Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Ożarowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Ożarowice"— Zapis prezentacji:

1 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Ożarowice

2 Gmina Ożarowice jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią powiatu tarnogórskiego „ za Brynicą” i graniczy z powiatem lublinieckim, będzińskim i myszkowskim. Gmina zajmuje obszar o pow. 44 km² co stanowi 7% całego powiatu tarnogórskiego. W skład gminy Ożarowice wchodzi 7 sołectw : Ożarowice, Zendek, Tąpkowice, Niezdara, Ossy, Pyrzowice i Celiny. Mapka Gminy Ożarowice

3 Wg stanu na dzień r. w Gminie zamieszkuje 5597 osób w tym kobiet. Średnia gęstość zaludnienia na obszarze gminy wynosi 126 osób na km2 czyli znacznie mniej od średniej dla całego powiatu tarnogórskiego, w którym średnia gęstość zaludnienia wynosi 335 osób na km2. Pod względem powierzchni i zaludnienia gmina Ożarowice należy do najmniejszych w województwie śląskim, w której poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej nie ma żadnej infrastruktury pomocowej i nie działają żadne organizacje pozarządowe w tym obszarze. W przeciwieństwie do innych miast i gmin , liczba ludności gminy od lat systematycznie rośnie, a wiele osób z zewnątrz wybierają gminę jako miejsce do zamieszkania.

4 Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach w powiecie tarnogórskim w 2013r.

5 Na terenie Gminy stwarza się warunki rozwoju przedsiębiorczości
Na terenie Gminy stwarza się warunki rozwoju przedsiębiorczości. W centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 390 podmiotów gospodarczych, związanych głównie z działalnością handlową, transportową oraz usługami w zakresie budownictwa i obsługi ludności. Na terenie Gminy są 3 szkoły podstawowe, w tym jedna niepubliczna, jedno gimnazjum oraz 3 przedszkola w tym 1 niepubliczne. W Gminie działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich,7 Ochotniczych Straży Pożarnych z bardzo dobrym wyposażeniem sprzętowym i lokalowym. W Gminie działają również 2 kluby sportowe oraz 4 świetlice dla dzieci i młodzieży.

6 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach został powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej nr X/44/90 z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach. Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarowice mieści się w Urzędzie Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15 zajmuje 4 pomieszczenia na parterze. 

7 Obecnie w Ośrodku pracuje pięciu pracowników: kierownik OPS, księgowa, 2 specjalistów pracy socjalnej i starszy pracownik socjalny. Zatrudnieni pracownicy posiadają właściwe kwalifikacje w stosunku do zajmowanego stanowiska. Cztery osoby posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, jeden pracownik posiada wykształcenie średnie policealne i specjalizację I stopnia w zawodzie pracy socjalny. Pracownicy Ośrodka stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach zawodowych.

8 SCHEMAT ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWICACH
KIEROWNIK OPS GŁÓWNA KSIĘGOWA SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY WÓJT GMINY

9   Przy tak małej obsadzie kadrowej Ośrodek realizuje następujące zadania wynikające z następujących ustaw: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa -prawo energetyczne w zakresie dodatków energetycznych, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , ustawa o Karcie Dużej Rodziny,

10 Budżet Ośrodka Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach jest małym ośrodkiem, jednak problemy społeczne mieszkańców wcale nie są małe. Mieszkańcy Gminy borykają się z takimi samymi problemami jak mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. W celu udzielania bardziej skutecznej pomocy pracownicy Ośrodka poszukują ciągle nowych rozwiązań przy niewielkich środkach finansowych. Wydatki OPS-U w roku 2014 wynosiły ,83 zł i finansowane były z : z budżetu gminy – w kwocie ,18zł z budżetu państwa - w kwocie ,53zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – ,12zł

11 Udział procentowy źródeł finansowania wydatków OPS w roku 2014 wskazuje na dominująca rolę budżetu państwa. Wynika to też z faktu ,że w roku ubiegłym Ośrodek poczynił oszczędności w budżecie gminy, które były konieczne z uwagi na trudną kondycję finansową Gminy

12 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że Gmina Ożarowice boryka się z wieloma problemami społecznymi. Najpoważniejszymi problemami klientów pomocy społecznej są bezrobocie , długotrwała bądź ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Dużym problemem w Gminie jest problem alkoholizmu, który jest trudny do rozwiązania, a który to jest problemem w dużej mierze skrywanym przez rodziny i zauważa się duże przyzwolenie na picie alkoholu ze strony środowiska.

13

14 Trochę danych statystycznych…
Liczba wydanych decyzji: z pomocy społecznej- 214 z funduszu alimentacyjnego – 39 z świadczeń rodzinnych – 220 z dodatków mieszkaniowych – 1

15 Liczba rodzin objętych pomocą społeczną :
pomoc finansowa 57 rodzin – 180 osób w tych rodzinach pomoc w postaci pracy socjalnej 78 rodzin – 181 osób w tych rodzinach. łącznie 135 rodzin 361 osób w rodzinach co stanowi 6,4% mieszkańców Gminy

16 Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne:
liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne ogółem 177 liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny 79 Na 1 dziecko – 29 Na 2 dzieci – 38 Na 3 dzieci – 10 Na 4 i więcej – 2

17 Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
11 dłużników alimentacyjnych na terenie Gminy 18 dłużników alimentacyjnych spoza terenu Gminy

18 Praca socjalna…   Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w OPS, na który kładzie się duży nacisk, a wynikający z art. 45 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej. Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów. Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Pracownicy socjalni często musieli być mediatorami w sporach rodzinnych.

19 Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 3 pracowników socjalnych
Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 3 pracowników socjalnych. Teren gminy został podzielony na trzy rejony opiekuńcze. W okresie od I do XII 2014r. pomocą w formie pracy socjalnej objętych było 128 rodzin. Pracownicy socjalni udzielili wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Przekazywali także informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Motywowali do korzystania z działającego na terenie tut. Gminy Punktu Prawno – Psychologicznego. Działania te miały na celu stymulowanie aktywności własnej podopiecznych, inspirowanie do zmian. Pracownicy socjalni objęli kontraktami socjalnymi 13 osób. Kontrakty te miały na celu podniesienie skuteczności działań socjalnych. Określały one zobowiązania i uprawnienia w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji.

20 Realizując prace socjalną pracownicy współpracowali z :
jednostkami pomocy społecznej; policją; sądem; koordynatorem GKRPA, psychologiem i prawnikiem ( tut. Punkt Prawno - Psychologiczny) służbą zdrowia; szkołami; ZUS-em i KRUS-em.

21 Szczegółowe działania:

22

23

24

25

26

27 Praca Ośrodka to nie tylko zadania wynikające z ustaw ale również…
PROJEKT z EFS W latach realizowaliśmy Projekt „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII- Promocja integracji społecznej. Celem głównym projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej, w tym kobiet W ramach projektu aktywizowane były 53 osoby.

28 Beneficjenci uczestniczyli w :
Warsztatach aktywizacyjno- psychologicznych Trening budowania samooceny Trening motywacji i aktywności Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej dla każdego uczestnika Szkolenie z zakresu wizerunku osobistego

29 Kursach zawodowych wg tabeli poniżej:

30

31 Z powyższego widać ,że zorganizowaliśmy ogółem 31 kursów różnych tematycznie i każda osoba mogła uczestniczyć w kilku tj. 2,3, 4 kursach.

32 KOLONIE LETNIE Ośrodek od wielu lat wspólnie z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje kolonie letnie dla 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Staramy się aby kolonie nie były zawsze w tym samym miejscu. Dlatego dzieci wyjeżdżają nad morze, w góry nad jeziora. Dzieciom tym pomagamy przygotować niezbędne rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności . Ośrodek co roku pozyskuje miejsca na kolonie z Kuratorium Oświaty Wychowania. Rodziny dzieci, o niskich dochodach otrzymują zasiłki celowe na wyposażenie dziecka na kolonie

33 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Co roku kierujemy osoby bezrobotne do wykonywania prac społecznie użytecznych, które są wykonywane na terenie gminy Ożarowice. Z osobami tymi każdorazowo zawierane są kontrakty socjalne. Jest to bardzo dobra forma aktywizacji zawodowej- osoby te często bały się wyjść z domu, kontaktu z ludźmi itd. Po roku prac społecznie użytecznych osoby te chętnie podejmują pracę na umowę zlecenie czy na etat. Wiele z nich znalazło pracę w jednostkach organizacyjnych Gminy. Ze względu na ograniczone środki finansowe Gmina zmniejszyła ilość osób kierowanych z 10 do 5.

34 MIKOŁAJKI W GMINIE OPS wspólnie z GKRPA organizuje co roku „Mikołajki” dla 80 dzieci. Mikołajki organizowane są na Sali widowiskowej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. Dzieci są zapraszane wraz z rodzicami, serwowany jest poczęstunek i Mikołaj wręcza dzieciom paczki ze słodyczami o wartości ok zł. Mikołajki cieszą się dużym zainteresowaniem, dzieci chętnie borą w nich udział, gdyż zapraszana jest co roku grupa teatralna z przedstawieniem lub wodzirej. W roku 2014 Mikołajki „prowadziła” Pani Bernadetta Kowalska.

35 POZYSKIWANIE ŻYWNOŚCI PEAD I FEAD
Ośrodek przez lata realizował Program PEAD. W przeciwieństwie do innych Gmin tut. Ośrodek sam bez organizacji pozarządowej organizował żywność w ramach PEAD tzn., organizował transport, magazynował , wydawał i rozliczał pozyskaną żywność. Łącznie pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy 29 622 kg żywności. W grudniu 2014 poczyniliśmy starania o uczestnictwo w FEAD ( podpisano umowę z Bankiem Żywności, zakwalifikowano rodziny do pomocy a na początku stycznia 2015 roku otrzymaliśmy pomoc w postaci 130 paczek żywnościowych o tonażu 949kg oraz dodatkowo jabłka w ilości 780kg. W paczce żywnościowej znajdowało się 5 produktów spożywczych tj: mleko, cukier, olej rzepakowy, mielonka i makaron świderki.  

36 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. Ośrodek. ZI przez ostatnie lata zorganizował kampanię ulotkowej „REAGUJ NA PRZEMOC”- zakupiliśmy ulotki i plakaty na łączną kwotę 2500 zł Co roku członkowie ZI uczestniczą w szkoleniach wyjazdowych jak również 1 raz w roku organizujemy dla wszystkich służb społecznych na terenie Gminy szkolenie na miejscu zamknięte. W 2014 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 11 Niebieskich Kart wypełnionych przez Policję. Przewodnicząca powołała 9 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską kartę. Łącznie grupy robocze spotkały się w 2014r. 50 razy.

37 PUNKT KONSULTACYJNY - ulotka

38 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Ożarowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google