Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia. Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW2 Zdrowie uważane jest za wartość indywidualną i społeczną,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia. Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW2 Zdrowie uważane jest za wartość indywidualną i społeczną,"— Zapis prezentacji:

1 Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia

2 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW2 Zdrowie uważane jest za wartość indywidualną i społeczną, postrzeganą przy uwzględnianiu różnych czynników determinujących jego stan w literaturze funkcjonuje wiele definicji zdrowia, a jej wybór zależy od celu i zakresu podejmowanych badań

3 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW3 Różne definicje pojęcia zdrowie Definicja wg Hipokratesa (460-377 p.n.e.) – „ojca medycyny europejskiej”: Zdrowie – dobre samopoczucie, choroba – złe samopoczucie; zależą od równowagi między tym, co nas otacza a nami Zewnętrzna równowaga między człowiekiem a środowiskiem pozwala na stworzenie równowagi wewnętrznej Definicja ta funkcjonowała do połowy XVII w., tj. do powstania filozofii kartezjanskiej

4 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW4 Różne definicje pojęcia zdrowie Definicja wg Kartezjusza (1596 – 1650) – twórcy „mechanistycznego widzenia świata i człowieka”: organizm człowieka to wielka, skomplikowana, precyzyjna maszyna biologiczna; stan choroby rodzi konieczność naprawienia uszkodzonej części

5 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW5 Upowszechnienie teorii Kartezjusza Efekty: rozwój nauk ścisłych postęp techniczny w medycynie stworzenie podstaw naukowych, medycznych i biomedycznych do określenia pojęcia zdrowia uwzględnienie czynników społecznych jako jednego z warunków zdrowia

6 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW6 Różne definicje pojęcia zdrowie WHO (1946 r.): „Zdrowie – to kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan, a nie tylko brak choroby lub kalectwa” WHO (1984 r.): „Zdrowie to obszar, w którym jednostka lub grupa jest zdolna – z jednej strony - spełniać swoje aspiracje i zaspokajać potrzeby, a z drugiej – zmienić otoczenie lub radzić sobie z otaczającym środowiskiem”

7 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW7 Definicje zdrowia Wskazują na wielowymiarowy charakter zdrowia, podkreślając wzajemnie zależne od siebie aspekty fizyczne, psychologiczne i społeczne Ujęcie dynamiczne: zdrowie należy traktować jako proces, przystosowujący organizm do konkretnych warunków biogeograficznych i społeczno-bytowych, pozwalające człowiekowi na optymalne funkcjonowanie przez maksymalnie długi czas

8 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW8 Różne definicje pojęcia zdrowie Zdrowie to zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu, mając na względzie wszystkie jego organy i funkcje Zdrowie to zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku Zdrowie to pewien potencjał fizyczny i psychiczny, dający możliwość rozwijania aktywności Zdrowie to wyraz równowagi i harmonii możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych człowieka

9 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW9 „Globalna koncepcja zdrowia” Wg M. Lalonda (1974) – stan zdrowia kształtują 4 płaszczyzny: 1) biologia człowieka (cechy wrodzone, dojrzewanie, starzenie się) 2) środowisko człowieka (socjalne, fizyczne i psychiczne) 3) styl życia (wzorce konsumpcji, czynniki ryzyka) 4) system organizacji i opieki zdrowotnej

10 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW10 Koncepcje pomiaru zdrowia Tradycyjne mierniki – pozytywne i negatywne Mierniki matematyczne – poszukujące funkcji zmiennych charakteryzujących bezpośrednio nieobserwowalny stan zdrowia (np. przeciętne trwanie życia)

11 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW11 Zdrowie społeczeństwa - mierniki Podstawowe znaczenie przy ocenie zdrowotności społeczeństwa mają mierniki: pozytywne negatywne

12 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW12 Mierniki pozytywne Odnoszą się do cech mierzalnych, charakteryzujących każdego człowieka i dotyczą następujących cech; 1) budowy fizycznej ciała (porównanie z normą, ustaloną w wyniku badań epidemiologicznych) 2) czynności ciała – pomiar w dużych populacjach umożliwia ocenę występowania częstości banalnych schorzeń 3) składu tkanek i płynów ustrojowych pozwalających na określenie częstości występowania określonych ryzyk chorobowych

13 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW13 Mierniki negatywne Ich zastosowanie pozwala na ocenę częstości występowania chorób i ich następstw Występują w postaci: - współczynników natężenia - współczynników struktury - współczynników dynamiki

14 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW14 Współczynniki natężenia Wyrażone są jako iloraz liczby zdarzeń jednostkowych i liczby osób narażonych na oddziaływanie niekorzystnych zdarzeń Należą do nich: - współczynniki zachorowalności (zapadalności) - współczynniki chorobowości - współczynniki umieralności

15 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW15 Współczynniki zachorowalności i chorobowości Stosowane są dla określenia rozpowszechniania chorób w danej populacji Istotne jest jednoznaczne zdefiniowanie jednostki statystycznej: osoby chore lub zdarzenia chorobowe

16 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW16 Współczynniki zachorowalności (zapadalności) Wykorzystuje się najczęściej do oceny rozpowszechniania chorób o szybkim przebiegu, tzw. chorób ostrych oraz oceny epidemiologicznej w zakresie chorób przewlekłych Wartość współczynnika określa liczbę nowych zachorowań, które wystąpiły w danym czasie w stosunku do liczby osób narażonych na ryzyko zachorowania

17 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW17 Współczynniki chorobowości Stosowane są do oceny rozpowszechniania chorób w populacji Wyrażają liczbę osób, które były chore w danym czasie lub liczbę przypadków zachorowań w stosunku do liczby ludności narażonej na ryzyko zachorowania Wyróżniamy: współczynniki chorobowości punktowej (dla bardzo krótkiego okresu) i okresowej (dla dłuższego okresu, do oceny rozpowszechniania chorób przewlekłych)

18 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW18 Współczynniki umieralności Gwarantują pomiar zgonów Rozróżniamy: - współczynnik umieralności ogólnej – liczba zgonów w danej populacji w stosunku do przeciętnej liczby populacji narażonej na ryzyko zgonu - szczegółowe współczynniki umieralności – obliczane wg wieku, płci lub przyczyny - wskaźniki umieralności proporcjonalnej – wyrażają liczę zgonów z określonej przyczyny w stosunku do ogólnej liczby zgonów - wskaźnik śmiertelności – odzwierciedlający ciężkość schorzenia powodującego zgon; wyrażający stosunek liczby zgonów z powodu danej choroby do liczby chorych na tę chorobę

19 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW19 Współczynnik umieralności niemowląt (WHO) liczba zgonów niemowląt w danym okresie odniesiona do liczby urodzeń żywych w tym okresie podstawowy miernik stanu zdrowia populacji, bowiem na umieralność niemowląt wpływają czynniki demograficzne, medyczne, środowiskowe, społeczno-ekonomiczne oraz jakość i dostępność opieki zdrowotnej

20 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW20 Syntetyczne mierniki stanu zdrowia To obiektywne mierniki stanu zdrowia, które powinny łączyć w sobie wiele różnych aspektów (poza zdrowotnymi) i mieć szerokie zastosowanie Podstawowy miernik stanu zdrowia – przeciętne dalsze trwanie życia od urodzenia

21 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW21 Syntetyczne mierniki stanu zdrowia (2) Wywodzące się z analizy jakości życia: - DALE (Disability Adjusted Life Expectancy) – dalsze przewidywane życie bez ułomności (w zdrowiu) - QALYs (Quality Adjusted Life Years) – jakość dodatkowych lat życia

22 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW22 Podstawowe wskaźniki kondycji zdrowotnej społeczeństwa – przykładowe poziomy w wybranych krajach Średnia długość życia (mężczyźni / kobiety) Zgony niemowląt na 1 000 żywych urodzeń Zachorowalność na gruźlicę/ AIDS na 100 000 mieszkańców

23 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW23 Średnia długość życia KrajeMężczyźni 1998 - 1999 Mężczyźni 2001 - 2002 Kobiety 1998 - 1999 Kobiety 2001 - 2002 Francja 74,7 74,8 82,2 79,5 Niemcy 74,5 75,6 80,5 81,3 Polska 68,8 70,4 2007 – 71,0 77,5 78,8 2007 – 79,7 Rosja 59,9 58,8 72,4 71,9 Szwecja 77,1 77,7 81,9 82,1 USA 73,6 73,9 79,2 79,5

24 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW24 Średnia długość życia w Polsce „nadumieralność” mężczyzn w stosunku do kobiet – efekt: krótsza długość ich życia różnice w długości życia mieszkańców miast i wsi (różne tendencje dla K i M) zróżnicowanie regionalne (woj. łódzkie i Śląsk a podkarpackie)

25 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW25 Zgony niemowląt na 1 000 urodzeń

26 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW26 Zachorowalność na gruźlicę w 2004 r KrajLiczba nowych zachorowań na 100 000 ludności Szwecja 4,3 USA 4,7 Niemcy 8,2 Francja 12,0 Polska 29,0 Chiny 101,0 Rosja 115,0 Rumunia 146,0 Indie 168,0

27 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW27 Umieralność z powodu określonych przyczyn Standaryzowane wskaźniki zgonów: - z wszystkich przyczyn - z powodu chorób układu krążenia - z powodu nowotworów */ Zgony z powodu nowotworów złośliwych: - całkowita liczba zgonów - liczba zgonu osób poniżej 70 roku życia - % umierających poniżej 70 roku życia

28 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW28 Mierniki oceny opieki zdrowotnej (aspekt medyczny) Liczba osób przypadających na 1 lekarza lub liczba lekarzy/ stomatologów na 100 000 mieszkańców Liczba łóżek szpitalnych na 10 000 mieszkańców i średni czas hospitalizacji

29 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW29 Liczba mieszkańców przypadających na 1 lekarza

30 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW30 Trendy w lecznictwie zamkniętym KrajRok Łóżka szpitalne na 100 tys. ludności Średni czas hospitalizacji w dniach Francja1995896 (1997) 200478b.d. Niemcy19959713 20038711 USA1995415 2001365 Polska19955511 2003498 Rosja199411917 199811914 Chiny19952415 199823b.d.

31 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW31 Łóżka szpitalne na 10 000 ludności

32 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW32 Średni czas hospitalizacji 1 pacjenta

33 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW33 Światowe trendy w zakresie kondycji zdrowotnej społeczeństw Rosnąca przeciętna długość życia, spadek umieralności noworodków, zmniejszenie przyrostu naturalnego – starzenie się społeczeństw Spadek zachorowalności na większość chorób zakaźnych, w tym gruźlicę

34 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW34 Mierniki opieki zdrowotnej (aspekt ekonomiczny) Wysokość nakładów na opiekę zdrowotną: - wyrażonych w USD, wg PPP - liczonych jako % PKB Udział nakładów prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia (%)

35 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW35 Wydatki na ochronę zdrowia, na 1 osobę, w USD, wg PPP w latach 1998 - 2004

36 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW36 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w latach 1998 - 2004 Kraj1998199920002001200220032004 Francja 9,3 9,4 9,710,110,0 Niemcy10,6 10,810,911,110,9 Polska 6,0 5,9 5,7 6,0 6,6 6,5 6,4 Rosja 6,4 5,6 5,8 5,7 5,9 5,6 5,3 Szwecja 8,3 8,4 8,8 9,2 9,4 9,5 USA13,1 13,314,014,715,215,3

37 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW37 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w latach 1998 - 2004

38 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW38 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w latach 1970 - 2004

39 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW39 Wydatki prywatne jako % wydatków na ochronę zdrowia Kraj1998199920002001200220032004 Francja24,0 24,224,123,923,723,5 Niemcy21,421,521,421,621,421,821,9 Polska34,628,930,028,128,830,130,0 Rosja42,042,243,941,240,641,040,2 Szwecja14,214,315,1 14,914,814,6 USA55,756,256,055,2 55,455,3

40 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW40 Wydatki prywatne jako % wydatków na ochronę zdrowia


Pobierz ppt "Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia. Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW2 Zdrowie uważane jest za wartość indywidualną i społeczną,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google