Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTOMATYCZNE UZNAWANIE SPECJALIZACJI LEKARSKO- DENTYSTYCZNYCH Ocena możliwości włączenia dodatkowych specjalizacji Marek Szewczyński, radca prawny Naczelna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTOMATYCZNE UZNAWANIE SPECJALIZACJI LEKARSKO- DENTYSTYCZNYCH Ocena możliwości włączenia dodatkowych specjalizacji Marek Szewczyński, radca prawny Naczelna."— Zapis prezentacji:

1 AUTOMATYCZNE UZNAWANIE SPECJALIZACJI LEKARSKO- DENTYSTYCZNYCH Ocena możliwości włączenia dodatkowych specjalizacji Marek Szewczyński, radca prawny Naczelna Izba Lekarska Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r.

2  Egzamin LDEK a uznawanie kwalifikacji uzyskanych w Polsce  Aktualna sytuacja w zakresie uznawania specjalizacji lekarsko-dentystycznych  Zmiany wynikające z nowelizacji dyrektywy 2005/36/WE  Ocena możliwości włączenia nowych specjalizacji lekarsko-dentystycznych do automatycznego trybu uznawania

3 System automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Swoboda przemieszczania się i wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, położnych, farmaceutów i architektów, muszą opierać się na ogólnej zasadzie automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie skoordynowanych, minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia. Dodatkowo warunkiem wykonywania w Państwach Członkowskich zawodu lekarza, (…), lekarza dentysty, (…) powinno być posiadanie przez osobę zainteresowaną kwalifikacji gwarantujących, że posiada ona wykształcenie spełniające ustanowione minimalne wymogi.

4 System automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów W zawodach lekarza i lekarza dentysty system uznawania kwalifikacji obejmuje:   tzw. kwalifikacje podstawowe (wymagane do uzyskania uprawnień zawodowych);   kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskich i lekarsko- dentystycznych. Ponadto w przypadku lekarzy uznaniu podlegają też kwalifikacje w zakresie ogólnej praktyki medycznej.

5 Automatyczne uznawanie specjalizacji lekarskich i lekarsko- dentystycznych W celu uwzględnienia charakteru kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz związanego z tym dorobku wspólnotowego w dziedzinie wzajemnego uznawania kwalifikacji, uzasadnione jest utrzymanie zasady automatycznego uznawania specjalności lekarskich i lekarsko- dentystycznych, wspólnych przynajmniej dla dwóch Państw Członkowskich wobec specjalności, które są uznane w momencie przyjęcia niniejszej dyrektywy.

6 Automatyczne uznawanie specjalizacji lekarskich i lekarsko- dentystycznych Automatycznemu uznaniu podlegają specjalizacje lekarskie i lekarsko- dentystyczne w tych dziedzinach, które są wymienione odpowiednio w pkt. 5.1.3 oraz 5.3.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu zarówno do państwa członkowskiego UE, z którego lekarz przybywa, jak i do państwa członkowskiego UE, w którym ubiega się o uznanie danej specjalizacji. Podlegająca uznaniu specjalizacja powinna być uzyskana w innym państwie członkowskim UE po odbyciu kształcenia spełniającego wymogi określone w art. 25 (specjalizacje lekarskie) i 35 (specjalizacje lekarsko-dentystyczne) dyrektywy i powinna być potwierdzona dokumentem, wymienionym w pkt. 5.1.2 albo 5.3.3 załącznika V do dyrektywy, wydanym przez właściwy organ w danym państwie.

7 Automatyczne uznawanie specjalizacji lekarskich i lekarsko- dentystycznych Aktualnie w załączniku V do dyrektywy wymienione są:   52 specjalizacje lekarskie (44 polskie) wśród nich chirurgia szczękowo-twarzowa – dla osób posiadających dyplom lekarza oraz dla osób posiadających dyplom lekarza oraz dyplom lekarza dentysty   kwalifikacje w zakresie ogólnej praktyki medycznej (polska specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej)   2 specjalizacje lekarsko-dentystyczne: ortodoncja i chirurgia stomatologiczna.

8 Automatyczne uznawanie specjalizacji lekarsko-dentystycznych W przypadku innej (nie wymienionej w załączniku V do dyrektywy) specjalizacji lekarsko-dentystycznej uzyskanej w państwie członkowskim UE można ubiegać się o jej uznanie zgodnie z zasadami tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w Tytule III Rozdziału I dyrektywy 2005/36/WE – czyli w ramach procedury o charakterze nostryfikacyjnym polegającym na porównaniu programu i okresu szkolenia specjalizacyjnego. Warunkiem podjęcia takiego postępowania jest istnienie w danym państwie specjalizacji odpowiadającej specjalizacji uzyskanej w innym państwie członkowskim UE.

9 Tryb włączania nowych specjalności w system automatycznego uznania Sytuacja dotychczasowa: (…) rozszerzenie automatycznego uznawania kwalifikacji o nowe specjalności lekarskie po wejściu w życie niniejszej dyrektywy powinno być jednak ograniczone do takich specjalności, które występują w przynajmniej dwóch piątych Państw Członkowskich. Komisja może rozszerzyć wykaz w załączniku V pkt 5.1.3 o nowe specjalności lekarskie, występujące w co najmniej dwóch piątych państw członkowskich, (…) zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 58 ust. 3. Nowe specjalności lekarsko-dentystyczne – tylko w drodze zmiany dyrektywy.

10 Tryb włączania nowych specjalności w system automatycznego uznania Sytuacja po nowelizacji dyrektywy 2005/36/WE: W celu uproszczenia systemu automatycznego uznawania specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych specjalności te powinny zostać objęte zakresem stosowania dyrektywy 2005/36/WE, jeżeli występują one w przynajmniej dwóch piątych państw członkowskich. W celu należytego uwzględnienia zmian w ustawodawstwie krajowym i aktualizacji niniejszej dyrektywy Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 57c aktów delegowanych dotyczących poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 5.3.3 o nowe specjalności lekarsko- dentystyczne istniejące w co najmniej dwóch piątych państw członkowskich.

11 Tryb włączania nowych specjalności w system automatycznego uznania W pierwszej wersji projektu dyrektywy nowelizującej proponowano, aby wymóg wynosił 1/3. Z instrukcji dla przedstawiciela Polski (marzec 2013 r.): PL popiera włączanie nowych specjalizacji medycznych do załącznika V, wspólnych dla min. 1/3 państw jak w pierwotnym tekście KE, a nie 2/5 jak jest zapisane obecnie w art. 26, ponieważ należy promować specjalizowanie się lekarzy, a ułatwienia w uznawaniu specjalizacji temu sprzyjają; objęcie dodatkowych specjalizacji systemem automatycznym nie zmusza żadnego z P Cz do tworzenia u siebie nowych specjalizacji; jeżeli jednak te argumenty nie znajdą poparcia, przedstawiciel PL w duchu kompromisu może rozważyć wycofanie się z przypisu (obecnie tylko SE także popiera 1/3); PL popiera włączanie nowych specjalizacji dentystycznych do załącznika V, wspólnych dla min. 1/3 państw jak w pierwotnym tekście KE, a nie 2/5 jak jest zapisane obecnie w art. 35 z takich samych względów jak dla lekarzy, jeżeli jednak te argumenty nie znajdą poparcia, przedstawiciel PL w duchu kompromisu może rozważyć wycofanie się z przypisu; tylko SE także popiera 1/3;

12 Włączenie nowych specjalności lekarsko-dentystycznych w system automatycznego uznania Ustalenie, które specjalizacje spełniają wymóg występowania w przynajmniej dwóch piątych państw członkowskich: - czy faktycznie są uzyskiwane po odbyciu szkolenia spełniającego wymogi określone w dyrektywie i czy uprawniają do posługiwania się tytułem specjalisty, - czy są to tożsame specjalizacje. Przekonanie Komisji Europejskiej o zasadności włączenia danej specjalizacji. Przekonanie państw członkowskich (także tych, w których dana specjalizacja nie występuje). Uzgodnienie minimalnego okresu szkolenia.

13 Dziękuję za uwagę.nil_ue@hipokrates.org 22 55 91 309


Pobierz ppt "AUTOMATYCZNE UZNAWANIE SPECJALIZACJI LEKARSKO- DENTYSTYCZNYCH Ocena możliwości włączenia dodatkowych specjalizacji Marek Szewczyński, radca prawny Naczelna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google