Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ

2 Rozwój OZE na terenie gminy może zapewnić większą lokalną niezależność energetyczną Ponadto wpływa na obszar gospodarki rolnej i leśnej, budżet gminy, gospodarowanie odpadami, dbanie o środowisko oraz zarządzanie zasobami ludzkimi Może zatem wiązać się z budowaniem samodzielności energetycznej, tworzeniem nowych miejsc pracy, zagospodarowywaniem nieużywanych gruntów pod uprawy biomasy, utylizację części odpadów oraz poprawą stanu środowiska Gmina, która inwestuje w OZE postrzegana jest ponadto jako innowacyjna.

3 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Analiza uwarunkowań oddziałujących na rozwój systemu odnawialnych źródeł energii Uwarunkowania socjologiczneUwarunkowania prawneUwarunkowania ekonomiczneUwarunkowania siecioweUwarunkowania ekologiczneStrategia

4 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Oddziaływanie jednostki Zbiór postaw i zachowań społeczeństwa Kultura energetyczna

5 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Wysoka energochłonność Niższe zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w porównaniu do średniej unijnej Wykorzystanie paliw kopalnych Paternalizm Wschodnioeuropejska

6 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Akceptacja bieżącego stanu (energetyki bazującej na wykorzystaniu węgla) Opór przed zmianami „Transparentność” energetyki konwencjonalnej Akceptacja OZE na szczeblu krajowym, sprzeciw na lokalnym Polacy nie są specjalnie skłonni do ponoszenia wyższych kosztów za energię elektryczną wyprodukowaną przy wykorzystaniu OZE Syndrom NIMBY Poczucie dyskomfortu Protesty, demonstracje, strajki, blokady, petycje

7 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Metody oddziaływania na poziom społecznej akceptacji inwestycji w OZE Badania socjologiczne - rozpoznanie Rzetelne akcje informacyjne Wycieczki w miejsce podobnych inwestycji Nauka na zasadzie „sprzężenia zwrotnego” Rekompensaty lub odszkodowania Dialog pomiędzy lokalną społecznością, inwestorem oraz miejscową władzą

8 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Na mocy obowiązującej ustawy Prawo Energetyczne gmina ma obowiązek kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Ustawa ta nakłada ponadto na gminę obowiązek sporządzenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” jak również „Projektu planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” w horyzoncie długookresowym. Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym, samorząd gminny jest zobligowany do opracowania „Planu reagowania kryzysowego” dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego w krótkim okresie. Jako dodatkowe dokumenty planistyczne, które gmina powinna opracować wymienia się: inwentaryzację lokalnego potencjału OZE wraz z jego oceną, strategię rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt gospodarki odpadami, plan ochrony środowiska oraz wieloletni plan inwestycji.

9 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Prawo do dysponowania nieruchomością Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego Istniejące uwarunkowania środowiskowe Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Pozwolenie na budowę Uzyskanie koncesji Zawarcie umowy sprzedaży energii pochodzącej z OZE oraz praw majątkowych z zielonych certyfikatów

10 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Kategoria kosztów inwestycyjnychUdział Turbiny wiatrowe79% Drogi i fundamenty7% Koszt przyłączenia do sieci6% Koszty projektowe4% Koszty finansowania1% Wewnętrzna sieć elektryczna1% Ubezpieczenie i pozostałe koszty1% Źródło: Raport „Energetyka wiatrowa w Polsce”, TPA Horwath, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, PAIiIZ, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, listopad 2010 7 000 000 PLN/1MW Sprzedaż energii Sprzedaż świadectw pochodzenia Przychody

11 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ W przeprowadzonych badaniach analizowano cztery formy dofinansowania inwestycji: pożyczki preferencyjne z NFOŚiGW, dotacje z POIiŚ oraz z RPO. Obliczenia zostały przeprowadzone dla inwestycji w energetykę wiatrową, jako przeważającą formę OZE na badanym obszarze. Oszacowanie ekonomicznej efektywności zostało wykonane przy pomocy dwóch metod dynamicznych: zaktualizowanej wartości kapitałowej netto NPV oraz wewnętrznej stopy zwrotu IRR.

12 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Analizowane inwestycje wykazywały opłacalność przy każdym modelu finansowania Najniższy poziom opłacalności wykazały przedsięwzięcia finansowane w całości przez inwestora za pomocą proekologicznego kredytu Przy przyjęciu stopy granicznej 12% (IRR) trzy analizowane projekty wciąż wykazują wysoką rentowność: przedsięwzięcia finansowane za pomocą preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW oraz dofinansowane z środków POIiŚ i RPO województwa łódzkiego Inwestycja finansowana za pomocą kredytu proekologicznego w takiej sytuacji nie jest opłacalna, ponieważ jej wewnętrzna stopa zwrotu jest niższa od przyjętej stopy granicznej, posiada jednakże dodatnią wartość NPV, co nie pozwala jednoznacznie uznać jej za nieefektywną ekonomicznie Przeprowadzone obliczenia wskazują na ekonomiczną opłacalność inwestycji w energetykę wiatrową. Jednakże efektywność ta zależy od szeregu czynników tj. lokalizacja wyznaczająca szorstkość terenu, sposób finansowania inwestycji, zainstalowana moc, przyjęta metoda amortyzacji, cena gruntu, itp. Z tego powodu konieczne dla inwestora jest przeprowadzenie kompleksowej analizy efektywności ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia uwzględniającej jego specyficzne uwarunkowania.

13 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Zastępowanie istniejących źródeł wytwórczych za pomocą OZE, bądź budowanie odnawialnych źródeł energii zamiast źródeł konwencjonalnych skutkuje efektem ekologicznym w postaci zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery obecnych w procesie spalania węgla. Przyjmuje się, że wyprodukowanie 1 MWh energii elektrycznej w procesie spalania węgla przełoży się na wyemitowanie do atmosfery: 850 kilogramów dwutlenku węgla (CO 2 ), 11 kilogramów tlenku węgla (CO), 10 kilogramów dwutlenku siarki (SO 2 ), 4 kilogramy tlenków azotu (NO x ).

14 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Jednostka2 000 MWh2 400 MWh CO 2 kg 1 700 0002 040 000 COkg 22 00026 400 SO 2 kg 20 00024 000 NO x kg 8 0009 600 Redukcja emisji do atmosfery substancji szkodliwych w ciągu roku na 1 MW mocy zainstalowanej na skutek zastąpienia energetyki konwencjonalnej energetyką wiatrową

15 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej dużej liczby OZE wywołuje jej niestabilność, co jest uwarunkowane dostępnością tych źródeł. Dlatego wymagany jest system zarządzania rozwojem systemu OZE, tak aby maksymalizować korzyści i minimalizować negatywne skutki wynikające z ich zastosowania. Budowa układu mikrosieci pozwala na ograniczenie zjawiska niestabilności pojawiającego się na skutek przyłączania do sieci kolejnych odnawialnych źródeł energii. Koncepcja polegająca na połączeniu rozproszonych źródeł energii w mikrosieć mogłaby przynieść korzyści wszystkim jej uczestnikom, zarówno operatorom jak i odbiorcom. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki ekologiczne, pozwalające na redukcję emisji szkodliwych substancji na skutek wprowadzania OZE oraz kształtowania energooszczędnych postaw u odbiorców.

16 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Należy podkreślić, że sieci inteligentne zmieniają rolę odbiorcy końcowego, który może z łatwością stać się prosumentem, wytwarzając energię na własne potrzeby lub sprzedając jej nadwyżki. Nie wymaga to jednocześnie ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych na turbiny o mocy przekraczającej 100 kW. Potrzeby pojedynczego gospodarstwa domowego mogą pokryć małe turbiny wiatrowe o mocy rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu kW, kominki na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne czy inne OZE niewielkiej mocy. Urządzenia te mogą z powodzeniem być zainstalowane u odbiorcy. Budynek wyposażony we własne instalacje wykorzystujące OZE może zostać przekształcony w budynek energooszczędny, jeżeli spełnione zostaną także inne wymagania, m.in. architektoniczne czy w zakresie wykorzystanych materiałów.

17 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Inteligentny budynek energooszczędny budynek pasywny posiadający centralną jednostkę zarządzającą jego infrastrukturą połączenie sieciowe urządzeń domowych zaawansowane zarządzanie zużywaną energią zaimplementowane odnawialne źródła energii odpowiedni dobór materiałów budowlanych oraz rozwiązań architektonicznych

18 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Inteligentny budynek energooszczędny Możliwość istnienia pojedynczych, autonomicznych budowli, jak i ich wzajemnej komunikacji. Powstałe w ten sposób sieci budynków „inteligentnych”, dokonują pomiędzy sobą wymiany informacji oraz ewentualnych nadwyżek energii, kreując mikrosieci.

19 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ Inteligentny budynek energooszczędny zintegrowany system produkcji energii elektrycznej, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, podgrzewania wody użytkowej, system gospodarowania wodami opadowymi i ściekami OZE: wykorzystujące energię słoneczną, biomasę czy odzysk ciepła z gruntu i z powietrza bezpieczną, wygodną i sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi instalacjami zapewniał będzie informatyczny system zarządzania

20 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ

21 FACTORS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES’ DEVELOPMENT AT A COMMUNE LEVEL Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ


Pobierz ppt "Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Marta R. JabłońskaKatedra Informatyki UŁ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google