Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o ochronie zwierząt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o ochronie zwierząt"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o ochronie zwierząt
poszczególne wykroczenia

2 humanitarna ochrona zwierząt
Wprowadzenie Prawna ochrona zwierząt: ochrona zachowawcza kształtowana (humanitarna i użytkowa) humanitarna ochrona zwierząt ochrona przed działalnością człowieka przynoszącą zwierzęciu cierpienie *podział wg Ludwika Jastrzębskiego

3 Humanitarna ochrona zwierząt
przysługuje bez wyjątku każdemu zwierzęciu kręgowemu tradycje jej regulacji sięgają lat 20-tych XX wieku Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928r. o ochronie zwierząt krótki, składający się z kilkunastu artykułów tekst zakaz znęcania się nad zwierzętami proklamowany w art. 1 wszystkie przypadki znęcania się uznano za wykroczenia art. 5 znęcanie w typie kwalifikowanym – (wyjątkowe okrucieństwo) – uznano za przestępstwo

4 Humanitarna ochrona zwierząt
Kodeks wykroczeń z dnia 1 stycznia 1971r. (wszedł w życie 1 stycznia 1972r.) Rozdział VIII „Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu” art. 62 dot. znęcania się nad zwierzętami zagrożenie najsurowszą karą – aresztu karalność podżegania i pomocnictwa

5 Humanitarna ochrona zwierząt
Deklaracja Praw Zwierzęcia przyjęta przez UNECO w 1978 roku … zwierzę nie jest rzeczą … 23 maja 1997r. – uchwalenie ustawy przez Sejm 21 sierpnia 1997r. – przyjęcie przez Sejm ustawy po poprawkach Senatu 23 września 1997r. – ogłoszenie ustawy 24 października 1997r. – wejście w życie Ustawy o ochronie zwierząt

6 Ustawa o ochronie zwierząt
ogólny charakter znajduje zastosowanie do kwestii nieuregulowanych przepisami szczegółowymi wielokrotnie nowelizowana od 2011 wyraźnie wskazuje zakres regulacji – postępowanie ze zwierzętami kręgowymi (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki)

7 Ustawa o ochronie zwierząt
Materialnoprawne przepisy o wykroczeniach zamieszczone w ustawie wchodzą w zakres pozakodeskowego prawa wykroczeń co oznacza, że do odpowiedzialności za poszczególne wykroczenia stosuje się przepisy części ogólnej kodeksu wykroczeń, chyba, że ustawa zawiera przepisy odmienne.

8 Porównanie Przestępstwo Wykroczenie
społeczna szkodliwość musi przekraczać próg znikomości, można popełnić w zasadzie tylko umyślnie, nieumyślnie tylko, gdy ustawa tak stanowi, za przygotowanie sprawca odpowiada, gdy ustawa tak stanowi, za usiłowanie sprawca odpowiada zawsze, za podżeganie i pomocnictwo odpowiada się zawsze brak takiego warunku, można popełnić w zasadzie umyślnie i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne, za przygotowanie sprawca nie odpowiada nigdy, za usiłowanie sprawca odpowiada, gdy ustawa tak stanowi, za podżeganie i pomocnictwo odpowiada się, gdy ustawa tak stanowi (w razie dokonania czynu zabronionego)

9 Ustawa o ochronie zwierząt
Poszczególne wykroczenia Fot.: otoz.pl

10 Rozdział 11 – przepisy karne
Wykroczenia : art. 37, 37a, 37b, 37d, 37e dobrostan zwierząt jako przedmiot ochrony w ujęciu ogólnym naruszenie nakazów lub zakazów określonych w przepisach Ustawy o ochronie zwierząt

11 art.37 ust. 1 Zwierzęta: domowe bezdomne gospodarskie używane do pracy
wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych wolno żyjące * podział na potrzeby zreferowania tematu wykroczeń

12 Obowiązek zapewnienia zwierzęciu:
Zwierzęta domowe Zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. Obowiązek zapewnienia zwierzęciu: pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody (naruszenie nakazu określonego art. 9 ust.1)

13 (naruszenie zakazu określonego w art. 9 ust. 2)
Zwierzęta domowe Zakazy: trzymania zwierząt domowych na uwięzi, w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u niego uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu, trzymania zwierzęcia domowego na uwięzi krótszej niż 3 metry (naruszenie zakazu określonego w art. 9 ust. 2)

14 (naruszenie zakazów określonych w art. 10a ust.1-3)
Zwierzęta domowe Zakazy: wprowadzania do obrotu z.d. na targowiskach i giełdach, prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą z.d., wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (wyłączenia), rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (wyłączenia) , puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza terenem prywatnym ogrodzonym w sposób uniemożliwiający psu wyjście (naruszenie zakazów określonych w art. 10a ust.1-3)

15 (naruszenie zakazu określonego w art. 11 ust. 3)
Zwierzęta bezdomne Zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały Zakaz: odławiania z.b. bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt (naruszenie zakazu określonego w art. 11 ust. 3)

16 Zwierzęta gospodarskie
a) koniowate - zwierzęta gatunków: koń i osioł, b) bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe i bawoły, c) jeleniowate - zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej, d) drób, e) świnie, f) owce, g) kozy, h) pszczołę miodną, i) zwierzęta futerkowe; (art. 2 Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich)

17 Zwierzęta gospodarskie
Obowiązek: zapewnienia z.g. opieki i właściwych warunków bytowania przez co należy rozumieć zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku (naruszenie nakazu określonego w art. 12 ust. 1)

18 Zwierzęta gospodarskie
Zakazy: utrzymywania z.g. w warunkach chowu lub hodowli, które mogą powodować urazy i uszkodzenia ciała lub inne cierpienia, prowadzenia tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby, utrzymywania cieląt powyżej 8 tygodnia życia w pojedynczych boksach (wyłączenia), na uwięzi (wyłączenia), obsady zwierząt ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego, importu zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z naruszeniem Ustawy o ochronie zwierząt, (naruszenie zakazu określonego w art. 12 ust. 2-6) wprowadzania dotychczas niestosowanej na terytorium RP technologii chowu zwierząt bez zezwolenia marszałka województwa (naruszenie zakazu określonego w art. 13 ust. 1)

19 Zwierzęta używane do pracy
Obowiązek: zapewnienia zwierzęciu u.d.p., w ciągu każdej doby, wypoczynku dla regeneracji sił, właściwego dla danego gatunku (naruszenie nakazu określonego w art. 14 ust. 3)

20 Zwierzęta używane do pracy
Zakazy: używania z.d.p. w sposób i w warunkach mogących stwarzać nieuzasadnione zagrożenie dla ich życia i zdrowia a także powodujących cierpienie, przeciążania zwierząt, używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych, używania uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków, pojazdów lub narzędzi mogących, ze względu na zły stan techniczny lub niewłaściwą konstrukcję, spowodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia, używania do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować okaleczenie zwierzęcia, zmuszania do wyczerpującego kłusu lub galopu zwierząt ciągnących ładunek, używania do zrywki drewna koni poniżej piątego roku życia (naruszenie zakazów określonych w art. 14 ust. 1- 2)

21 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych to zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, służb kontroli celnej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

22 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Obowiązek: zapewnienia odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody oraz pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała (naruszenie nakazu określonego w art. 9 ust.1 w związku z art. 17 ust. 7)

23 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Obowiązek: określenia warunków występów w przygotowanym przez organizatora występu scenariuszu lub odpowiednim programie zatwierdzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii albo wskazaną przez niego osobę (naruszenie nakazu określonego w art. 15 ust.2), zapewnienia z.w.d.c. … właściwego odpoczynku umożliwiającego regenerację wypoczynkowo-ruchową po transporcie (naruszenie nakazu określonego w art. 15 ust.4), zapewnienia z.w.d.c … właściwego odpoczynku, opieki lekarsko-weterynaryjnej (naruszenie nakazu określonego w art. 15 ust.5), przetrzymywania, hodowania lub prezentowania zwierząt w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (naruszenie nakazu określonego w art. 18 ust. 1-2)

24 trzymania zwierzęcia domowego na uwięzi krótszej niż 3 metry
Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych Zakazy: trzymania z.w.d.c. … na uwięzi, w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u niego uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu, trzymania zwierzęcia domowego na uwięzi krótszej niż 3 metry (naruszenie zakazu określonego w art. 9 ust.2 w związku z art. 17 ust. 7)

25 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Zakazy: stwarzania warunków występów i stosowania takich metod postępowania, które mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu lub powodować cierpienia (naruszenie zakazu określonego w art. 15 ust. 1), stosowania farmakologicznych lub mechanicznych metod lub środków dopingujących (naruszenie zakazu określonego w art. 15 ust. 3), wykorzystywania zwierząt bezpośrednio po transporcie (naruszenie zakazu określonego w art. 15 ust. 4), wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa (naruszenie zakazu określonego w art. 16),

26 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Zakazy: wykorzystywania do tresury i pokazów widowiskowo-rozrywkowych zwierząt innych niż urodzone i wychowane w niewoli, którym nie mogą być zapewnione warunki egzystencji stosownie do potrzeb danego gatunku (naruszenie zakazu określonego w art. 17 ust. 1), prowadzenia tresury zwierząt do celów widowiskowo-rozrywkowych i obronnych w sposób powodujący ich cierpienia (naruszenie zakazu określonego w art. 17 ust. 2), prowadzenie tresury wyłącznie w celu zwiększenia agresywności zwierzęcia (naruszenie zakazu określonego w art. 17 ust. 3), zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą (naruszenie zakazu określonego w art. 17 ust. 4),

27 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Zakazy: prowadzenia menażerii objazdowej (naruszenie zakazu określonego w art. 17 ust. 5), propagowania lub upowszechniania drastycznych scen zabijania , zadawania cierpienia lub innej przemocy zwierzętom przez człowieka /wyłączenia/(naruszenie zakazu określonego w art. 17 ust. 6), przetrzymywanie, hodowanie lub prezentowanie zwierząt w miejscach innych niż stadniny, cyrki lub bazy cyrkowe albo inne miejsca do tego przeznaczone bez poddania ich nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej (naruszenie zakazu określonego w art. 18 ust. 1),

28 Zwierzęta wolno żyjące
Zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Zabronione jest: pozyskiwanie zwierząt w celu preparowania ich zwłok bez zezwolenia marszałka województwa (naruszenie zakazu określonego w art. 22 ust. 2), pozyskiwanie zwierząt w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt bez zezwolenia marszałka województwa (naruszenie zakazu określonego w art. 22a)

29 (naruszenie nakazu określonego w art. 25)
Zwierzęta na drodze Obowiązek: prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia odpowiedniej służby (naruszenie nakazu określonego w art. 25)

30 Zabiegi lekarsko-weterynaryjne
Zakaz: - prowadzenia zabiegu na zwierzęciu w celu innym niż ratowanie jego życia lub zdrowia albo koniecznego ograniczenia populacji zwierząt, prowadzenie zabiegu przez osobę nieuprawnioną (naruszenie zakazu określonego w art. 27 ust. 1) wykonanie na zwierzęciu zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, zootechnicznego lub innego wynikającego z technologii produkcji przez osobę nieposiadającą kwalifikacji określonych odrębnymi przepisami, wykonanie zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, zootechnicznego lub innego wynikającego z technologii produkcji bez zachowania koniecznej ostrożności lub w sposób niezapewniający ograniczenia cierpień i stresu zwierzęcia (naruszenie zakazu określonego w art. 27 ust. 2) wykonanie na zwierzęciu zabiegu powodującego ból bez znieczulenia ogólnego lub miejscowego, jeżeli wskazania sztuki weterynaryjnej nie zezwalają na wykonanie zabiegu bez znieczulenia (naruszenie zakazu określonego w art. 27 ust. 3)

31 art.37 ust. 1 Podsumowanie z reguły są to wykroczenia formalne, których istota nie jest uzależniona od skutku, dominują wykroczenia indywidualne, można je popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo jest karalne, zagrożone karą aresztu lub grzywny, ustawa przewiduje możliwość orzekania przepadku narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również możliwość orzeczenia przepadku zwierzęcia.

32 art.37a Zakaz prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia. Wykaz ras 1) amerykański pit bull terrier; 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 3) buldog amerykański; 4) dog argentyński; 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6) tosa inu; 7) rottweiler; 8) akbash dog; 9) anatolian karabash; 10) moskiewski stróżujący; 11) owczarek kaukaski. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

33 zachowanie sprawcy może polegać na:
art.37a przedmiot czynu pies rasy uznawanej za agresywną, dobro chronione bezpieczeństwo ludzi i zwierząt zachowanie sprawcy może polegać na: prowadzeniu hodowli lub utrzymywaniu wymienionej rasy

34 art.37a Znamię braku wymaganego zezwolenia należy uznać za wyczerpane, gdy: - hodowca lub utrzymujący nie wystąpił o zezwolenie, wprawdzie wystąpił, ale organ odmówił mu zezwolenia zezwolenie zostało cofnięte decyzją ostateczną. * uwaga - problem który pies jest rasowy, a który nie jest, rasę określają związek kynologiczny i klub psa rasowego

35 art.37a Podsumowanie - wykroczenie o charakterze formalnym,
każdy może je popełnić można je popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, karalne jest tylko sprawstwo

36 Transport zwierząt Fot.: otoz.pl

37 art.37b jest przepisem sankcyjnym względem rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, przewiduje osiem typów wykroczeń o charakterze indywidualnym (przewoźnicy, opiekunowie, operatorzy punktu gromadzenia zwierząt)

38 Transport zwierząt Dobro chronione – porządek przy przewozach, który wymaga od przewoźnika dokumentów określających: pochodzenie zwierząt i ich właściciela, miejsce wyjazdu, datę i czas wyjazdu, przewidziane miejsce przeznaczenia, przewidywany czas trwania przewozu (art.37b ust. 1 pkt 1)

39 Transport zwierząt Obowiązek posiadania przez przewoźnika:
zezwolenia (ważne przez 5 lat), zezwolenia na długotrwały transport drogowy (ważne przez 5 lat, podczas wszystkich przewozów), (art. 37b ust. 1 pkt 1) licencji dla kierowców i osób obsługujących pojazdy drogowe przewożące domowe nieparzystokopytne lub gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń (art. 37b ust. 1 pkt 2)

40 Transport zwierząt Obowiązek posiadania przez przewoźnika:
świadectwa zatwierdzenia środka transportu wykorzystywanego do długotrwałego transportu – jeżeli taki transport wykonuje, świadectwa zatwierdzenia statku do transportu zwierząt – jeżeli wykonuje transport statkiem (art. 37b ust. 1 pkt 3)

41 Transport zwierząt Obowiązek:
oddzielenia i zapewnienia właściwej pierwszej pomocy, leczenia weterynaryjnego, a w razie potrzeby poddania ubojowi lub zabicia w sposób niepowodujący niepotrzebnych cierpień zwierząt, które zachorowały lub zraniły się podczas transportu, dojenia krów dojnych, owiec i kóz, którym nie towarzyszy potomstwo w odstępach nie większych niż 12 godzin (art. 37b ust. 1 pkt 4)

42 Transport zwierząt Dobro chronione – dobrostan zwierząt podczas transportu zależny od zapewnienia im odpowiednich warunków określonych w zał. nr 1 do Rozporządzenia 1/2005 Zakaz transportowania zwierząt: zwierząt niezdolnych do transportu, w warunkach niegwarantujących im braku zranień i niepotrzebnego cierpienia, zranionych lub wykazujących słabość fizjologiczną lub patologię, zakaz stosowania środków uspakajających podczas transportu (tylko warunkowo) (art. 37b ust. 1 pkt 4)

43 Transport zwierząt Dobro chronione – dobrostan zwierząt podczas transportu, na który wpływają kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta oraz ich obecność przy zwierzętach. Obowiązki przewoźnika: powierzenie obsługi zwierząt personelowi przeszkolonemu w zakresie odpowiednich przepisów Rozporządzenia 1/2005 (nie dotyczy przewozów nieprzekraczających 65 km), zapewnienie obecności osoby obsługującej dla każdej partii zwierząt chyba, że zwierzęta są przewożone w ściśle określonych warunkach lub kierowca pełni funkcję osoby obsługującej (art.37b ust. 1 pkt 5)

44 Transport zwierząt Dobro chronione – należyty stan zwierząt, zależny od postępowania ich opiekunów. Obowiązki opiekuna: zapewnienie, aby w miejscu wyjazdu, transferu albo w miejscu przeznaczenia zostały spełnione reguły techniczne w Rozporządzeniu 1/2005 w odniesieniu do transportowanych zwierząt, sprawdzenie wszystkich zwierząt przybywających do miejsca tranzytu lub na miejsce przeznaczenia i określenie, czy przewóz zwierząt był długotrwały, przestrzeganie przepisów dotyczących dziennika podróży w przypadku długotrwałych przewozów domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków bydła domowego, owiec, kóz i świń (art.37b ust. 2 pkt 1)

45 Transport zwierząt Dobro chronione – należyty stan zwierząt w punktach gromadzenia zależny od przestrzegania przez operatorów punktów gromadzenia poszczególnych obowiązków. Obowiązki operatora: zapewnienia, aby zwierzęta były traktowane zgodnie z regułami określonymi w Rozporządzeniu 1/2005, zapewnienia obsługi zwierząt jedynie przez personel, który przeszedł szkolenia dotyczące odpowiednich reguł technicznych, Regularne informowanie osób znajdujących się w punktach gromadzenia o ich obowiązkach i zobowiązaniach w ramach Rozporządzenia 1/2005 oraz sankcjach nakładanych w razie ich niewykonywania, (art.37b ust. 2 pkt 2)

46 Transport zwierząt C.d. obowiązków operatora:
udostępniania osobom dopuszczonym do punktu gromadzenia informacji dotyczących właściwych władz, które są powiadamiane o wszelkich możliwych naruszeniach wymogów Rozporządzenia 1/2005, podejmowania niezbędnych środków w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości i zapobieżenia jej ponownemu wystąpieniu w przypadku naruszenia Rozporządzenia 1/2005 przez jakąkolwiek osobę obecną w punkcie gromadzenia i bez uszczerbku dla działań podejmowanych przez właściwe władze, Przyjmowania, nadzorowania i realizowania niezbędnych przepisów wewnętrznych gwarantujących przestrzeganie wymagań określonych powyżej. (art.37b ust. 2 pkt 2)

47 Transport zwierząt Podsumowanie
- wykroczenia dot. transportu zwierząt można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, karalne jest tylko sprawstwo zagrożone aresztem lub grzywną ustawa nie przewiduje orzekania przepadku.

48 Kurczęta brojlery Fot.: otwarteklatki.pl

49 Ptaki z gatunku Gallus gallus utrzymywane w celu pozyskania mięsa.
Kurczęta brojlery Ptaki z gatunku Gallus gallus utrzymywane w celu pozyskania mięsa. Dobro chronione – dobrostan kurcząt brojlerów. Art. 37d penalizuje pięć zachowań o charakterze indywidualnym (posiadacz kurnika lub opiekun) i formalnym.

50 Kurczęta brojlery Obowiązki posiadacza kurnika:
zapewnienia sprawowania opieki nad kurczętami przez osoby mające ku temu odpowiednie kwalifikacje (art. 12 a ust. 1) Obowiązki posiadacza kurnika lub opiekuna prowadzenia wymaganej dokumentacji obejmującej niezbędne informacje (art.12f ust. 1) - przechowywania w/w dokumentacji przez okres 3 lat i udostępnianie jej powiatowemu lekarzowi weterynarii (art.12f ust. 2), - przekazywania osobom wykonującym czynności związane z utrzymywaniem kurcząt brojlerów informacji i instrukcji dotyczące ich utrzymywania, wyłapywania, załadunku i uśmiercania (art. 12c), zaopatrzenia wysyłanych do ubojni kurcząt brojlerów pochodzących w kurnika o zwiększonej obsadzie w niezbędne informacje (art.12f ust. 3)

51 Zakazy dot. posiadaczy kurników i opiekunów:
Kurczęta brojlery Zakazy dot. posiadaczy kurników i opiekunów: zwiększania obsady kurcząt brojlerów wbrew wymaganiom (bez dopełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, zwiększania obsady kurcząt brojlerów nawet przy dopełnieniu wymagań, ale bez uprzedniego powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii lub bez wskazania w zawiadomieniu planowanego poziomu obsady (art. 12d)

52 Kurczęta brojlery Podsumowanie: - wykroczenie o charakterze formalnym,
może je popełnić tylko posiadacz kurnika lub opiekun można je popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, karalne jest tylko sprawstwo, zagrożone tylko grzywną.

53 Obrót zwierzętami Fot.: rp.pl

54 Obrót zwierzętami bezwzględny zakaz nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach (art. 10b) względny zakaz nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli Wykroczeniem będzie: nabycie każdego zwierzęcia domowego nabycie psa lub kota poza miejsce chowu lub hodowli Art. 37e wprowadzenie do obrotu w szerokim ujęciu charakter powszechny odpowiedzialność tylko za sprawstwo można je popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie czyn zagrożony tylko karą grzywny.

55 PODSUMOWANIE ustawa o ochronie zwierząt penalizuje kilkadziesiąt czynów człowieka wobec zwierząt złamanie nakazu nie zawsze jest sankcjonowanie jako wykroczenie (przykład – art. 9a) niesprzyjająca konstrukcja aktu dla czytelnika brak odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (tylko osoby fizyczne) wiele możliwości przekwalifikowania przestępstw „zagrożonych” umorzeniem na wykroczenia

56 Dziękuję za uwagę asp.szt. mgr Kamila Siedlarz
„Etyka szacunku dla życia nakazuje nam wszystkim poszukiwać sposobności, by za tyle zła wyrządzonego zwierzętom przez ludzi, pospieszyć im z jakąkolwiek pomocą” A. Schweitzer Dziękuję za uwagę asp.szt. mgr Kamila Siedlarz rzecznik prasowy KMP w Żorach doktorantka WPiA UŚ w Katowicach Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt


Pobierz ppt "Ustawa o ochronie zwierząt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google