych. Dok ł adna liczba ofiar jest sporne i niepewne, ró ż nych ź róde ł od 136 [1] do 238 przypadków ś miertelnych.

14 "SOLIDARITY" Independent Samorz ą dny Union "solidarity"-a nationwide trade union formed in the 1980s to defend workers ' rights, to 1989, also one of the main centres of the opposition against the Government of the Polish People. Initially, a large political influence in the Organization of the third Republic (eg. Solidarity electoral action between 1997 and 2001) were then significantly weakened. "Solidarity" was based on numerous case committees (including For Strike Committee in Gda ń sk, Poland), which over time evolved into founding committees Independent Self- government trade union "solidarity". Solidarity was registered on 10 November 1980 by the Provincial Court in Warsaw. Since 2006 is a member of the International Trade Union Confederation.

15 „SOLIDARNOŚĆ” Niezale ż ny Samorz ą dny zwi ą zek "Solidarno ś ci"-Ogólnopolski zwi ą zek zawodowy za ł o ż ony w 1980 roku, aby broni ć praw pracowniczych, do 1989 roku, równie ż jeden z g ł ównych o ś rodków opozycji przeciwko rz ą dowi narodu polskiego. Pocz ą tkowo du ż e wp ł ywy polityczne w organizacji III RP (np. Akcja wyborcza solidarno ść mi ę dzy 1997 i 2001) to by ł y znacznie os ł abiona. "Solidarno ść " zosta ł oparty na liczne komitety sprawa (w tym dla Komitetu Strike w Gda ń sk, Polska), które z czasem przekszta ł ci ł y si ę w komitety za ł o ż ycielskie niezale ż nego samorz ą du zwi ą zku zawodowego "Solidarno ść ". Solidarno ś ci zosta ł zarejestrowany 10 listopada 1980 r. przez s ą d okr ę gowy w Warszawie. Od 2006 roku jest cz ł onkiem mi ę dzynarodowej Konfederacji zwi ą zków zawodowych.

16 THE END THE END


Pobierz ppt "Weronika Wardyn. TOLERANCE IS:  Respektowanie cudzych praw i cudzej w ł asno ś ci;  Uznanie i akceptacja ró ż nic indywidualnych;  Umiej ę tno ść s."

Podobne prezentacje


Reklamy Google