Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia

2 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Zdrowie uważane jest za wartość indywidualną i społeczną, postrzeganą przy uwzględnianiu różnych czynników determinujących jego stan w literaturze funkcjonuje wiele definicji zdrowia, a jej wybór zależy od celu i zakresu podejmowanych badań Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 Różne definicje pojęcia zdrowie
Definicja wg Hipokratesa ( p.n.e.) – „ojca medycyny europejskiej”: Zdrowie – dobre samopoczucie, choroba – złe samopoczucie; zależą od równowagi między tym, co nas otacza a nami Zewnętrzna równowaga między człowiekiem a środowiskiem pozwala na stworzenie równowagi wewnętrznej Definicja ta funkcjonowała do połowy XVII w., tj. do powstania filozofii kartezjanskiej Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 Różne definicje pojęcia zdrowie
Definicja wg Kartezjusza (1596 – 1650) – twórcy „mechanistycznego widzenia świata i człowieka”: organizm człowieka to wielka, skomplikowana, precyzyjna maszyna biologiczna; stan choroby rodzi konieczność naprawienia uszkodzonej części Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 Upowszechnienie teorii Kartezjusza
Efekty: rozwój nauk ścisłych postęp techniczny w medycynie stworzenie podstaw naukowych, medycznych i biomedycznych do określenia pojęcia zdrowia uwzględnienie czynników społecznych jako jednego z warunków zdrowia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Różne definicje pojęcia zdrowie
WHO (1946 r.): „Zdrowie – to kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan, a nie tylko brak choroby lub kalectwa” WHO (1984 r.): „Zdrowie to obszar, w którym jednostka lub grupa jest zdolna – z jednej strony - spełniać swoje aspiracje i zaspokajać potrzeby, a z drugiej – zmienić otoczenie lub radzić sobie z otaczającym środowiskiem” Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Definicje zdrowia Wskazują na wielowymiarowy charakter zdrowia, podkreślając wzajemnie zależne od siebie aspekty fizyczne, psychologiczne i społeczne Ujęcie dynamiczne: zdrowie należy traktować jako proces, przystosowujący organizm do konkretnych warunków biogeograficznych i społeczno-bytowych, pozwalające człowiekowi na optymalne funkcjonowanie przez maksymalnie długi czas Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 Różne definicje pojęcia zdrowie
Zdrowie to zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu, mając na względzie wszystkie jego organy i funkcje Zdrowie to zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku Zdrowie to pewien potencjał fizyczny i psychiczny, dający możliwość rozwijania aktywności Zdrowie to wyraz równowagi i harmonii możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych człowieka Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 „Globalna koncepcja zdrowia”
Wg M. Lalonda (1974) – stan zdrowia kształtują 4 płaszczyzny: 1) biologia człowieka (cechy wrodzone, dojrzewanie, starzenie się) 2) środowisko człowieka (socjalne, fizyczne i psychiczne) 3) styl życia (wzorce konsumpcji, czynniki ryzyka) 4) system organizacji i opieki zdrowotnej Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 Koncepcje pomiaru zdrowia
Tradycyjne mierniki – pozytywne i negatywne Mierniki matematyczne – poszukujące funkcji zmiennych charakteryzujących bezpośrednio nieobserwowalny stan zdrowia (np. przeciętne trwanie życia) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 Zdrowie społeczeństwa - mierniki
Podstawowe znaczenie przy ocenie zdrowotności społeczeństwa mają mierniki: pozytywne negatywne Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Mierniki pozytywne Odnoszą się do cech mierzalnych, charakteryzujących każdego człowieka i dotyczą następujących cech; 1) budowy fizycznej ciała (porównanie z normą, ustaloną w wyniku badań epidemiologicznych) 2) czynności ciała – pomiar w dużych populacjach umożliwia ocenę występowania częstości banalnych schorzeń 3) składu tkanek i płynów ustrojowych pozwalających na określenie częstości występowania określonych ryzyk chorobowych Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Mierniki negatywne Ich zastosowanie pozwala na ocenę częstości występowania chorób i ich następstw Występują w postaci: - współczynników natężenia - współczynników struktury - współczynników dynamiki Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 Współczynniki natężenia
Wyrażone są jako iloraz liczby zdarzeń jednostkowych i liczby osób narażonych na oddziaływanie niekorzystnych zdarzeń Należą do nich: - współczynniki zachorowalności (zapadalności) - współczynniki chorobowości - współczynniki umieralności Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 Współczynniki zachorowalności i chorobowości
Stosowane są dla określenia rozpowszechniania chorób w danej populacji Istotne jest jednoznaczne zdefiniowanie jednostki statystycznej: osoby chore lub zdarzenia chorobowe Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 Współczynniki zachorowalności (zapadalności)
Wykorzystuje się najczęściej do oceny rozpowszechniania chorób o szybkim przebiegu, tzw. chorób ostrych oraz oceny epidemiologicznej w zakresie chorób przewlekłych Wartość współczynnika określa liczbę nowych zachorowań, które wystąpiły w danym czasie w stosunku do liczby osób narażonych na ryzyko zachorowania Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 Współczynniki chorobowości
Stosowane są do oceny rozpowszechniania chorób w populacji Wyrażają liczbę osób, które były chore w danym czasie lub liczbę przypadków zachorowań w stosunku do liczby ludności narażonej na ryzyko zachorowania Wyróżniamy: współczynniki chorobowości punktowej (dla bardzo krótkiego okresu) i okresowej (dla dłuższego okresu, do oceny rozpowszechniania chorób przewlekłych) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 Współczynniki umieralności
Gwarantują pomiar zgonów Rozróżniamy: - współczynnik umieralności ogólnej – liczba zgonów w danej populacji w stosunku do przeciętnej liczby populacji narażonej na ryzyko zgonu - szczegółowe współczynniki umieralności – obliczane wg wieku, płci lub przyczyny - wskaźniki umieralności proporcjonalnej – wyrażają liczę zgonów z określonej przyczyny w stosunku do ogólnej liczby zgonów - wskaźnik śmiertelności – odzwierciedlający ciężkość schorzenia powodującego zgon; wyrażający stosunek liczby zgonów z powodu danej choroby do liczby chorych na tę chorobę Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 Współczynnik umieralności niemowląt (WHO)
liczba zgonów niemowląt w danym okresie odniesiona do liczby urodzeń żywych w tym okresie podstawowy miernik stanu zdrowia populacji, bowiem na umieralność niemowląt wpływają czynniki demograficzne, medyczne, środowiskowe, społeczno-ekonomiczne oraz jakość i dostępność opieki zdrowotnej Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 Syntetyczne mierniki stanu zdrowia
To obiektywne mierniki stanu zdrowia, które powinny łączyć w sobie wiele różnych aspektów (poza zdrowotnymi) i mieć szerokie zastosowanie Podstawowy miernik stanu zdrowia – przeciętne dalsze trwanie życia od urodzenia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 Syntetyczne mierniki stanu zdrowia (2)
Wywodzące się z analizy jakości życia: - DALE (Disability Adjusted Life Expectancy) – dalsze przewidywane życie bez ułomności (w zdrowiu) - QALYs (Quality Adjusted Life Years) – jakość dodatkowych lat życia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Podstawowe wskaźniki kondycji zdrowotnej społeczeństwa – przykładowe poziomy w wybranych krajach Średnia długość życia (mężczyźni / kobiety) Zgony niemowląt na żywych urodzeń Zachorowalność na gruźlicę/ AIDS na mieszkańców Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Średnia długość życia Kraje Mężczyźni Kobiety Francja 74,7 74,8 82,2 79,5 Niemcy 74,5 75,6 80,5 81,3 Polska 68,8 70,4 2007 – 71,0 77,5 78,8 2007 – 79,7 Rosja 59,9 58,8 72,4 71,9 Szwecja 77,1 77,7 81,9 82,1 USA 73,6 73,9 79,2 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 Średnia długość życia w Polsce
„nadumieralność” mężczyzn w stosunku do kobiet – efekt: krótsza długość ich życia różnice w długości życia mieszkańców miast i wsi (różne tendencje dla K i M) zróżnicowanie regionalne (woj. łódzkie i Śląsk a podkarpackie) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 Zgony niemowląt na 1 000 urodzeń
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 Zachorowalność na gruźlicę w 2004 r
Kraj Liczba nowych zachorowań na ludności Szwecja 4,3 USA 4,7 Niemcy 8,2 Francja 12,0 Polska 29,0 Chiny 101,0 Rosja 115,0 Rumunia 146,0 Indie 168,0 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 Umieralność z powodu określonych przyczyn
Standaryzowane wskaźniki zgonów: - z wszystkich przyczyn - z powodu chorób układu krążenia - z powodu nowotworów */ Zgony z powodu nowotworów złośliwych: - całkowita liczba zgonów - liczba zgonu osób poniżej 70 roku życia - % umierających poniżej 70 roku życia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Mierniki oceny opieki zdrowotnej (aspekt medyczny)
Liczba osób przypadających na 1 lekarza lub liczba lekarzy/ stomatologów na mieszkańców Liczba łóżek szpitalnych na mieszkańców i średni czas hospitalizacji Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 Liczba mieszkańców przypadających na 1 lekarza
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

30 Trendy w lecznictwie zamkniętym
Kraj Rok Łóżka szpitalne na 100 tys. ludności Średni czas hospitalizacji w dniach Francja 1995 89 6 (1997) 2004 78 b.d. Niemcy 97 13 2003 87 11 USA 41 5 2001 36 Polska 1995 55 11 2003 49 8 Rosja 1994 119 17 1998 14 Chiny 24 15 23 b.d. Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

31 Łóżka szpitalne na 10 000 ludności
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

32 Średni czas hospitalizacji 1 pacjenta
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

33 Światowe trendy w zakresie kondycji zdrowotnej społeczeństw
Rosnąca przeciętna długość życia, spadek umieralności noworodków, zmniejszenie przyrostu naturalnego – starzenie się społeczeństw Spadek zachorowalności na większość chorób zakaźnych, w tym gruźlicę Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

34 Mierniki opieki zdrowotnej (aspekt ekonomiczny)
Wysokość nakładów na opiekę zdrowotną: - wyrażonych w USD, wg PPP - liczonych jako % PKB Udział nakładów prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia (%) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

35 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Wydatki na ochronę zdrowia, na 1 osobę, w USD, wg PPP w latach Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

36 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w latach 1998 - 2004
Kraj 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Francja 9,3 9,4 9,7 10,1 10,0 Niemcy 10,6 10,8 10,9 11,1 Polska 6,0 5,9 5,7 6,6 6,5 6,4 Rosja 5,6 5,8 5,3 Szwecja 8,3 8,4 8,8 9,2 9,5 USA 13,1 13,3 14,0 14,7 15,2 15,3 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

37 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w latach 1998 - 2004
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

38 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w latach 1970 - 2004
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

39 Wydatki prywatne jako % wydatków na ochronę zdrowia
Kraj 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Francja 24,0 24,2 24,1 23,9 23,7 23,5 Niemcy 21,4 21,5 21,6 21,8 21,9 Polska 34,6 28,9 30,0 28,1 28,8 30,1 Rosja 42,0 42,2 43,9 41,2 40,6 41,0 40,2 Szwecja 14,2 14,3 15,1 14,9 14,8 14,6 USA 55,7 56,2 56,0 55,2 55,4 55,3 Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

40 Wydatki prywatne jako % wydatków na ochronę zdrowia
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "Zdrowie i światowe trendy w ochronie zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google